• 微博
  • 微信微信二维码

广东省人民政府首页  >  要闻动态  >  广东要闻

三公老千手法jkazlz

来源: 南方日报网络版     时间:2020-01-26 09:42:20

三公老千手法卷 一 百 四 十 六 志 一 百 二 十 一◎ 艺 文 二史 部 十 六 类 : 一 曰 正 史 类 , 二 曰 编 年 类 , 三 曰 纪 事 本 末 类 , 四 曰 别 史 类 , 五 曰 杂 史 类 , 六 曰 诏 令 奏 议 类 , 七 曰 传 记 类 , 八 曰 史 钞 类 , 九 曰 载 记 类 , 十 曰 时 令 类 , 十 一 曰 地 理 类 , 十 二 曰 职 官 类 , 十 三 曰 政 书 类 , 十 四 曰 目 录 类 , 十 五 曰 金 石 类 , 十 六 曰 史 评 类 。正 史 类《 明 史 》 三 百 三 十 六 卷 。 康 熙 十 八 年 敕 撰 , 乾 隆 四 年 书 成 表 进 。《 辽 金 元 三 史 国 语 解 》 四 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 史 记 补 注 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 史 记 疑 问 》 一 卷 。 邵 泰 衢 撰 。《 史 记 考 证 》 七 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 史 记 志 疑 》 三 十 六 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 读 史 记 十 表 》 十 卷 。 汪 越 撰 , 徐 克 范 补 。《 史 记 天 官 书 补 目 》 一 卷 , 《 考 证 》 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 史 记 律 历 天 官 书 正 譌 》 三 卷 。 王 元 启 撰 。《 史 记 三 书 释 疑 》 三 卷 。 钱 塘 撰 。《 史 记 功 比 说 》 一 卷 。 张 锡 瑜 撰 。《 史 记 毛 本 正 误 》 一 卷 。 丁 晏 撰 。《 校 刊 史 记 札 记 》 五 卷 。 张 文 虎 撰 。《 史 汉 笺 论 》 十 卷 。 杨 于 果 撰 。《 史 汉 骈 枝 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 汉 书 辨 疑 》 二 十 二 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 汉 书 拾 遗 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 汉 书 疏 证 》 三 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 汉 书 注 校 补 》 五 十 六 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 汉 书 管 见 》 四 卷 。 朱 一 新 撰 。《 汉 书 补 注 》 一 百 卷 。 王 先 谦 撰 。《 汉 初 年 月 日 表 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 汉 书 律 历 志 正 譌 》 二 卷 。 王 元 启 撰 。《 汉 书 地 理 志 稽 疑 》 六 卷 。 全 祖 望 撰 。《 汉 书 地 理 志 补 注 》 一 百 三 卷 。 吴 卓 信 撰 。《 新 斠 注 汉 书 地 理 志 》 十 六 卷 。 钱 坫 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 注 》 二 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 本 》 二 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 汉 志 水 道 疏 证 》 四 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 汉 书 地 理 志 水 道 图 说 》 七 卷 。 陈 澧 撰 。《 汉 志 释 地 略 汉 志 志 疑 》 一 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 汉 书 地 理 志 集 释 》 十 四 卷 , 《 西 域 传 补 注 》 二 卷 。 徐 松 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 汉 书 古 今 人 表 考 》 九 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 人 表 考 校 补 》 一 卷 , 《 续 补 》 一 卷 。 蔡 云 撰 。《 汉 书 正 误 》 四 卷 。 王 峻 撰 。《 汉 书 刊 误 》 一 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 两 汉 朔 闰 表 》 二 卷 , 附 《 汉 太 初 以 前 朔 闰 表 》 一 卷 。 张 其 〈 曾 羽 〉 撰 。《 两 汉 举 正 》 五 卷 。 陈 景 云 撰 。《 后 汉 书 补 注 》 二 十 四 卷 。 惠 栋 撰 。《 后 汉 书 辨 疑 》 十 一 卷 , 《 续 后 汉 书 辨 疑 》 九 卷 , 《 后 汉 书 补 表 》 八 卷 , 《 补 续 汉 书 艺 文 志 》 一 卷 , 《 后 汉 郡 国 令 长 考 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 后 汉 书 疏 证 》 三 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 后 汉 书 补 注 续 》 一 卷 , 《 补 后 汉 书 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 后 汉 书 注 补 正 》 八 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 后 汉 书 注 又 补 》 一 卷 。 沈 铭 彝 撰 。《 后 汉 书 儒 林 传 补 》 二 卷 。 李 聿 修 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 后 汉 书 注 刊 误 》 一 卷 , 《 后 汉 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 后 汉 三 公 年 表 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 后 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 三 国 志 举 正 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 三 国 志 考 证 》 八 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 国 志 补 注 》 六 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 三 国 志 续 考 证 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 三 国 志 辨 疑 》 三 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 三 国 志 注 补 》 六 十 五 卷 。 赵 一 清 撰 。《 三 国 志 补 注 》 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 三 国 志 旁 证 》 三 十 卷 。 梁 章 钜 撰 。《 三 国 志 证 闻 》 二 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 三 国 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 三 国 疆 域 志 》 三 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 三 国 职 官 表 》 三 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 三 国 志 注 续 》 一 卷 , 《 补 三 国 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 三 国 志 注 证 遗 》 四 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 晋 书 地 理 志 新 补 正 》 五 卷 。 毕 沅 撰 。《 东 晋 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 晋 书 补 传 赞 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 补 晋 书 兵 志 》 一 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 四 卷 。 周 云 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 三 卷 。 劳 格 撰 。《 补 晋 书 艺 文 志 》 四 卷 , 《 晋 书 校 文 》 五 卷 。 丁 国 钧 撰 。《 晋 宋 书 故 》 一 卷 , 《 补 宋 书 刑 法 志 》 一 卷 , 《 食 货 志 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 宋 书 州 郡 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 补 梁 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 魏 书 校 勘 记 》 一 卷 。 王 先 谦 撰 。《 北 周 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 南 北 史 识 疑 》 四 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 补 南 北 史 表 》 七 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 南 北 史 志 》 十 四 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 隋 书 经 籍 志 考 证 》 十 三 卷 。 章 宗 源 撰 。《 隋 书 地 理 志 考 证 》 九 卷 。 杨 守 敬 撰 。《 新 旧 唐 书 互 证 》 二 十 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 旧 唐 书 疑 义 》 四 卷 。 张 道 撰 。《 旧 唐 书 校 勘 记 》 六 十 六 卷 。 罗 士 琳 、 陈 立 、 刘 文 淇 、 刘 毓 崧 同 撰 。《 唐 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 五 代 史 志 疑 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 》 四 卷 。 吴 兰 庭 撰 。《 五 代 史 纂 误 续 补 》 六 卷 。 吴 光 耀 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 续 》 一 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 旧 五 代 史 考 异 》 二 卷 。 邵 晋 涵 撰 。《 新 五 代 史 注 》 七 十 四 卷 。 彭 元 瑞 、 刘 凤 诰 同 撰 。《 五 代 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 五 代 史 地 理 考 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 补 五 代 史 艺 文 志 》 一 卷 。 顾 櫰 三 撰 。《 五 代 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 宋 史 地 理 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 宋 史 艺 文 志 补 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 宋 中 兴 学 士 年 表 》 一 卷 , 《 宋 修 唐 书 史 臣 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 辽 史 拾 遗 》 二 十 四 卷 , 《 补 》 五 卷 。 厉 鹗 撰 。《 辽 史 拾 遗 续 》 三 卷 。 杨 复 吉 撰 。《 金 史 详 校 》 十 卷 , 《 金 源 劄 记 》 二 卷 。 施 国 祁 撰 。《 元 史 本 证 》 五 十 卷 , 《 元 史 证 误 》 二 十 三 卷 。 汪 辉 祖 撰 。《 元 史 氏 族 表 》 三 卷 , 《 补 元 史 艺 文 志 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 元 史 译 文 证 补 》 三 十 卷 。 洪 钧 撰 。《 宋 辽 金 元 四 史 朔 闰 考 》 二 卷 , 《 辽 金 元 三 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 金 门 诏 撰 。《 明 史 考 证 攟 逸 》 四 十 二 卷 。 王 颂 蔚 撰 。《 二 十 二 史 考 异 》 一 百 卷 , 《 诸 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 十 七 史 商 榷 》 一 百 卷 。 王 鸣 盛 撰 。《 二 十 二 史 劄 记 》 三 十 六 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 赵 翼 撰 。《 四 史 发 伏 》 十 二 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 读 史 举 正 》 八 卷 。 张 熷 撰 。《 诸 史 然 疑 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 诸 史 考 异 》 十 八 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 历 代 史 目 表 》 一 卷 。 洪 饴 孙 撰 。宋 薛 居 正 等 《 旧 五 代 史 》 一 百 五 十 卷 、 《 目 录 》 二 卷 , 宋 吴 缜 《 五 代 史 记 纂 误 》 三 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。《 汉 书 音 义 》 三 卷 、 《 补 遗 》 一 卷 。 臧 镛 堂 辑 。编 年 类《 太 祖 实 录 》 十 三 卷 。 崇 德 元 年 敕 纂 , 康 熙 二 十 一 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 太 宗 实 录 》 六 十 八 卷 。 顺 治 九 年 敕 纂 , 康 熙 十 二 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 世 祖 实 录 》 一 百 四 十 七 卷 。 康 熙 六 年 敕 纂 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 圣 祖 实 录 》 三 百 三 卷 。 康 熙 六 十 一 年 敕 纂 。《 世 宗 实 录 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 十 三 年 敕 纂 。《 高 宗 实 录 》 一 千 五 百 卷 。 嘉 庆 四 年 敕 纂 。《 仁 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 道 光 四 年 敕 纂 。《 宣 宗 实 录 》 四 百 七 十 六 卷 。 咸 丰 二 年 敕 纂 。《 文 宗 实 录 》 三 百 五 十 六 卷 。 同 治 元 年 敕 纂 。《 穆 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 光 绪 五 年 敕 纂 。《 德 宗 实 录 》 五 百 六 十 一 卷 。 宣 统 时 敕 纂 。《 御 批 通 鉴 辑 览 》 一 百 十 六 卷 , 附 《 明 唐 桂 二 王 本 末 》 三 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 御 定 通 鉴 纲 目 三 编 》 四 十 卷 。 乾 隆 四 十 年 敕 撰 。《 开 国 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 竹 书 统 笺 》 十 二 卷 。 徐 文 靖 撰 。《 竹 书 纪 年 集 证 》 五 十 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 考 定 竹 书 》 十 三 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 竹 书 纪 年 校 正 》 十 四 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 校 正 竹 书 纪 年 》 二 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 竹 书 纪 年 集 注 》 二 卷 。 陈 诗 撰 。《 竹 书 纪 年 校 补 》 二 卷 。 张 宗 泰 撰 。《 考 订 竹 书 纪 年 》 十 四 卷 , 《 竹 书 纪 年 义 证 》 四 十 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 竹 书 纪 年 补 证 》 四 卷 。 林 春 溥 撰 。《 资 治 通 鉴 后 编 》 一 百 八 十 四 卷 。 徐 乾 学 撰 。《 续 资 治 通 鉴 后 编 校 勘 记 》 十 五 卷 。 夏 震 武 撰 。《 续 资 治 通 鉴 》 三 百 二 十 卷 。 毕 沅 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 补 》 六 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 遗 》 六 十 卷 。 黄 以 周 撰 。《 通 鉴 胡 注 举 正 》 一 卷 。 陈 景 云 撰 。《 通 鉴 注 辨 正 》 二 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 通 鉴 注 商 》 十 八 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 通 鉴 刊 本 识 误 》 三 卷 , 《 通 鉴 补 略 》 一 卷 。 张 敦 仁 撰 。《 通 鉴 校 勘 记 》 七 卷 。 张 瑛 撰 。《 通 鉴 地 理 今 释 》 十 六 卷 。 吴 熙 载 撰 。《 纲 目 订 误 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 纲 目 分 注 补 遗 》 四 卷 。 芮 长 恤 撰 。《 通 鉴 纲 目 释 地 纠 缪 》 六 卷 , 《 释 地 补 注 》 六 卷 。 张 庚 撰 。《 纲 目 志 疑 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 读 通 鉴 纲 目 条 记 》 二 十 卷 。 李 述 来 撰 。《 明 鉴 前 纪 》 二 卷 。 齐 召 南 撰 。《 明 通 鉴 》 一 百 卷 。 夏 燮 撰 。《 明 纪 》 六 十 卷 。 陈 鹤 撰 。《 周 季 编 略 》 九 卷 。 黄 式 三 撰 。《 古 史 纪 年 》 十 四 卷 , 《 古 史 考 年 异 同 表 》 二 卷 , 《 战 国 纪 年 》 六 卷 , 附 《 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 国 策 编 年 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 小 腆 纪 年 附 考 》 二 十 卷 。 徐 鼒 撰 。《 东 华 录 》 三 十 二 卷 。 蒋 良 骥 撰 。《 十 朝 东 华 录 》 四 百 二 十 五 卷 。 王 先 谦 撰 。《 咸 丰 朝 东 华 续 录 》 六 十 九 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 光 绪 东 华 录 》 二 百 二 十 卷 。 朱 寿 朋 撰 。《 滇 云 历 年 传 》 十 二 卷 。 倪 蜕 撰 。宋 李 焘 《 续 资 治 通 鉴 长 编 》 五 百 二 十 卷 。宋 不 著 撰 人 《 两 朝 纲 目 备 要 》 十 六 卷 。宋 王 益 之 《 西 汉 纪 年 》 三 十 卷 。宋 熊 克 《 中 兴 小 纪 》 四 十 卷 。 以 上 乾 隆 时 敕 辑 。陆 机 《 晋 纪 》 一 卷 。干 宝 《 晋 纪 》 一 卷 。习 凿 齿 《 汉 晋 春 秋 》 一 卷 。邓 粲 《 晋 纪 》 一 卷 。孙 盛 《 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 谦 之 《 晋 纪 》 一 卷 。徐 广 《 晋 纪 》 一 卷 。檀 道 鸾 《 续 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 道 薈 《 晋 起 居 注 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。《 晋 纪 》 五 卷 。《 晋 阳 秋 》 五 卷 。《 汉 晋 春 秋 》 四 卷 。《 三 十 国 春 秋 》 十 八 卷 。 以 上 汤 球 辑 。纪 事 本 末 类《 平 定 三 逆 方 略 》 六 十 卷 。 康 熙 二 十 一 年 , 勒 德 洪 等 奉 敕 撰 。《 亲 征 平 定 朔 漠 方 略 》 四 十 八 卷 。 康 熙 四 十 七 年 , 温 达 等 奉 敕 撰 。《 平 定 金 川 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 十 三 年 , 来 保 等 奉 敕 撰 。《 平 定 准 噶 尔 方 略 前 编 》 五 十 四 卷 , 《 正 编 》 八 十 五 卷 , 《 续 编 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 临 清 纪 略 》 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 于 敏 中 等 奉 敕 撰 。《 平 定 两 金 川 方 略 》 一 百 五 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 兰 州 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 石 峰 堡 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 九 年 敕 撰 。《 台 湾 纪 略 》 七 十 卷 。 乾 隆 五 十 三 年 敕 撰 。《 安 南 纪 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 五 十 六 年 敕 撰 。《 廓 尔 喀 纪 略 》 五 十 四 卷 。 乾 隆 六 十 年 敕 撰 。《 巴 布 勒 纪 略 》 二 十 六 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 平 苗 匪 纪 略 》 五 十 二 卷 。 嘉 庆 二 年 , 鄂 辉 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 三 省 邪 匪 方 略 前 编 》 三 百 六 十 一 卷 , 《 续 编 》 三 十 六 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 嘉 庆 十 五 年 , 庆 桂 等 奉 敕 撰 。《 平 定 教 匪 纪 略 》 四 十 二 卷 。 嘉 庆 二 十 一 年 , 托 津 等 奉 敕 撰 。《 平 定 回 疆 剿 捦 逆 裔 方 略 》 八 十 卷 。 道 光 九 年 , 曹 振 镛 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 粤 匪 方 略 》 四 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 剿 平 捻 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 平 定 陕 甘 新 疆 回 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 云 南 回 匪 方 略 》 五 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 贵 州 苗 匪 纪 略 》 四 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 绎 史 》 一 百 六 十 卷 。 马 骕 撰 。《 左 传 纪 事 本 末 》 五 十 三 卷 。 高 士 奇 撰 。《 通 鉴 本 末 纪 要 》 八 十 一 卷 。 蔡 毓 荣 撰 。《 辽 史 纪 事 本 末 》 四 十 卷 , 《 金 史 纪 事 本 末 》 五 十 二 卷 。 李 有 棠 撰 。《 明 史 纪 事 本 末 》 八 十 卷 。 谷 应 泰 撰 。《 续 明 纪 事 本 末 》 十 八 卷 。 倪 在 田 撰 。《 明 朝 纪 事 本 末 补 编 》 五 卷 。 彭 孙 贻 撰 。《 三 藩 纪 事 本 末 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 四 藩 始 末 》 四 卷 。 钱 名 世 撰 。《 绥 寇 纪 略 》 十 二 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 滇 考 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 皇 朝 武 功 纪 盛 》 四 卷 。 赵 翼 撰 。《 圣 武 记 》 十 四 卷 。 魏 源 撰 。《 平 定 罗 刹 方 略 》 四 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 平 台 纪 略 》 一 卷 , 附 《 东 征 集 》 六 卷 。 蓝 鼎 元 撰 。《 平 定 粤 匪 纪 略 》 十 卷 , 《 附 记 》 四 卷 。 杜 文 澜 撰 。《 湘 军 志 》 十 六 卷 。 王 闿 运 撰 。《 湘 军 记 》 二 十 卷 。 王 定 安 撰 。《 平 浙 纪 略 》 十 六 卷 。 秦 缃 业 、 陈 锺 英 同 撰 。《 吴 中 平 寇 记 》 八 卷 。 钱 勖 撰 。《 淮 军 平 捻 记 》 十 二 卷 。 周 世 澄 撰 。《 豫 军 纪 略 》 十 二 卷 。 尹 耕 云 撰 。《 山 东 军 兴 纪 略 》 二 十 二 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 霆 军 纪 略 》 十 六 卷 。 陈 昌 撰 。《 平 定 关 陇 纪 略 》 十 三 卷 。 易 孔 昭 、 胡 孚 骏 同 撰 。《 粤 东 剿 匪 纪 略 》 五 卷 。 陈 坤 撰 。《 平 回 志 》 八 卷 。 杨 毓 秀 撰 。《 剿 定 新 疆 记 》 八 卷 。 魏 光 焘 撰 。《 浙 东 筹 防 录 》 四 卷 。 薛 福 成 撰 。《 国 朝 柔 远 记 》 十 八 卷 。 王 之 春 撰 。《 中 西 纪 事 》 二 十 四 卷 。 夏 燮 撰 。《 普 法 战 纪 》 二 十 卷 。 王 韬 撰 。《 中 东 战 纪 本 末 》 八 卷 。 蔡 尔 康 撰 。别 史 类《 历 代 纪 事 年 表 》 一 百 卷 。 康 熙 五 十 一 年 , 王 之 枢 等 奉 敕 撰 。《 续 通 志 五 百 》 二 十 七 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 敕 撰 。《 逸 周 书 补 注 》 二 十 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 汲 冢 周 书 辑 要 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 》 十 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 朱 右 曾 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 增 校 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 逸 周 书 管 笺 》 十 六 卷 。 丁 宗 洛 撰 。《 逸 周 书 王 会 篇 笺 释 》 三 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 校 辑 世 本 》 二 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 世 本 辑 补 》 十 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 帝 王 世 纪 考 异 》 一 卷 。 宋 翔 凤 撰 。《 帝 王 世 纪 地 名 衍 》 四 卷 。 迮 鹤 寿 撰 。《 春 秋 战 国 异 词 》 五 十 六 卷 , 《 通 表 》 二 卷 , 《 摭 遗 》 一 卷 。 陈 厚 耀 撰 。《 春 秋 纪 传 》 五 十 一 卷 。 李 凤 雏 撰 。《 尚 史 》 一 百 七 卷 。 李 锴 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 章 陶 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 季 汉 五 志 》 十 二 卷 。 王 复 礼 撰 。《 后 汉 书 》 十 四 卷 。 王 廷 璨 撰 。《 晋 记 》 六 十 八 卷 。 郭 伦 撰 。《 晋 略 》 六 十 卷 。 周 济 撰 。《 西 魏 书 》 二 十 四 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 续 唐 书 》 七 十 卷 。 陈 鳣 撰 。《 宋 史 翼 》 四 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 元 史 新 编 》 九 十 五 卷 。 魏 源 撰 。《 元 秘 史 注 》 十 五 卷 。 李 文 田 撰 。《 元 史 备 志 》 五 卷 。 王 光 鲁 撰 。《 续 宏 简 录 》 四 十 二 卷 。 邵 远 平 撰 。《 明 书 》 一 百 七 十 一 卷 。 傅 维 鳞 撰 。《 明 史 稿 》 三 百 十 卷 。 王 鸿 绪 撰 。《 明 史 稿 》 二 十 卷 , 《 续 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 拟 明 史 列 传 》 二 十 四 卷 。 汪 琬 撰 。《 拟 明 史 传 》 不 分 卷 。 姜 宸 英 撰 。《 明 史 分 稿 残 编 》 二 卷 。 方 象 英 撰 。《 明 史 拟 传 》 六 卷 , 《 艺 文 志 》 五 卷 , 《 外 国 志 》 五 卷 。 尤 侗 撰 。《 国 史 考 异 》 六 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 开 辟 传 疑 》 二 卷 。 林 春 溥 撰 。《 历 代 甲 子 考 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 二 十 一 史 年 表 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 史 表 》 五 十 九 卷 。 万 斯 同 撰 。《 二 十 一 史 四 谱 》 五 十 四 卷 , 《 历 代 世 系 纪 年 编 》 一 卷 。 沈 炳 震 撰 。《 历 代 帝 王 年 表 》 三 卷 。 齐 召 南 撰 。《 历 代 帝 王 庙 谥 年 讳 谱 》 一 卷 。 陆 费 墀 撰 。《 纪 元 要 略 》 二 卷 。 陈 景 云 撰 。《 历 代 建 元 考 》 十 卷 。 锺 渊 映 撰 。《 元 号 略 》 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 纪 元 通 考 》 十 二 卷 。 叶 维 庚 撰 。《 列 代 建 元 表 》 十 卷 , 《 建 元 类 聚 考 》 二 卷 。 钱 东 垣 撰 。《 纪 元 编 》 三 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 历 代 统 纪 表 》 十 三 卷 。 段 承 基 撰 。汉 刘 珍 《 东 观 汉 记 》 二 十 四 卷 , 元 郝 经 《 续 后 汉 书 》 九 十 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 世 本 》 一 卷 。 孙 冯 翼 辑 。汉 宋 衷 《 世 本 注 》 五 卷 。 张 澍 辑 。《 七 家 后 汉 书 》 二 十 一 卷 。 汪 文 台 撰 。《 重 订 谢 承 后 汉 书 补 逸 》 五 卷 。 孙 志 祖 辑 。薛 莹 《 后 汉 书 》 一 卷 。华 峤 《 后 汉 书 注 》 一 卷 。谢 沈 《 后 汉 书 》 一 卷 。袁 山 松 《 后 汉 书 》 一 卷 。张 璠 《 后 汉 记 》 一 卷 。虞 预 《 晋 书 》 一 卷 。朱 凤 《 晋 书 》 一 卷 。何 法 盛 《 晋 中 兴 书 》 一 卷 。谢 灵 运 《 晋 书 》 一 卷 。臧 荣 绪 《 晋 书 》 一 卷 。众 家 《 晋 书 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。九 家 《 旧 晋 书 》 三 十 七 卷 。 汤 球 辑 。杂 史 类《 蒙 古 源 流 》 八 卷 。 蒙 古 小 彻 辰 萨 囊 台 吉 撰 。 乾 隆 四 十 二 年 敕 译 。 《 国 语 韦 昭 注 疏 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 国 语 校 文 》 一 卷 。 汪 中 撰 。《 国 语 补 注 》 一 卷 。 姚 鼐 撰 。《 国 语 补 校 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 国 语 补 韦 》 四 卷 。 黄 模 撰 。《 国 语 三 君 注 辑 存 》 四 卷 , 《 国 语 考 异 》 四 卷 , 《 国 语 发 正 》 二 十 一 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 国 语 翼 解 》 六 卷 。 陈 瑑 撰 。《 国 语 释 地 》 三 卷 。 谭 沄 撰 。《 国 语 正 义 》 二 十 一 卷 。 董 增 龄 撰 。《 战 国 策 去 毒 》 二 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 战 国 策 释 地 》 二 卷 。 张 琦 撰 。《 国 策 地 名 考 》 二 十 卷 。 程 恩 泽 撰 , 狄 子 奇 笺 。《 读 战 国 策 随 笔 》 一 卷 。 张 尚 瑗 撰 。《 战 国 策 札 记 》 三 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 武 王 克 殷 日 记 》 一 卷 , 《 灭 国 五 十 考 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 考 信 录 提 要 》 二 卷 。《 补 上 古 考 信 录 》 二 卷 。《 唐 虞 考 信 录 》 四 卷 。《 夏 考 信 录 》 二 卷 。《 商 考 信 录 》 二 卷 。《 丰 镐 考 信 录 》 八 卷 。《 丰 镐 别 录 》 三 卷 。《 考 古 续 说 》 二 卷 。《 考 信 附 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 熹 庙 谅 阴 记 》 一 卷 , 《 圣 安 本 纪 》 六 卷 , 《 明 季 实 录 》 六 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 南 宋 六 陵 遗 事 》 一 卷 , 《 庚 申 君 遗 事 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 见 闻 随 笔 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 安 南 使 事 记 》 一 卷 。 李 仙 根 撰 。《 建 文 帝 后 纪 》 一 卷 。 邵 远 平 撰 。《 武 宗 外 纪 》 一 卷 , 《 后 鉴 录 》 七 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 烈 皇 勤 政 记 》 一 卷 , 《 思 陵 典 礼 记 》 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 三 朝 野 纪 》 七 卷 。 李 逊 之 撰 。《 弘 光 日 录 》 四 卷 。《 永 历 实 录 》 二 十 五 卷 。《 行 朝 录 》 十 二 卷 。《 汰 存 录 》 一 卷 。《 赣 州 失 事 记 》 一 卷 。《 绍 武 争 立 记 》 一 卷 。《 舟 山 兴 废 记 》 一 卷 。《 四 明 山 寨 记 》 一 卷 。《 沙 州 定 乱 记 》 一 卷 。《 赐 姓 始 末 》 一 卷 。《 郑 成 功 传 》 一 卷 。《 滇 考 》 一 卷 。《 日 本 乞 师 记 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 永 历 实 录 》 二 十 六 卷 。 王 夫 之 撰 。《 鲁 春 秋 》 一 卷 。 查 继 佐 撰 。《 伪 东 宫 伪 后 及 党 祸 记 略 》 一 卷 。《 榆 林 城 守 记 略 》 一 卷 。《 保 定 城 守 记 略 》 一 卷 。《 扬 州 城 守 记 略 》 一 卷 。 戴 名 世 撰 。《 二 申 野 录 》 八 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 逊 代 阳 秋 》 二 十 八 卷 。 余 美 英 撰 。《 复 社 记 事 》 一 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 社 事 始 末 》 一 卷 。 杜 登 春 撰 。《 启 祯 野 乘 》 十 六 卷 , 《 二 集 》 八 卷 。 邹 漪 撰 。《 蜀 难 叙 略 》 一 卷 。 沈 荀 蔚 撰 。《 金 陵 野 钞 》 十 四 卷 。 顾 苓 撰 。《 甲 申 传 信 录 》 十 卷 。 钱 士 馨 撰 。《 史 外 》 八 卷 。 汪 有 典 撰 。《 明 季 北 略 》 二 十 四 卷 , 《 南 略 》 十 八 卷 。 计 六 奇 撰 。《 东 南 纪 事 》 十 二 卷 , 《 西 南 纪 事 》 十 二 卷 。 邵 廷 寀 撰 。《 南 疆 逸 史 》 三 十 卷 , 《 恤 谥 录 》 八 卷 , 《 摭 遗 》 十 八 卷 。 温 睿 临 撰 。《 南 疆 绎 史 》 五 十 八 卷 。 李 瑶 撰 。《 海 东 逸 史 》 十 八 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 爝 火 录 》 三 十 卷 。 李 本 撰 。《 小 腆 纪 传 》 六 十 五 卷 。 徐 鼒 撰 。《 补 遗 》 五 卷 , 《 考 异 》 一 卷 。 徐 承 礼 撰 。《 闽 事 纪 略 》 二 卷 。 华 廷 献 撰 。《 平 定 耿 逆 记 》 一 卷 。 李 之 芳 撰 。《 平 闽 记 》 十 三 卷 。 杨 捷 撰 。《 啸 亭 杂 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 三 卷 。 礼 亲 王 昭 梿 撰 。《 养 吉 斋 丛 录 》 二 十 二 卷 。 吴 振 棫 撰 。《 郎 潜 记 闻 初 笔 》 十 四 卷 , 《 二 笔 》 十 六 卷 , 《 三 笔 》 十 二 卷 。 陈 康 祺 撰 。《 圣 德 纪 略 》 一 卷 , 《 儤 直 纪 略 》 一 卷 , 《 恩 遇 纪 略 》 一 卷 , 《 旧 闻 纪 略 》 一 卷 。 瞿 鸿 禨 撰 。宋 不 著 撰 人 《 咸 淳 遗 事 》 二 卷 , 《 大 金 吊 伐 录 》 四 卷 , 元 王 鹗 《 汝 南 遗 事 》 四 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 国 语 贾 注 》 一 卷 。 蒋 曰 豫 辑 。郑 众 《 国 语 解 诂 》 一 卷 。贾 逵 《 国 语 注 》 一 卷 。唐 固 《 国 语 注 》 一 卷 。王 肃 《 国 语 章 句 》 一 卷 。孔 晁 《 国 语 注 》 一 卷 。孔 衍 《 春 秋 后 语 》 一 卷 。陆 贾 《 楚 汉 春 秋 》 一 卷 。伏 侯 《 古 今 注 》 一 卷 。王 粲 《 英 雄 记 》 一 卷 、 司 马 彪 《 战 略 》 一 卷 、 《 九 州 春 秋 》 一 卷 。傅 畅 《 晋 诸 公 赞 》 一 卷 。荀 绰 《 晋 后 略 》 一 卷 。卢 綝 《 晋 八 王 故 事 》 一 卷 。《 晋 四 王 遗 事 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。诏 令 奏 议 类《 太 祖 高 皇 帝 圣 训 》 四 卷 。 康 熙 二 十 五 年 敕 编 。《 太 宗 文 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 顺 治 时 敕 编 , 康 熙 二 十 六 年 告 成 。《 世 祖 章 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 康 熙 二 十 六 年 敕 编 。《 亲 政 纶 音 》 不 分 卷 。 顺 治 时 敕 编 。《 圣 祖 仁 皇 帝 圣 训 》 六 十 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 庭 训 格 言 》 不 分 卷 。 世 宗 御 编 。《 圣 谕 广 训 》 不 分 卷 。 雍 正 二 年 敕 刊 。《 上 谕 内 阁 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 七 年 敕 刊 , 乾 隆 时 续 刊 。《 朱 批 谕 旨 》 三 百 六 十 卷 。 雍 正 十 年 敕 编 , 乾 隆 三 年 告 成 。《 上 谕 八 旗 》 十 三 卷 , 《 上 谕 旗 务 议 覆 》 十 二 卷 , 《 谕 行 旗 务 奏 议 》 十 三 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 训 饬 州 县 条 规 》 二 十 卷 。 雍 正 八 年 敕 刊 。《 世 宗 宪 皇 帝 圣 训 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 五 年 敕 编 。《 高 宗 纯 皇 帝 圣 训 》 三 百 卷 。 嘉 庆 十 二 年 敕 编 。《 仁 宗 睿 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 道 光 四 年 敕 编 。《 宣 宗 成 皇 帝 圣 训 》 一 百 三 十 卷 。 咸 丰 六 年 敕 编 。《 文 宗 显 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 同 治 五 年 敕 编 。《 穆 宗 毅 皇 帝 圣 训 》 一 百 六 十 卷 。 光 绪 五 年 敕 编 。《 明 名 臣 奏 议 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 奉 敕 编 。《 息 斋 疏 草 》 五 卷 。 金 之 俊 撰 。《 龚 端 毅 奏 议 》 八 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 龚 鼎 孳 撰 。《 孟 忠 毅 公 奏 议 》 二 卷 。 孟 乔 芳 撰 。《 赵 忠 襄 奏 疏 存 稿 》 六 卷 。 赵 良 栋 撰 。《 张 襄 壮 奏 疏 》 六 卷 。 张 勇 撰 。《 兼 济 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 寒 松 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 象 枢 撰 。《 文 襄 公 奏 疏 》 十 五 卷 。 李 之 芳 撰 。《 抚 虔 奏 议 》 一 卷 。 佟 国 器 撰 。《 平 岳 疏 议 》 一 卷 , 《 平 海 疏 议 》 一 卷 。 万 正 色 撰 。《 郝 恭 定 集 》 五 卷 。 郝 惟 讷 撰 。《 中 山 奏 议 》 四 卷 。 郝 浴 撰 。《 靳 文 襄 奏 疏 》 八 卷 。 靳 辅 撰 。《 乾 清 门 奏 对 记 》 一 卷 。 汤 斌 撰 。《 抚 浙 奏 议 》 一 卷 , 《 督 闽 奏 议 》 一 卷 。 范 承 谟 撰 。《 抚 浙 疏 草 》 五 卷 。 朱 昌 祚 撰 。《 抚 吴 封 事 》 八 卷 , 《 抚 楚 封 事 》 一 卷 , 《 抚 黔 封 事 》 一 卷 , 《 抚 漕 封 事 》 一 卷 , 《 辑 瑞 陈 言 》 一 卷 。 慕 天 颜 撰 。《 于 山 奏 牍 》 七 卷 。 于 成 龙 撰 。《 清 忠 堂 奏 疏 》 不 分 卷 。 朱 宏 祚 撰 。《 西 台 奏 议 》 一 卷 , 《 京 兆 奏 议 》 一 卷 , 附 《 曲 徙 录 》 一 卷 。 杨 素 蕴 撰 。《 杨 黄 门 奏 疏 》 不 分 卷 , 《 抚 黔 奏 疏 》 八 卷 。 杨 雍 建 撰 。《 华 野 疏 稿 》 五 卷 。 郭 琇 撰 。《 河 防 疏 略 》 二 十 卷 。 朱 之 锡 撰 。《 西 陂 奏 疏 》 六 卷 。 宋 荦 撰 。《 督 漕 疏 草 》 二 十 二 卷 。 董 讷 撰 。《 奏 疏 稿 》 不 分 卷 。 江 蘩 撰 。《 抚 豫 宣 化 录 》 四 卷 。 田 文 镜 撰 。《 防 河 奏 议 》 十 二 卷 。 嵇 曾 筠 撰 。《 平 蛮 奏 疏 》 一 卷 。 鄂 尔 泰 撰 。《 张 公 奏 议 》 二 十 四 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 条 奏 疏 稿 》 二 卷 。 蒋 廷 锡 撰 。《 奏 疏 》 十 卷 。 高 其 倬 撰 。《 望 溪 奏 疏 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 尹 元 孚 奏 议 》 十 卷 。 尹 会 一 撰 。《 裘 文 达 奏 议 》 一 卷 。 裘 曰 修 撰 。《 那 文 毅 奏 议 》 八 十 卷 。 那 彦 成 撰 。《 两 河 奏 疏 》 不 分 卷 。 严 烺 撰 。《 思 补 斋 奏 稿 偶 存 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 恭 寿 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 韩 文 绮 撰 。《 楚 蒙 山 房 奏 疏 》 五 卷 。 晏 斯 盛 撰 。《 东 溟 奏 稿 》 四 卷 。 姚 莹 撰 。《 林 文 忠 政 书 》 三 卷 。 林 则 徐 撰 。《 陶 云 汀 先 生 奏 议 》 三 十 二 卷 。 陶 澍 撰 。《 耐 菴 奏 议 存 稿 》 十 二 卷 。 贺 长 龄 撰 。《 吴 文 节 遗 集 》 八 十 卷 。 吴 文 镕 撰 。《 张 大 司 马 奏 稿 》 四 卷 。 张 亮 基 撰 。《 骆 文 忠 奏 议 》 十 六 卷 。 骆 秉 章 撰 。《 李 文 恭 奏 议 》 二 十 二 卷 。 李 星 沅 撰 。《 李 尚 书 政 书 》 八 卷 。 李 宗 羲 撰 。《 王 侍 郎 奏 议 》 十 卷 。 王 茂 荫 撰 。《 台 垣 疏 稿 》 一 卷 。 丁 寿 昌 撰 。《 张 文 毅 奏 稿 》 八 卷 。 张 芾 撰 。《 曾 文 正 奏 稿 》 三 十 二 卷 。 曾 国 藩 撰 。《 胡 文 忠 奏 稿 》 五 十 二 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 左 文 襄 奏 疏 初 编 》 三 十 八 卷 , 《 续 编 》 七 十 六 卷 , 《 三 编 》 六 卷 。 左 宗 棠 撰 。《 曾 忠 襄 奏 疏 》 六 十 一 卷 。 曾 国 荃 撰 。《 沈 文 肃 政 书 》 十 二 卷 。 沈 葆 桢 撰 。《 李 忠 武 奏 议 》 一 卷 。 李 续 宾 撰 。《 刘 中 丞 奏 稿 》 八 卷 。 刘 昆 撰 。《 刘 中 丞 奏 议 》 二 十 卷 。 刘 蓉 撰 。《 刘 武 慎 奏 稿 》 十 六 卷 。 刘 长 佑 撰 。《 彭 刚 直 奏 议 》 八 卷 。 彭 玉 麟 撰 。《 郭 侍 郎 奏 疏 》 十 二 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 岑 襄 勤 奏 稿 》 三 十 卷 。 岑 毓 英 撰 。《 丁 文 诚 奏 议 》 二 十 六 卷 。 丁 宝 桢 撰 。《 毛 尚 书 奏 稿 》 十 六 卷 。 毛 鸿 宾 撰 。《 曾 惠 敏 奏 议 》 六 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 出 使 奏 疏 》 二 卷 。 薛 福 成 撰 。《 养 云 山 庄 奏 稿 》 四 卷 。 刘 瑞 芬 撰 。《 钱 敏 肃 奏 疏 》 七 卷 。 钱 鼎 铭 撰 。《 黎 文 肃 奏 议 》 十 六 卷 。 黎 培 敬 撰 。《 许 太 常 奏 稿 》 一 卷 。 许 乃 济 撰 。《 豸 华 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 金 应 麟 撰 。《 水 流 云 在 馆 奏 议 》 二 卷 。 宋 晋 撰 。《 吴 柳 堂 奏 疏 》 一 卷 。 吴 可 读 撰 。《 王 文 敏 奏 疏 稿 》 一 卷 。 王 懿 荣 撰 。《 袁 太 常 戊 戌 条 陈 》 一 卷 。 袁 昶 撰 。《 谏 垣 存 稿 》 四 卷 。 安 维 峻 撰 。《 李 文 忠 政 书 》 一 百 六 十 五 卷 。 李 鸿 章 撰 。《 张 宫 保 政 书 》 十 二 卷 。 张 之 洞 撰 。《 端 忠 敏 奏 议 》 十 六 卷 。 端 方 撰 。《 三 贤 政 书 》 十 八 卷 。 汤 斌 、 宋 荦 、 张 伯 行 撰 。《 嘉 定 长 白 二 先 生 奏 议 》 四 卷 。 徐 致 祥 、 宝 廷 撰 。《 宋 陈 次 升 谠 论 集 》 五 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。传 记 类《 宗 室 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 蒙 古 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 敕 撰 。《 八 旗 满 洲 氏 族 通 谱 》 八 十 卷 。 乾 隆 九 年 敕 撰 。《 胜 朝 殉 节 诸 臣 录 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 一 年 敕 撰 。《 满 汉 名 臣 传 》 八 十 卷 , 《 贰 臣 传 》 八 卷 , 《 逆 臣 传 》 二 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 史 传 三 编 》 五 十 六 卷 。 朱 轼 撰 。《 历 代 忠 臣 义 士 卓 行 录 》 八 卷 。 戴 作 铭 撰 。《 历 代 名 臣 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 朱 桓 撰 。《 广 群 辅 录 》 六 卷 。 徐 汾 撰 。《 臣 鉴 录 》 二 十 卷 。 蒋 伊 撰 。《 历 代 党 鉴 》 五 卷 。 徐 宾 撰 。《 续 高 士 传 》 五 卷 。 高 兆 撰 。《 续 补 高 士 传 》 三 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 孝 史 类 编 》 十 卷 。 黄 齐 贤 撰 。《 元 祐 党 人 传 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 明 名 臣 言 行 录 》 四 十 五 卷 。 徐 开 仕 撰 。《 崇 祯 五 十 宰 相 传 》 一 卷 , 《 年 表 》 一 卷 。 曹 溶 撰 。《 明 儒 言 行 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 沈 佳 撰 。《 东 林 列 传 》 二 十 四 卷 , 《 留 溪 外 传 》 十 八 卷 。 陈 鼎 撰 。《 复 社 姓 氏 传 略 》 十 卷 。 吴 山 嘉 撰 。《 国 朝 耆 献 类 徵 初 编 》 七 百 二 十 卷 , 《 编 目 》 十 九 卷 。 李 桓 撰 。《 碑 传 集 》 一 百 六 十 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 续 碑 传 集 》 八 十 六 卷 。 缪 荃 孙 撰 。《 国 朝 先 正 事 略 》 六 十 卷 。 李 元 度 撰 。《 中 兴 将 帅 别 传 》 三 十 卷 , 一 作 《 咸 同 以 来 功 臣 别 传 》 , 一 作 《 中 兴 名 臣 事 略 》 , 一 作 《 续 先 正 事 略 》 。《 续 编 》 六 卷 。 朱 孔 彰 撰 。《 大 清 名 臣 言 行 录 》 一 卷 。 留 保 撰 。《 文 献 徵 存 录 》 十 卷 。 钱 林 撰 。《 从 政 观 法 录 》 三 十 卷 。 朱 方 曾 撰 。《 初 月 楼 闻 见 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 学 统 》 五 十 六 卷 。 熊 赐 履 撰 。《 雒 闽 渊 源 录 》 十 九 卷 。 张 夏 撰 。《 圣 学 知 统 录 》 二 卷 , 《 圣 学 知 统 翼 编 》 二 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 道 统 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 道 南 源 委 》 六 卷 , 《 伊 洛 渊 源 续 录 》 二 十 卷 。 张 伯 行 撰 。《 儒 林 宗 派 》 十 六 卷 。 万 斯 同 撰 。《 理 学 宗 传 》 二 十 六 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 理 学 宗 传 辨 正 》 十 六 卷 。 刘 廷 诏 撰 。《 宋 元 学 案 》 一 百 卷 。 黄 宗 羲 原 本 , 全 祖 望 补 编 。《 明 儒 学 案 》 六 十 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 明 儒 林 录 》 十 九 卷 。 张 恒 撰 。《 国 朝 学 案 小 识 》 十 五 卷 。 唐 鉴 撰 。《 国 朝 经 学 名 儒 记 》 一 卷 。 张 星 鉴 撰 。《 国 朝 宋 学 渊 源 记 》 二 卷 , 《 附 记 》 一 卷 。 江 藩 撰 。《 国 朝 儒 林 文 苑 传 》 四 卷 。 阮 元 撰 。《 康 熙 己 未 词 科 录 》 十 二 卷 。 秦 瀛 撰 。《 鹤 徵 录 》 八 卷 。 李 集 、 李 富 孙 、 李 遇 孙 同 撰 。《 词 科 掌 录 》 十 七 卷 , 《 馀 话 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 鹤 徵 后 录 》 十 二 卷 。 李 富 孙 撰 。《 畴 人 传 四 》 十 六 卷 。 阮 元 撰 。《 续 畴 人 传 》 六 卷 。 罗 士 琳 撰 。《 畴 人 传 三 编 》 七 卷 。 诸 可 宝 撰 。《 国 朝 名 家 诗 钞 小 传 》 二 卷 。 郑 方 坤 撰 。《 畿 辅 人 物 志 》 二 十 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 洛 学 编 》 四 卷 。 汤 斌 撰 。《 中 州 人 物 考 》 八 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 中 州 道 学 编 》 二 卷 , 《 补 编 》 一 卷 。 耿 介 撰 。《 关 学 编 》 十 卷 。 廉 伟 然 撰 。《 东 越 儒 林 后 传 》 一 卷 , 《 文 苑 后 传 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 闽 中 理 学 渊 源 考 》 九 十 二 卷 , 《 闽 学 志 略 》 十 七 卷 。 李 清 馥 撰 。《 粤 东 名 儒 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 邓 淳 撰 。《 豫 章 十 代 文 献 略 》 五 十 卷 。 王 模 撰 。《 金 华 徵 献 略 》 二 十 卷 。 王 崇 炳 撰 。《 嘉 禾 献 徵 录 》 四 十 六 卷 。 盛 枫 撰 。《 松 陵 文 献 录 》 十 五 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 海 州 文 献 录 》 十 六 卷 。 许 乔 林 撰 。《 吴 门 耆 旧 记 》 一 卷 。 顾 承 撰 。《 列 女 传 补 注 》 八 卷 , 附 《 叙 录 》 一 卷 , 《 校 正 》 一 卷 。 闺 秀 王 照 圆 撰 。《 列 女 传 校 注 》 八 卷 。 闺 秀 梁 端 撰 。《 列 女 传 集 注 》 八 卷 。 闺 秀 萧 道 管 撰 。《 广 列 女 传 》 二 十 卷 。 刘 开 撰 。《 胜 朝 彤 史 拾 记 》 六 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 贤 媛 类 徵 初 编 》 十 二 卷 。 李 桓 撰 。《 越 女 表 微 录 》 五 卷 。 汪 辉 祖 撰 。宋 不 著 撰 人 《 庆 元 党 禁 》 一 卷 , 《 京 口 耆 旧 传 》 九 卷 , 元 辛 文 房 《 唐 才 子 传 》 八 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。魏 嵇 康 《 圣 贤 高 士 传 》 一 卷 , 后 魏 常 景 《 鉴 戒 象 赞 》 一 卷 。 以 上 马 国 翰 辑 。赵 岐 《 三 辅 决 录 》 一 卷 , 刘 向 《 孝 子 传 》 一 卷 , 萧 广 济 《 孝 子 传 》 一 卷 , 师 觉 授 《 孝 子 传 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 传 记 类 总 录 之 属《 晏 子 春 秋 音 义 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 晏 子 春 秋 校 正 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 晏 子 春 秋 校 勘 》 一 卷 。 黄 以 周 撰 。《 周 公 年 表 》 一 卷 。 牟 廷 相 撰 。《 孔 子 年 谱 》 五 卷 。 杨 方 晃 撰 。《 孔 子 年 谱 辑 注 》 一 卷 。 江 永 撰 , 黄 定 宜 辑 注 。《 孔 子 编 年 注 》 五 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 至 圣 编 年 世 纪 》 二 十 四 卷 。 李 灼 、 黄 晟 同 撰 。《 先 圣 生 卒 年 月 考 》 二 卷 。 孔 广 牧 撰 。《 孔 子 世 家 考 》 二 卷 , 《 仲 尼 弟 子 列 传 考 》 一 卷 。 郑 环 撰 。《 宗 圣 志 》 十 二 卷 。 孔 允 植 撰 。《 阙 里 文 献 考 》 一 百 卷 。 孔 继 汾 撰 。《 孔 子 世 家 补 订 》 一 卷 , 《 孔 门 师 弟 年 表 》 一 卷 , 《 孔 孟 年 表 》 一 卷 , 《 孟 子 列 传 纂 》 一 卷 , 《 孟 子 时 事 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 孔 子 编 年 》 四 卷 , 《 孟 子 编 年 》 四 卷 。 狄 子 奇 撰 。《 洙 泗 考 信 录 》 四 卷 , 《 馀 录 》 一 卷 , 《 孟 子 事 实 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 孔 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 , 《 孟 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 孟 子 年 谱 》 一 卷 。 黄 玉 蟾 撰 。《 孟 子 生 卒 年 月 考 》 一 卷 。 阎 若 璩 撰 。《 孟 子 游 历 考 》 一 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 迁 志 》 十 二 卷 。 孟 衍 泰 、 王 特 选 、 仲 蕴 锦 同 撰 。《 从 祀 名 贤 传 》 六 卷 。 常 安 撰 。《 刘 更 生 年 表 》 一 卷 。 梅 毓 撰 。《 许 君 年 表 》 一 卷 。 陶 方 琦 撰 。《 郑 司 农 年 谱 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 汉 郑 君 晋 陶 靖 节 魏 陈 思 王 唐 陆 宣 公 年 谱 》 四 卷 。 丁 晏 撰 。《 郑 康 成 纪 年 》 一 卷 。 袁 钧 撰 。《 郑 学 录 》 四 卷 。 郑 珍 撰 。《 诸 葛 忠 武 故 事 》 五 卷 。 张 澍 撰 。《 忠 武 志 》 八 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 王 右 军 年 谱 》 一 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 安 定 言 行 录 》 一 卷 。 丁 宝 书 撰 。《 濂 溪 周 夫 子 志 》 十 五 卷 。 吴 大 镕 撰 。《 增 订 欧 阳 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 朱 文 藻 撰 。《 胡 少 师 年 谱 》 一 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 王 荆 公 年 谱 》 二 十 五 卷 , 《 杂 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 蔡 上 翔 撰 。《 米 海 岳 年 谱 》 一 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 考 订 朱 子 世 家 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 朱 子 年 谱 》 四 卷 , 《 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 重 订 朱 子 年 谱 》 一 卷 。 褚 寅 亮 撰 。《 别 本 朱 子 年 谱 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 黄 中 撰 。《 陆 象 山 年 谱 》 二 卷 。 李 绂 撰 。《 杨 文 靖 年 谱 》 二 卷 。 张 夏 撰 。《 洪 文 惠 年 谱 》 一 卷 , 《 洪 文 敏 年 谱 》 一 卷 , 《 陆 放 翁 年 谱 》 一 卷 , 《 王 伯 厚 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 王 深 宁 年 谱 》 一 卷 。 张 大 昌 撰 。《 谢 皋 羽 年 谱 》 一 卷 。 徐 沁 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 三 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 二 卷 。 凌 廷 堪 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 一 卷 。 施 国 祁 撰 。《 周 文 襄 公 年 谱 》 二 卷 。 周 仁 俊 撰 。《 李 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 法 式 善 撰 。《 王 文 成 集 传 本 》 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 王 弇 州 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 归 震 川 年 谱 》 一 卷 。 孙 岱 撰 。《 杨 升 庵 年 谱 》 一 卷 。 李 调 元 撰 。《 周 忠 介 公 遗 事 》 一 卷 。 彭 定 求 撰 。《 缪 文 贞 公 年 谱 》 一 卷 。 缪 之 镕 撰 。《 袁 督 师 事 迹 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 倪 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 倪 会 鼎 撰 。《 黄 忠 端 公 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 左 忠 毅 年 谱 》 二 卷 。 左 宰 撰 。《 张 忠 烈 公 年 谱 》 一 卷 。 赵 之 谦 撰 。《 刘 子 行 状 》 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 蕺 山 年 谱 》 二 卷 。 刘 均 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 一 卷 。 吴 映 奎 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 黄 黎 洲 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 孙 夏 峰 年 谱 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 李 二 曲 历 年 纪 略 》 二 卷 。 惠 䦃 嗣 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 四 卷 。 陈 梓 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 一 卷 。 苏 惇 元 撰 。《 颜 习 斋 先 生 年 谱 》 二 卷 。 李 塨 撰 。《 李 恕 谷 先 生 年 谱 》 五 卷 。 冯 辰 撰 。《 申 凫 盟 先 生 年 谱 》 一 卷 。 申 涵 煜 、 申 涵 盼 同 撰 。《 宁 海 将 军 固 山 贝 子 功 绩 录 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 渔 洋 山 人 自 订 年 谱 注 》 一 卷 。 惠 栋 撰 。《 施 愚 山 年 谱 》 四 卷 。 施 念 曾 撰 。《 陆 清 献 年 谱 》 一 卷 。 罗 以 智 撰 。《 陆 稼 书 年 谱 》 二 卷 。 吴 光 酉 撰 。《 阎 潜 丘 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 朱 文 端 公 行 述 》 一 卷 。 朱 必 阶 撰 。《 阿 文 成 年 谱 》 二 十 四 卷 。 那 彦 成 撰 。《 钱 文 端 公 年 谱 》 三 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 王 述 庵 年 谱 》 二 卷 。 严 荣 撰 。《 孙 文 靖 年 谱 》 一 卷 。 孙 惠 惇 撰 。《 黄 昆 圃 年 谱 》 一 卷 。 黄 叔 琳 撰 。《 黄 荛 圃 年 谱 》 一 卷 。 江 标 撰 。《 戴 东 原 年 谱 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 洪 北 江 年 谱 》 一 卷 。 吕 培 撰 。《 焦 理 堂 事 略 》 一 卷 。 焦 廷 琥 撰 。《 寄 圃 老 人 自 记 年 谱 》 一 卷 。 孙 玉 庭 撰 。《 思 补 老 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 石 隐 山 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 彭 文 敬 自 订 年 谱 》 一 卷 。 彭 蕴 章 撰 。《 翁 文 端 年 谱 》 一 卷 。 翁 同 龢 撰 。《 骆 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 骆 天 保 撰 。《 曾 文 正 年 谱 》 十 二 卷 。 黎 庶 昌 撰 。《 曾 文 正 公 大 事 记 》 四 卷 。 王 定 安 撰 。《 吴 柳 堂 孤 忠 录 》 三 卷 。 傅 岩 霖 撰 。《 豫 章 先 贤 九 家 年 谱 》 九 卷 , 《 四 朝 先 贤 六 家 年 谱 》 七 卷 。 杨 希 闵 撰 。《 四 史 疑 年 录 》 七 卷 。 阮 元 撰 。《 历 代 名 人 年 谱 》 十 七 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 续 疑 年 录 》 四 卷 。 吴 修 撰 。《 补 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 椒 撰 。《 疑 年 赓 录 》 二 卷 。 张 鸣 珂 撰 。《 三 续 疑 年 录 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。以 上 传 记 类 名 人 之 属史 钞 类《 史 纬 》 三 百 三 十 卷 。 陈 允 锡 撰 。《 读 史 蒙 拾 》 一 卷 。 王 士 禄 撰 。《 廿 一 史 约 编 》 十 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 汉 书 蒙 拾 》 三 卷 , 《 后 汉 书 蒙 拾 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 汉 书 古 字 类 》 一 卷 。 郭 梦 星 撰 。《 国 志 蒙 拾 》 二 卷 。 郭 麟 撰 。《 宋 书 琐 语 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 两 晋 南 北 集 珍 》 六 卷 。 陈 维 崧 撰 。《 南 史 识 小 录 》 八 卷 , 《 北 史 识 小 录 》 八 卷 。 沈 名 孙 、 朱 昆 田 同 撰 。《 南 北 史 识 小 录 补 正 》 二 十 八 卷 。 张 应 昌 撰 。《 南 北 史 捃 华 》 八 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 新 旧 唐 书 合 钞 》 二 百 六 十 卷 。 沈 炳 震 撰 。载 记 类《 吴 越 春 秋 校 文 》 一 卷 。 蒋 光 煦 撰 。《 吴 越 春 秋 校 勘 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 读 吴 越 春 秋 》 一 卷 , 《 读 越 绝 书 》 一 卷 。 俞 樾 撰 。《 越 绝 书 札 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 名 。 钱 培 名 撰 。《 增 订 吴 越 备 史 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 钱 时 钰 撰 。《 补 华 阳 国 志 三 州 郡 县 目 录 》 一 卷 。 廖 寅 撰 。《 华 阳 国 志 校 勘 记 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 十 六 国 疆 域 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 十 六 国 春 秋 辑 补 》 一 百 卷 , 《 十 六 国 春 秋 纂 录 校 本 》 十 卷 。 汤 球 撰 。《 十 六 国 年 表 》 一 卷 。 张 愉 曾 撰 。《 十 六 国 年 表 》 三 十 二 卷 。 孔 尚 质 撰 。《 西 秦 百 官 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 十 国 春 秋 》 一 百 十 四 卷 。 吴 任 臣 撰 。《 拾 遗 》 一 卷 , 《 备 考 》 一 卷 。 周 昂 撰 。《 南 汉 书 》 十 八 卷 , 《 考 异 》 十 八 卷 , 《 丛 录 》 二 卷 , 《 文 字 略 》 二 卷 。 梁 廷 相 撰 。《 南 汉 纪 》 五 卷 , 《 地 理 志 》 一 卷 , 《 金 石 志 》 一 卷 。 吴 兰 修 撰 。《 南 唐 拾 遗 记 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 西 夏 国 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 西 夏 书 事 》 四 十 二 卷 。 吴 广 成 撰 。《 西 夏 纪 事 本 末 》 三 十 六 卷 。 张 鉴 撰 。《 西 夏 书 》 十 卷 。 周 春 撰 。《 西 夏 事 略 》 十 六 卷 。 陈 昆 撰 。《 晋 陆 翙 邺 中 记 》 一 卷 , 《 唐 樊 绰 蛮 书 》 十 卷 , 《 宋 不 著 撰 人 江 南 馀 载 》 二 卷 。 乾 隆 时 奉 敕 辑 。时 令 类《 月 令 辑 要 》 二 十 四 卷 , 《 图 说 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 古 今 类 传 岁 时 部 》 四 卷 。 董 穀 士 、 董 炳 文 同 编 。《 时 令 汇 纪 》 十 六 卷 , 《 馀 日 事 文 》 四 卷 。 朱 濂 撰 。《 月 日 纪 古 》 十 二 卷 。 萧 智 汉 撰 。《 节 序 同 风 录 》 十 二 卷 。 孔 尚 任 撰 。《 七 十 二 候 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 月 令 粹 编 》 二 十 四 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 二 十 四 史 日 月 考 》 二 百 三 十 六 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 古 今 冬 至 表 》 四 卷 。 谭 沄 撰 。《 唐 韩 鄂 四 时 纂 要 》 一 卷 。 马 国 翰 辑 。地 理 类《 皇 舆 表 》 十 六 卷 。 康 熙 四 十 三 年 , 喇 沙 里 等 奉 敕 撰 。《 方 舆 路 程 考 略 》 不 分 卷 。 康 熙 时 , 汪 士 鋐 等 奉 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 三 百 四 十 卷 。 乾 隆 八 年 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 五 百 卷 。 乾 隆 二 十 九 年 敕 撰 。《 皇 朝 职 贡 图 》 九 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 历 代 疆 域 表 》 三 卷 , 《 沿 革 表 》 三 卷 。 段 长 基 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 表 》 四 十 七 卷 。 陈 芳 绩 撰 。《 东 晋 南 北 朝 舆 地 表 》 二 十 一 卷 。 徐 文 范 撰 。《 舆 地 沿 革 表 》 四 十 卷 。 杨 丕 复 撰 。《 周 末 列 国 所 有 郡 县 考 》 一 卷 , 《 古 国 都 今 郡 县 合 考 》 一 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 战 国 地 舆 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 楚 汉 诸 侯 疆 域 志 》 三 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 历 代 郡 国 考 略 》 三 卷 。 叶 沄 撰 。《 今 古 地 理 述 》 二 十 卷 。 王 子 音 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 图 》 一 卷 , 《 舆 地 图 》 一 卷 , 《 历 代 地 理 志 韵 编 今 释 》 二 十 卷 , 《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 王 会 新 编 》 一 百 四 十 五 卷 。 茹 铉 撰 。《 乾 隆 府 厅 州 县 志 》 五 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 皇 朝 舆 地 全 图 》 不 分 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 大 清 一 统 舆 图 》 三 十 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 一 卷 , 《 舆 地 略 》 一 卷 。 严 德 撰 。《 郡 县 分 韵 考 》 十 卷 。 黄 本 骥 撰 。《 肇 域 志 》 一 百 卷 , 《 天 下 郡 国 利 病 书 》 一 百 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 读 史 方 舆 纪 要 》 一 百 三 十 卷 , 《 形 势 纪 要 》 九 卷 。 顾 祖 禹 撰 。《 太 平 寰 宇 记 补 缺 》 二 卷 。 陈 兰 森 撰 。《 山 河 两 戒 考 》 十 四 卷 。 徐 文 靖 撰 。晋 《 太 康 三 年 地 记 》 一 卷 , 王 隐 《 晋 书 地 道 记 》 一 卷 , 唐 濮 王 泰 等 《 括 地 志 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 地 理 类 总 志 之 属《 满 洲 源 流 考 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 热 河 志 》 八 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 和 珅 等 奉 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 考 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 三 十 九 年 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 》 四 十 二 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 盛 京 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 新 疆 识 略 》 十 三 卷 。 道 光 元 年 , 汪 廷 珍 等 奉 敕 撰 。《 盛 京 通 志 》 四 十 八 卷 。 雷 以 诚 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 李 卫 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 三 百 卷 。 李 鸿 章 等 修 。《 江 南 通 志 》 二 百 卷 。 赵 宏 恩 等 修 。《 安 徽 通 志 》 二 百 六 十 卷 。 陶 澍 修 。《 安 徽 通 志 》 三 百 五 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 江 西 通 志 》 二 百 六 卷 。 白 璜 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 六 十 二 卷 。 谢 旻 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 八 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 浙 江 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 嵇 曾 筠 等 修 。《 福 建 通 志 》 七 十 八 卷 。 郝 玉 麟 修 。《 福 建 通 志 》 二 百 七 十 八 卷 。 吴 棠 等 修 。《 湖 广 通 志 》 八 十 卷 。 徐 国 相 等 修 。《 湖 广 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 迈 柱 等 修 。《 湖 北 通 志 》 一 百 卷 。 吴 熊 光 等 修 。《 湖 南 通 志 》 一 百 七 十 卷 。 陈 宏 谋 等 修 。《 湖 南 通 志 》 二 百 二 十 八 卷 。 巴 哈 布 等 修 。《 湖 南 通 志 》 三 百 十 五 卷 。 裕 禄 等 修 。《 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 王 士 俊 等 修 。《 续 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 阿 思 喀 等 修 。《 山 东 通 志 》 三 十 六 卷 。 岳 濬 等 修 。《 山 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 钱 江 等 修 。《 山 西 通 志 》 二 百 三 十 卷 。 觉 罗 石 麟 等 修 。《 山 西 通 志 》 一 百 八 十 四 卷 。 张 煦 等 修 。《 山 西 志 辑 要 》 十 卷 。 雅 德 撰 。《 陕 西 通 志 》 一 百 卷 。 刘 於 义 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 五 十 卷 。 许 容 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 一 百 卷 。 长 庚 等 修 。《 四 川 通 志 》 四 十 七 卷 。 黄 廷 桂 等 修 。《 四 川 通 志 》 二 百 二 十 六 卷 。 杨 芳 灿 等 修 。《 广 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 郝 玉 麟 等 修 。《 广 东 通 志 》 三 百 三 十 四 卷 。 阮 元 等 修 。《 广 西 通 志 》 一 百 二 十 八 卷 。 金 鉷 等 修 。《 广 西 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 吉 庆 等 修 。《 云 南 通 志 》 三 十 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 续 云 南 通 志 稿 》 一 百 九 十 四 卷 。 王 文 韶 等 修 。《 贵 州 通 志 》 四 十 六 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 吉 林 通 志 》 一 百 二 十 二 卷 。 长 顺 等 修 。《 顺 天 府 志 》 一 百 三 十 卷 。 李 鸿 章 修 。《 保 定 府 志 》 八 十 卷 。 李 振 祜 修 。《 承 德 府 志 》 六 十 卷 。 海 忠 修 。《 永 平 府 志 》 七 十 二 卷 。 游 智 开 修 。《 河 间 府 志 》 二 十 卷 。 周 嘉 露 修 。《 天 津 府 志 》 四 十 卷 。 李 梅 宾 修 。《 天 津 府 志 》 五 十 四 卷 。 李 鸿 章 修 。《 正 定 府 志 》 五 十 卷 。 郑 大 进 修 。《 顺 德 府 志 》 十 六 卷 。 徐 景 曾 修 。《 广 平 府 志 》 二 十 四 卷 。 吴 穀 修 。《 大 名 府 志 》 二 十 二 卷 。 李 煐 修 。《 大 名 府 志 》 六 卷 。 武 蔚 文 修 。《 宣 化 府 志 》 四 十 二 卷 。 王 畹 修 。《 江 宁 府 志 》 五 十 六 卷 。 吕 燕 昭 修 。《 江 宁 府 志 》 十 五 卷 。 苏 启 勋 修 。《 苏 州 府 志 》 八 十 卷 。 习 巂 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 六 十 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 五 十 卷 。 冯 桂 芬 撰 。《 松 江 府 志 》 八 十 四 卷 。 宋 如 林 修 。《 松 江 府 志 》 四 十 卷 。 博 润 修 。《 常 州 府 志 》 三 十 八 卷 。 于 琨 修 。《 淮 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 顾 栋 高 撰 。《 扬 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 万 寿 修 。《 扬 州 府 志 》 七 十 二 卷 。 张 世 浣 修 。《 扬 州 府 志 》 三 十 卷 。 晏 端 书 撰 。《 徐 州 府 志 》 三 十 卷 。 王 峻 修 。《 安 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 张 楷 修 。《 徽 州 府 志 》 八 卷 。 郑 交 泰 修 。《 宁 国 府 志 》 三 十 八 卷 。 鲁 铨 修 。《 池 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 张 士 范 修 。《 太 平 府 志 》 四 十 四 卷 。 朱 肇 基 修 。《 庐 州 府 志 》 五 十 四 卷 。 张 祥 云 修 。《 凤 阳 府 志 》 二 十 一 卷 。 冯 煦 修 。《 颍 州 府 志 》 十 卷 。 王 敛 福 修 。《 南 昌 府 志 》 七 十 六 卷 。 黄 良 栋 修 。《 饶 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 黄 家 遴 修 。《 广 信 府 志 》 二 十 六 卷 。 康 基 渊 修 。《 南 康 府 志 》 十 二 卷 。 廖 文 英 修 。《 九 江 府 志 》 二 十 二 卷 。 胡 宗 虞 修 。《 建 昌 府 志 》 三 十 四 卷 。 姚 文 光 修 。《 抚 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 张 四 教 修 。《 临 江 府 志 》 十 六 卷 。 施 润 章 撰 。《 瑞 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 黄 廷 金 修 。《 袁 州 府 志 》 十 五 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 吉 安 府 志 》 七 十 六 卷 。 卢 松 修 。《 赣 州 府 志 》 七 十 八 卷 。 李 本 仁 修 。《 南 安 府 志 》 二 十 卷 。 陈 奕 禧 撰 。《 南 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 黄 鸣 珂 修 。《 杭 州 府 志 》 四 十 卷 。 马 铎 修 。《 杭 州 府 志 》 一 百 十 卷 。 郑 枟 修 。《 嘉 兴 府 志 》 十 六 卷 。 吴 永 芳 修 。《 嘉 兴 府 志 》 八 十 卷 。 伊 汤 安 修 。《 嘉 兴 府 志 》 九 十 卷 。 许 瑶 光 修 。《 湖 录 》 一 百 五 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 湖 州 府 志 》 十 二 卷 。 程 量 修 。《 湖 州 府 志 》 四 十 八 卷 。 李 堂 修 。《 湖 州 府 志 》 九 十 六 卷 。 宗 源 瀚 撰 。《 宁 波 府 志 》 三 十 六 卷 。 曹 秉 仁 修 。《 绍 兴 府 志 》 六 十 卷 。 邹 尚 周 修 。《 绍 兴 府 志 》 八 十 卷 。 李 亨 特 修 。《 台 州 府 志 》 十 八 卷 。 冯 甦 修 。《 金 华 府 志 》 三 十 卷 。 张 荩 修 。《 衢 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 杨 廷 望 修 。《 严 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 吴 士 进 修 。《 温 州 府 志 》 三 十 卷 。 汪 爌 修 。《 处 州 府 志 》 二 十 卷 。 曹 抡 彬 修 。《 处 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 潘 绍 贻 修 。《 福 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 高 景 崧 修 。《 泉 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 章 倬 标 修 。《 建 宁 府 志 》 四 十 八 卷 。 张 琦 修 。《 延 平 府 志 》 四 十 六 卷 。 徐 震 耀 修 。《 汀 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 曾 曰 煐 修 。《 邵 武 府 志 》 三 十 卷 。 王 琛 修 。《 邵 武 府 志 》 二 十 四 卷 。 张 凤 孙 修 。《 漳 州 府 志 》 五 十 卷 。 沈 定 均 修 。《 福 宁 府 志 》 三 十 卷 。 李 绂 修 。《 台 湾 府 志 》 二 十 六 卷 。 六 十 七 修 。《 武 昌 府 志 》 十 二 卷 。 裴 天 锡 修 。《 汉 阳 府 志 》 五 十 卷 。 陶 士 偰 修 。《 安 陆 府 志 》 三 十 六 卷 。 张 尊 德 修 。《 襄 阳 府 志 》 四 十 卷 。 陈 谔 修 。《 郧 阳 府 志 》 十 卷 。 王 正 常 修 。《 郧 阳 府 志 》 三 十 八 卷 。 杨 廷 耀 修 。《 德 安 府 志 》 二 十 四 卷 。 傅 鹤 祥 修 。《 黄 州 府 志 》 二 十 卷 。 王 勍 修 。《 荆 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 施 廷 枢 修 。《 宜 昌 府 志 》 十 六 卷 。 聂 光 銮 修 。《 施 南 府 志 》 三 十 卷 。 松 林 修 。《 长 沙 府 志 》 五 十 卷 。 吕 肃 高 修 。《 岳 州 府 志 》 三 十 卷 。 黄 凝 道 修 。《 宝 庆 府 志 》 一 百 五 十 七 卷 。 黄 宅 中 修 。《 衡 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 饶 佺 修 。《 常 德 府 志 》 四 十 八 卷 。 应 光 烈 撰 。《 辰 州 府 志 》 十 一 卷 。 毕 本 烈 修 。《 沅 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 官 五 修 。《 永 州 府 志 》 十 八 卷 。 宗 绩 辰 撰 。《 永 顺 府 志 》 十 二 卷 。 张 天 如 修 。《 开 封 府 志 》 四 十 卷 。 管 竭 忠 修 。《 陈 州 府 志 》 三 十 卷 。 崔 应 楷 修 。《 归 德 府 志 》 三 十 六 卷 。 陈 锡 辂 修 。《 彰 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 汤 康 业 修 。《 卫 辉 府 志 》 五 十 五 卷 。 德 昌 修 。《 怀 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 杜 悰 修 。《 河 南 府 志 》 一 百 十 六 卷 。 施 诚 修 。《 南 阳 府 志 》 六 卷 。 孔 传 金 修 。《 汝 宁 府 志 》 三 十 卷 。 德 昌 修 。《 济 南 府 志 》 七 十 二 卷 。 王 赠 芳 修 。《 泰 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 成 城 修 。《 武 定 府 志 》 三 十 八 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兖 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 陈 顾 䦅 修 。《 沂 州 府 志 》 二 十 三 卷 。 李 希 贤 修 。《 曹 州 府 志 》 二 十 二 卷 。 周 尚 质 修 。《 东 昌 府 志 》 五 十 卷 。 白 嵩 修 。《 青 州 府 志 》 六 十 四 卷 。 毛 永 相 修 。《 登 州 府 志 》 六 十 九 卷 。 贾 瑚 修 。《 莱 州 府 志 》 十 六 卷 。 严 有 禧 修 。《 太 原 府 志 》 六 十 卷 。 沈 树 声 修 。《 平 阳 府 志 》 三 十 六 卷 。 章 廷 珪 修 。《 蒲 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 周 景 柱 修 。《 潞 安 府 志 》 四 十 卷 。 张 淑 渠 修 。《 汾 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 孙 和 相 修 , 戴 震 撰 。《 泽 州 府 志 》 五 十 二 卷 。 朱 樟 修 。《 大 同 府 志 》 三 十 二 卷 。 吴 辅 宏 修 。《 宁 武 府 志 》 十 二 卷 。 周 景 柱 修 。《 朔 平 府 志 》 十 二 卷 。 刘 士 铭 修 。《 西 安 府 志 》 八 十 卷 。 严 长 明 撰 。《 同 州 府 志 》 三 十 四 卷 。 李 思 继 修 。《 凤 翔 府 志 》 十 二 卷 。 达 灵 阿 修 。《 汉 中 府 志 》 三 十 二 卷 。 严 如 煜 撰 。《 兴 安 府 志 》 三 十 卷 。 叶 世 倬 修 。《 延 安 府 志 》 八 十 卷 。 张 蕙 修 。《 榆 林 府 志 》 五 十 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兰 州 府 志 》 四 卷 。 陈 如 稷 修 。《 西 宁 志 》 七 卷 。 苏 锐 修 。《 甘 州 府 志 》 十 六 卷 。 锺 赓 起 修 。《 保 宁 府 志 》 六 十 二 卷 。 史 观 修 。《 重 庆 府 志 》 九 卷 。 王 梦 庚 修 。《 夔 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 恩 成 修 。《 雅 州 府 志 》 二 十 卷 。 陈 钧 修 。《 广 州 府 志 》 六 十 卷 。 沈 廷 芳 修 。《 肇 庆 府 志 》 二 十 一 卷 。 何 梦 瑶 撰 。《 韶 州 府 志 》 十 六 卷 。 唐 宗 尧 修 。《 惠 州 府 志 》 二 十 卷 。 吕 应 奎 修 。《 惠 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 刘 溎 年 修 。《 潮 州 府 志 》 四 十 二 卷 , 《 廉 州 府 志 》 二 十 卷 。 周 硕 勋 修 。《 高 州 府 志 》 十 六 卷 。 黄 安 涛 撰 。《 雷 州 府 志 》 二 十 卷 。 雷 学 海 修 。《 琼 州 府 志 》 四 十 四 卷 。 张 岳 崧 撰 。《 平 乐 府 志 》 四 十 卷 。 清 桂 修 。《 浔 州 府 志 》 三 十 九 卷 。 魏 笃 修 。《 镇 安 府 志 》 八 卷 。 傅 聚 修 。《 云 南 府 志 》 三 十 卷 。 张 毓 修 。《 大 理 府 志 》 三 十 卷 。 黄 元 治 修 。《 临 安 府 志 》 二 十 卷 。 江 濬 源 修 。《 楚 雄 府 志 》 十 卷 。 张 嘉 颖 修 。《 澂 江 府 志 》 十 六 卷 。 柳 正 芳 修 。《 广 南 府 志 》 四 卷 。 何 愚 修 。《 顺 宁 府 志 》 十 卷 。 刘 靖 修 。《 曲 靖 府 志 》 八 卷 。 程 封 修 。《 丽 江 府 志 》 二 卷 。 万 咸 燕 修 。《 永 昌 府 志 》 二 十 六 卷 。 宣 世 涛 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 东 川 府 志 》 二 十 卷 。 方 桂 修 。《 思 州 府 志 》 八 卷 。 蒋 深 修 。《 镇 远 府 志 》 二 十 卷 。 蔡 宗 建 修 。《 铜 仁 府 志 》 十 一 卷 。 徐 訚 修 。《 黎 平 府 志 》 四 十 一 卷 。 刘 宇 昌 修 。《 遵 义 府 志 》 四 十 八 卷 。 郑 珍 、 莫 友 芝 同 撰 。《 遵 化 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 刘 靖 修 。《 易 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 张 登 高 修 。《 冀 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 范 清 旷 修 。《 赵 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 祝 万 祉 修 。《 深 州 直 隶 州 风 土 记 》 二 十 二 卷 。 吴 汝 纶 撰 。《 定 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 王 榕 吉 修 。《 口 北 三 厅 志 》 十 八 卷 。 黄 可 润 修 。《 川 沙 厅 志 》 十 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 海 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 通 州 直 隶 州 志 》 十 五 卷 。 王 宜 亨 修 。《 广 德 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 滁 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 敦 泰 修 。《 和 州 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 夏 炜 修 。《 六 安 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 泗 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 莫 之 幹 修 。《 莲 花 厅 志 》 十 卷 。 李 其 昌 修 。《 宁 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 刘 丙 修 。《 定 南 厅 志 》 八 卷 。 赖 勋 修 。《 定 海 直 隶 厅 志 》 三 十 卷 。 陈 重 威 、 黄 以 周 同 撰 。《 玉 环 厅 志 》 四 卷 。 张 坦 龙 修 。《 玉 环 厅 志 》 十 五 卷 。 吕 鸿 焘 修 。《 厦 门 厅 志 》 十 六 卷 。 周 凯 修 。《 永 春 直 隶 州 志 》 十 六 卷 , 《 龙 岩 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 郑 一 崧 修 。《 噶 吗 兰 厅 志 》 八 卷 。 董 正 官 修 。《 淡 水 厅 志 》 十 五 卷 。 陈 培 桂 修 。《 荆 门 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 黄 昌 辅 修 。《 鹤 峰 直 隶 厅 志 》 十 四 卷 。 吉 锺 颖 修 。《 澧 州 直 隶 州 志 》 二 十 八 卷 。 魏 式 曾 修 。《 桂 阳 直 隶 州 志 》 二 十 七 卷 。 陈 延 棨 修 。《 凤 皇 直 隶 厅 志 》 二 十 卷 。 黄 应 培 修 。《 永 绥 直 隶 厅 志 》 十 八 卷 。 周 玉 衡 修 。《 乾 州 直 隶 厅 志 》 十 六 卷 。 赵 文 在 修 。《 晃 州 直 隶 厅 志 》 四 十 四 卷 。 俞 光 振 修 。《 靖 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 汪 尚 文 修 。《 郴 州 直 隶 州 志 》 四 十 三 卷 。 朱 偓 修 。《 郑 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 张 钺 修 。《 许 州 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 段 汝 舟 修 。《 陕 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 龚 崧 林 修 。《 淅 川 直 隶 厅 志 》 九 卷 。 徐 光 第 修 。《 汝 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 钱 福 昌 修 。《 济 宁 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 周 永 年 、 盛 百 二 同 撰 。《 临 清 直 隶 州 志 》 十 一 卷 。 朱 度 修 。《 胶 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 於 智 修 。《 平 定 直 隶 州 志 》 十 卷 。 金 明 源 修 。《 忻 州 直 隶 州 志 》 四 十 二 卷 。 方 戊 昌 修 。《 代 州 直 隶 州 志 》 六 卷 。 吴 重 光 修 。《 保 德 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 秉 韬 修 。《 霍 州 直 隶 州 志 》 二 十 五 卷 。 崔 允 临 修 。《 解 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 言 如 泗 修 。《 绛 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 张 成 德 修 。《 沁 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 雷 畅 修 。《 商 州 直 隶 州 志 》 十 四 卷 。 王 如 玖 修 。《 潼 关 厅 志 》 九 卷 。 杨 端 本 修 。《 定 远 厅 志 》 二 十 六 卷 。 余 修 凤 修 。《 留 坝 厅 志 》 十 卷 。 贺 仲 瑊 修 。《 汉 阴 厅 志 》 十 卷 。 钱 鹤 年 修 。《 鄜 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 吴 鸣 捷 修 。《 泾 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 张 延 福 修 。《 阶 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 林 忠 修 。《 秦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 任 其 昌 修 。《 肃 州 直 隶 州 志 》 不 分 卷 。 黄 文 炜 修 。《 循 化 厅 志 》 八 卷 。 龚 景 瀚 撰 。《 资 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 刘 蜅 修 。《 绵 州 直 隶 州 志 》 五 十 四 卷 。 范 绍 泗 修 。《 茂 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 杨 迦 怿 修 。《 马 边 厅 志 》 六 卷 。 周 斯 才 修 。《 叙 永 直 隶 厅 志 》 四 十 六 卷 。 周 伟 业 修 。《 江 北 厅 志 》 八 卷 。 宋 煊 修 。《 酉 阳 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 冯 世 瀛 修 。《 忠 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 吕 鋧 麟 撰 。《 石 砫 直 隶 厅 志 》 十 二 卷 。 王 槐 龄 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 十 九 卷 。 徐 长 发 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 四 十 六 卷 。 吴 巩 修 。《 连 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 单 兴 诗 修 。《 连 山 直 隶 厅 志 》 一 卷 。 姚 柬 之 修 。《 南 雄 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 黄 其 勤 修 。《 嘉 应 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 之 正 修 。《 钦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 朱 椿 年 修 。《 阳 江 直 隶 州 志 》 八 卷 。 胡 璟 修 。《 崖 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 宋 锦 修 。《 景 东 直 隶 厅 志 》 二 十 八 卷 。 罗 含 章 修 。《 广 西 府 志 》 二 十 六 卷 。 周 埰 修 。《 元 江 直 隶 州 志 》 四 卷 。 广 裕 修 。《 蒙 化 直 隶 厅 志 》 六 卷 。 徐 时 行 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 镇 边 抚 彝 直 隶 厅 志 》 八 卷 。 谢 体 仁 修 。《 永 清 县 志 》 二 十 四 卷 。 章 学 诚 撰 。《 迁 安 府 志 》 二 十 卷 , 《 抚 宁 县 志 》 十 二 卷 。 史 梦 兰 撰 。《 灵 寿 县 志 》 十 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 上 元 江 宁 县 志 》 三 十 卷 。 莫 友 芝 、 甘 绍 盘 同 撰 。《 高 淳 县 志 》 二 十 八 卷 。 张 裕 钊 撰 。《 吴 江 县 志 》 四 十 六 卷 。 郭 琇 撰 。《 黎 里 志 》 十 六 卷 。 徐 达 源 撰 。《 崇 明 县 志 》 十 八 卷 。 李 联 琇 撰 。《 华 亭 县 志 》 二 十 四 卷 。 姚 光 发 、 张 文 虎 撰 。《 娄 县 志 》 三 十 卷 。 陆 锡 熊 撰 。《 上 海 县 志 》 二 十 卷 。 李 林 松 撰 。《 南 汇 县 志 》 二 十 二 卷 。 张 文 虎 撰 。《 青 浦 县 志 》 四 十 卷 。 王 昶 撰 。《 武 进 阳 湖 县 志 》 三 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 无 锡 金 匮 县 志 》 四 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 宜 兴 荆 溪 县 志 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 荆 溪 县 志 》 四 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 丹 徒 县 志 》 六 十 卷 。 吕 耀 斗 撰 。《 宝 应 图 经 》 六 卷 。 刘 宝 楠 撰 。《 邳 州 志 》 二 十 卷 , 《 清 河 县 志 》 二 十 四 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 山 阳 县 志 》 二 十 一 卷 。 何 绍 基 、 丁 晏 同 撰 。《 合 肥 县 志 》 三 十 六 卷 。 左 辅 撰 。《 凤 台 县 志 》 十 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 弋 阳 县 志 》 十 四 卷 , 《 宜 春 县 志 》 十 五 卷 , 《 分 宜 县 志 》 十 五 卷 , 《 万 载 县 志 》 十 八 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 海 昌 备 志 》 十 六 卷 。 钱 泰 吉 撰 。《 海 盐 县 续 图 经 》 七 卷 。 王 为 珪 撰 。《 南 浔 镇 志 》 四 十 一 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 黄 岩 县 志 》 四 十 卷 。 王 咏 霓 撰 。《 罗 源 县 志 》 三 十 卷 。 林 春 溥 撰 。《 台 湾 县 志 》 十 七 卷 。 王 礼 撰 。《 黄 冈 县 志 》 二 十 四 卷 。 刘 恭 冕 撰 。《 麻 城 县 志 》 五 十 六 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 东 湖 县 志 》 三 十 卷 。 王 柏 心 撰 。《 湘 阴 县 志 》 三 十 六 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 武 陵 县 志 》 三 十 一 卷 。 杨 丕 复 、 杨 彝 珍 同 撰 。《 龙 阳 县 志 》 三 十 一 卷 。 黄 教 镕 撰 。《 杞 纪 》 二 十 二 卷 。 张 桢 撰 。《 孟 县 志 》 十 卷 。 冯 敏 昌 撰 。《 偃 师 县 志 》 三 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 登 封 县 志 》 二 十 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 新 城 县 志 》 十 四 卷 。 王 士 禛 撰 。《 曲 阜 县 志 》 二 十 六 卷 。 孔 毓 琚 撰 。《 聊 城 县 志 》 四 卷 。 傅 以 渐 撰 。《 灵 石 县 志 》 十 二 卷 。 王 志 瀜 撰 。《 澄 城 县 志 》 二 十 一 卷 。 洪 亮 吉 、 孙 星 衍 同 撰 。《 武 威 县 志 》 一 卷 , 《 镇 番 县 志 》 一 卷 , 《 永 昌 县 志 》 一 卷 , 《 古 浪 县 志 》 一 卷 , 《 平 番 县 志 》 一 卷 。 张 弨 美 撰 。《 什 邡 县 志 》 五 十 四 卷 。 纪 大 奎 撰 。《 罗 江 县 志 》 十 卷 。 李 调 元 撰 。《 遂 宁 县 志 》 六 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 新 会 县 志 》 十 四 卷 。 黄 培 芳 、 曾 钊 同 撰 。《 师 宗 州 志 》 二 卷 。 夏 治 元 撰 。《 弥 勒 州 志 》 二 十 七 卷 。 王 纬 撰 。《 禄 劝 州 志 》 二 卷 。 李 廷 宰 撰 。《 永 宁 州 志 》 十 二 卷 。 沈 毓 兰 撰 。以 上 地 理 类 都 会 郡 县 之 属《 盘 山 志 》 二 十 一 卷 。 乾 隆 十 九 年 , 蒋 溥 等 奉 敕 撰 。《 清 凉 山 新 志 》 十 卷 。 康 熙 间 敕 撰 。《 万 山 纲 目 》 二 十 一 卷 。 李 诚 撰 。《 长 白 山 录 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 万 岁 山 考 证 》 一 卷 , 《 昌 平 山 水 记 》 二 卷 , 《 岱 岳 记 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 泰 山 志 》 二 十 卷 。 金 棨 撰 。《 泰 山 道 里 记 》 一 卷 。 聂 鈫 撰 。《 岱 览 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 泰 山 述 记 》 十 卷 。 宋 思 仁 撰 。《 说 嵩 》 三 十 二 卷 , 《 嵩 岳 庙 史 》 十 卷 。 景 日 䦆 撰 。《 南 岳 志 》 八 卷 。 高 自 位 撰 。《 岳 麓 志 》 八 卷 。 赵 宁 撰 。《 华 岳 志 》 八 卷 。 李 榕 撰 。《 恒 岳 志 》 三 卷 。 张 崇 德 撰 。《 恒 山 志 》 五 卷 。 桂 敬 顺 撰 。《 摄 山 志 》 八 卷 。 陈 毅 撰 。《 宝 华 山 志 》 十 五 卷 。 刘 名 芳 撰 。《 䦷 山 志 》 八 卷 。 顾 云 撰 。《 茅 山 志 》 十 四 卷 。 笪 重 光 撰 。《 北 固 山 志 》 二 卷 。 释 了 璞 撰 。《 金 山 志 略 》 四 卷 。 释 行 海 撰 。《 焦 山 志 》 二 十 六 卷 。 吴 云 撰 。《 虎 丘 山 志 》 二 十 四 卷 。 顾 诒 禄 撰 。《 慧 山 记 续 编 》 四 卷 。 邵 涵 初 撰 。《 黄 山 志 》 七 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 九 华 纪 胜 》 二 十 三 卷 , 《 齐 山 岩 洞 志 》 二 十 六 卷 。 陈 蔚 撰 。《 庐 山 小 志 》 二 十 四 卷 。 蔡 瀛 撰 。《 青 源 山 志 略 》 十 三 卷 。 施 润 章 撰 。《 四 明 山 志 》 九 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 普 陀 山 志 》 十 五 卷 。 朱 谨 、 陈 璿 同 撰 。《 西 天 目 祖 山 志 》 八 卷 。 释 广 宾 撰 。《 天 台 山 全 志 》 十 六 卷 。 张 联 元 撰 。《 广 雁 荡 山 志 》 三 十 卷 。 曾 唯 撰 。《 天 竺 山 志 》 十 二 卷 。 管 廷 芳 撰 。《 武 夷 山 新 志 》 二 十 四 卷 。 董 天 工 撰 。《 麻 姑 山 丹 霞 洞 天 志 》 十 七 卷 。 罗 森 撰 。《 鼓 山 志 》 十 二 卷 。 僧 元 贤 撰 。《 大 别 山 志 》 十 卷 , 《 黄 鹄 山 志 》 十 二 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 莲 峰 志 》 五 卷 。 王 夫 之 撰 。《 洛 阳 龙 门 志 》 一 卷 。 路 朝 霖 撰 。《 太 岳 太 和 山 纪 略 》 八 卷 。 王 概 撰 。《 峨 眉 山 志 》 十 八 卷 。 蒋 超 撰 。《 罗 浮 山 志 会 编 》 二 十 二 卷 。 宋 广 业 撰 。《 西 樵 志 》 六 卷 。 马 符 箓 撰 。《 桂 郁 岩 洞 志 》 一 卷 。 贾 敦 临 撰 。《 鸡 足 山 志 》 十 卷 。 范 承 勋 撰 。《 水 经 注 集 释 订 譌 》 四 十 卷 。 沈 炳 巽 撰 。《 水 经 注 释 》 四 十 卷 , 《 刊 误 》 十 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 赵 一 清 撰 。《 水 经 注 校 》 三 十 卷 , 《 水 地 记 》 一 卷 。 戴 震 撰 。《 水 经 注 校 正 》 四 十 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 全 祖 望 撰 。《 水 经 注 释 地 》 四 十 卷 , 《 水 道 直 指 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 张 匡 学 撰 。《 水 经 释 地 》 八 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 水 经 注 疏 证 》 四 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 水 经 注 图 说 残 稿 》 四 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 水 经 注 西 南 诸 水 考 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 水 经 注 洛 泾 二 水 补 》 一 卷 。 谢 锺 英 撰 。《 水 经 注 图 》 二 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 合 校 水 经 注 》 四 十 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 先 谦 撰 。《 河 源 纪 略 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 七 年 , 纪 昀 、 陆 锡 熊 等 奉 敕 撰 。《 今 水 经 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 水 道 提 纲 》 二 十 八 卷 。 齐 召 南 撰 。《 江 源 记 》 一 卷 。 查 拉 吴 麟 撰 。《 导 江 三 议 》 一 卷 。 王 柏 心 撰 。《 长 江 图 说 》 十 二 卷 。 黄 翼 升 撰 。《 淮 流 一 勺 》 二 卷 。 范 以 煦 撰 。《 昆 仑 河 源 考 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 黄 河 全 图 》 五 卷 。 吴 大 澂 、 倪 文 蔚 同 撰 。《 中 国 黄 河 经 纬 度 图 》 一 卷 。 梅 启 照 撰 。《 历 代 黄 河 变 迁 图 考 》 四 卷 。 刘 鹗 撰 。《 东 西 二 汉 水 辨 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 汉 水 发 源 考 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 直 隶 河 渠 志 》 一 卷 。 陈 仪 撰 。《 二 渠 九 河 图 考 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 永 定 河 志 》 三 十 二 卷 。 李 逢 亨 撰 。《 西 域 水 道 记 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 关 中 水 道 记 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 蜀 水 考 》 四 卷 。 陈 登 龙 撰 。《 汴 水 说 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 漳 水 图 经 》 一 卷 。 姚 柬 之 撰 。《 山 东 全 河 备 考 》 四 卷 。 叶 方 恒 撰 。《 山 东 运 河 备 览 》 十 二 卷 。 陆  翟 撰 。《 扬 州 水 道 记 》 四 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 太 湖 备 考 》 十 六 卷 。 金 友 理 撰 。《 新 刘 河 志 》 一 卷 , 《 娄 江 志 》 一 卷 。 顾 士 梿 撰 。《 章 水 经 流 考 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 浙 江 图 考 》 三 卷 。 阮 元 撰 。《 洞 庭 湖 志 》 十 四 卷 。 万 年 淳 撰 。《 两 河 清 汇 》 八 卷 。 薛 凤 祚 撰 。《 河 纪 》 二 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 居 济 一 得 》 八 卷 。 张 伯 行 撰 。《 治 河 奏 绩 书 》 四 卷 。 靳 辅 撰 。《 畿 辅 水 利 辑 览 》 一 卷 , 《 水 利 营 田 图 说 》 一 卷 , 《 畿 辅 河 道 管 见 》 一 卷 , 《 水 利 私 议 》 一 卷 。 吴 邦 庆 撰 。《 河 防 刍 议 》 六 卷 。 崔 维 雅 撰 。《 畿 辅 水 利 四 案 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 潘 锡 恩 撰 。《 畿 辅 安 澜 志 》 十 卷 。 王 履 泰 撰 。《 畿 辅 水 利 议 》 一 卷 。 林 则 徐 撰 。《 北 河 续 记 》 八 卷 。 阎 廷 谟 撰 。《 行 水 金 鉴 》 一 百 七 十 五 卷 。 傅 泽 洪 撰 。《 续 行 水 金 鉴 》 一 百 五 十 六 卷 。 黎 世 垿 撰 。《 五 省 沟 洫 图 说 》 一 卷 。 沈 梦 兰 撰 。《 西 北 水 利 议 》 一 卷 。 许 承 宣 撰 。《 东 南 水 利 》 八 卷 。 沈 恺 曾 撰 。《 明 江 南 治 水 记 》 一 卷 。 陈 士 矿 撰 。《 三 吴 水 利 条 议 》 一 卷 。 钱 中 谐 撰 。《 江 苏 水 利 图 说 》 二 十 一 卷 。 陶 澍 撰 。《 江 苏 水 利 全 案 正 编 》 四 十 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 李 庆 云 撰 。《 浙 西 水 利 备 考 》 八 卷 。 王 凤 生 撰 。《 西 湖 水 利 考 》 一 卷 。 吴 农 祥 撰 。《 萧 山 水 利 书 》 七 卷 。 来 鸿 雯 、 张 文 瑞 、 张 学 懋 同 撰 。《 湘 湖 水 利 志 》 三 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 海 塘 新 志 》 六 卷 , 《 两 浙 海 塘 通 志 》 二 十 卷 。 方 观 承 撰 。《 海 塘 揽 要 》 十 二 卷 。 杨 鑅 撰 。《 捍 海 塘 志 》 一 卷 。 钱 文 瀚 撰 。《 海 塘 录 》 二 十 六 卷 。 翟 均 廉 撰 。《 海 道 图 说 》 十 五 卷 。 金 约 撰 。《 元 沙 克 什 河 防 通 议 》 二 卷 , 《 王 喜 治 河 图 略 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。以 上 地 理 类 山 川 河 渠 之 属《 西 域 图 志 》 五 十 二 卷 。 乾 隆 二 十 一 年 , 刘 统 勋 等 奉 敕 撰 。《 藩 部 要 略 》 十 八 卷 , 《 西 陲 要 略 》 四 卷 , 《 西 域 释 地 》 一 卷 , 《 西 域 行 程 记 》 一 卷 , 《 万 里 行 程 记 》 四 卷 。 祁 韵 士 撰 。《 蒙 古 游 牧 记 》 十 六 卷 。 张 穆 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 西 陲 总 统 事 略 》 十 二 卷 。 松 筠 撰 。《 西 域 闻 见 录 》 八 卷 。 七 十 一 撰 。《 卫 藏 图 志 》 五 十 卷 。 盛 绳 祖 撰 。《 西 藏 通 考 》 八 卷 。 黄 沛 翘 撰 。《 康 輶 纪 行 》 十 六 卷 。 姚 莹 撰 。《 金 川 琐 记 》 六 卷 。 李 心 衡 撰 。《 西 游 记 金 山 以 东 释 》 一 卷 。 沈 尧 撰 。《 朔 方 备 乘 》 八 十 五 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 三 州 辑 略 》 九 卷 。 和 宁 撰 。《 蛮 司 合 志 》 十 五 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 楚 南 苗 志 》 六 卷 。 段 汝 霖 撰 。《 苗 防 备 览 》 二 十 二 卷 , 《 三 省 边 防 备 览 》 十 六 卷 。 严 如 煜 撰 。《 苗 蛮 合 志 》 二 卷 。 曹 树 翘 撰 。《 楚 峒 志 略 》 一 卷 。 吴 省 兰 撰 。《 云 缅 山 川 志 》 一 卷 。 李 荣 升 撰 。《 台 湾 纪 略 》 一 卷 。 林 谦 光 撰 。《 澎 湖 纪 略 》 十 二 卷 。 胡 建 伟 撰 。《 澳 门 记 略 》 二 卷 。 印 光 任 、 张 汝 霖 同 撰 。《 海 防 述 略 》 一 卷 。 杜 臻 撰 。《 海 防 备 览 》 十 卷 。 薛 传 源 撰 。《 防 海 辑 要 》 十 八 卷 , 《 图 》 一 卷 。 俞 昌 会 撰 。《 洋 防 辑 要 》 二 十 四 卷 。 严 如 煜 撰 。以 上 地 理 类 边 防 之 属《 西 湖 志 纂 》 十 二 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 梁 诗 正 奉 敕 撰 。《 历 代 帝 王 宅 京 记 》 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 陵 寝 备 考 》 五 十 卷 , 《 宗 庙 附 考 》 八 卷 。 朱 孔 阳 撰 。《 帝 陵 图 说 》 四 卷 。 梁 份 撰 。《 唐 两 京 城 坊 考 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 宋 东 京 考 》 二 十 卷 。 周 城 撰 。《 圆 明 园 记 》 一 卷 。 黄 凯 钧 撰 。《 南 宋 古 迹 考 》 二 卷 。 周 春 撰 。《 北 平 古 今 记 》 十 卷 , 《 建 康 古 今 记 》 十 卷 , 《 营 平 二 州 地 名 记 》 一 卷 , 《 山 东 考 古 录 》 一 卷 , 《 谲 觚 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 关 中 胜 迹 图 志 》 三 十 二 卷 。 毕 沅 撰 。《 江 城 名 迹 》 二 卷 。 陈 宏 绪 撰 。《 潞 城 考 古 录 》 二 卷 。 刘 锡 信 撰 。《 两 浙 防 护 录 》 不 分 卷 。 阮 元 撰 。《 西 湖 志 》 四 十 六 卷 。 傅 玉 露 撰 。《 先 圣 庙 林 记 》 一 卷 。 屈 大 均 撰 。《 阙 里 广 志 》 二 十 卷 。 宋 际 、 李 庆 长 同 撰 。《 阙 里 述 闻 》 十 四 卷 。 郑 晓 如 撰 。《 仓 圣 庙 志 》 一 卷 。 祝 炳 森 撰 。《 梅 里 志 》 四 卷 。 吴 存 礼 撰 。《 伍 公 庙 志 》 六 卷 。 金 志 章 撰 。《 卧 龙 冈 志 》 二 卷 。 罗 景 星 撰 。《 鹦 鹉 洲 志 》 四 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 兰 亭 志 》 一 卷 。 王 复 礼 撰 。《 南 岳 二 贤 祠 志 》 八 卷 。 尹 继 隆 撰 。《 濂 溪 志 》 七 卷 。 周 诰 撰 。《 岳 庙 志 略 》 十 卷 。 冯 培 撰 。《 于 忠 肃 公 祠 墓 录 》 十 二 卷 。 丁 丙 撰 。《 平 山 堂 小 志 》 十 二 卷 。 程 梦 星 撰 。《 沧 浪 小 志 》 二 卷 。 宋 荦 撰 。《 竹 垞 小 志 》 五 卷 。 阮 元 撰 。《 白 鹿 书 院 志 》 十 九 卷 。 毛 德 琦 撰 。《 鹅 湖 讲 舍 汇 编 》 十 二 卷 。 郑 之 侨 撰 。《 明 道 书 院 纪 绩 》 四 卷 。 章 秉 法 撰 。《 东 林 书 院 志 》 二 十 二 卷 。 高 { 山 桂 } 、 高 嶐 、 高 廷 珍 、 高 陛 、 许 献 同 撰 。《 毓 文 书 院 志 》 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 学 海 堂 志 》 一 卷 。 林 伯 桐 撰 。《 文 澜 阁 志 》 二 卷 。 孙 树 礼 等 撰 。以 上 地 理 类 古 迹 之 属《 宸 垣 识 略 》 十 六 卷 。 吴 长 元 撰 。《 天 府 广 记 》 四 十 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 金 鳌 退 食 笔 记 》 二 卷 , 《 松 亭 行 纪 》 二 卷 , 《 塞 北 小 钞 》 一 卷 , 《 东 巡 扈 从 日 录 》 一 卷 , 《 西 巡 扈 从 日 录 》 二 卷 。 高 士 奇 撰 。《 都 门 纪 略 》 四 卷 。 杨 静 亭 撰 。《 盛 京 疆 域 考 》 六 卷 。 杨 同 桂 、 孙 宗 瀚 同 撰 。《 辽 载 前 集 》 二 卷 。 林 本 裕 撰 。《 吉 林 外 纪 》 十 卷 。 萨 英 额 撰 。《 黑 龙 江 外 纪 》 四 卷 。 西 清 撰 。《 龙吴 玉 搢 撰 。《 说 文 系 传 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 汪 宪 撰 。《 说 文 答 问 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 六 书 通 》 十 卷 。 闵 齐 汲 撰 。《 说 文 偏 旁 考 》 二 卷 。 吴 照 撰 。《 说 文 旧 音 》 一 卷 , 《 音 同 字 异 辨 》 一 卷 。 毕 沅 撰 。《 六 书 转 注 古 义 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 说 文 解 字 段 氏 注 》 三 十 卷 , 《 六 书 音 韵 表 》 五 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 订 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 惠 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 惠 栋 撰 。《 说 文 解 字 通 正 》 十 四 卷 。 潘 奕 俊 撰 。《 王 氏 读 说 文 记 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 勘 记 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 说 文 补 考 》 一 卷 , 《 汉 学 谐 声 》 二 十 四 卷 , 《 古 音 论 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 戚 学 标 撰 。《 说 文 古 籀 疏 证 》 六 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 说 文 古 语 考 》 二 卷 。 程 际 盛 撰 。《 六 书 转 注 录 》 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 说 文 解 字 义 证 》 五 十 卷 , 《 说 文 段 注 钞 案 》 一 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 说 文 段 注 订 补 》 十 四 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 说 文 徐 氏 新 附 考 证 》 一 卷 , 《 说 文 统 释 序 注 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 说 文 解 字 斠 诠 》 十 四 卷 。 钱 坫 撰 。《 说 文 述 谊 》 二 卷 。 毛 际 盛 撰 。《 说 文 字 原 集 注 》 十 六 卷 , 《 表 》 一 卷 , 《 说 》 一 卷 。 蒋 和 撰 。《 席 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 席 世 昌 撰 。《 说 文 管 见 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 六 书 说 》 一 卷 。 江 声 撰 。《 说 文 校 义 》 三 十 卷 。 姚 文 田 、 严 可 均 同 撰 。《 说 文 声 系 》 十 四 卷 , 《 说 文 解 字 考 异 》 十 四 卷 , 《 偏 旁 举 略 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 说 文 翼 》 十 六 卷 , 《 说 文 声 类 》 二 卷 , 《 说 文 订 订 》 一 卷 。 严 可 均 撰 。《 说 文 五 翼 》 八 卷 。 王 煦 撰 。《 说 文 辨 字 正 俗 》 八 卷 。 李 富 孙 撰 。《 说 文 解 字 群 经 正 字 》 二 十 八 卷 。 邵 英 撰 。《 说 文 通 训 定 声 》 十 八 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 柬 韵 》 一 卷 , 《 说 雅 》 一 卷 , 《 小 学 识 馀 》 四 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 说 文 经 字 考 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 说 文 检 字 》 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 毛 谟 撰 。《 说 文 双 声 叠 韵 谱 》 一 卷 。 邓 廷 桢 撰 。《 形 声 类 编 》 五 卷 。 丁 履 恒 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 徐 松 撰 。《 读 说 文 证 疑 》 一 卷 。 陈 诗 庭 撰 。《 小 学 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 说 文 古 字 考 》 十 四 卷 。 沈 涛 撰 。《 说 文 说 》 一 卷 。 孙 济 世 撰 。《 说 文 系 传 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 释 例 》 二 十 卷 , 《 说 文 补 正 》 二 十 卷 , 《 说 文 解 字 句 读 》 三 十 卷 , 《 句 读 补 正 》 三 十 卷 , 《 说 文 韵 谱 校 》 五 卷 , 《 新 附 考 校 正 》 一 卷 , 《 正 字 略 》 一 卷 , 《 文 字 蒙 求 》 四 卷 。 王 筠 撰 。《 说 文 谐 声 谱 》 九 卷 。 张 成 孙 撰 。《 说 文 段 注 订 》 八 卷 , 《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 续 考 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 玉 篇 校 录 》 一 卷 。 钮 树 玉 撰 。《 说 文 释 例 》 二 卷 , 《 说 文 音 韵 表 》 十 八 卷 。 江 沅 撰 。《 说 文 段 注 匡 谬 》 八 卷 。 徐 承 庆 撰 。《 说 文 辨 疑 》 一 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 龚 自 珍 撰 。《 许 氏 说 音 》 四 卷 。 许 桂 林 撰 。《 说 文 引 经 考 异 》 十 六 卷 。 柳 荣 宗 撰 。《 说 文 疑 疑 》 二 卷 。 《 附 录 》 一 卷 。 孔 广 居 撰 。《 说 文 拈 字 》 七 卷 , 《 补 遗 》 二 卷 。 王 玉 树 撰 。《 说 文 校 定 本 》 二 卷 。 朱 士 端 撰 。《 说 文 答 问 疏 证 》 六 卷 。 薛 传 均 撰 。《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 说 文 逸 字 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 郑 珍 撰 。《 说 文 声 读 考 》 七 卷 , 《 说 文 声 订 》 二 卷 , 《 说 文 建 首 字 读 》 一 卷 。 苗 夔 撰 。《 六 书 转 注 说 》 二 卷 。 夏 炘 撰 。《 说 文 谐 声 孳 生 述 》 一 卷 。 陈 立 撰 。《 说 文 引 经 考 证 》 八 卷 , 《 说 文 举 例 》 一 卷 。 陈 瑑 撰 。《 读 说 文 记 》 一 卷 。 许 梿 撰 。《 唐 写 本 说 文 木 部 笺 异 》 一 卷 。 莫 友 芝 撰 。《 谐 声 补 逸 》 十 四 卷 , 附 《 札 记 》 一 卷 。 宋 保 撰 。《 六 书 系 韵 》 二 十 四 卷 , 《 检 字 》 二 卷 。 李 贞 撰 。《 说 文 双 声 》 二 卷 , 《 说 文 叠 韵 》 二 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 儿 笘 录 》 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 印 林 遗 著 》 一 卷 。 许 瀚 撰 。《 说 文 段 注 撰 要 》 九 卷 。 马 寿 龄 撰 。《 说 文 外 编 》 十 六 卷 , 《 说 文 引 经 例 辨 》 三 卷 。 雷 浚 撰 。《 说 文 揭 原 》 二 卷 , 《 说 文 发 疑 》 六 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 解 字 校 记 》 一 卷 。 张 行 孚 撰 。《 说 文 解 字 索 隐 》 一 卷 , 《 补 例 》 一 卷 。 张 度 撰 。《 说 文 系 传 校 勘 记 》 三 卷 。 承 培 元 、 夏 灏 、 吴 永 康 撰 。《 说 文 引 经 证 例 》 二 十 四 卷 。 承 培 元 撰 。《 说 文 古 籀 补 》 十 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 字 说 》 一 卷 。 吴 大 澂 撰 。《 说 文 本 经 答 问 》 二 卷 , 《 说 文 浅 说 》 一 卷 。 郑 知 同 撰 。《 说 文 重 文 本 部 考 》 一 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 古 籀 拾 遗 》 三 卷 , 附 《 宋 政 和 礼 器 文 字 考 》 一 卷 , 《 名 原 》 二 卷 。 孙 诒 让 撰 。《 说 文 引 群 说 故 》 二 十 七 卷 。 郑 文 焯 撰 。《 说 文 解 字 引 汉 律 令 考 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 王 仁 俊 撰 。《 洨 民 遗 文 》 一 卷 。 孙 传 凤 撰 。《 小 学 考 》 五 十 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 九 经 字 样 疑 》 一 卷 , 《 五 经 文 字 疑 》 一 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 汗 简 笺 正 》 七 卷 。 郑 珍 撰 。《 隶 释 刊 误 》 一 卷 。 黄 丕 烈 撰 。《 复 古 编 校 正 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 葛 鸣 阳 撰 。《 古 音 骈 字 续 编 》 五 卷 。 庄 履 丰 、 庄 鼎 铉 同 撰 。《 缪 篆 分 韵 》 五 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 篆 隶 考 异 》 二 卷 。 周 靖 撰 。《 隶 辨 》 八 卷 。 顾 蔼 吉 撰 。《 隶 法 汇 纂 》 十 卷 。 项 怀 述 撰 。《 汉 隶 拾 遗 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 汉 隶 异 同 》 六 卷 。 甘 扬 声 撰 。《 隶 通 》 二 卷 。 钱 庆 曾 撰 。《 隶 篇 》 十 五 卷 , 《 续 》 十 五 卷 , 《 补 》 十 五 卷 。 翟 云 升 撰 。《 金 石 文 字 辨 异 》 十 二 卷 。 邢 澍 撰 。《 钟 鼎 字 源 》 五 卷 。 汪 立 名 撰 。《 积 古 斋 钟 鼎 彝 器 款 识 》 十 卷 。 阮 元 撰 。《 筠 清 馆 金 文 》 五 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 从 古 堂 款 识 学 》 十 六 卷 。 徐 同 柏 撰 。《 攟 古 录 金 文 》 九 卷 。 吴 式 芬 撰 。《 两 罍 轩 彝 器 图 释 》 十 二 卷 。 吴 云 撰 。《 攀 古 楼 彝 器 款 识 》 二 卷 。 潘 祖 荫 撰 。《 石 鼓 然 疑 》 一 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 石 鼓 文 考 释 》 一 卷 。 任 兆 麟 撰 。《 石 鼓 文 读 七 种 》 一 卷 。 吴 东 发 撰 。《 石 鼓 文 定 本 》 十 卷 。 沈 梧 撰 。《 续 字 汇 补 》 十 二 卷 。 吴 志 伊 撰 。《 字 贯 提 要 》 四 十 卷 。 王 锡 侯 撰 。《 字 学 辨 正 集 成 》 四 卷 。 姚 心 舜 撰 。《 仓 颉 篇 》 三 卷 , 《 续 》 一 卷 , 《 补 》 二 卷 。 孙 星 衍 原 辑 , 任 大 椿 续 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。《 小 学 钩 沈 》 十 八 卷 。 任 大 椿 辑 。《 字 林 考 逸 》 八 卷 , 《 补 》 一 卷 。 任 大 椿 原 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。周 《 太 史 籀 篇 》 一 卷 。 秦 李 斯 等 《 仓 颉 篇 》 一 卷 。汉 司 马 相 如 《 凡 将 篇 》 一 卷 。汉 扬 雄 《 训 纂 篇 》 一 卷 。汉 杜 林 《 仓 颉 训 诂 》 一 卷 。汉 服 虔 《 通 俗 文 》 一 卷 。汉 卫 宏 《 古 文 官 书 》 一 卷 。汉 蔡 邕 《 劝 学 篇 》 一 卷 。汉 郭 显 卿 《 杂 字 指 》 一 卷 。魏 张 揖 《 埤 苍 》 一 卷 、 《 古 今 字 诂 》 一 卷 、 《 杂 字 》 一 卷 。魏 周 成 《 杂 字 解 诂 》 一 卷 。吴 朱 育 《 异 字 》 一 卷 。吴 项 峻 始 《 学 篇 》 一 卷 。晋 索 靖 《 草 书 状 》 一 卷 。晋 卫 恒 《 四 体 书 势 》 一 卷 。晋 葛 洪 《 要 用 字 苑 》 一 卷 。晋 束 晰 《 发 蒙 记 》 一 卷 。晋 顾 恺 之 《 启 蒙 记 》 一 卷 。晋 李 彤 《 字 指 》 一 卷 。附 《 单 行 字 》 一 卷 。宋 何 承 天 《 纂 文 》 一 卷 。宋 颜 延 之 《 庭 诰 》 一 卷 、 《 纂 要 》 一 卷 、 《 诂 幼 》 一 卷 。梁 元 帝 《 纂 要 》 一 卷 。梁 阮 孝 绪 《 文 字 集 略 》 一 卷 。梁 庾 俨 默 《 演 说 文 》 一 卷 。梁 樊 恭 《 广 苍 》 一 卷 。后 魏 杨 承 庆 《 字 统 》 一 卷 。后 魏 江 式 《 古 今 文 字 表 》 一 卷 。隋 曹 宪 《 文 字 指 归 》 一 卷 。隋 诸 葛 颖 《 桂 苑 珠 丛 》 一 卷 。不 著 时 代 、 撰 人 《 分 毫 字 样 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。后 魏 宋 世 良 《 字 略 》 一 卷 。不 著 时 代 陆 善 经 《 新 字 林 》 一 卷 。《 字 书 》 一 卷 。唐 开 元 《 文 字 音 义 》 一 卷 、 《 小 学 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 字 书 之 属《 易 音 》 三 卷 , 《 诗 本 音 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 诗 叶 韵 辨 》 一 卷 。 王 夫 之 撰 。《 易 韵 》 四 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 诗 经 叶 音 辨 譌 》 八 卷 。 刘 维 谦 撰 。《 九 经 韵 证 》 一 卷 。 吴 廷 华 撰 。《 十 三 经 音 略 》 十 三 卷 。 周 春 撰 。《 诗 音 表 》 一 卷 。 钱 坫 撰 。《 诗 音 辨 》 二 卷 。 李 调 元 撰 。《 诗 声 类 》 十 二 卷 , 《 诗 声 分 例 》 一 卷 。 孔 广 森 撰 。《 诗 经 韵 读 》 四 卷 , 《 群 经 韵 读 》 一 卷 , 《 先 秦 韵 读 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 诗 声 衍 》 一 卷 。 刘 逢 禄 撰 。《 毛 诗 双 声 叠 韵 说 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 毛 诗 韵 订 》 十 卷 。 苗 夔 撰 。《 三 百 篇 原 声 》 七 卷 。 夏 味 堂 撰 。《 尔 雅 直 音 》 二 卷 。 王 祖 源 撰 。《 唐 韵 正 》 二 十 卷 , 《 补 正 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 广 韵 正 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 唐 韵 考 》 五 卷 。 纪 容 舒 撰 。《 唐 韵 四 声 正 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 九 经 补 韵 考 正 》 一 卷 。 钱 绎 撰 。《 集 韵 考 正 》 十 卷 。 方 成 珪 撰 。《 广 韵 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 集 韵 校 误 》 四 卷 , 《 群 经 音 辨 校 误 》 一 卷 。 陆 心 源 撰 。《 音 论 》 三 卷 , 《 古 音 表 》 二 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 古 今 通 韵 》 十 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 古 今 韵 考 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 声 韵 丛 说 》 一 卷 , 《 韵 问 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 古 音 通 》 八 卷 。 柴 绍 炳 撰 。《 古 今 韵 略 》 五 卷 。 邵 长 蘅 撰 。《 古 音 正 义 》 一 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 声 韵 图 谱 》 一 卷 。 钱 人 麟 撰 。《 古 韵 标 准 》 四 卷 。 江 永 撰 。《 声 韵 考 》 四 卷 , 《 声 类 表 》 十 卷 , 《 转 语 》 二 十 章 。 戴 震 撰 。《 声 类 》 四 卷 , 《 音 韵 问 答 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 汉 魏 音 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 古 音 谐 》 八 卷 。 姚 文 田 撰 。《 古 韵 论 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 廿 一 部 谐 声 表 》 一 卷 , 《 入 声 表 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 古 今 韵 准 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 歌 麻 古 韵 考 》 四 卷 。 苗 夔 撰 。《 五 音 论 》 二 卷 。 邹 汉 勋 撰 。《 述 韵 》 十 卷 。 夏 燮 撰 。《 古 韵 通 说 》 四 卷 。 龙 翰 臣 撰 。《 刘 氏 遗 箸 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 韵 府 钩 沈 》 四 卷 。 雷 浚 撰 。《 钦 定 叶 韵 汇 辑 》 五 十 八 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 梁 诗 正 等 奉 敕 撰 。《 榕 村 韵 书 》 五 卷 。 李 光 地 撰 。《 韵 歧 》 四 卷 。 江 昱 撰 。《 诗 韵 析 》 五 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 汪 绂 撰 。《 官 韵 考 异 》 一 卷 。 吴 省 钦 撰 。《 韵 辨 附 文 》 五 卷 。 沈 兆 霖 撰 。《 诗 韵 辨 字 略 》 五 卷 。 黄 倬 撰 。《 韵 诂 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 方 濬 颐 撰 。《 钦 定 音 韵 阐 微 》 十 八 卷 , 《 韵 谱 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 同 文 韵 统 》 六 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 庄 亲 王 允 禄 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 音 韵 述 微 》 三 十 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 类 音 》 八 卷 。 潘 耒 撰 。《 等 切 元 声 》 十 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 四 声 切 韵 表 》 四 卷 , 《 音 学 辨 微 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 沈 氏 四 声 考 》 二 卷 。 纪 昀 撰 。《 四 声 韵 和 表 》 五 卷 。 洪 榜 撰 。《 四 声 易 知 录 》 四 卷 。 姚 文 田 撰 。《 等 韵 丛 说 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 字 母 辨 》 一 卷 。 黄 廷 鉴 撰 。《 四 声 切 韵 表 补 正 》 三 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 刘 氏 碎 金 》 一 卷 , 《 中 州 切 音 论 赘 论 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 四 声 定 切 》 四 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 切 韵 考 》 六 卷 , 《 外 篇 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 翻 切 简 可 篇 》 二 卷 。 张 燮 承 撰 。宋 司 马 光 《 切 韵 指 掌 图 》 二 卷 , 附 《 捡 例 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 三 十 八 年 王 际 华 等 奉 敕 辑 。魏 李 登 《 声 类 》 一 卷 。晋 吕 静 《 韵 集 》 一 卷 。北 齐 阳 休 之 《 韵 略 》 一 卷 。唐 僧 神 珙 《 四 声 五 音 九 弄 反 钮 图 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。宋 李 概 《 音 谱 》 一 卷 。《 声 谱 》 一 卷 。唐 孙 愐 《 唐 韵 》 二 卷 。唐 颜 真 卿 《 韵 海 镜 源 》 一 卷 。唐 李 舟 《 切 韵 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 韵 书 之 属《 西 域 同 文 志 》 二 十 四 卷 。 乾 隆 二 十 八 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 增 订 清 文 鉴 》 三 十 二 卷 、 《 补 编 》 四 卷 、 《 总 纲 》 八 卷 、 《 补 总 纲 》 二 卷 。 乾 隆 三 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 清 汉 对 音 字 式 》 一 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 敕 撰 。《 满 洲 蒙 古 汉 字 三 合 切 音 清 文 鉴 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 清 文 汇 书 》 十 二 卷 。 李 延 基 撰 。《 清 文 补 汇 》 八 卷 。 宗 室 宜 兴 撰 。《 清 文 备 考 》 六 卷 。 戴 穀 撰 。《 清 文 启 蒙 》 四 卷 。 舞 格 撰 。《 三 合 便 览 》 十 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。《 清 文 总 汇 》 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。以 上 小 学 类 清 文 之 属清 代 肇 基 东 陲 , 造 创 伊 始 , 文 教 未 宏 。 太 宗 首 命 大 学 士 希 福 等 译 辽 、 金 、 元 三 史 , 逮 世 祖 译 史 告 成 , 二 年 又 有 议 修 明 史 之 诏 。 惟 其 时 区 宇 未 宁 , 日 不 暇 给 , 是 以 石 渠 之 建 , 犹 未 遑 焉 。 圣 祖 继 统 , 诏 举 博 学 鸿 儒 , 继 修 《 明 史 》 , 复 纂 诸 《 经 解 》 、 《 图 书 集 成 》 等 书 , 以 网 罗 遗 逸 , 拔 擢 英 才 , 宏 奖 斯 文 , 润 色 鸿 业 , 驯 致 太 平 之 治 , 而 海 内 彬 彬 靡 然 向 风 矣 。 世 宗 嗣 位 , 再 举 鸿 词 , 未 行 而 崩 。高 宗 初 元 , 继 试 鸿 博 , 采 访 遗 书 。 乾 隆 三 十 七 年 谕 曰 : “ 朕 稽 古 右 文 , 聿 资 治 理 , 几 馀 典 学 , 日 有 孜 孜 。 因 思 策 府 缥 缃 , 载 籍 极 博 , 其 钜 者 羽 翼 经 训 , 垂 范 方 来 , 固 足 称 千 秋 法 鉴 , 即 在 识 小 之 徒 , 专 门 撰 述 , 细 及 名 物 象 数 , 兼 综 条 贯 , 各 自 成 家 , 亦 莫 不 有 所 发 明 , 可 为 游 艺 养 心 之 助 。 然 或 逸 在 名 山 , 未 登 柱 史 , 正 宜 及 时 采 集 , 汇 送 京 师 , 以 彰 千 古 同 文 之 盛 。 其 令 直 省 督 抚 、 学 政 加 意 购 访 , 量 为 给 价 , 家 藏 钞 本 , 录 副 呈 送 。 庶 几 藏 在 石 渠 , 用 储 乙 览 , 《 四 库 》 、 《 七 略 》 益 昭 美 备 , 称 朕 意 焉 。 ” 於 是 安 徽 学 政 朱 筠 条 奏 明 《 永 乐 大 典 》 内 多 古 书 , 请 开 局 纂 辑 , 缮 写 各 自 为 书 。 时 《 永 乐 大 典 》 储 翰 林 院 , 已 有 残 缺 , 原 书 为 卷 二 万 二 千 九 百 三 十 七 , 缺 二 千 四 百 四 卷 , 存 二 万 四 百 七 十 三 卷 , 为 册 九 千 八 百 八 十 一 。 高 宗 下 筠 议 , 大 学 士 于 敏 中 力 赞 其 说 。 明 年 , 诏 设 四 库 全 书 馆 , 以 皇 子 永 瑢 、 大 学 士 于 敏 中 等 为 总 裁 , 侍 郎 纪 昀 、 大 理 寺 卿 陆 锡 熊 等 为 总 纂 , 其 纂 修 等 官 则 有 戴 震 、 邵 晋 涵 、 庄 存 与 、 任 大 椿 、 王 念 孙 、 姚 鼐 、 翁 方 纲 、 朱 筠 等 , 与 事 者 三 百 馀 人 , 皆 博 选 一 时 之 俊 。 历 二 十 年 , 始 缮 写 告 成 。 先 后 编 辑 之 书 三 百 八 十 五 种 , 以 聚 珍 版 印 行 百 馀 种 。 三 十 九 年 , 催 缴 直 省 藏 书 , 四 方 竞 进 秘 籍 甚 众 , 江 、 浙 督 抚 采 进 者 达 四 五 千 种 , 浙 江 鲍 士 恭 、 范 懋 柱 、 汪 启 淑 , 江 苏 马 裕 家 藏 之 籍 , 呈 进 者 各 六 七 百 种 , 周 厚 堉 、 蒋 曾 莹 、 吴 玉 墀 、 孙 仰 曾 、 汪 汝 瑮 等 亦 各 进 书 百 种 以 上 。 至 是 天 府 之 藏 , 卓 越 前 代 , 特 命 纪 昀 等 撰 《 四 库 全 书 总 目 》 , 著 录 三 千 四 百 五 十 八 种 , 存 目 著 录 六 千 七 百 八 十 八 种 , 都 一 万 二 百 四 十 六 种 。 复 以 《 总 目 提 要 》 卷 帙 浩 繁 , 学 子 翻 阅 匪 易 , 又 命 纪 昀 就 《 总 目 》 之 书 别 纂 《 四 库 简 明 目 录 》 , 其 存 目 之 书 不 预 焉 。先 是 高 宗 命 撷 《 四 库 》 精 华 , 都 四 百 六 十 四 部 , 缮 为 薈 要 , 藏 诸 摛 藻 堂 , 以 备 御 览 。当 是 时 , 四 库 写 书 至 十 六 万 八 千 册 , 诏 钞 四 分 , 分 庋 京 师 文 渊 、 京 西 圆 明 园 文 源 、 奉 天 文 溯 、 热 河 文 津 四 阁 , 复 简 选 精 要 , 命 武 英 殿 刊 版 颁 行 。 四 十 七 年 , 诏 再 写 三 分 , 分 贮 扬 州 大 观 堂 之 文 汇 阁 、 镇 江 金 山 寺 之 文 宗 阁 、 杭 州 圣 因 寺 玉 兰 堂 之 文 澜 阁 , 令 好 古 之 士 欲 读 中 秘 书 者 , 任 其 入 览 。 用 是 海 内 从 风 , 人 文 炳 蔚 , 学 术 昌 盛 , 方 驾 汉 、 唐 。 后 文 源 载 籍 烬 於 英 法 联 军 , 文 汇 、 文 宗 毁 於 洪 杨 之 乱 , 文 澜 亦 有 散 佚 。 独 文 渊 、 文 溯 、 文 津 三 阁 之 书 , 巍 然 具 存 , 书 皆 钞 本 , 其 宋 、 元 精 刊 , 多 储 大 内 天 禄 琳 琅 等 处 , 载 诸 《 宫 史 》 ; 而 外 省 督 抚 , 礼 聘 儒 雅 , 广 修 方 志 , 郡 邑 典 章 , 粲 然 大 备 。 阮 元 补 四 库 未 收 书 四 百 五 十 四 种 , 复 刊 学 海 堂 《 经 解 》 一 千 四 百 十 二 卷 , 王 先 谦 续 刊 一 千 三 百 十 五 卷 , 甄 采 精 博 , 一 代 经 学 人 文 萃 焉 。 曾 国 藩 督 两 江 , 倡 设 金 陵 、 苏 州 、 扬 州 、 浙 江 、 武 昌 官 书 局 , 张 之 洞 督 粤 , 设 广 雅 书 局 , 皆 慎 选 通 儒 , 审 校 群 籍 , 广 为 剞 劂 , 以 惠 士 林 , 而 私 家 校 勘 , 精 镂 亦 夥 , 丛 书 之 富 , 曩 代 莫 京 。清 之 末 叶 , 欧 风 东 渐 , 科 学 日 昌 。 同 治 初 , 设 江 南 制 造 局 , 始 译 西 籍 。 光 绪 末 , 复 设 译 书 局 , 流 风 所 被 , 译 书 竞 出 , 忧 世 俊 英 , 群 研 时 务 。 是 时 敦 煌 写 经 , 殷 墟 龟 甲 , 异 书 秘 宝 , 胥 见 垲 壤 , 实 足 献 纳 艺 林 , 宏 裨 学 术 , 其 间 硕 学 名 儒 , 各 标 宗 派 , 故 鸿 篇 钜 制 , 不 可 殚 纪 。艺 文 旧 例 , 胥 列 古 籍 , 清 代 《 总 目 》 , 既 已 博 载 , 兹 志 著 录 , 取 则 《 明 史 》 , 断 自 清 代 。 四 部 分 类 , 多 从 《 总 目 》 , 审 例 订 譌 , 间 有 异 撰 。 清 儒 箸 述 , 总 目 所 载 , 捊 采 靡 遗 , 存 目 稍 芜 , 斠 录 从 慎 。 乾 隆 以 前 , 漏 者 补 之 , 嘉 庆 以 后 , 缺 者 续 之 , 苟 有 纤 疑 , 则 从 盖 阙 。 前 朝 群 书 , 例 既 弗 录 , 清 代 辑 佚 , 异 乎 斯 旨 , 裒 纂 功 深 , 无 殊 撰 述 , 故 附 载 焉 。

◎ 艺 文 二史 部 十 六 类 : 一 曰 正 史 类 , 二 曰 编 年 类 , 三 曰 纪 事 本 末 类 , 四 曰 别 史 类 , 五 曰 杂 史 类 , 六 曰 诏 令 奏 议 类 , 七 曰 传 记 类 , 八 曰 史 钞 类 , 九 曰 载 记 类 , 十 曰 时 令 类 , 十 一 曰 地 理 类 , 十 二 曰 职 官 类 , 十 三 曰 政 书 类 , 十 四 曰 目 录 类 , 十 五 曰 金 石 类 , 十 六 曰 史 评 类 。正 史 类《 明 史 》 三 百 三 十 六 卷 。 康 熙 十 八 年 敕 撰 , 乾 隆 四 年 书 成 表 进 。《 辽 金 元 三 史 国 语 解 》 四 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 史 记 补 注 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 史 记 疑 问 》 一 卷 。 邵 泰 衢 撰 。《 史 记 考 证 》 七 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 史 记 志 疑 》 三 十 六 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 读 史 记 十 表 》 十 卷 。 汪 越 撰 , 徐 克 范 补 。《 史 记 天 官 书 补 目 》 一 卷 , 《 考 证 》 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 史 记 律 历 天 官 书 正 譌 》 三 卷 。 王 元 启 撰 。《 史 记 三 书 释 疑 》 三 卷 。 钱 塘 撰 。《 史 记 功 比 说 》 一 卷 。 张 锡 瑜 撰 。《 史 记 毛 本 正 误 》 一 卷 。 丁 晏 撰 。《 校 刊 史 记 札 记 》 五 卷 。 张 文 虎 撰 。《 史 汉 笺 论 》 十 卷 。 杨 于 果 撰 。《 史 汉 骈 枝 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 汉 书 辨 疑 》 二 十 二 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 汉 书 拾 遗 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 汉 书 疏 证 》 三 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 汉 书 注 校 补 》 五 十 六 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 汉 书 管 见 》 四 卷 。 朱 一 新 撰 。《 汉 书 补 注 》 一 百 卷 。 王 先 谦 撰 。《 汉 初 年 月 日 表 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 汉 书 律 历 志 正 譌 》 二 卷 。 王 元 启 撰 。《 汉 书 地 理 志 稽 疑 》 六 卷 。 全 祖 望 撰 。《 汉 书 地 理 志 补 注 》 一 百 三 卷 。 吴 卓 信 撰 。《 新 斠 注 汉 书 地 理 志 》 十 六 卷 。 钱 坫 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 注 》 二 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 本 》 二 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 汉 志 水 道 疏 证 》 四 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 汉 书 地 理 志 水 道 图 说 》 七 卷 。 陈 澧 撰 。《 汉 志 释 地 略 汉 志 志 疑 》 一 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 汉 书 地 理 志 集 释 》 十 四 卷 , 《 西 域 传 补 注 》 二 卷 。 徐 松 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 汉 书 古 今 人 表 考 》 九 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 人 表 考 校 补 》 一 卷 , 《 续 补 》 一 卷 。 蔡 云 撰 。《 汉 书 正 误 》 四 卷 。 王 峻 撰 。《 汉 书 刊 误 》 一 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 两 汉 朔 闰 表 》 二 卷 , 附 《 汉 太 初 以 前 朔 闰 表 》 一 卷 。 张 其 〈 曾 羽 〉 撰 。《 两 汉 举 正 》 五 卷 。 陈 景 云 撰 。《 后 汉 书 补 注 》 二 十 四 卷 。 惠 栋 撰 。《 后 汉 书 辨 疑 》 十 一 卷 , 《 续 后 汉 书 辨 疑 》 九 卷 , 《 后 汉 书 补 表 》 八 卷 , 《 补 续 汉 书 艺 文 志 》 一 卷 , 《 后 汉 郡 国 令 长 考 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 后 汉 书 疏 证 》 三 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 后 汉 书 补 注 续 》 一 卷 , 《 补 后 汉 书 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 后 汉 书 注 补 正 》 八 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 后 汉 书 注 又 补 》 一 卷 。 沈 铭 彝 撰 。《 后 汉 书 儒 林 传 补 》 二 卷 。 李 聿 修 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 后 汉 书 注 刊 误 》 一 卷 , 《 后 汉 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 后 汉 三 公 年 表 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 后 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 三 国 志 举 正 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 三 国 志 考 证 》 八 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 国 志 补 注 》 六 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 三 国 志 续 考 证 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 三 国 志 辨 疑 》 三 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 三 国 志 注 补 》 六 十 五 卷 。 赵 一 清 撰 。《 三 国 志 补 注 》 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 三 国 志 旁 证 》 三 十 卷 。 梁 章 钜 撰 。《 三 国 志 证 闻 》 二 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 三 国 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 三 国 疆 域 志 》 三 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 三 国 职 官 表 》 三 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 三 国 志 注 续 》 一 卷 , 《 补 三 国 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 三 国 志 注 证 遗 》 四 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 晋 书 地 理 志 新 补 正 》 五 卷 。 毕 沅 撰 。《 东 晋 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 晋 书 补 传 赞 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 补 晋 书 兵 志 》 一 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 四 卷 。 周 云 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 三 卷 。 劳 格 撰 。《 补 晋 书 艺 文 志 》 四 卷 , 《 晋 书 校 文 》 五 卷 。 丁 国 钧 撰 。《 晋 宋 书 故 》 一 卷 , 《 补 宋 书 刑 法 志 》 一 卷 , 《 食 货 志 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 宋 书 州 郡 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 补 梁 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 魏 书 校 勘 记 》 一 卷 。 王 先 谦 撰 。《 北 周 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 南 北 史 识 疑 》 四 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 补 南 北 史 表 》 七 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 南 北 史 志 》 十 四 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 隋 书 经 籍 志 考 证 》 十 三 卷 。 章 宗 源 撰 。《 隋 书 地 理 志 考 证 》 九 卷 。 杨 守 敬 撰 。《 新 旧 唐 书 互 证 》 二 十 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 旧 唐 书 疑 义 》 四 卷 。 张 道 撰 。《 旧 唐 书 校 勘 记 》 六 十 六 卷 。 罗 士 琳 、 陈 立 、 刘 文 淇 、 刘 毓 崧 同 撰 。《 唐 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 五 代 史 志 疑 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 》 四 卷 。 吴 兰 庭 撰 。《 五 代 史 纂 误 续 补 》 六 卷 。 吴 光 耀 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 续 》 一 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 旧 五 代 史 考 异 》 二 卷 。 邵 晋 涵 撰 。《 新 五 代 史 注 》 七 十 四 卷 。 彭 元 瑞 、 刘 凤 诰 同 撰 。《 五 代 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 五 代 史 地 理 考 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 补 五 代 史 艺 文 志 》 一 卷 。 顾 櫰 三 撰 。《 五 代 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 宋 史 地 理 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 宋 史 艺 文 志 补 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 宋 中 兴 学 士 年 表 》 一 卷 , 《 宋 修 唐 书 史 臣 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 辽 史 拾 遗 》 二 十 四 卷 , 《 补 》 五 卷 。 厉 鹗 撰 。《 辽 史 拾 遗 续 》 三 卷 。 杨 复 吉 撰 。《 金 史 详 校 》 十 卷 , 《 金 源 劄 记 》 二 卷 。 施 国 祁 撰 。《 元 史 本 证 》 五 十 卷 , 《 元 史 证 误 》 二 十 三 卷 。 汪 辉 祖 撰 。《 元 史 氏 族 表 》 三 卷 , 《 补 元 史 艺 文 志 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 元 史 译 文 证 补 》 三 十 卷 。 洪 钧 撰 。《 宋 辽 金 元 四 史 朔 闰 考 》 二 卷 , 《 辽 金 元 三 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 金 门 诏 撰 。《 明 史 考 证 攟 逸 》 四 十 二 卷 。 王 颂 蔚 撰 。《 二 十 二 史 考 异 》 一 百 卷 , 《 诸 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 十 七 史 商 榷 》 一 百 卷 。 王 鸣 盛 撰 。《 二 十 二 史 劄 记 》 三 十 六 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 赵 翼 撰 。《 四 史 发 伏 》 十 二 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 读 史 举 正 》 八 卷 。 张 熷 撰 。《 诸 史 然 疑 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 诸 史 考 异 》 十 八 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 历 代 史 目 表 》 一 卷 。 洪 饴 孙 撰 。宋 薛 居 正 等 《 旧 五 代 史 》 一 百 五 十 卷 、 《 目 录 》 二 卷 , 宋 吴 缜 《 五 代 史 记 纂 误 》 三 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。《 汉 书 音 义 》 三 卷 、 《 补 遗 》 一 卷 。 臧 镛 堂 辑 。编 年 类《 太 祖 实 录 》 十 三 卷 。 崇 德 元 年 敕 纂 , 康 熙 二 十 一 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 太 宗 实 录 》 六 十 八 卷 。 顺 治 九 年 敕 纂 , 康 熙 十 二 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 世 祖 实 录 》 一 百 四 十 七 卷 。 康 熙 六 年 敕 纂 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 圣 祖 实 录 》 三 百 三 卷 。 康 熙 六 十 一 年 敕 纂 。《 世 宗 实 录 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 十 三 年 敕 纂 。《 高 宗 实 录 》 一 千 五 百 卷 。 嘉 庆 四 年 敕 纂 。《 仁 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 道 光 四 年 敕 纂 。《 宣 宗 实 录 》 四 百 七 十 六 卷 。 咸 丰 二 年 敕 纂 。《 文 宗 实 录 》 三 百 五 十 六 卷 。 同 治 元 年 敕 纂 。《 穆 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 光 绪 五 年 敕 纂 。《 德 宗 实 录 》 五 百 六 十 一 卷 。 宣 统 时 敕 纂 。《 御 批 通 鉴 辑 览 》 一 百 十 六 卷 , 附 《 明 唐 桂 二 王 本 末 》 三 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 御 定 通 鉴 纲 目 三 编 》 四 十 卷 。 乾 隆 四 十 年 敕 撰 。《 开 国 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 竹 书 统 笺 》 十 二 卷 。 徐 文 靖 撰 。《 竹 书 纪 年 集 证 》 五 十 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 考 定 竹 书 》 十 三 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 竹 书 纪 年 校 正 》 十 四 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 校 正 竹 书 纪 年 》 二 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 竹 书 纪 年 集 注 》 二 卷 。 陈 诗 撰 。《 竹 书 纪 年 校 补 》 二 卷 。 张 宗 泰 撰 。《 考 订 竹 书 纪 年 》 十 四 卷 , 《 竹 书 纪 年 义 证 》 四 十 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 竹 书 纪 年 补 证 》 四 卷 。 林 春 溥 撰 。《 资 治 通 鉴 后 编 》 一 百 八 十 四 卷 。 徐 乾 学 撰 。《 续 资 治 通 鉴 后 编 校 勘 记 》 十 五 卷 。 夏 震 武 撰 。《 续 资 治 通 鉴 》 三 百 二 十 卷 。 毕 沅 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 补 》 六 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 遗 》 六 十 卷 。 黄 以 周 撰 。《 通 鉴 胡 注 举 正 》 一 卷 。 陈 景 云 撰 。《 通 鉴 注 辨 正 》 二 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 通 鉴 注 商 》 十 八 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 通 鉴 刊 本 识 误 》 三 卷 , 《 通 鉴 补 略 》 一 卷 。 张 敦 仁 撰 。《 通 鉴 校 勘 记 》 七 卷 。 张 瑛 撰 。《 通 鉴 地 理 今 释 》 十 六 卷 。 吴 熙 载 撰 。《 纲 目 订 误 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 纲 目 分 注 补 遗 》 四 卷 。 芮 长 恤 撰 。《 通 鉴 纲 目 释 地 纠 缪 》 六 卷 , 《 释 地 补 注 》 六 卷 。 张 庚 撰 。《 纲 目 志 疑 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 读 通 鉴 纲 目 条 记 》 二 十 卷 。 李 述 来 撰 。《 明 鉴 前 纪 》 二 卷 。 齐 召 南 撰 。《 明 通 鉴 》 一 百 卷 。 夏 燮 撰 。《 明 纪 》 六 十 卷 。 陈 鹤 撰 。《 周 季 编 略 》 九 卷 。 黄 式 三 撰 。《 古 史 纪 年 》 十 四 卷 , 《 古 史 考 年 异 同 表 》 二 卷 , 《 战 国 纪 年 》 六 卷 , 附 《 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 国 策 编 年 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 小 腆 纪 年 附 考 》 二 十 卷 。 徐 鼒 撰 。《 东 华 录 》 三 十 二 卷 。 蒋 良 骥 撰 。《 十 朝 东 华 录 》 四 百 二 十 五 卷 。 王 先 谦 撰 。《 咸 丰 朝 东 华 续 录 》 六 十 九 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 光 绪 东 华 录 》 二 百 二 十 卷 。 朱 寿 朋 撰 。《 滇 云 历 年 传 》 十 二 卷 。 倪 蜕 撰 。宋 李 焘 《 续 资 治 通 鉴 长 编 》 五 百 二 十 卷 。宋 不 著 撰 人 《 两 朝 纲 目 备 要 》 十 六 卷 。宋 王 益 之 《 西 汉 纪 年 》 三 十 卷 。宋 熊 克 《 中 兴 小 纪 》 四 十 卷 。 以 上 乾 隆 时 敕 辑 。陆 机 《 晋 纪 》 一 卷 。干 宝 《 晋 纪 》 一 卷 。习 凿 齿 《 汉 晋 春 秋 》 一 卷 。邓 粲 《 晋 纪 》 一 卷 。孙 盛 《 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 谦 之 《 晋 纪 》 一 卷 。徐 广 《 晋 纪 》 一 卷 。檀 道 鸾 《 续 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 道 薈 《 晋 起 居 注 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。《 晋 纪 》 五 卷 。《 晋 阳 秋 》 五 卷 。《 汉 晋 春 秋 》 四 卷 。《 三 十 国 春 秋 》 十 八 卷 。 以 上 汤 球 辑 。纪 事 本 末 类《 平 定 三 逆 方 略 》 六 十 卷 。 康 熙 二 十 一 年 , 勒 德 洪 等 奉 敕 撰 。《 亲 征 平 定 朔 漠 方 略 》 四 十 八 卷 。 康 熙 四 十 七 年 , 温 达 等 奉 敕 撰 。《 平 定 金 川 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 十 三 年 , 来 保 等 奉 敕 撰 。《 平 定 准 噶 尔 方 略 前 编 》 五 十 四 卷 , 《 正 编 》 八 十 五 卷 , 《 续 编 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 临 清 纪 略 》 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 于 敏 中 等 奉 敕 撰 。《 平 定 两 金 川 方 略 》 一 百 五 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 兰 州 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 石 峰 堡 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 九 年 敕 撰 。《 台 湾 纪 略 》 七 十 卷 。 乾 隆 五 十 三 年 敕 撰 。《 安 南 纪 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 五 十 六 年 敕 撰 。《 廓 尔 喀 纪 略 》 五 十 四 卷 。 乾 隆 六 十 年 敕 撰 。《 巴 布 勒 纪 略 》 二 十 六 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 平 苗 匪 纪 略 》 五 十 二 卷 。 嘉 庆 二 年 , 鄂 辉 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 三 省 邪 匪 方 略 前 编 》 三 百 六 十 一 卷 , 《 续 编 》 三 十 六 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 嘉 庆 十 五 年 , 庆 桂 等 奉 敕 撰 。《 平 定 教 匪 纪 略 》 四 十 二 卷 。 嘉 庆 二 十 一 年 , 托 津 等 奉 敕 撰 。《 平 定 回 疆 剿 捦 逆 裔 方 略 》 八 十 卷 。 道 光 九 年 , 曹 振 镛 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 粤 匪 方 略 》 四 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 剿 平 捻 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 平 定 陕 甘 新 疆 回 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 云 南 回 匪 方 略 》 五 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 贵 州 苗 匪 纪 略 》 四 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 绎 史 》 一 百 六 十 卷 。 马 骕 撰 。《 左 传 纪 事 本 末 》 五 十 三 卷 。 高 士 奇 撰 。《 通 鉴 本 末 纪 要 》 八 十 一 卷 。 蔡 毓 荣 撰 。《 辽 史 纪 事 本 末 》 四 十 卷 , 《 金 史 纪 事 本 末 》 五 十 二 卷 。 李 有 棠 撰 。《 明 史 纪 事 本 末 》 八 十 卷 。 谷 应 泰 撰 。《 续 明 纪 事 本 末 》 十 八 卷 。 倪 在 田 撰 。《 明 朝 纪 事 本 末 补 编 》 五 卷 。 彭 孙 贻 撰 。《 三 藩 纪 事 本 末 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 四 藩 始 末 》 四 卷 。 钱 名 世 撰 。《 绥 寇 纪 略 》 十 二 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 滇 考 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 皇 朝 武 功 纪 盛 》 四 卷 。 赵 翼 撰 。《 圣 武 记 》 十 四 卷 。 魏 源 撰 。《 平 定 罗 刹 方 略 》 四 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 平 台 纪 略 》 一 卷 , 附 《 东 征 集 》 六 卷 。 蓝 鼎 元 撰 。《 平 定 粤 匪 纪 略 》 十 卷 , 《 附 记 》 四 卷 。 杜 文 澜 撰 。《 湘 军 志 》 十 六 卷 。 王 闿 运 撰 。《 湘 军 记 》 二 十 卷 。 王 定 安 撰 。《 平 浙 纪 略 》 十 六 卷 。 秦 缃 业 、 陈 锺 英 同 撰 。《 吴 中 平 寇 记 》 八 卷 。 钱 勖 撰 。《 淮 军 平 捻 记 》 十 二 卷 。 周 世 澄 撰 。《 豫 军 纪 略 》 十 二 卷 。 尹 耕 云 撰 。《 山 东 军 兴 纪 略 》 二 十 二 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 霆 军 纪 略 》 十 六 卷 。 陈 昌 撰 。《 平 定 关 陇 纪 略 》 十 三 卷 。 易 孔 昭 、 胡 孚 骏 同 撰 。《 粤 东 剿 匪 纪 略 》 五 卷 。 陈 坤 撰 。《 平 回 志 》 八 卷 。 杨 毓 秀 撰 。《 剿 定 新 疆 记 》 八 卷 。 魏 光 焘 撰 。《 浙 东 筹 防 录 》 四 卷 。 薛 福 成 撰 。《 国 朝 柔 远 记 》 十 八 卷 。 王 之 春 撰 。《 中 西 纪 事 》 二 十 四 卷 。 夏 燮 撰 。《 普 法 战 纪 》 二 十 卷 。 王 韬 撰 。《 中 东 战 纪 本 末 》 八 卷 。 蔡 尔 康 撰 。别 史 类《 历 代 纪 事 年 表 》 一 百 卷 。 康 熙 五 十 一 年 , 王 之 枢 等 奉 敕 撰 。《 续 通 志 五 百 》 二 十 七 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 敕 撰 。《 逸 周 书 补 注 》 二 十 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 汲 冢 周 书 辑 要 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 》 十 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 朱 右 曾 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 增 校 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 逸 周 书 管 笺 》 十 六 卷 。 丁 宗 洛 撰 。《 逸 周 书 王 会 篇 笺 释 》 三 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 校 辑 世 本 》 二 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 世 本 辑 补 》 十 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 帝 王 世 纪 考 异 》 一 卷 。 宋 翔 凤 撰 。《 帝 王 世 纪 地 名 衍 》 四 卷 。 迮 鹤 寿 撰 。《 春 秋 战 国 异 词 》 五 十 六 卷 , 《 通 表 》 二 卷 , 《 摭 遗 》 一 卷 。 陈 厚 耀 撰 。《 春 秋 纪 传 》 五 十 一 卷 。 李 凤 雏 撰 。《 尚 史 》 一 百 七 卷 。 李 锴 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 章 陶 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 季 汉 五 志 》 十 二 卷 。 王 复 礼 撰 。《 后 汉 书 》 十 四 卷 。 王 廷 璨 撰 。《 晋 记 》 六 十 八 卷 。 郭 伦 撰 。《 晋 略 》 六 十 卷 。 周 济 撰 。《 西 魏 书 》 二 十 四 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 续 唐 书 》 七 十 卷 。 陈 鳣 撰 。《 宋 史 翼 》 四 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 元 史 新 编 》 九 十 五 卷 。 魏 源 撰 。《 元 秘 史 注 》 十 五 卷 。 李 文 田 撰 。《 元 史 备 志 》 五 卷 。 王 光 鲁 撰 。《 续 宏 简 录 》 四 十 二 卷 。 邵 远 平 撰 。《 明 书 》 一 百 七 十 一 卷 。 傅 维 鳞 撰 。《 明 史 稿 》 三 百 十 卷 。 王 鸿 绪 撰 。《 明 史 稿 》 二 十 卷 , 《 续 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 拟 明 史 列 传 》 二 十 四 卷 。 汪 琬 撰 。《 拟 明 史 传 》 不 分 卷 。 姜 宸 英 撰 。《 明 史 分 稿 残 编 》 二 卷 。 方 象 英 撰 。《 明 史 拟 传 》 六 卷 , 《 艺 文 志 》 五 卷 , 《 外 国 志 》 五 卷 。 尤 侗 撰 。《 国 史 考 异 》 六 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 开 辟 传 疑 》 二 卷 。 林 春 溥 撰 。《 历 代 甲 子 考 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 二 十 一 史 年 表 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 史 表 》 五 十 九 卷 。 万 斯 同 撰 。《 二 十 一 史 四 谱 》 五 十 四 卷 , 《 历 代 世 系 纪 年 编 》 一 卷 。 沈 炳 震 撰 。《 历 代 帝 王 年 表 》 三 卷 。 齐 召 南 撰 。《 历 代 帝 王 庙 谥 年 讳 谱 》 一 卷 。 陆 费 墀 撰 。《 纪 元 要 略 》 二 卷 。 陈 景 云 撰 。《 历 代 建 元 考 》 十 卷 。 锺 渊 映 撰 。《 元 号 略 》 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 纪 元 通 考 》 十 二 卷 。 叶 维 庚 撰 。《 列 代 建 元 表 》 十 卷 , 《 建 元 类 聚 考 》 二 卷 。 钱 东 垣 撰 。《 纪 元 编 》 三 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 历 代 统 纪 表 》 十 三 卷 。 段 承 基 撰 。汉 刘 珍 《 东 观 汉 记 》 二 十 四 卷 , 元 郝 经 《 续 后 汉 书 》 九 十 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 世 本 》 一 卷 。 孙 冯 翼 辑 。汉 宋 衷 《 世 本 注 》 五 卷 。 张 澍 辑 。《 七 家 后 汉 书 》 二 十 一 卷 。 汪 文 台 撰 。《 重 订 谢 承 后 汉 书 补 逸 》 五 卷 。 孙 志 祖 辑 。薛 莹 《 后 汉 书 》 一 卷 。华 峤 《 后 汉 书 注 》 一 卷 。谢 沈 《 后 汉 书 》 一 卷 。袁 山 松 《 后 汉 书 》 一 卷 。张 璠 《 后 汉 记 》 一 卷 。虞 预 《 晋 书 》 一 卷 。朱 凤 《 晋 书 》 一 卷 。何 法 盛 《 晋 中 兴 书 》 一 卷 。谢 灵 运 《 晋 书 》 一 卷 。臧 荣 绪 《 晋 书 》 一 卷 。众 家 《 晋 书 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。九 家 《 旧 晋 书 》 三 十 七 卷 。 汤 球 辑 。杂 史 类《 蒙 古 源 流 》 八 卷 。 蒙 古 小 彻 辰 萨 囊 台 吉 撰 。 乾 隆 四 十 二 年 敕 译 。 《 国 语 韦 昭 注 疏 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 国 语 校 文 》 一 卷 。 汪 中 撰 。《 国 语 补 注 》 一 卷 。 姚 鼐 撰 。《 国 语 补 校 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 国 语 补 韦 》 四 卷 。 黄 模 撰 。《 国 语 三 君 注 辑 存 》 四 卷 , 《 国 语 考 异 》 四 卷 , 《 国 语 发 正 》 二 十 一 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 国 语 翼 解 》 六 卷 。 陈 瑑 撰 。《 国 语 释 地 》 三 卷 。 谭 沄 撰 。《 国 语 正 义 》 二 十 一 卷 。 董 增 龄 撰 。《 战 国 策 去 毒 》 二 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 战 国 策 释 地 》 二 卷 。 张 琦 撰 。《 国 策 地 名 考 》 二 十 卷 。 程 恩 泽 撰 , 狄 子 奇 笺 。《 读 战 国 策 随 笔 》 一 卷 。 张 尚 瑗 撰 。《 战 国 策 札 记 》 三 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 武 王 克 殷 日 记 》 一 卷 , 《 灭 国 五 十 考 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 考 信 录 提 要 》 二 卷 。《 补 上 古 考 信 录 》 二 卷 。《 唐 虞 考 信 录 》 四 卷 。《 夏 考 信 录 》 二 卷 。《 商 考 信 录 》 二 卷 。《 丰 镐 考 信 录 》 八 卷 。《 丰 镐 别 录 》 三 卷 。《 考 古 续 说 》 二 卷 。《 考 信 附 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 熹 庙 谅 阴 记 》 一 卷 , 《 圣 安 本 纪 》 六 卷 , 《 明 季 实 录 》 六 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 南 宋 六 陵 遗 事 》 一 卷 , 《 庚 申 君 遗 事 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 见 闻 随 笔 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 安 南 使 事 记 》 一 卷 。 李 仙 根 撰 。《 建 文 帝 后 纪 》 一 卷 。 邵 远 平 撰 。《 武 宗 外 纪 》 一 卷 , 《 后 鉴 录 》 七 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 烈 皇 勤 政 记 》 一 卷 , 《 思 陵 典 礼 记 》 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 三 朝 野 纪 》 七 卷 。 李 逊 之 撰 。《 弘 光 日 录 》 四 卷 。《 永 历 实 录 》 二 十 五 卷 。《 行 朝 录 》 十 二 卷 。《 汰 存 录 》 一 卷 。《 赣 州 失 事 记 》 一 卷 。《 绍 武 争 立 记 》 一 卷 。《 舟 山 兴 废 记 》 一 卷 。《 四 明 山 寨 记 》 一 卷 。《 沙 州 定 乱 记 》 一 卷 。《 赐 姓 始 末 》 一 卷 。《 郑 成 功 传 》 一 卷 。《 滇 考 》 一 卷 。《 日 本 乞 师 记 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 永 历 实 录 》 二 十 六 卷 。 王 夫 之 撰 。《 鲁 春 秋 》 一 卷 。 查 继 佐 撰 。《 伪 东 宫 伪 后 及 党 祸 记 略 》 一 卷 。《 榆 林 城 守 记 略 》 一 卷 。《 保 定 城 守 记 略 》 一 卷 。《 扬 州 城 守 记 略 》 一 卷 。 戴 名 世 撰 。《 二 申 野 录 》 八 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 逊 代 阳 秋 》 二 十 八 卷 。 余 美 英 撰 。《 复 社 记 事 》 一 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 社 事 始 末 》 一 卷 。 杜 登 春 撰 。《 启 祯 野 乘 》 十 六 卷 , 《 二 集 》 八 卷 。 邹 漪 撰 。《 蜀 难 叙 略 》 一 卷 。 沈 荀 蔚 撰 。《 金 陵 野 钞 》 十 四 卷 。 顾 苓 撰 。《 甲 申 传 信 录 》 十 卷 。 钱 士 馨 撰 。《 史 外 》 八 卷 。 汪 有 典 撰 。《 明 季 北 略 》 二 十 四 卷 , 《 南 略 》 十 八 卷 。 计 六 奇 撰 。《 东 南 纪 事 》 十 二 卷 , 《 西 南 纪 事 》 十 二 卷 。 邵 廷 寀 撰 。《 南 疆 逸 史 》 三 十 卷 , 《 恤 谥 录 》 八 卷 , 《 摭 遗 》 十 八 卷 。 温 睿 临 撰 。《 南 疆 绎 史 》 五 十 八 卷 。 李 瑶 撰 。《 海 东 逸 史 》 十 八 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 爝 火 录 》 三 十 卷 。 李 本 撰 。《 小 腆 纪 传 》 六 十 五 卷 。 徐 鼒 撰 。《 补 遗 》 五 卷 , 《 考 异 》 一 卷 。 徐 承 礼 撰 。《 闽 事 纪 略 》 二 卷 。 华 廷 献 撰 。《 平 定 耿 逆 记 》 一 卷 。 李 之 芳 撰 。《 平 闽 记 》 十 三 卷 。 杨 捷 撰 。《 啸 亭 杂 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 三 卷 。 礼 亲 王 昭 梿 撰 。《 养 吉 斋 丛 录 》 二 十 二 卷 。 吴 振 棫 撰 。《 郎 潜 记 闻 初 笔 》 十 四 卷 , 《 二 笔 》 十 六 卷 , 《 三 笔 》 十 二 卷 。 陈 康 祺 撰 。《 圣 德 纪 略 》 一 卷 , 《 儤 直 纪 略 》 一 卷 , 《 恩 遇 纪 略 》 一 卷 , 《 旧 闻 纪 略 》 一 卷 。 瞿 鸿 禨 撰 。宋 不 著 撰 人 《 咸 淳 遗 事 》 二 卷 , 《 大 金 吊 伐 录 》 四 卷 , 元 王 鹗 《 汝 南 遗 事 》 四 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 国 语 贾 注 》 一 卷 。 蒋 曰 豫 辑 。郑 众 《 国 语 解 诂 》 一 卷 。贾 逵 《 国 语 注 》 一 卷 。唐 固 《 国 语 注 》 一 卷 。王 肃 《 国 语 章 句 》 一 卷 。孔 晁 《 国 语 注 》 一 卷 。孔 衍 《 春 秋 后 语 》 一 卷 。陆 贾 《 楚 汉 春 秋 》 一 卷 。伏 侯 《 古 今 注 》 一 卷 。王 粲 《 英 雄 记 》 一 卷 、 司 马 彪 《 战 略 》 一 卷 、 《 九 州 春 秋 》 一 卷 。傅 畅 《 晋 诸 公 赞 》 一 卷 。荀 绰 《 晋 后 略 》 一 卷 。卢 綝 《 晋 八 王 故 事 》 一 卷 。《 晋 四 王 遗 事 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。诏 令 奏 议 类《 太 祖 高 皇 帝 圣 训 》 四 卷 。 康 熙 二 十 五 年 敕 编 。《 太 宗 文 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 顺 治 时 敕 编 , 康 熙 二 十 六 年 告 成 。《 世 祖 章 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 康 熙 二 十 六 年 敕 编 。《 亲 政 纶 音 》 不 分 卷 。 顺 治 时 敕 编 。《 圣 祖 仁 皇 帝 圣 训 》 六 十 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 庭 训 格 言 》 不 分 卷 。 世 宗 御 编 。《 圣 谕 广 训 》 不 分 卷 。 雍 正 二 年 敕 刊 。《 上 谕 内 阁 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 七 年 敕 刊 , 乾 隆 时 续 刊 。《 朱 批 谕 旨 》 三 百 六 十 卷 。 雍 正 十 年 敕 编 , 乾 隆 三 年 告 成 。《 上 谕 八 旗 》 十 三 卷 , 《 上 谕 旗 务 议 覆 》 十 二 卷 , 《 谕 行 旗 务 奏 议 》 十 三 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 训 饬 州 县 条 规 》 二 十 卷 。 雍 正 八 年 敕 刊 。《 世 宗 宪 皇 帝 圣 训 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 五 年 敕 编 。《 高 宗 纯 皇 帝 圣 训 》 三 百 卷 。 嘉 庆 十 二 年 敕 编 。《 仁 宗 睿 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 道 光 四 年 敕 编 。《 宣 宗 成 皇 帝 圣 训 》 一 百 三 十 卷 。 咸 丰 六 年 敕 编 。《 文 宗 显 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 同 治 五 年 敕 编 。《 穆 宗 毅 皇 帝 圣 训 》 一 百 六 十 卷 。 光 绪 五 年 敕 编 。《 明 名 臣 奏 议 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 奉 敕 编 。《 息 斋 疏 草 》 五 卷 。 金 之 俊 撰 。《 龚 端 毅 奏 议 》 八 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 龚 鼎 孳 撰 。《 孟 忠 毅 公 奏 议 》 二 卷 。 孟 乔 芳 撰 。《 赵 忠 襄 奏 疏 存 稿 》 六 卷 。 赵 良 栋 撰 。《 张 襄 壮 奏 疏 》 六 卷 。 张 勇 撰 。《 兼 济 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 寒 松 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 象 枢 撰 。《 文 襄 公 奏 疏 》 十 五 卷 。 李 之 芳 撰 。《 抚 虔 奏 议 》 一 卷 。 佟 国 器 撰 。《 平 岳 疏 议 》 一 卷 , 《 平 海 疏 议 》 一 卷 。 万 正 色 撰 。《 郝 恭 定 集 》 五 卷 。 郝 惟 讷 撰 。《 中 山 奏 议 》 四 卷 。 郝 浴 撰 。《 靳 文 襄 奏 疏 》 八 卷 。 靳 辅 撰 。《 乾 清 门 奏 对 记 》 一 卷 。 汤 斌 撰 。《 抚 浙 奏 议 》 一 卷 , 《 督 闽 奏 议 》 一 卷 。 范 承 谟 撰 。《 抚 浙 疏 草 》 五 卷 。 朱 昌 祚 撰 。《 抚 吴 封 事 》 八 卷 , 《 抚 楚 封 事 》 一 卷 , 《 抚 黔 封 事 》 一 卷 , 《 抚 漕 封 事 》 一 卷 , 《 辑 瑞 陈 言 》 一 卷 。 慕 天 颜 撰 。《 于 山 奏 牍 》 七 卷 。 于 成 龙 撰 。《 清 忠 堂 奏 疏 》 不 分 卷 。 朱 宏 祚 撰 。《 西 台 奏 议 》 一 卷 , 《 京 兆 奏 议 》 一 卷 , 附 《 曲 徙 录 》 一 卷 。 杨 素 蕴 撰 。《 杨 黄 门 奏 疏 》 不 分 卷 , 《 抚 黔 奏 疏 》 八 卷 。 杨 雍 建 撰 。《 华 野 疏 稿 》 五 卷 。 郭 琇 撰 。《 河 防 疏 略 》 二 十 卷 。 朱 之 锡 撰 。《 西 陂 奏 疏 》 六 卷 。 宋 荦 撰 。《 督 漕 疏 草 》 二 十 二 卷 。 董 讷 撰 。《 奏 疏 稿 》 不 分 卷 。 江 蘩 撰 。《 抚 豫 宣 化 录 》 四 卷 。 田 文 镜 撰 。《 防 河 奏 议 》 十 二 卷 。 嵇 曾 筠 撰 。《 平 蛮 奏 疏 》 一 卷 。 鄂 尔 泰 撰 。《 张 公 奏 议 》 二 十 四 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 条 奏 疏 稿 》 二 卷 。 蒋 廷 锡 撰 。《 奏 疏 》 十 卷 。 高 其 倬 撰 。《 望 溪 奏 疏 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 尹 元 孚 奏 议 》 十 卷 。 尹 会 一 撰 。《 裘 文 达 奏 议 》 一 卷 。 裘 曰 修 撰 。《 那 文 毅 奏 议 》 八 十 卷 。 那 彦 成 撰 。《 两 河 奏 疏 》 不 分 卷 。 严 烺 撰 。《 思 补 斋 奏 稿 偶 存 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 恭 寿 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 韩 文 绮 撰 。《 楚 蒙 山 房 奏 疏 》 五 卷 。 晏 斯 盛 撰 。《 东 溟 奏 稿 》 四 卷 。 姚 莹 撰 。《 林 文 忠 政 书 》 三 卷 。 林 则 徐 撰 。《 陶 云 汀 先 生 奏 议 》 三 十 二 卷 。 陶 澍 撰 。《 耐 菴 奏 议 存 稿 》 十 二 卷 。 贺 长 龄 撰 。《 吴 文 节 遗 集 》 八 十 卷 。 吴 文 镕 撰 。《 张 大 司 马 奏 稿 》 四 卷 。 张 亮 基 撰 。《 骆 文 忠 奏 议 》 十 六 卷 。 骆 秉 章 撰 。《 李 文 恭 奏 议 》 二 十 二 卷 。 李 星 沅 撰 。《 李 尚 书 政 书 》 八 卷 。 李 宗 羲 撰 。《 王 侍 郎 奏 议 》 十 卷 。 王 茂 荫 撰 。《 台 垣 疏 稿 》 一 卷 。 丁 寿 昌 撰 。《 张 文 毅 奏 稿 》 八 卷 。 张 芾 撰 。《 曾 文 正 奏 稿 》 三 十 二 卷 。 曾 国 藩 撰 。《 胡 文 忠 奏 稿 》 五 十 二 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 左 文 襄 奏 疏 初 编 》 三 十 八 卷 , 《 续 编 》 七 十 六 卷 , 《 三 编 》 六 卷 。 左 宗 棠 撰 。《 曾 忠 襄 奏 疏 》 六 十 一 卷 。 曾 国 荃 撰 。《 沈 文 肃 政 书 》 十 二 卷 。 沈 葆 桢 撰 。《 李 忠 武 奏 议 》 一 卷 。 李 续 宾 撰 。《 刘 中 丞 奏 稿 》 八 卷 。 刘 昆 撰 。《 刘 中 丞 奏 议 》 二 十 卷 。 刘 蓉 撰 。《 刘 武 慎 奏 稿 》 十 六 卷 。 刘 长 佑 撰 。《 彭 刚 直 奏 议 》 八 卷 。 彭 玉 麟 撰 。《 郭 侍 郎 奏 疏 》 十 二 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 岑 襄 勤 奏 稿 》 三 十 卷 。 岑 毓 英 撰 。《 丁 文 诚 奏 议 》 二 十 六 卷 。 丁 宝 桢 撰 。《 毛 尚 书 奏 稿 》 十 六 卷 。 毛 鸿 宾 撰 。《 曾 惠 敏 奏 议 》 六 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 出 使 奏 疏 》 二 卷 。 薛 福 成 撰 。《 养 云 山 庄 奏 稿 》 四 卷 。 刘 瑞 芬 撰 。《 钱 敏 肃 奏 疏 》 七 卷 。 钱 鼎 铭 撰 。《 黎 文 肃 奏 议 》 十 六 卷 。 黎 培 敬 撰 。《 许 太 常 奏 稿 》 一 卷 。 许 乃 济 撰 。《 豸 华 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 金 应 麟 撰 。《 水 流 云 在 馆 奏 议 》 二 卷 。 宋 晋 撰 。《 吴 柳 堂 奏 疏 》 一 卷 。 吴 可 读 撰 。《 王 文 敏 奏 疏 稿 》 一 卷 。 王 懿 荣 撰 。《 袁 太 常 戊 戌 条 陈 》 一 卷 。 袁 昶 撰 。《 谏 垣 存 稿 》 四 卷 。 安 维 峻 撰 。《 李 文 忠 政 书 》 一 百 六 十 五 卷 。 李 鸿 章 撰 。《 张 宫 保 政 书 》 十 二 卷 。 张 之 洞 撰 。《 端 忠 敏 奏 议 》 十 六 卷 。 端 方 撰 。《 三 贤 政 书 》 十 八 卷 。 汤 斌 、 宋 荦 、 张 伯 行 撰 。《 嘉 定 长 白 二 先 生 奏 议 》 四 卷 。 徐 致 祥 、 宝 廷 撰 。《 宋 陈 次 升 谠 论 集 》 五 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。传 记 类《 宗 室 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 蒙 古 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 敕 撰 。《 八 旗 满 洲 氏 族 通 谱 》 八 十 卷 。 乾 隆 九 年 敕 撰 。《 胜 朝 殉 节 诸 臣 录 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 一 年 敕 撰 。《 满 汉 名 臣 传 》 八 十 卷 , 《 贰 臣 传 》 八 卷 , 《 逆 臣 传 》 二 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 史 传 三 编 》 五 十 六 卷 。 朱 轼 撰 。《 历 代 忠 臣 义 士 卓 行 录 》 八 卷 。 戴 作 铭 撰 。《 历 代 名 臣 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 朱 桓 撰 。《 广 群 辅 录 》 六 卷 。 徐 汾 撰 。《 臣 鉴 录 》 二 十 卷 。 蒋 伊 撰 。《 历 代 党 鉴 》 五 卷 。 徐 宾 撰 。《 续 高 士 传 》 五 卷 。 高 兆 撰 。《 续 补 高 士 传 》 三 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 孝 史 类 编 》 十 卷 。 黄 齐 贤 撰 。《 元 祐 党 人 传 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 明 名 臣 言 行 录 》 四 十 五 卷 。 徐 开 仕 撰 。《 崇 祯 五 十 宰 相 传 》 一 卷 , 《 年 表 》 一 卷 。 曹 溶 撰 。《 明 儒 言 行 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 沈 佳 撰 。《 东 林 列 传 》 二 十 四 卷 , 《 留 溪 外 传 》 十 八 卷 。 陈 鼎 撰 。《 复 社 姓 氏 传 略 》 十 卷 。 吴 山 嘉 撰 。《 国 朝 耆 献 类 徵 初 编 》 七 百 二 十 卷 , 《 编 目 》 十 九 卷 。 李 桓 撰 。《 碑 传 集 》 一 百 六 十 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 续 碑 传 集 》 八 十 六 卷 。 缪 荃 孙 撰 。《 国 朝 先 正 事 略 》 六 十 卷 。 李 元 度 撰 。《 中 兴 将 帅 别 传 》 三 十 卷 , 一 作 《 咸 同 以 来 功 臣 别 传 》 , 一 作 《 中 兴 名 臣 事 略 》 , 一 作 《 续 先 正 事 略 》 。《 续 编 》 六 卷 。 朱 孔 彰 撰 。《 大 清 名 臣 言 行 录 》 一 卷 。 留 保 撰 。《 文 献 徵 存 录 》 十 卷 。 钱 林 撰 。《 从 政 观 法 录 》 三 十 卷 。 朱 方 曾 撰 。《 初 月 楼 闻 见 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 学 统 》 五 十 六 卷 。 熊 赐 履 撰 。《 雒 闽 渊 源 录 》 十 九 卷 。 张 夏 撰 。《 圣 学 知 统 录 》 二 卷 , 《 圣 学 知 统 翼 编 》 二 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 道 统 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 道 南 源 委 》 六 卷 , 《 伊 洛 渊 源 续 录 》 二 十 卷 。 张 伯 行 撰 。《 儒 林 宗 派 》 十 六 卷 。 万 斯 同 撰 。《 理 学 宗 传 》 二 十 六 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 理 学 宗 传 辨 正 》 十 六 卷 。 刘 廷 诏 撰 。《 宋 元 学 案 》 一 百 卷 。 黄 宗 羲 原 本 , 全 祖 望 补 编 。《 明 儒 学 案 》 六 十 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 明 儒 林 录 》 十 九 卷 。 张 恒 撰 。《 国 朝 学 案 小 识 》 十 五 卷 。 唐 鉴 撰 。《 国 朝 经 学 名 儒 记 》 一 卷 。 张 星 鉴 撰 。《 国 朝 宋 学 渊 源 记 》 二 卷 , 《 附 记 》 一 卷 。 江 藩 撰 。《 国 朝 儒 林 文 苑 传 》 四 卷 。 阮 元 撰 。《 康 熙 己 未 词 科 录 》 十 二 卷 。 秦 瀛 撰 。《 鹤 徵 录 》 八 卷 。 李 集 、 李 富 孙 、 李 遇 孙 同 撰 。《 词 科 掌 录 》 十 七 卷 , 《 馀 话 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 鹤 徵 后 录 》 十 二 卷 。 李 富 孙 撰 。《 畴 人 传 四 》 十 六 卷 。 阮 元 撰 。《 续 畴 人 传 》 六 卷 。 罗 士 琳 撰 。《 畴 人 传 三 编 》 七 卷 。 诸 可 宝 撰 。《 国 朝 名 家 诗 钞 小 传 》 二 卷 。 郑 方 坤 撰 。《 畿 辅 人 物 志 》 二 十 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 洛 学 编 》 四 卷 。 汤 斌 撰 。《 中 州 人 物 考 》 八 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 中 州 道 学 编 》 二 卷 , 《 补 编 》 一 卷 。 耿 介 撰 。《 关 学 编 》 十 卷 。 廉 伟 然 撰 。《 东 越 儒 林 后 传 》 一 卷 , 《 文 苑 后 传 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 闽 中 理 学 渊 源 考 》 九 十 二 卷 , 《 闽 学 志 略 》 十 七 卷 。 李 清 馥 撰 。《 粤 东 名 儒 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 邓 淳 撰 。《 豫 章 十 代 文 献 略 》 五 十 卷 。 王 模 撰 。《 金 华 徵 献 略 》 二 十 卷 。 王 崇 炳 撰 。《 嘉 禾 献 徵 录 》 四 十 六 卷 。 盛 枫 撰 。《 松 陵 文 献 录 》 十 五 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 海 州 文 献 录 》 十 六 卷 。 许 乔 林 撰 。《 吴 门 耆 旧 记 》 一 卷 。 顾 承 撰 。《 列 女 传 补 注 》 八 卷 , 附 《 叙 录 》 一 卷 , 《 校 正 》 一 卷 。 闺 秀 王 照 圆 撰 。《 列 女 传 校 注 》 八 卷 。 闺 秀 梁 端 撰 。《 列 女 传 集 注 》 八 卷 。 闺 秀 萧 道 管 撰 。《 广 列 女 传 》 二 十 卷 。 刘 开 撰 。《 胜 朝 彤 史 拾 记 》 六 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 贤 媛 类 徵 初 编 》 十 二 卷 。 李 桓 撰 。《 越 女 表 微 录 》 五 卷 。 汪 辉 祖 撰 。宋 不 著 撰 人 《 庆 元 党 禁 》 一 卷 , 《 京 口 耆 旧 传 》 九 卷 , 元 辛 文 房 《 唐 才 子 传 》 八 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。魏 嵇 康 《 圣 贤 高 士 传 》 一 卷 , 后 魏 常 景 《 鉴 戒 象 赞 》 一 卷 。 以 上 马 国 翰 辑 。赵 岐 《 三 辅 决 录 》 一 卷 , 刘 向 《 孝 子 传 》 一 卷 , 萧 广 济 《 孝 子 传 》 一 卷 , 师 觉 授 《 孝 子 传 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 传 记 类 总 录 之 属《 晏 子 春 秋 音 义 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 晏 子 春 秋 校 正 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 晏 子 春 秋 校 勘 》 一 卷 。 黄 以 周 撰 。《 周 公 年 表 》 一 卷 。 牟 廷 相 撰 。《 孔 子 年 谱 》 五 卷 。 杨 方 晃 撰 。《 孔 子 年 谱 辑 注 》 一 卷 。 江 永 撰 , 黄 定 宜 辑 注 。《 孔 子 编 年 注 》 五 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 至 圣 编 年 世 纪 》 二 十 四 卷 。 李 灼 、 黄 晟 同 撰 。《 先 圣 生 卒 年 月 考 》 二 卷 。 孔 广 牧 撰 。《 孔 子 世 家 考 》 二 卷 , 《 仲 尼 弟 子 列 传 考 》 一 卷 。 郑 环 撰 。《 宗 圣 志 》 十 二 卷 。 孔 允 植 撰 。《 阙 里 文 献 考 》 一 百 卷 。 孔 继 汾 撰 。《 孔 子 世 家 补 订 》 一 卷 , 《 孔 门 师 弟 年 表 》 一 卷 , 《 孔 孟 年 表 》 一 卷 , 《 孟 子 列 传 纂 》 一 卷 , 《 孟 子 时 事 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 孔 子 编 年 》 四 卷 , 《 孟 子 编 年 》 四 卷 。 狄 子 奇 撰 。《 洙 泗 考 信 录 》 四 卷 , 《 馀 录 》 一 卷 , 《 孟 子 事 实 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 孔 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 , 《 孟 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 孟 子 年 谱 》 一 卷 。 黄 玉 蟾 撰 。《 孟 子 生 卒 年 月 考 》 一 卷 。 阎 若 璩 撰 。《 孟 子 游 历 考 》 一 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 迁 志 》 十 二 卷 。 孟 衍 泰 、 王 特 选 、 仲 蕴 锦 同 撰 。《 从 祀 名 贤 传 》 六 卷 。 常 安 撰 。《 刘 更 生 年 表 》 一 卷 。 梅 毓 撰 。《 许 君 年 表 》 一 卷 。 陶 方 琦 撰 。《 郑 司 农 年 谱 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 汉 郑 君 晋 陶 靖 节 魏 陈 思 王 唐 陆 宣 公 年 谱 》 四 卷 。 丁 晏 撰 。《 郑 康 成 纪 年 》 一 卷 。 袁 钧 撰 。《 郑 学 录 》 四 卷 。 郑 珍 撰 。《 诸 葛 忠 武 故 事 》 五 卷 。 张 澍 撰 。《 忠 武 志 》 八 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 王 右 军 年 谱 》 一 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 安 定 言 行 录 》 一 卷 。 丁 宝 书 撰 。《 濂 溪 周 夫 子 志 》 十 五 卷 。 吴 大 镕 撰 。《 增 订 欧 阳 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 朱 文 藻 撰 。《 胡 少 师 年 谱 》 一 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 王 荆 公 年 谱 》 二 十 五 卷 , 《 杂 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 蔡 上 翔 撰 。《 米 海 岳 年 谱 》 一 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 考 订 朱 子 世 家 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 朱 子 年 谱 》 四 卷 , 《 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 重 订 朱 子 年 谱 》 一 卷 。 褚 寅 亮 撰 。《 别 本 朱 子 年 谱 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 黄 中 撰 。《 陆 象 山 年 谱 》 二 卷 。 李 绂 撰 。《 杨 文 靖 年 谱 》 二 卷 。 张 夏 撰 。《 洪 文 惠 年 谱 》 一 卷 , 《 洪 文 敏 年 谱 》 一 卷 , 《 陆 放 翁 年 谱 》 一 卷 , 《 王 伯 厚 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 王 深 宁 年 谱 》 一 卷 。 张 大 昌 撰 。《 谢 皋 羽 年 谱 》 一 卷 。 徐 沁 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 三 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 二 卷 。 凌 廷 堪 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 一 卷 。 施 国 祁 撰 。《 周 文 襄 公 年 谱 》 二 卷 。 周 仁 俊 撰 。《 李 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 法 式 善 撰 。《 王 文 成 集 传 本 》 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 王 弇 州 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 归 震 川 年 谱 》 一 卷 。 孙 岱 撰 。《 杨 升 庵 年 谱 》 一 卷 。 李 调 元 撰 。《 周 忠 介 公 遗 事 》 一 卷 。 彭 定 求 撰 。《 缪 文 贞 公 年 谱 》 一 卷 。 缪 之 镕 撰 。《 袁 督 师 事 迹 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 倪 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 倪 会 鼎 撰 。《 黄 忠 端 公 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 左 忠 毅 年 谱 》 二 卷 。 左 宰 撰 。《 张 忠 烈 公 年 谱 》 一 卷 。 赵 之 谦 撰 。《 刘 子 行 状 》 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 蕺 山 年 谱 》 二 卷 。 刘 均 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 一 卷 。 吴 映 奎 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 黄 黎 洲 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 孙 夏 峰 年 谱 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 李 二 曲 历 年 纪 略 》 二 卷 。 惠 䦃 嗣 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 四 卷 。 陈 梓 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 一 卷 。 苏 惇 元 撰 。《 颜 习 斋 先 生 年 谱 》 二 卷 。 李 塨 撰 。《 李 恕 谷 先 生 年 谱 》 五 卷 。 冯 辰 撰 。《 申 凫 盟 先 生 年 谱 》 一 卷 。 申 涵 煜 、 申 涵 盼 同 撰 。《 宁 海 将 军 固 山 贝 子 功 绩 录 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 渔 洋 山 人 自 订 年 谱 注 》 一 卷 。 惠 栋 撰 。《 施 愚 山 年 谱 》 四 卷 。 施 念 曾 撰 。《 陆 清 献 年 谱 》 一 卷 。 罗 以 智 撰 。《 陆 稼 书 年 谱 》 二 卷 。 吴 光 酉 撰 。《 阎 潜 丘 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 朱 文 端 公 行 述 》 一 卷 。 朱 必 阶 撰 。《 阿 文 成 年 谱 》 二 十 四 卷 。 那 彦 成 撰 。《 钱 文 端 公 年 谱 》 三 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 王 述 庵 年 谱 》 二 卷 。 严 荣 撰 。《 孙 文 靖 年 谱 》 一 卷 。 孙 惠 惇 撰 。《 黄 昆 圃 年 谱 》 一 卷 。 黄 叔 琳 撰 。《 黄 荛 圃 年 谱 》 一 卷 。 江 标 撰 。《 戴 东 原 年 谱 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 洪 北 江 年 谱 》 一 卷 。 吕 培 撰 。《 焦 理 堂 事 略 》 一 卷 。 焦 廷 琥 撰 。《 寄 圃 老 人 自 记 年 谱 》 一 卷 。 孙 玉 庭 撰 。《 思 补 老 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 石 隐 山 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 彭 文 敬 自 订 年 谱 》 一 卷 。 彭 蕴 章 撰 。《 翁 文 端 年 谱 》 一 卷 。 翁 同 龢 撰 。《 骆 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 骆 天 保 撰 。《 曾 文 正 年 谱 》 十 二 卷 。 黎 庶 昌 撰 。《 曾 文 正 公 大 事 记 》 四 卷 。 王 定 安 撰 。《 吴 柳 堂 孤 忠 录 》 三 卷 。 傅 岩 霖 撰 。《 豫 章 先 贤 九 家 年 谱 》 九 卷 , 《 四 朝 先 贤 六 家 年 谱 》 七 卷 。 杨 希 闵 撰 。《 四 史 疑 年 录 》 七 卷 。 阮 元 撰 。《 历 代 名 人 年 谱 》 十 七 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 续 疑 年 录 》 四 卷 。 吴 修 撰 。《 补 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 椒 撰 。《 疑 年 赓 录 》 二 卷 。 张 鸣 珂 撰 。《 三 续 疑 年 录 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。以 上 传 记 类 名 人 之 属史 钞 类《 史 纬 》 三 百 三 十 卷 。 陈 允 锡 撰 。《 读 史 蒙 拾 》 一 卷 。 王 士 禄 撰 。《 廿 一 史 约 编 》 十 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 汉 书 蒙 拾 》 三 卷 , 《 后 汉 书 蒙 拾 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 汉 书 古 字 类 》 一 卷 。 郭 梦 星 撰 。《 国 志 蒙 拾 》 二 卷 。 郭 麟 撰 。《 宋 书 琐 语 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 两 晋 南 北 集 珍 》 六 卷 。 陈 维 崧 撰 。《 南 史 识 小 录 》 八 卷 , 《 北 史 识 小 录 》 八 卷 。 沈 名 孙 、 朱 昆 田 同 撰 。《 南 北 史 识 小 录 补 正 》 二 十 八 卷 。 张 应 昌 撰 。《 南 北 史 捃 华 》 八 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 新 旧 唐 书 合 钞 》 二 百 六 十 卷 。 沈 炳 震 撰 。载 记 类《 吴 越 春 秋 校 文 》 一 卷 。 蒋 光 煦 撰 。《 吴 越 春 秋 校 勘 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 读 吴 越 春 秋 》 一 卷 , 《 读 越 绝 书 》 一 卷 。 俞 樾 撰 。《 越 绝 书 札 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 名 。 钱 培 名 撰 。《 增 订 吴 越 备 史 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 钱 时 钰 撰 。《 补 华 阳 国 志 三 州 郡 县 目 录 》 一 卷 。 廖 寅 撰 。《 华 阳 国 志 校 勘 记 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 十 六 国 疆 域 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 十 六 国 春 秋 辑 补 》 一 百 卷 , 《 十 六 国 春 秋 纂 录 校 本 》 十 卷 。 汤 球 撰 。《 十 六 国 年 表 》 一 卷 。 张 愉 曾 撰 。《 十 六 国 年 表 》 三 十 二 卷 。 孔 尚 质 撰 。《 西 秦 百 官 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 十 国 春 秋 》 一 百 十 四 卷 。 吴 任 臣 撰 。《 拾 遗 》 一 卷 , 《 备 考 》 一 卷 。 周 昂 撰 。《 南 汉 书 》 十 八 卷 , 《 考 异 》 十 八 卷 , 《 丛 录 》 二 卷 , 《 文 字 略 》 二 卷 。 梁 廷 相 撰 。《 南 汉 纪 》 五 卷 , 《 地 理 志 》 一 卷 , 《 金 石 志 》 一 卷 。 吴 兰 修 撰 。《 南 唐 拾 遗 记 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 西 夏 国 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 西 夏 书 事 》 四 十 二 卷 。 吴 广 成 撰 。《 西 夏 纪 事 本 末 》 三 十 六 卷 。 张 鉴 撰 。《 西 夏 书 》 十 卷 。 周 春 撰 。《 西 夏 事 略 》 十 六 卷 。 陈 昆 撰 。《 晋 陆 翙 邺 中 记 》 一 卷 , 《 唐 樊 绰 蛮 书 》 十 卷 , 《 宋 不 著 撰 人 江 南 馀 载 》 二 卷 。 乾 隆 时 奉 敕 辑 。时 令 类《 月 令 辑 要 》 二 十 四 卷 , 《 图 说 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 古 今 类 传 岁 时 部 》 四 卷 。 董 穀 士 、 董 炳 文 同 编 。《 时 令 汇 纪 》 十 六 卷 , 《 馀 日 事 文 》 四 卷 。 朱 濂 撰 。《 月 日 纪 古 》 十 二 卷 。 萧 智 汉 撰 。《 节 序 同 风 录 》 十 二 卷 。 孔 尚 任 撰 。《 七 十 二 候 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 月 令 粹 编 》 二 十 四 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 二 十 四 史 日 月 考 》 二 百 三 十 六 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 古 今 冬 至 表 》 四 卷 。 谭 沄 撰 。《 唐 韩 鄂 四 时 纂 要 》 一 卷 。 马 国 翰 辑 。地 理 类《 皇 舆 表 》 十 六 卷 。 康 熙 四 十 三 年 , 喇 沙 里 等 奉 敕 撰 。《 方 舆 路 程 考 略 》 不 分 卷 。 康 熙 时 , 汪 士 鋐 等 奉 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 三 百 四 十 卷 。 乾 隆 八 年 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 五 百 卷 。 乾 隆 二 十 九 年 敕 撰 。《 皇 朝 职 贡 图 》 九 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 历 代 疆 域 表 》 三 卷 , 《 沿 革 表 》 三 卷 。 段 长 基 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 表 》 四 十 七 卷 。 陈 芳 绩 撰 。《 东 晋 南 北 朝 舆 地 表 》 二 十 一 卷 。 徐 文 范 撰 。《 舆 地 沿 革 表 》 四 十 卷 。 杨 丕 复 撰 。《 周 末 列 国 所 有 郡 县 考 》 一 卷 , 《 古 国 都 今 郡 县 合 考 》 一 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 战 国 地 舆 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 楚 汉 诸 侯 疆 域 志 》 三 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 历 代 郡 国 考 略 》 三 卷 。 叶 沄 撰 。《 今 古 地 理 述 》 二 十 卷 。 王 子 音 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 图 》 一 卷 , 《 舆 地 图 》 一 卷 , 《 历 代 地 理 志 韵 编 今 释 》 二 十 卷 , 《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 王 会 新 编 》 一 百 四 十 五 卷 。 茹 铉 撰 。《 乾 隆 府 厅 州 县 志 》 五 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 皇 朝 舆 地 全 图 》 不 分 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 大 清 一 统 舆 图 》 三 十 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 一 卷 , 《 舆 地 略 》 一 卷 。 严 德 撰 。《 郡 县 分 韵 考 》 十 卷 。 黄 本 骥 撰 。《 肇 域 志 》 一 百 卷 , 《 天 下 郡 国 利 病 书 》 一 百 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 读 史 方 舆 纪 要 》 一 百 三 十 卷 , 《 形 势 纪 要 》 九 卷 。 顾 祖 禹 撰 。《 太 平 寰 宇 记 补 缺 》 二 卷 。 陈 兰 森 撰 。《 山 河 两 戒 考 》 十 四 卷 。 徐 文 靖 撰 。晋 《 太 康 三 年 地 记 》 一 卷 , 王 隐 《 晋 书 地 道 记 》 一 卷 , 唐 濮 王 泰 等 《 括 地 志 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 地 理 类 总 志 之 属《 满 洲 源 流 考 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 热 河 志 》 八 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 和 珅 等 奉 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 考 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 三 十 九 年 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 》 四 十 二 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 盛 京 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 新 疆 识 略 》 十 三 卷 。 道 光 元 年 , 汪 廷 珍 等 奉 敕 撰 。《 盛 京 通 志 》 四 十 八 卷 。 雷 以 诚 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 李 卫 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 三 百 卷 。 李 鸿 章 等 修 。《 江 南 通 志 》 二 百 卷 。 赵 宏 恩 等 修 。《 安 徽 通 志 》 二 百 六 十 卷 。 陶 澍 修 。《 安 徽 通 志 》 三 百 五 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 江 西 通 志 》 二 百 六 卷 。 白 璜 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 六 十 二 卷 。 谢 旻 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 八 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 浙 江 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 嵇 曾 筠 等 修 。《 福 建 通 志 》 七 十 八 卷 。 郝 玉 麟 修 。《 福 建 通 志 》 二 百 七 十 八 卷 。 吴 棠 等 修 。《 湖 广 通 志 》 八 十 卷 。 徐 国 相 等 修 。《 湖 广 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 迈 柱 等 修 。《 湖 北 通 志 》 一 百 卷 。 吴 熊 光 等 修 。《 湖 南 通 志 》 一 百 七 十 卷 。 陈 宏 谋 等 修 。《 湖 南 通 志 》 二 百 二 十 八 卷 。 巴 哈 布 等 修 。《 湖 南 通 志 》 三 百 十 五 卷 。 裕 禄 等 修 。《 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 王 士 俊 等 修 。《 续 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 阿 思 喀 等 修 。《 山 东 通 志 》 三 十 六 卷 。 岳 濬 等 修 。《 山 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 钱 江 等 修 。《 山 西 通 志 》 二 百 三 十 卷 。 觉 罗 石 麟 等 修 。《 山 西 通 志 》 一 百 八 十 四 卷 。 张 煦 等 修 。《 山 西 志 辑 要 》 十 卷 。 雅 德 撰 。《 陕 西 通 志 》 一 百 卷 。 刘 於 义 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 五 十 卷 。 许 容 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 一 百 卷 。 长 庚 等 修 。《 四 川 通 志 》 四 十 七 卷 。 黄 廷 桂 等 修 。《 四 川 通 志 》 二 百 二 十 六 卷 。 杨 芳 灿 等 修 。《 广 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 郝 玉 麟 等 修 。《 广 东 通 志 》 三 百 三 十 四 卷 。 阮 元 等 修 。《 广 西 通 志 》 一 百 二 十 八 卷 。 金 鉷 等 修 。《 广 西 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 吉 庆 等 修 。《 云 南 通 志 》 三 十 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 续 云 南 通 志 稿 》 一 百 九 十 四 卷 。 王 文 韶 等 修 。《 贵 州 通 志 》 四 十 六 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 吉 林 通 志 》 一 百 二 十 二 卷 。 长 顺 等 修 。《 顺 天 府 志 》 一 百 三 十 卷 。 李 鸿 章 修 。《 保 定 府 志 》 八 十 卷 。 李 振 祜 修 。《 承 德 府 志 》 六 十 卷 。 海 忠 修 。《 永 平 府 志 》 七 十 二 卷 。 游 智 开 修 。《 河 间 府 志 》 二 十 卷 。 周 嘉 露 修 。《 天 津 府 志 》 四 十 卷 。 李 梅 宾 修 。《 天 津 府 志 》 五 十 四 卷 。 李 鸿 章 修 。《 正 定 府 志 》 五 十 卷 。 郑 大 进 修 。《 顺 德 府 志 》 十 六 卷 。 徐 景 曾 修 。《 广 平 府 志 》 二 十 四 卷 。 吴 穀 修 。《 大 名 府 志 》 二 十 二 卷 。 李 煐 修 。《 大 名 府 志 》 六 卷 。 武 蔚 文 修 。《 宣 化 府 志 》 四 十 二 卷 。 王 畹 修 。《 江 宁 府 志 》 五 十 六 卷 。 吕 燕 昭 修 。《 江 宁 府 志 》 十 五 卷 。 苏 启 勋 修 。《 苏 州 府 志 》 八 十 卷 。 习 巂 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 六 十 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 五 十 卷 。 冯 桂 芬 撰 。《 松 江 府 志 》 八 十 四 卷 。 宋 如 林 修 。《 松 江 府 志 》 四 十 卷 。 博 润 修 。《 常 州 府 志 》 三 十 八 卷 。 于 琨 修 。《 淮 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 顾 栋 高 撰 。《 扬 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 万 寿 修 。《 扬 州 府 志 》 七 十 二 卷 。 张 世 浣 修 。《 扬 州 府 志 》 三 十 卷 。 晏 端 书 撰 。《 徐 州 府 志 》 三 十 卷 。 王 峻 修 。《 安 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 张 楷 修 。《 徽 州 府 志 》 八 卷 。 郑 交 泰 修 。《 宁 国 府 志 》 三 十 八 卷 。 鲁 铨 修 。《 池 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 张 士 范 修 。《 太 平 府 志 》 四 十 四 卷 。 朱 肇 基 修 。《 庐 州 府 志 》 五 十 四 卷 。 张 祥 云 修 。《 凤 阳 府 志 》 二 十 一 卷 。 冯 煦 修 。《 颍 州 府 志 》 十 卷 。 王 敛 福 修 。《 南 昌 府 志 》 七 十 六 卷 。 黄 良 栋 修 。《 饶 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 黄 家 遴 修 。《 广 信 府 志 》 二 十 六 卷 。 康 基 渊 修 。《 南 康 府 志 》 十 二 卷 。 廖 文 英 修 。《 九 江 府 志 》 二 十 二 卷 。 胡 宗 虞 修 。《 建 昌 府 志 》 三 十 四 卷 。 姚 文 光 修 。《 抚 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 张 四 教 修 。《 临 江 府 志 》 十 六 卷 。 施 润 章 撰 。《 瑞 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 黄 廷 金 修 。《 袁 州 府 志 》 十 五 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 吉 安 府 志 》 七 十 六 卷 。 卢 松 修 。《 赣 州 府 志 》 七 十 八 卷 。 李 本 仁 修 。《 南 安 府 志 》 二 十 卷 。 陈 奕 禧 撰 。《 南 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 黄 鸣 珂 修 。《 杭 州 府 志 》 四 十 卷 。 马 铎 修 。《 杭 州 府 志 》 一 百 十 卷 。 郑 枟 修 。《 嘉 兴 府 志 》 十 六 卷 。 吴 永 芳 修 。《 嘉 兴 府 志 》 八 十 卷 。 伊 汤 安 修 。《 嘉 兴 府 志 》 九 十 卷 。 许 瑶 光 修 。《 湖 录 》 一 百 五 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 湖 州 府 志 》 十 二 卷 。 程 量 修 。《 湖 州 府 志 》 四 十 八 卷 。 李 堂 修 。《 湖 州 府 志 》 九 十 六 卷 。 宗 源 瀚 撰 。《 宁 波 府 志 》 三 十 六 卷 。 曹 秉 仁 修 。《 绍 兴 府 志 》 六 十 卷 。 邹 尚 周 修 。《 绍 兴 府 志 》 八 十 卷 。 李 亨 特 修 。《 台 州 府 志 》 十 八 卷 。 冯 甦 修 。《 金 华 府 志 》 三 十 卷 。 张 荩 修 。《 衢 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 杨 廷 望 修 。《 严 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 吴 士 进 修 。《 温 州 府 志 》 三 十 卷 。 汪 爌 修 。《 处 州 府 志 》 二 十 卷 。 曹 抡 彬 修 。《 处 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 潘 绍 贻 修 。《 福 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 高 景 崧 修 。《 泉 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 章 倬 标 修 。《 建 宁 府 志 》 四 十 八 卷 。 张 琦 修 。《 延 平 府 志 》 四 十 六 卷 。 徐 震 耀 修 。《 汀 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 曾 曰 煐 修 。《 邵 武 府 志 》 三 十 卷 。 王 琛 修 。《 邵 武 府 志 》 二 十 四 卷 。 张 凤 孙 修 。《 漳 州 府 志 》 五 十 卷 。 沈 定 均 修 。《 福 宁 府 志 》 三 十 卷 。 李 绂 修 。《 台 湾 府 志 》 二 十 六 卷 。 六 十 七 修 。《 武 昌 府 志 》 十 二 卷 。 裴 天 锡 修 。《 汉 阳 府 志 》 五 十 卷 。 陶 士 偰 修 。《 安 陆 府 志 》 三 十 六 卷 。 张 尊 德 修 。《 襄 阳 府 志 》 四 十 卷 。 陈 谔 修 。《 郧 阳 府 志 》 十 卷 。 王 正 常 修 。《 郧 阳 府 志 》 三 十 八 卷 。 杨 廷 耀 修 。《 德 安 府 志 》 二 十 四 卷 。 傅 鹤 祥 修 。《 黄 州 府 志 》 二 十 卷 。 王 勍 修 。《 荆 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 施 廷 枢 修 。《 宜 昌 府 志 》 十 六 卷 。 聂 光 銮 修 。《 施 南 府 志 》 三 十 卷 。 松 林 修 。《 长 沙 府 志 》 五 十 卷 。 吕 肃 高 修 。《 岳 州 府 志 》 三 十 卷 。 黄 凝 道 修 。《 宝 庆 府 志 》 一 百 五 十 七 卷 。 黄 宅 中 修 。《 衡 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 饶 佺 修 。《 常 德 府 志 》 四 十 八 卷 。 应 光 烈 撰 。《 辰 州 府 志 》 十 一 卷 。 毕 本 烈 修 。《 沅 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 官 五 修 。《 永 州 府 志 》 十 八 卷 。 宗 绩 辰 撰 。《 永 顺 府 志 》 十 二 卷 。 张 天 如 修 。《 开 封 府 志 》 四 十 卷 。 管 竭 忠 修 。《 陈 州 府 志 》 三 十 卷 。 崔 应 楷 修 。《 归 德 府 志 》 三 十 六 卷 。 陈 锡 辂 修 。《 彰 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 汤 康 业 修 。《 卫 辉 府 志 》 五 十 五 卷 。 德 昌 修 。《 怀 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 杜 悰 修 。《 河 南 府 志 》 一 百 十 六 卷 。 施 诚 修 。《 南 阳 府 志 》 六 卷 。 孔 传 金 修 。《 汝 宁 府 志 》 三 十 卷 。 德 昌 修 。《 济 南 府 志 》 七 十 二 卷 。 王 赠 芳 修 。《 泰 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 成 城 修 。《 武 定 府 志 》 三 十 八 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兖 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 陈 顾 䦅 修 。《 沂 州 府 志 》 二 十 三 卷 。 李 希 贤 修 。《 曹 州 府 志 》 二 十 二 卷 。 周 尚 质 修 。《 东 昌 府 志 》 五 十 卷 。 白 嵩 修 。《 青 州 府 志 》 六 十 四 卷 。 毛 永 相 修 。《 登 州 府 志 》 六 十 九 卷 。 贾 瑚 修 。《 莱 州 府 志 》 十 六 卷 。 严 有 禧 修 。《 太 原 府 志 》 六 十 卷 。 沈 树 声 修 。《 平 阳 府 志 》 三 十 六 卷 。 章 廷 珪 修 。《 蒲 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 周 景 柱 修 。《 潞 安 府 志 》 四 十 卷 。 张 淑 渠 修 。《 汾 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 孙 和 相 修 , 戴 震 撰 。《 泽 州 府 志 》 五 十 二 卷 。 朱 樟 修 。《 大 同 府 志 》 三 十 二 卷 。 吴 辅 宏 修 。《 宁 武 府 志 》 十 二 卷 。 周 景 柱 修 。《 朔 平 府 志 》 十 二 卷 。 刘 士 铭 修 。《 西 安 府 志 》 八 十 卷 。 严 长 明 撰 。《 同 州 府 志 》 三 十 四 卷 。 李 思 继 修 。《 凤 翔 府 志 》 十 二 卷 。 达 灵 阿 修 。《 汉 中 府 志 》 三 十 二 卷 。 严 如 煜 撰 。《 兴 安 府 志 》 三 十 卷 。 叶 世 倬 修 。《 延 安 府 志 》 八 十 卷 。 张 蕙 修 。《 榆 林 府 志 》 五 十 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兰 州 府 志 》 四 卷 。 陈 如 稷 修 。《 西 宁 志 》 七 卷 。 苏 锐 修 。《 甘 州 府 志 》 十 六 卷 。 锺 赓 起 修 。《 保 宁 府 志 》 六 十 二 卷 。 史 观 修 。《 重 庆 府 志 》 九 卷 。 王 梦 庚 修 。《 夔 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 恩 成 修 。《 雅 州 府 志 》 二 十 卷 。 陈 钧 修 。《 广 州 府 志 》 六 十 卷 。 沈 廷 芳 修 。《 肇 庆 府 志 》 二 十 一 卷 。 何 梦 瑶 撰 。《 韶 州 府 志 》 十 六 卷 。 唐 宗 尧 修 。《 惠 州 府 志 》 二 十 卷 。 吕 应 奎 修 。《 惠 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 刘 溎 年 修 。《 潮 州 府 志 》 四 十 二 卷 , 《 廉 州 府 志 》 二 十 卷 。 周 硕 勋 修 。《 高 州 府 志 》 十 六 卷 。 黄 安 涛 撰 。《 雷 州 府 志 》 二 十 卷 。 雷 学 海 修 。《 琼 州 府 志 》 四 十 四 卷 。 张 岳 崧 撰 。《 平 乐 府 志 》 四 十 卷 。 清 桂 修 。《 浔 州 府 志 》 三 十 九 卷 。 魏 笃 修 。《 镇 安 府 志 》 八 卷 。 傅 聚 修 。《 云 南 府 志 》 三 十 卷 。 张 毓 修 。《 大 理 府 志 》 三 十 卷 。 黄 元 治 修 。《 临 安 府 志 》 二 十 卷 。 江 濬 源 修 。《 楚 雄 府 志 》 十 卷 。 张 嘉 颖 修 。《 澂 江 府 志 》 十 六 卷 。 柳 正 芳 修 。《 广 南 府 志 》 四 卷 。 何 愚 修 。《 顺 宁 府 志 》 十 卷 。 刘 靖 修 。《 曲 靖 府 志 》 八 卷 。 程 封 修 。《 丽 江 府 志 》 二 卷 。 万 咸 燕 修 。《 永 昌 府 志 》 二 十 六 卷 。 宣 世 涛 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 东 川 府 志 》 二 十 卷 。 方 桂 修 。《 思 州 府 志 》 八 卷 。 蒋 深 修 。《 镇 远 府 志 》 二 十 卷 。 蔡 宗 建 修 。《 铜 仁 府 志 》 十 一 卷 。 徐 訚 修 。《 黎 平 府 志 》 四 十 一 卷 。 刘 宇 昌 修 。《 遵 义 府 志 》 四 十 八 卷 。 郑 珍 、 莫 友 芝 同 撰 。《 遵 化 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 刘 靖 修 。《 易 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 张 登 高 修 。《 冀 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 范 清 旷 修 。《 赵 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 祝 万 祉 修 。《 深 州 直 隶 州 风 土 记 》 二 十 二 卷 。 吴 汝 纶 撰 。《 定 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 王 榕 吉 修 。《 口 北 三 厅 志 》 十 八 卷 。 黄 可 润 修 。《 川 沙 厅 志 》 十 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 海 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 通 州 直 隶 州 志 》 十 五 卷 。 王 宜 亨 修 。《 广 德 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 滁 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 敦 泰 修 。《 和 州 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 夏 炜 修 。《 六 安 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 泗 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 莫 之 幹 修 。《 莲 花 厅 志 》 十 卷 。 李 其 昌 修 。《 宁 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 刘 丙 修 。《 定 南 厅 志 》 八 卷 。 赖 勋 修 。《 定 海 直 隶 厅 志 》 三 十 卷 。 陈 重 威 、 黄 以 周 同 撰 。《 玉 环 厅 志 》 四 卷 。 张 坦 龙 修 。《 玉 环 厅 志 》 十 五 卷 。 吕 鸿 焘 修 。《 厦 门 厅 志 》 十 六 卷 。 周 凯 修 。《 永 春 直 隶 州 志 》 十 六 卷 , 《 龙 岩 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 郑 一 崧 修 。《 噶 吗 兰 厅 志 》 八 卷 。 董 正 官 修 。《 淡 水 厅 志 》 十 五 卷 。 陈 培 桂 修 。《 荆 门 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 黄 昌 辅 修 。《 鹤 峰 直 隶 厅 志 》 十 四 卷 。 吉 锺 颖 修 。《 澧 州 直 隶 州 志 》 二 十 八 卷 。 魏 式 曾 修 。《 桂 阳 直 隶 州 志 》 二 十 七 卷 。 陈 延 棨 修 。《 凤 皇 直 隶 厅 志 》 二 十 卷 。 黄 应 培 修 。《 永 绥 直 隶 厅 志 》 十 八 卷 。 周 玉 衡 修 。《 乾 州 直 隶 厅 志 》 十 六 卷 。 赵 文 在 修 。《 晃 州 直 隶 厅 志 》 四 十 四 卷 。 俞 光 振 修 。《 靖 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 汪 尚 文 修 。《 郴 州 直 隶 州 志 》 四 十 三 卷 。 朱 偓 修 。《 郑 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 张 钺 修 。《 许 州 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 段 汝 舟 修 。《 陕 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 龚 崧 林 修 。《 淅 川 直 隶 厅 志 》 九 卷 。 徐 光 第 修 。《 汝 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 钱 福 昌 修 。《 济 宁 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 周 永 年 、 盛 百 二 同 撰 。《 临 清 直 隶 州 志 》 十 一 卷 。 朱 度 修 。《 胶 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 於 智 修 。《 平 定 直 隶 州 志 》 十 卷 。 金 明 源 修 。《 忻 州 直 隶 州 志 》 四 十 二 卷 。 方 戊 昌 修 。《 代 州 直 隶 州 志 》 六 卷 。 吴 重 光 修 。《 保 德 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 秉 韬 修 。《 霍 州 直 隶 州 志 》 二 十 五 卷 。 崔 允 临 修 。《 解 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 言 如 泗 修 。《 绛 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 张 成 德 修 。《 沁 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 雷 畅 修 。《 商 州 直 隶 州 志 》 十 四 卷 。 王 如 玖 修 。《 潼 关 厅 志 》 九 卷 。 杨 端 本 修 。《 定 远 厅 志 》 二 十 六 卷 。 余 修 凤 修 。《 留 坝 厅 志 》 十 卷 。 贺 仲 瑊 修 。《 汉 阴 厅 志 》 十 卷 。 钱 鹤 年 修 。《 鄜 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 吴 鸣 捷 修 。《 泾 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 张 延 福 修 。《 阶 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 林 忠 修 。《 秦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 任 其 昌 修 。《 肃 州 直 隶 州 志 》 不 分 卷 。 黄 文 炜 修 。《 循 化 厅 志 》 八 卷 。 龚 景 瀚 撰 。《 资 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 刘 蜅 修 。《 绵 州 直 隶 州 志 》 五 十 四 卷 。 范 绍 泗 修 。《 茂 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 杨 迦 怿 修 。《 马 边 厅 志 》 六 卷 。 周 斯 才 修 。《 叙 永 直 隶 厅 志 》 四 十 六 卷 。 周 伟 业 修 。《 江 北 厅 志 》 八 卷 。 宋 煊 修 。《 酉 阳 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 冯 世 瀛 修 。《 忠 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 吕 鋧 麟 撰 。《 石 砫 直 隶 厅 志 》 十 二 卷 。 王 槐 龄 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 十 九 卷 。 徐 长 发 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 四 十 六 卷 。 吴 巩 修 。《 连 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 单 兴 诗 修 。《 连 山 直 隶 厅 志 》 一 卷 。 姚 柬 之 修 。《 南 雄 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 黄 其 勤 修 。《 嘉 应 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 之 正 修 。《 钦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 朱 椿 年 修 。《 阳 江 直 隶 州 志 》 八 卷 。 胡 璟 修 。《 崖 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 宋 锦 修 。《 景 东 直 隶 厅 志 》 二 十 八 卷 。 罗 含 章 修 。《 广 西 府 志 》 二 十 六 卷 。 周 埰 修 。《 元 江 直 隶 州 志 》 四 卷 。 广 裕 修 。《 蒙 化 直 隶 厅 志 》 六 卷 。 徐 时 行 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 镇 边 抚 彝 直 隶 厅 志 》 八 卷 。 谢 体 仁 修 。《 永 清 县 志 》 二 十 四 卷 。 章 学 诚 撰 。《 迁 安 府 志 》 二 十 卷 , 《 抚 宁 县 志 》 十 二 卷 。 史 梦 兰 撰 。《 灵 寿 县 志 》 十 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 上 元 江 宁 县 志 》 三 十 卷 。 莫 友 芝 、 甘 绍 盘 同 撰 。《 高 淳 县 志 》 二 十 八 卷 。 张 裕 钊 撰 。《 吴 江 县 志 》 四 十 六 卷 。 郭 琇 撰 。《 黎 里 志 》 十 六 卷 。 徐 达 源 撰 。《 崇 明 县 志 》 十 八 卷 。 李 联 琇 撰 。《 华 亭 县 志 》 二 十 四 卷 。 姚 光 发 、 张 文 虎 撰 。《 娄 县 志 》 三 十 卷 。 陆 锡 熊 撰 。《 上 海 县 志 》 二 十 卷 。 李 林 松 撰 。《 南 汇 县 志 》 二 十 二 卷 。 张 文 虎 撰 。《 青 浦 县 志 》 四 十 卷 。 王 昶 撰 。《 武 进 阳 湖 县 志 》 三 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 无 锡 金 匮 县 志 》 四 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 宜 兴 荆 溪 县 志 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 荆 溪 县 志 》 四 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 丹 徒 县 志 》 六 十 卷 。 吕 耀 斗 撰 。《 宝 应 图 经 》 六 卷 。 刘 宝 楠 撰 。《 邳 州 志 》 二 十 卷 , 《 清 河 县 志 》 二 十 四 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 山 阳 县 志 》 二 十 一 卷 。 何 绍 基 、 丁 晏 同 撰 。《 合 肥 县 志 》 三 十 六 卷 。 左 辅 撰 。《 凤 台 县 志 》 十 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 弋 阳 县 志 》 十 四 卷 , 《 宜 春 县 志 》 十 五 卷 , 《 分 宜 县 志 》 十 五 卷 , 《 万 载 县 志 》 十 八 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 海 昌 备 志 》 十 六 卷 。 钱 泰 吉 撰 。《 海 盐 县 续 图 经 》 七 卷 。 王 为 珪 撰 。《 南 浔 镇 志 》 四 十 一 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 黄 岩 县 志 》 四 十 卷 。 王 咏 霓 撰 。《 罗 源 县 志 》 三 十 卷 。 林 春 溥 撰 。《 台 湾 县 志 》 十 七 卷 。 王 礼 撰 。《 黄 冈 县 志 》 二 十 四 卷 。 刘 恭 冕 撰 。《 麻 城 县 志 》 五 十 六 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 东 湖 县 志 》 三 十 卷 。 王 柏 心 撰 。《 湘 阴 县 志 》 三 十 六 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 武 陵 县 志 》 三 十 一 卷 。 杨 丕 复 、 杨 彝 珍 同 撰 。《 龙 阳 县 志 》 三 十 一 卷 。 黄 教 镕 撰 。《 杞 纪 》 二 十 二 卷 。 张 桢 撰 。《 孟 县 志 》 十 卷 。 冯 敏 昌 撰 。《 偃 师 县 志 》 三 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 登 封 县 志 》 二 十 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 新 城 县 志 》 十 四 卷 。 王 士 禛 撰 。《 曲 阜 县 志 》 二 十 六 卷 。 孔 毓 琚 撰 。《 聊 城 县 志 》 四 卷 。 傅 以 渐 撰 。《 灵 石 县 志 》 十 二 卷 。 王 志 瀜 撰 。《 澄 城 县 志 》 二 十 一 卷 。 洪 亮 吉 、 孙 星 衍 同 撰 。《 武 威 县 志 》 一 卷 , 《 镇 番 县 志 》 一 卷 , 《 永 昌 县 志 》 一 卷 , 《 古 浪 县 志 》 一 卷 , 《 平 番 县 志 》 一 卷 。 张 弨 美 撰 。《 什 邡 县 志 》 五 十 四 卷 。 纪 大 奎 撰 。《 罗 江 县 志 》 十 卷 。 李 调 元 撰 。《 遂 宁 县 志 》 六 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 新 会 县 志 》 十 四 卷 。 黄 培 芳 、 曾 钊 同 撰 。《 师 宗 州 志 》 二 卷 。 夏 治 元 撰 。《 弥 勒 州 志 》 二 十 七 卷 。 王 纬 撰 。《 禄 劝 州 志 》 二 卷 。 李 廷 宰 撰 。《 永 宁 州 志 》 十 二 卷 。 沈 毓 兰 撰 。以 上 地 理 类 都 会 郡 县 之 属《 盘 山 志 》 二 十 一 卷 。 乾 隆 十 九 年 , 蒋 溥 等 奉 敕 撰 。《 清 凉 山 新 志 》 十 卷 。 康 熙 间 敕 撰 。《 万 山 纲 目 》 二 十 一 卷 。 李 诚 撰 。《 长 白 山 录 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 万 岁 山 考 证 》 一 卷 , 《 昌 平 山 水 记 》 二 卷 , 《 岱 岳 记 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 泰 山 志 》 二 十 卷 。 金 棨 撰 。《 泰 山 道 里 记 》 一 卷 。 聂 鈫 撰 。《 岱 览 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 泰 山 述 记 》 十 卷 。 宋 思 仁 撰 。《 说 嵩 》 三 十 二 卷 , 《 嵩 岳 庙 史 》 十 卷 。 景 日 䦆 撰 。《 南 岳 志 》 八 卷 。 高 自 位 撰 。《 岳 麓 志 》 八 卷 。 赵 宁 撰 。《 华 岳 志 》 八 卷 。 李 榕 撰 。《 恒 岳 志 》 三 卷 。 张 崇 德 撰 。《 恒 山 志 》 五 卷 。 桂 敬 顺 撰 。《 摄 山 志 》 八 卷 。 陈 毅 撰 。《 宝 华 山 志 》 十 五 卷 。 刘 名 芳 撰 。《 䦷 山 志 》 八 卷 。 顾 云 撰 。《 茅 山 志 》 十 四 卷 。 笪 重 光 撰 。《 北 固 山 志 》 二 卷 。 释 了 璞 撰 。《 金 山 志 略 》 四 卷 。 释 行 海 撰 。《 焦 山 志 》 二 十 六 卷 。 吴 云 撰 。《 虎 丘 山 志 》 二 十 四 卷 。 顾 诒 禄 撰 。《 慧 山 记 续 编 》 四 卷 。 邵 涵 初 撰 。《 黄 山 志 》 七 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 九 华 纪 胜 》 二 十 三 卷 , 《 齐 山 岩 洞 志 》 二 十 六 卷 。 陈 蔚 撰 。《 庐 山 小 志 》 二 十 四 卷 。 蔡 瀛 撰 。《 青 源 山 志 略 》 十 三 卷 。 施 润 章 撰 。《 四 明 山 志 》 九 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 普 陀 山 志 》 十 五 卷 。 朱 谨 、 陈 璿 同 撰 。《 西 天 目 祖 山 志 》 八 卷 。 释 广 宾 撰 。《 天 台 山 全 志 》 十 六 卷 。 张 联 元 撰 。《 广 雁 荡 山 志 》 三 十 卷 。 曾 唯 撰 。《 天 竺 山 志 》 十 二 卷 。 管 廷 芳 撰 。《 武 夷 山 新 志 》 二 十 四 卷 。 董 天 工 撰 。《 麻 姑 山 丹 霞 洞 天 志 》 十 七 卷 。 罗 森 撰 。《 鼓 山 志 》 十 二 卷 。 僧 元 贤 撰 。《 大 别 山 志 》 十 卷 , 《 黄 鹄 山 志 》 十 二 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 莲 峰 志 》 五 卷 。 王 夫 之 撰 。《 洛 阳 龙 门 志 》 一 卷 。 路 朝 霖 撰 。《 太 岳 太 和 山 纪 略 》 八 卷 。 王 概 撰 。《 峨 眉 山 志 》 十 八 卷 。 蒋 超 撰 。《 罗 浮 山 志 会 编 》 二 十 二 卷 。 宋 广 业 撰 。《 西 樵 志 》 六 卷 。 马 符 箓 撰 。《 桂 郁 岩 洞 志 》 一 卷 。 贾 敦 临 撰 。《 鸡 足 山 志 》 十 卷 。 范 承 勋 撰 。《 水 经 注 集 释 订 譌 》 四 十 卷 。 沈 炳 巽 撰 。《 水 经 注 释 》 四 十 卷 , 《 刊 误 》 十 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 赵 一 清 撰 。《 水 经 注 校 》 三 十 卷 , 《 水 地 记 》 一 卷 。 戴 震 撰 。《 水 经 注 校 正 》 四 十 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 全 祖 望 撰 。《 水 经 注 释 地 》 四 十 卷 , 《 水 道 直 指 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 张 匡 学 撰 。《 水 经 释 地 》 八 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 水 经 注 疏 证 》 四 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 水 经 注 图 说 残 稿 》 四 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 水 经 注 西 南 诸 水 考 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 水 经 注 洛 泾 二 水 补 》 一 卷 。 谢 锺 英 撰 。《 水 经 注 图 》 二 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 合 校 水 经 注 》 四 十 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 先 谦 撰 。《 河 源 纪 略 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 七 年 , 纪 昀 、 陆 锡 熊 等 奉 敕 撰 。《 今 水 经 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 水 道 提 纲 》 二 十 八 卷 。 齐 召 南 撰 。《 江 源 记 》 一 卷 。 查 拉 吴 麟 撰 。《 导 江 三 议 》 一 卷 。 王 柏 心 撰 。《 长 江 图 说 》 十 二 卷 。 黄 翼 升 撰 。《 淮 流 一 勺 》 二 卷 。 范 以 煦 撰 。《 昆 仑 河 源 考 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 黄 河 全 图 》 五 卷 。 吴 大 澂 、 倪 文 蔚 同 撰 。《 中 国 黄 河 经 纬 度 图 》 一 卷 。 梅 启 照 撰 。《 历 代 黄 河 变 迁 图 考 》 四 卷 。 刘 鹗 撰 。《 东 西 二 汉 水 辨 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 汉 水 发 源 考 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 直 隶 河 渠 志 》 一 卷 。 陈 仪 撰 。《 二 渠 九 河 图 考 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 永 定 河 志 》 三 十 二 卷 。 李 逢 亨 撰 。《 西 域 水 道 记 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 关 中 水 道 记 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 蜀 水 考 》 四 卷 。 陈 登 龙 撰 。《 汴 水 说 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 漳 水 图 经 》 一 卷 。 姚 柬 之 撰 。《 山 东 全 河 备 考 》 四 卷 。 叶 方 恒 撰 。《 山 东 运 河 备 览 》 十 二 卷 。 陆  翟 撰 。《 扬 州 水 道 记 》 四 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 太 湖 备 考 》 十 六 卷 。 金 友 理 撰 。《 新 刘 河 志 》 一 卷 , 《 娄 江 志 》 一 卷 。 顾 士 梿 撰 。《 章 水 经 流 考 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 浙 江 图 考 》 三 卷 。 阮 元 撰 。《 洞 庭 湖 志 》 十 四 卷 。 万 年 淳 撰 。《 两 河 清 汇 》 八 卷 。 薛 凤 祚 撰 。《 河 纪 》 二 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 居 济 一 得 》 八 卷 。 张 伯 行 撰 。《 治 河 奏 绩 书 》 四 卷 。 靳 辅 撰 。《 畿 辅 水 利 辑 览 》 一 卷 , 《 水 利 营 田 图 说 》 一 卷 , 《 畿 辅 河 道 管 见 》 一 卷 , 《 水 利 私 议 》 一 卷 。 吴 邦 庆 撰 。《 河 防 刍 议 》 六 卷 。 崔 维 雅 撰 。《 畿 辅 水 利 四 案 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 潘 锡 恩 撰 。《 畿 辅 安 澜 志 》 十 卷 。 王 履 泰 撰 。《 畿 辅 水 利 议 》 一 卷 。 林 则 徐 撰 。《 北 河 续 记 》 八 卷 。 阎 廷 谟 撰 。《 行 水 金 鉴 》 一 百 七 十 五 卷 。 傅 泽 洪 撰 。《 续 行 水 金 鉴 》 一 百 五 十 六 卷 。 黎 世 垿 撰 。《 五 省 沟 洫 图 说 》 一 卷 。 沈 梦 兰 撰 。《 西 北 水 利 议 》 一 卷 。 许 承 宣 撰 。《 东 南 水 利 》 八 卷 。 沈 恺 曾 撰 。《 明 江 南 治 水 记 》 一 卷 。 陈 士 矿 撰 。《 三 吴 水 利 条 议 》 一 卷 。 钱 中 谐 撰 。《 江 苏 水 利 图 说 》 二 十 一 卷 。 陶 澍 撰 。《 江 苏 水 利 全 案 正 编 》 四 十 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 李 庆 云 撰 。《 浙 西 水 利 备 考 》 八 卷 。 王 凤 生 撰 。《 西 湖 水 利 考 》 一 卷 。 吴 农 祥 撰 。《 萧 山 水 利 书 》 七 卷 。 来 鸿 雯 、 张 文 瑞 、 张 学 懋 同 撰 。《 湘 湖 水 利 志 》 三 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 海 塘 新 志 》 六 卷 , 《 两 浙 海 塘 通 志 》 二 十 卷 。 方 观 承 撰 。《 海 塘 揽 要 》 十 二 卷 。 杨 鑅 撰 。《 捍 海 塘 志 》 一 卷 。 钱 文 瀚 撰 。《 海 塘 录 》 二 十 六 卷 。 翟 均 廉 撰 。《 海 道 图 说 》 十 五 卷 。 金 约 撰 。《 元 沙 克 什 河 防 通 议 》 二 卷 , 《 王 喜 治 河 图 略 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。以 上 地 理 类 山 川 河 渠 之 属《 西 域 图 志 》 五 十 二 卷 。 乾 隆 二 十 一 年 , 刘 统 勋 等 奉 敕 撰 。《 藩 部 要 略 》 十 八 卷 , 《 西 陲 要 略 》 四 卷 , 《 西 域 释 地 》 一 卷 , 《 西 域 行 程 记 》 一 卷 , 《 万 里 行 程 记 》 四 卷 。 祁 韵 士 撰 。《 蒙 古 游 牧 记 》 十 六 卷 。 张 穆 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 西 陲 总 统 事 略 》 十 二 卷 。 松 筠 撰 。《 西 域 闻 见 录 》 八 卷 。 七 十 一 撰 。《 卫 藏 图 志 》 五 十 卷 。 盛 绳 祖 撰 。《 西 藏 通 考 》 八 卷 。 黄 沛 翘 撰 。《 康 輶 纪 行 》 十 六 卷 。 姚 莹 撰 。《 金 川 琐 记 》 六 卷 。 李 心 衡 撰 。《 西 游 记 金 山 以 东 释 》 一 卷 。 沈 尧 撰 。《 朔 方 备 乘 》 八 十 五 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 三 州 辑 略 》 九 卷 。 和 宁 撰 。《 蛮 司 合 志 》 十 五 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 楚 南 苗 志 》 六 卷 。 段 汝 霖 撰 。《 苗 防 备 览 》 二 十 二 卷 , 《 三 省 边 防 备 览 》 十 六 卷 。 严 如 煜 撰 。《 苗 蛮 合 志 》 二 卷 。 曹 树 翘 撰 。《 楚 峒 志 略 》 一 卷 。 吴 省 兰 撰 。《 云 缅 山 川 志 》 一 卷 。 李 荣 升 撰 。《 台 湾 纪 略 》 一 卷 。 林 谦 光 撰 。《 澎 湖 纪 略 》 十 二 卷 。 胡 建 伟 撰 。《 澳 门 记 略 》 二 卷 。 印 光 任 、 张 汝 霖 同 撰 。《 海 防 述 略 》 一 卷 。 杜 臻 撰 。《 海 防 备 览 》 十 卷 。 薛 传 源 撰 。《 防 海 辑 要 》 十 八 卷 , 《 图 》 一 卷 。 俞 昌 会 撰 。《 洋 防 辑 要 》 二 十 四 卷 。 严 如 煜 撰 。以 上 地 理 类 边 防 之 属《 西 湖 志 纂 》 十 二 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 梁 诗 正 奉 敕 撰 。《 历 代 帝 王 宅 京 记 》 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 陵 寝 备 考 》 五 十 卷 , 《 宗 庙 附 考 》 八 卷 。 朱 孔 阳 撰 。《 帝 陵 图 说 》 四 卷 。 梁 份 撰 。《 唐 两 京 城 坊 考 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 宋 东 京 考 》 二 十 卷 。 周 城 撰 。《 圆 明 园 记 》 一 卷 。 黄 凯 钧 撰 。《 南 宋 古 迹 考 》 二 卷 。 周 春 撰 。《 北 平 古 今 记 》 十 卷 , 《 建 康 古 今 记 》 十 卷 , 《 营 平 二 州 地 名 记 》 一 卷 , 《 山 东 考 古 录 》 一 卷 , 《 谲 觚 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 关 中 胜 迹 图 志 》 三 十 二 卷 。 毕 沅 撰 。《 江 城 名 迹 》 二 卷 。 陈 宏 绪 撰 。《 潞 城 考 古 录 》 二 卷 。 刘 锡 信 撰 。《 两 浙 防 护 录 》 不 分 卷 。 阮 元 撰 。《 西 湖 志 》 四 十 六 卷 。 傅 玉 露 撰 。《 先 圣 庙 林 记 》 一 卷 。 屈 大 均 撰 。《 阙 里 广 志 》 二 十 卷 。 宋 际 、 李 庆 长 同 撰 。《 阙 里 述 闻 》 十 四 卷 。 郑 晓 如 撰 。《 仓 圣 庙 志 》 一 卷 。 祝 炳 森 撰 。《 梅 里 志 》 四 卷 。 吴 存 礼 撰 。《 伍 公 庙 志 》 六 卷 。 金 志 章 撰 。《 卧 龙 冈 志 》 二 卷 。 罗 景 星 撰 。《 鹦 鹉 洲 志 》 四 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 兰 亭 志 》 一 卷 。 王 复 礼 撰 。《 南 岳 二 贤 祠 志 》 八 卷 。 尹 继 隆 撰 。《 濂 溪 志 》 七 卷 。 周 诰 撰 。《 岳 庙 志 略 》 十 卷 。 冯 培 撰 。《 于 忠 肃 公 祠 墓 录 》 十 二 卷 。 丁 丙 撰 。《 平 山 堂 小 志 》 十 二 卷 。 程 梦 星 撰 。《 沧 浪 小 志 》 二 卷 。 宋 荦 撰 。《 竹 垞 小 志 》 五 卷 。 阮 元 撰 。《 白 鹿 书 院 志 》 十 九 卷 。 毛 德 琦 撰 。《 鹅 湖 讲 舍 汇 编 》 十 二 卷 。 郑 之 侨 撰 。《 明 道 书 院 纪 绩 》 四 卷 。 章 秉 法 撰 。《 东 林 书 院 志 》 二 十 二 卷 。 高 { 山 桂 } 、 高 嶐 、 高 廷 珍 、 高 陛 、 许 献 同 撰 。《 毓 文 书 院 志 》 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 学 海 堂 志 》 一 卷 。 林 伯 桐 撰 。《 文 澜 阁 志 》 二 卷 。 孙 树 礼 等 撰 。以 上 地 理 类 古 迹 之 属《 宸 垣 识 略 》 十 六 卷 。 吴 长 元 撰 。《 天 府 广 记 》 四 十 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 金 鳌 退 食 笔 记 》 二 卷 , 《 松 亭 行 纪 》 二 卷 , 《 塞 北 小 钞 》 一 卷 , 《 东 巡 扈 从 日 录 》 一 卷 , 《 西 巡 扈 从 日 录 》 二 卷 。 高 士 奇 撰 。《 都 门 纪 略 》 四 卷 。 杨 静 亭 撰 。《 盛 京 疆 域 考 》 六 卷 。 杨 同 桂 、 孙 宗 瀚 同 撰 。《 辽 载 前 集 》 二 卷 。 林 本 裕 撰 。《 吉 林 外 纪 》 十 卷 。 萨 英 额 撰 。《 黑 龙 江 外 纪 》 四 卷 。 西 清 撰 。《 龙。

“卷 一 百 四 十 六 志 一 百 二 十 一◎ 艺 文 二史 部 十 六 类 : 一 曰 正 史 类 , 二 曰 编 年 类 , 三 曰 纪 事 本 末 类 , 四 曰 别 史 类 , 五 曰 杂 史 类 , 六 曰 诏 令 奏 议 类 , 七 曰 传 记 类 , 八 曰 史 钞 类 , 九 曰 载 记 类 , 十 曰 时 令 类 , 十 一 曰 地 理 类 , 十 二 曰 职 官 类 , 十 三 曰 政 书 类 , 十 四 曰 目 录 类 , 十 五 曰 金 石 类 , 十 六 曰 史 评 类 。正 史 类《 明 史 》 三 百 三 十 六 卷 。 康 熙 十 八 年 敕 撰 , 乾 隆 四 年 书 成 表 进 。《 辽 金 元 三 史 国 语 解 》 四 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 史 记 补 注 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 史 记 疑 问 》 一 卷 。 邵 泰 衢 撰 。《 史 记 考 证 》 七 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 史 记 志 疑 》 三 十 六 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 读 史 记 十 表 》 十 卷 。 汪 越 撰 , 徐 克 范 补 。《 史 记 天 官 书 补 目 》 一 卷 , 《 考 证 》 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 史 记 律 历 天 官 书 正 譌 》 三 卷 。 王 元 启 撰 。《 史 记 三 书 释 疑 》 三 卷 。 钱 塘 撰 。《 史 记 功 比 说 》 一 卷 。 张 锡 瑜 撰 。《 史 记 毛 本 正 误 》 一 卷 。 丁 晏 撰 。《 校 刊 史 记 札 记 》 五 卷 。 张 文 虎 撰 。《 史 汉 笺 论 》 十 卷 。 杨 于 果 撰 。《 史 汉 骈 枝 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 汉 书 辨 疑 》 二 十 二 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 汉 书 拾 遗 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 汉 书 疏 证 》 三 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 汉 书 注 校 补 》 五 十 六 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 汉 书 管 见 》 四 卷 。 朱 一 新 撰 。《 汉 书 补 注 》 一 百 卷 。 王 先 谦 撰 。《 汉 初 年 月 日 表 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 汉 书 律 历 志 正 譌 》 二 卷 。 王 元 启 撰 。《 汉 书 地 理 志 稽 疑 》 六 卷 。 全 祖 望 撰 。《 汉 书 地 理 志 补 注 》 一 百 三 卷 。 吴 卓 信 撰 。《 新 斠 注 汉 书 地 理 志 》 十 六 卷 。 钱 坫 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 注 》 二 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 本 》 二 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 汉 志 水 道 疏 证 》 四 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 汉 书 地 理 志 水 道 图 说 》 七 卷 。 陈 澧 撰 。《 汉 志 释 地 略 汉 志 志 疑 》 一 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 汉 书 地 理 志 集 释 》 十 四 卷 , 《 西 域 传 补 注 》 二 卷 。 徐 松 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 汉 书 古 今 人 表 考 》 九 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 人 表 考 校 补 》 一 卷 , 《 续 补 》 一 卷 。 蔡 云 撰 。《 汉 书 正 误 》 四 卷 。 王 峻 撰 。《 汉 书 刊 误 》 一 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 两 汉 朔 闰 表 》 二 卷 , 附 《 汉 太 初 以 前 朔 闰 表 》 一 卷 。 张 其 〈 曾 羽 〉 撰 。《 两 汉 举 正 》 五 卷 。 陈 景 云 撰 。《 后 汉 书 补 注 》 二 十 四 卷 。 惠 栋 撰 。《 后 汉 书 辨 疑 》 十 一 卷 , 《 续 后 汉 书 辨 疑 》 九 卷 , 《 后 汉 书 补 表 》 八 卷 , 《 补 续 汉 书 艺 文 志 》 一 卷 , 《 后 汉 郡 国 令 长 考 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 后 汉 书 疏 证 》 三 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 后 汉 书 补 注 续 》 一 卷 , 《 补 后 汉 书 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 后 汉 书 注 补 正 》 八 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 后 汉 书 注 又 补 》 一 卷 。 沈 铭 彝 撰 。《 后 汉 书 儒 林 传 补 》 二 卷 。 李 聿 修 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 后 汉 书 注 刊 误 》 一 卷 , 《 后 汉 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 后 汉 三 公 年 表 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 后 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 三 国 志 举 正 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 三 国 志 考 证 》 八 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 国 志 补 注 》 六 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 三 国 志 续 考 证 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 三 国 志 辨 疑 》 三 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 三 国 志 注 补 》 六 十 五 卷 。 赵 一 清 撰 。《 三 国 志 补 注 》 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 三 国 志 旁 证 》 三 十 卷 。 梁 章 钜 撰 。《 三 国 志 证 闻 》 二 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 三 国 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 三 国 疆 域 志 》 三 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 三 国 职 官 表 》 三 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 三 国 志 注 续 》 一 卷 , 《 补 三 国 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 三 国 志 注 证 遗 》 四 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 晋 书 地 理 志 新 补 正 》 五 卷 。 毕 沅 撰 。《 东 晋 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 晋 书 补 传 赞 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 补 晋 书 兵 志 》 一 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 四 卷 。 周 云 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 三 卷 。 劳 格 撰 。《 补 晋 书 艺 文 志 》 四 卷 , 《 晋 书 校 文 》 五 卷 。 丁 国 钧 撰 。《 晋 宋 书 故 》 一 卷 , 《 补 宋 书 刑 法 志 》 一 卷 , 《 食 货 志 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 宋 书 州 郡 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 补 梁 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 魏 书 校 勘 记 》 一 卷 。 王 先 谦 撰 。《 北 周 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 南 北 史 识 疑 》 四 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 补 南 北 史 表 》 七 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 南 北 史 志 》 十 四 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 隋 书 经 籍 志 考 证 》 十 三 卷 。 章 宗 源 撰 。《 隋 书 地 理 志 考 证 》 九 卷 。 杨 守 敬 撰 。《 新 旧 唐 书 互 证 》 二 十 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 旧 唐 书 疑 义 》 四 卷 。 张 道 撰 。《 旧 唐 书 校 勘 记 》 六 十 六 卷 。 罗 士 琳 、 陈 立 、 刘 文 淇 、 刘 毓 崧 同 撰 。《 唐 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 五 代 史 志 疑 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 》 四 卷 。 吴 兰 庭 撰 。《 五 代 史 纂 误 续 补 》 六 卷 。 吴 光 耀 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 续 》 一 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 旧 五 代 史 考 异 》 二 卷 。 邵 晋 涵 撰 。《 新 五 代 史 注 》 七 十 四 卷 。 彭 元 瑞 、 刘 凤 诰 同 撰 。《 五 代 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 五 代 史 地 理 考 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 补 五 代 史 艺 文 志 》 一 卷 。 顾 櫰 三 撰 。《 五 代 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 宋 史 地 理 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 宋 史 艺 文 志 补 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 宋 中 兴 学 士 年 表 》 一 卷 , 《 宋 修 唐 书 史 臣 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 辽 史 拾 遗 》 二 十 四 卷 , 《 补 》 五 卷 。 厉 鹗 撰 。《 辽 史 拾 遗 续 》 三 卷 。 杨 复 吉 撰 。《 金 史 详 校 》 十 卷 , 《 金 源 劄 记 》 二 卷 。 施 国 祁 撰 。《 元 史 本 证 》 五 十 卷 , 《 元 史 证 误 》 二 十 三 卷 。 汪 辉 祖 撰 。《 元 史 氏 族 表 》 三 卷 , 《 补 元 史 艺 文 志 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 元 史 译 文 证 补 》 三 十 卷 。 洪 钧 撰 。《 宋 辽 金 元 四 史 朔 闰 考 》 二 卷 , 《 辽 金 元 三 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 金 门 诏 撰 。《 明 史 考 证 攟 逸 》 四 十 二 卷 。 王 颂 蔚 撰 。《 二 十 二 史 考 异 》 一 百 卷 , 《 诸 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 十 七 史 商 榷 》 一 百 卷 。 王 鸣 盛 撰 。《 二 十 二 史 劄 记 》 三 十 六 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 赵 翼 撰 。《 四 史 发 伏 》 十 二 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 读 史 举 正 》 八 卷 。 张 熷 撰 。《 诸 史 然 疑 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 诸 史 考 异 》 十 八 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 历 代 史 目 表 》 一 卷 。 洪 饴 孙 撰 。宋 薛 居 正 等 《 旧 五 代 史 》 一 百 五 十 卷 、 《 目 录 》 二 卷 , 宋 吴 缜 《 五 代 史 记 纂 误 》 三 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。《 汉 书 音 义 》 三 卷 、 《 补 遗 》 一 卷 。 臧 镛 堂 辑 。编 年 类《 太 祖 实 录 》 十 三 卷 。 崇 德 元 年 敕 纂 , 康 熙 二 十 一 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 太 宗 实 录 》 六 十 八 卷 。 顺 治 九 年 敕 纂 , 康 熙 十 二 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 世 祖 实 录 》 一 百 四 十 七 卷 。 康 熙 六 年 敕 纂 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 圣 祖 实 录 》 三 百 三 卷 。 康 熙 六 十 一 年 敕 纂 。《 世 宗 实 录 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 十 三 年 敕 纂 。《 高 宗 实 录 》 一 千 五 百 卷 。 嘉 庆 四 年 敕 纂 。《 仁 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 道 光 四 年 敕 纂 。《 宣 宗 实 录 》 四 百 七 十 六 卷 。 咸 丰 二 年 敕 纂 。《 文 宗 实 录 》 三 百 五 十 六 卷 。 同 治 元 年 敕 纂 。《 穆 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 光 绪 五 年 敕 纂 。《 德 宗 实 录 》 五 百 六 十 一 卷 。 宣 统 时 敕 纂 。《 御 批 通 鉴 辑 览 》 一 百 十 六 卷 , 附 《 明 唐 桂 二 王 本 末 》 三 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 御 定 通 鉴 纲 目 三 编 》 四 十 卷 。 乾 隆 四 十 年 敕 撰 。《 开 国 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 竹 书 统 笺 》 十 二 卷 。 徐 文 靖 撰 。《 竹 书 纪 年 集 证 》 五 十 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 考 定 竹 书 》 十 三 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 竹 书 纪 年 校 正 》 十 四 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 校 正 竹 书 纪 年 》 二 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 竹 书 纪 年 集 注 》 二 卷 。 陈 诗 撰 。《 竹 书 纪 年 校 补 》 二 卷 。 张 宗 泰 撰 。《 考 订 竹 书 纪 年 》 十 四 卷 , 《 竹 书 纪 年 义 证 》 四 十 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 竹 书 纪 年 补 证 》 四 卷 。 林 春 溥 撰 。《 资 治 通 鉴 后 编 》 一 百 八 十 四 卷 。 徐 乾 学 撰 。《 续 资 治 通 鉴 后 编 校 勘 记 》 十 五 卷 。 夏 震 武 撰 。《 续 资 治 通 鉴 》 三 百 二 十 卷 。 毕 沅 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 补 》 六 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 遗 》 六 十 卷 。 黄 以 周 撰 。《 通 鉴 胡 注 举 正 》 一 卷 。 陈 景 云 撰 。《 通 鉴 注 辨 正 》 二 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 通 鉴 注 商 》 十 八 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 通 鉴 刊 本 识 误 》 三 卷 , 《 通 鉴 补 略 》 一 卷 。 张 敦 仁 撰 。《 通 鉴 校 勘 记 》 七 卷 。 张 瑛 撰 。《 通 鉴 地 理 今 释 》 十 六 卷 。 吴 熙 载 撰 。《 纲 目 订 误 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 纲 目 分 注 补 遗 》 四 卷 。 芮 长 恤 撰 。《 通 鉴 纲 目 释 地 纠 缪 》 六 卷 , 《 释 地 补 注 》 六 卷 。 张 庚 撰 。《 纲 目 志 疑 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 读 通 鉴 纲 目 条 记 》 二 十 卷 。 李 述 来 撰 。《 明 鉴 前 纪 》 二 卷 。 齐 召 南 撰 。《 明 通 鉴 》 一 百 卷 。 夏 燮 撰 。《 明 纪 》 六 十 卷 。 陈 鹤 撰 。《 周 季 编 略 》 九 卷 。 黄 式 三 撰 。《 古 史 纪 年 》 十 四 卷 , 《 古 史 考 年 异 同 表 》 二 卷 , 《 战 国 纪 年 》 六 卷 , 附 《 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 国 策 编 年 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 小 腆 纪 年 附 考 》 二 十 卷 。 徐 鼒 撰 。《 东 华 录 》 三 十 二 卷 。 蒋 良 骥 撰 。《 十 朝 东 华 录 》 四 百 二 十 五 卷 。 王 先 谦 撰 。《 咸 丰 朝 东 华 续 录 》 六 十 九 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 光 绪 东 华 录 》 二 百 二 十 卷 。 朱 寿 朋 撰 。《 滇 云 历 年 传 》 十 二 卷 。 倪 蜕 撰 。宋 李 焘 《 续 资 治 通 鉴 长 编 》 五 百 二 十 卷 。宋 不 著 撰 人 《 两 朝 纲 目 备 要 》 十 六 卷 。宋 王 益 之 《 西 汉 纪 年 》 三 十 卷 。宋 熊 克 《 中 兴 小 纪 》 四 十 卷 。 以 上 乾 隆 时 敕 辑 。陆 机 《 晋 纪 》 一 卷 。干 宝 《 晋 纪 》 一 卷 。习 凿 齿 《 汉 晋 春 秋 》 一 卷 。邓 粲 《 晋 纪 》 一 卷 。孙 盛 《 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 谦 之 《 晋 纪 》 一 卷 。徐 广 《 晋 纪 》 一 卷 。檀 道 鸾 《 续 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 道 薈 《 晋 起 居 注 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。《 晋 纪 》 五 卷 。《 晋 阳 秋 》 五 卷 。《 汉 晋 春 秋 》 四 卷 。《 三 十 国 春 秋 》 十 八 卷 。 以 上 汤 球 辑 。纪 事 本 末 类《 平 定 三 逆 方 略 》 六 十 卷 。 康 熙 二 十 一 年 , 勒 德 洪 等 奉 敕 撰 。《 亲 征 平 定 朔 漠 方 略 》 四 十 八 卷 。 康 熙 四 十 七 年 , 温 达 等 奉 敕 撰 。《 平 定 金 川 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 十 三 年 , 来 保 等 奉 敕 撰 。《 平 定 准 噶 尔 方 略 前 编 》 五 十 四 卷 , 《 正 编 》 八 十 五 卷 , 《 续 编 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 临 清 纪 略 》 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 于 敏 中 等 奉 敕 撰 。《 平 定 两 金 川 方 略 》 一 百 五 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 兰 州 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 石 峰 堡 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 九 年 敕 撰 。《 台 湾 纪 略 》 七 十 卷 。 乾 隆 五 十 三 年 敕 撰 。《 安 南 纪 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 五 十 六 年 敕 撰 。《 廓 尔 喀 纪 略 》 五 十 四 卷 。 乾 隆 六 十 年 敕 撰 。《 巴 布 勒 纪 略 》 二 十 六 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 平 苗 匪 纪 略 》 五 十 二 卷 。 嘉 庆 二 年 , 鄂 辉 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 三 省 邪 匪 方 略 前 编 》 三 百 六 十 一 卷 , 《 续 编 》 三 十 六 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 嘉 庆 十 五 年 , 庆 桂 等 奉 敕 撰 。《 平 定 教 匪 纪 略 》 四 十 二 卷 。 嘉 庆 二 十 一 年 , 托 津 等 奉 敕 撰 。《 平 定 回 疆 剿 捦 逆 裔 方 略 》 八 十 卷 。 道 光 九 年 , 曹 振 镛 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 粤 匪 方 略 》 四 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 剿 平 捻 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 平 定 陕 甘 新 疆 回 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 云 南 回 匪 方 略 》 五 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 贵 州 苗 匪 纪 略 》 四 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 绎 史 》 一 百 六 十 卷 。 马 骕 撰 。《 左 传 纪 事 本 末 》 五 十 三 卷 。 高 士 奇 撰 。《 通 鉴 本 末 纪 要 》 八 十 一 卷 。 蔡 毓 荣 撰 。《 辽 史 纪 事 本 末 》 四 十 卷 , 《 金 史 纪 事 本 末 》 五 十 二 卷 。 李 有 棠 撰 。《 明 史 纪 事 本 末 》 八 十 卷 。 谷 应 泰 撰 。《 续 明 纪 事 本 末 》 十 八 卷 。 倪 在 田 撰 。《 明 朝 纪 事 本 末 补 编 》 五 卷 。 彭 孙 贻 撰 。《 三 藩 纪 事 本 末 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 四 藩 始 末 》 四 卷 。 钱 名 世 撰 。《 绥 寇 纪 略 》 十 二 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 滇 考 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 皇 朝 武 功 纪 盛 》 四 卷 。 赵 翼 撰 。《 圣 武 记 》 十 四 卷 。 魏 源 撰 。《 平 定 罗 刹 方 略 》 四 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 平 台 纪 略 》 一 卷 , 附 《 东 征 集 》 六 卷 。 蓝 鼎 元 撰 。《 平 定 粤 匪 纪 略 》 十 卷 , 《 附 记 》 四 卷 。 杜 文 澜 撰 。《 湘 军 志 》 十 六 卷 。 王 闿 运 撰 。《 湘 军 记 》 二 十 卷 。 王 定 安 撰 。《 平 浙 纪 略 》 十 六 卷 。 秦 缃 业 、 陈 锺 英 同 撰 。《 吴 中 平 寇 记 》 八 卷 。 钱 勖 撰 。《 淮 军 平 捻 记 》 十 二 卷 。 周 世 澄 撰 。《 豫 军 纪 略 》 十 二 卷 。 尹 耕 云 撰 。《 山 东 军 兴 纪 略 》 二 十 二 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 霆 军 纪 略 》 十 六 卷 。 陈 昌 撰 。《 平 定 关 陇 纪 略 》 十 三 卷 。 易 孔 昭 、 胡 孚 骏 同 撰 。《 粤 东 剿 匪 纪 略 》 五 卷 。 陈 坤 撰 。《 平 回 志 》 八 卷 。 杨 毓 秀 撰 。《 剿 定 新 疆 记 》 八 卷 。 魏 光 焘 撰 。《 浙 东 筹 防 录 》 四 卷 。 薛 福 成 撰 。《 国 朝 柔 远 记 》 十 八 卷 。 王 之 春 撰 。《 中 西 纪 事 》 二 十 四 卷 。 夏 燮 撰 。《 普 法 战 纪 》 二 十 卷 。 王 韬 撰 。《 中 东 战 纪 本 末 》 八 卷 。 蔡 尔 康 撰 。别 史 类《 历 代 纪 事 年 表 》 一 百 卷 。 康 熙 五 十 一 年 , 王 之 枢 等 奉 敕 撰 。《 续 通 志 五 百 》 二 十 七 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 敕 撰 。《 逸 周 书 补 注 》 二 十 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 汲 冢 周 书 辑 要 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 》 十 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 朱 右 曾 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 增 校 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 逸 周 书 管 笺 》 十 六 卷 。 丁 宗 洛 撰 。《 逸 周 书 王 会 篇 笺 释 》 三 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 校 辑 世 本 》 二 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 世 本 辑 补 》 十 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 帝 王 世 纪 考 异 》 一 卷 。 宋 翔 凤 撰 。《 帝 王 世 纪 地 名 衍 》 四 卷 。 迮 鹤 寿 撰 。《 春 秋 战 国 异 词 》 五 十 六 卷 , 《 通 表 》 二 卷 , 《 摭 遗 》 一 卷 。 陈 厚 耀 撰 。《 春 秋 纪 传 》 五 十 一 卷 。 李 凤 雏 撰 。《 尚 史 》 一 百 七 卷 。 李 锴 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 章 陶 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 季 汉 五 志 》 十 二 卷 。 王 复 礼 撰 。《 后 汉 书 》 十 四 卷 。 王 廷 璨 撰 。《 晋 记 》 六 十 八 卷 。 郭 伦 撰 。《 晋 略 》 六 十 卷 。 周 济 撰 。《 西 魏 书 》 二 十 四 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 续 唐 书 》 七 十 卷 。 陈 鳣 撰 。《 宋 史 翼 》 四 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 元 史 新 编 》 九 十 五 卷 。 魏 源 撰 。《 元 秘 史 注 》 十 五 卷 。 李 文 田 撰 。《 元 史 备 志 》 五 卷 。 王 光 鲁 撰 。《 续 宏 简 录 》 四 十 二 卷 。 邵 远 平 撰 。《 明 书 》 一 百 七 十 一 卷 。 傅 维 鳞 撰 。《 明 史 稿 》 三 百 十 卷 。 王 鸿 绪 撰 。《 明 史 稿 》 二 十 卷 , 《 续 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 拟 明 史 列 传 》 二 十 四 卷 。 汪 琬 撰 。《 拟 明 史 传 》 不 分 卷 。 姜 宸 英 撰 。《 明 史 分 稿 残 编 》 二 卷 。 方 象 英 撰 。《 明 史 拟 传 》 六 卷 , 《 艺 文 志 》 五 卷 , 《 外 国 志 》 五 卷 。 尤 侗 撰 。《 国 史 考 异 》 六 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 开 辟 传 疑 》 二 卷 。 林 春 溥 撰 。《 历 代 甲 子 考 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 二 十 一 史 年 表 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 史 表 》 五 十 九 卷 。 万 斯 同 撰 。《 二 十 一 史 四 谱 》 五 十 四 卷 , 《 历 代 世 系 纪 年 编 》 一 卷 。 沈 炳 震 撰 。《 历 代 帝 王 年 表 》 三 卷 。 齐 召 南 撰 。《 历 代 帝 王 庙 谥 年 讳 谱 》 一 卷 。 陆 费 墀 撰 。《 纪 元 要 略 》 二 卷 。 陈 景 云 撰 。《 历 代 建 元 考 》 十 卷 。 锺 渊 映 撰 。《 元 号 略 》 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 纪 元 通 考 》 十 二 卷 。 叶 维 庚 撰 。《 列 代 建 元 表 》 十 卷 , 《 建 元 类 聚 考 》 二 卷 。 钱 东 垣 撰 。《 纪 元 编 》 三 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 历 代 统 纪 表 》 十 三 卷 。 段 承 基 撰 。汉 刘 珍 《 东 观 汉 记 》 二 十 四 卷 , 元 郝 经 《 续 后 汉 书 》 九 十 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 世 本 》 一 卷 。 孙 冯 翼 辑 。汉 宋 衷 《 世 本 注 》 五 卷 。 张 澍 辑 。《 七 家 后 汉 书 》 二 十 一 卷 。 汪 文 台 撰 。《 重 订 谢 承 后 汉 书 补 逸 》 五 卷 。 孙 志 祖 辑 。薛 莹 《 后 汉 书 》 一 卷 。华 峤 《 后 汉 书 注 》 一 卷 。谢 沈 《 后 汉 书 》 一 卷 。袁 山 松 《 后 汉 书 》 一 卷 。张 璠 《 后 汉 记 》 一 卷 。虞 预 《 晋 书 》 一 卷 。朱 凤 《 晋 书 》 一 卷 。何 法 盛 《 晋 中 兴 书 》 一 卷 。谢 灵 运 《 晋 书 》 一 卷 。臧 荣 绪 《 晋 书 》 一 卷 。众 家 《 晋 书 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。九 家 《 旧 晋 书 》 三 十 七 卷 。 汤 球 辑 。杂 史 类《 蒙 古 源 流 》 八 卷 。 蒙 古 小 彻 辰 萨 囊 台 吉 撰 。 乾 隆 四 十 二 年 敕 译 。 《 国 语 韦 昭 注 疏 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 国 语 校 文 》 一 卷 。 汪 中 撰 。《 国 语 补 注 》 一 卷 。 姚 鼐 撰 。《 国 语 补 校 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 国 语 补 韦 》 四 卷 。 黄 模 撰 。《 国 语 三 君 注 辑 存 》 四 卷 , 《 国 语 考 异 》 四 卷 , 《 国 语 发 正 》 二 十 一 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 国 语 翼 解 》 六 卷 。 陈 瑑 撰 。《 国 语 释 地 》 三 卷 。 谭 沄 撰 。《 国 语 正 义 》 二 十 一 卷 。 董 增 龄 撰 。《 战 国 策 去 毒 》 二 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 战 国 策 释 地 》 二 卷 。 张 琦 撰 。《 国 策 地 名 考 》 二 十 卷 。 程 恩 泽 撰 , 狄 子 奇 笺 。《 读 战 国 策 随 笔 》 一 卷 。 张 尚 瑗 撰 。《 战 国 策 札 记 》 三 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 武 王 克 殷 日 记 》 一 卷 , 《 灭 国 五 十 考 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 考 信 录 提 要 》 二 卷 。《 补 上 古 考 信 录 》 二 卷 。《 唐 虞 考 信 录 》 四 卷 。《 夏 考 信 录 》 二 卷 。《 商 考 信 录 》 二 卷 。《 丰 镐 考 信 录 》 八 卷 。《 丰 镐 别 录 》 三 卷 。《 考 古 续 说 》 二 卷 。《 考 信 附 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 熹 庙 谅 阴 记 》 一 卷 , 《 圣 安 本 纪 》 六 卷 , 《 明 季 实 录 》 六 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 南 宋 六 陵 遗 事 》 一 卷 , 《 庚 申 君 遗 事 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 见 闻 随 笔 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 安 南 使 事 记 》 一 卷 。 李 仙 根 撰 。《 建 文 帝 后 纪 》 一 卷 。 邵 远 平 撰 。《 武 宗 外 纪 》 一 卷 , 《 后 鉴 录 》 七 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 烈 皇 勤 政 记 》 一 卷 , 《 思 陵 典 礼 记 》 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 三 朝 野 纪 》 七 卷 。 李 逊 之 撰 。《 弘 光 日 录 》 四 卷 。《 永 历 实 录 》 二 十 五 卷 。《 行 朝 录 》 十 二 卷 。《 汰 存 录 》 一 卷 。《 赣 州 失 事 记 》 一 卷 。《 绍 武 争 立 记 》 一 卷 。《 舟 山 兴 废 记 》 一 卷 。《 四 明 山 寨 记 》 一 卷 。《 沙 州 定 乱 记 》 一 卷 。《 赐 姓 始 末 》 一 卷 。《 郑 成 功 传 》 一 卷 。《 滇 考 》 一 卷 。《 日 本 乞 师 记 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 永 历 实 录 》 二 十 六 卷 。 王 夫 之 撰 。《 鲁 春 秋 》 一 卷 。 查 继 佐 撰 。《 伪 东 宫 伪 后 及 党 祸 记 略 》 一 卷 。《 榆 林 城 守 记 略 》 一 卷 。《 保 定 城 守 记 略 》 一 卷 。《 扬 州 城 守 记 略 》 一 卷 。 戴 名 世 撰 。《 二 申 野 录 》 八 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 逊 代 阳 秋 》 二 十 八 卷 。 余 美 英 撰 。《 复 社 记 事 》 一 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 社 事 始 末 》 一 卷 。 杜 登 春 撰 。《 启 祯 野 乘 》 十 六 卷 , 《 二 集 》 八 卷 。 邹 漪 撰 。《 蜀 难 叙 略 》 一 卷 。 沈 荀 蔚 撰 。《 金 陵 野 钞 》 十 四 卷 。 顾 苓 撰 。《 甲 申 传 信 录 》 十 卷 。 钱 士 馨 撰 。《 史 外 》 八 卷 。 汪 有 典 撰 。《 明 季 北 略 》 二 十 四 卷 , 《 南 略 》 十 八 卷 。 计 六 奇 撰 。《 东 南 纪 事 》 十 二 卷 , 《 西 南 纪 事 》 十 二 卷 。 邵 廷 寀 撰 。《 南 疆 逸 史 》 三 十 卷 , 《 恤 谥 录 》 八 卷 , 《 摭 遗 》 十 八 卷 。 温 睿 临 撰 。《 南 疆 绎 史 》 五 十 八 卷 。 李 瑶 撰 。《 海 东 逸 史 》 十 八 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 爝 火 录 》 三 十 卷 。 李 本 撰 。《 小 腆 纪 传 》 六 十 五 卷 。 徐 鼒 撰 。《 补 遗 》 五 卷 , 《 考 异 》 一 卷 。 徐 承 礼 撰 。《 闽 事 纪 略 》 二 卷 。 华 廷 献 撰 。《 平 定 耿 逆 记 》 一 卷 。 李 之 芳 撰 。《 平 闽 记 》 十 三 卷 。 杨 捷 撰 。《 啸 亭 杂 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 三 卷 。 礼 亲 王 昭 梿 撰 。《 养 吉 斋 丛 录 》 二 十 二 卷 。 吴 振 棫 撰 。《 郎 潜 记 闻 初 笔 》 十 四 卷 , 《 二 笔 》 十 六 卷 , 《 三 笔 》 十 二 卷 。 陈 康 祺 撰 。《 圣 德 纪 略 》 一 卷 , 《 儤 直 纪 略 》 一 卷 , 《 恩 遇 纪 略 》 一 卷 , 《 旧 闻 纪 略 》 一 卷 。 瞿 鸿 禨 撰 。宋 不 著 撰 人 《 咸 淳 遗 事 》 二 卷 , 《 大 金 吊 伐 录 》 四 卷 , 元 王 鹗 《 汝 南 遗 事 》 四 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 国 语 贾 注 》 一 卷 。 蒋 曰 豫 辑 。郑 众 《 国 语 解 诂 》 一 卷 。贾 逵 《 国 语 注 》 一 卷 。唐 固 《 国 语 注 》 一 卷 。王 肃 《 国 语 章 句 》 一 卷 。孔 晁 《 国 语 注 》 一 卷 。孔 衍 《 春 秋 后 语 》 一 卷 。陆 贾 《 楚 汉 春 秋 》 一 卷 。伏 侯 《 古 今 注 》 一 卷 。王 粲 《 英 雄 记 》 一 卷 、 司 马 彪 《 战 略 》 一 卷 、 《 九 州 春 秋 》 一 卷 。傅 畅 《 晋 诸 公 赞 》 一 卷 。荀 绰 《 晋 后 略 》 一 卷 。卢 綝 《 晋 八 王 故 事 》 一 卷 。《 晋 四 王 遗 事 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。诏 令 奏 议 类《 太 祖 高 皇 帝 圣 训 》 四 卷 。 康 熙 二 十 五 年 敕 编 。《 太 宗 文 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 顺 治 时 敕 编 , 康 熙 二 十 六 年 告 成 。《 世 祖 章 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 康 熙 二 十 六 年 敕 编 。《 亲 政 纶 音 》 不 分 卷 。 顺 治 时 敕 编 。《 圣 祖 仁 皇 帝 圣 训 》 六 十 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 庭 训 格 言 》 不 分 卷 。 世 宗 御 编 。《 圣 谕 广 训 》 不 分 卷 。 雍 正 二 年 敕 刊 。《 上 谕 内 阁 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 七 年 敕 刊 , 乾 隆 时 续 刊 。《 朱 批 谕 旨 》 三 百 六 十 卷 。 雍 正 十 年 敕 编 , 乾 隆 三 年 告 成 。《 上 谕 八 旗 》 十 三 卷 , 《 上 谕 旗 务 议 覆 》 十 二 卷 , 《 谕 行 旗 务 奏 议 》 十 三 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 训 饬 州 县 条 规 》 二 十 卷 。 雍 正 八 年 敕 刊 。《 世 宗 宪 皇 帝 圣 训 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 五 年 敕 编 。《 高 宗 纯 皇 帝 圣 训 》 三 百 卷 。 嘉 庆 十 二 年 敕 编 。《 仁 宗 睿 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 道 光 四 年 敕 编 。《 宣 宗 成 皇 帝 圣 训 》 一 百 三 十 卷 。 咸 丰 六 年 敕 编 。《 文 宗 显 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 同 治 五 年 敕 编 。《 穆 宗 毅 皇 帝 圣 训 》 一 百 六 十 卷 。 光 绪 五 年 敕 编 。《 明 名 臣 奏 议 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 奉 敕 编 。《 息 斋 疏 草 》 五 卷 。 金 之 俊 撰 。《 龚 端 毅 奏 议 》 八 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 龚 鼎 孳 撰 。《 孟 忠 毅 公 奏 议 》 二 卷 。 孟 乔 芳 撰 。《 赵 忠 襄 奏 疏 存 稿 》 六 卷 。 赵 良 栋 撰 。《 张 襄 壮 奏 疏 》 六 卷 。 张 勇 撰 。《 兼 济 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 寒 松 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 象 枢 撰 。《 文 襄 公 奏 疏 》 十 五 卷 。 李 之 芳 撰 。《 抚 虔 奏 议 》 一 卷 。 佟 国 器 撰 。《 平 岳 疏 议 》 一 卷 , 《 平 海 疏 议 》 一 卷 。 万 正 色 撰 。《 郝 恭 定 集 》 五 卷 。 郝 惟 讷 撰 。《 中 山 奏 议 》 四 卷 。 郝 浴 撰 。《 靳 文 襄 奏 疏 》 八 卷 。 靳 辅 撰 。《 乾 清 门 奏 对 记 》 一 卷 。 汤 斌 撰 。《 抚 浙 奏 议 》 一 卷 , 《 督 闽 奏 议 》 一 卷 。 范 承 谟 撰 。《 抚 浙 疏 草 》 五 卷 。 朱 昌 祚 撰 。《 抚 吴 封 事 》 八 卷 , 《 抚 楚 封 事 》 一 卷 , 《 抚 黔 封 事 》 一 卷 , 《 抚 漕 封 事 》 一 卷 , 《 辑 瑞 陈 言 》 一 卷 。 慕 天 颜 撰 。《 于 山 奏 牍 》 七 卷 。 于 成 龙 撰 。《 清 忠 堂 奏 疏 》 不 分 卷 。 朱 宏 祚 撰 。《 西 台 奏 议 》 一 卷 , 《 京 兆 奏 议 》 一 卷 , 附 《 曲 徙 录 》 一 卷 。 杨 素 蕴 撰 。《 杨 黄 门 奏 疏 》 不 分 卷 , 《 抚 黔 奏 疏 》 八 卷 。 杨 雍 建 撰 。《 华 野 疏 稿 》 五 卷 。 郭 琇 撰 。《 河 防 疏 略 》 二 十 卷 。 朱 之 锡 撰 。《 西 陂 奏 疏 》 六 卷 。 宋 荦 撰 。《 督 漕 疏 草 》 二 十 二 卷 。 董 讷 撰 。《 奏 疏 稿 》 不 分 卷 。 江 蘩 撰 。《 抚 豫 宣 化 录 》 四 卷 。 田 文 镜 撰 。《 防 河 奏 议 》 十 二 卷 。 嵇 曾 筠 撰 。《 平 蛮 奏 疏 》 一 卷 。 鄂 尔 泰 撰 。《 张 公 奏 议 》 二 十 四 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 条 奏 疏 稿 》 二 卷 。 蒋 廷 锡 撰 。《 奏 疏 》 十 卷 。 高 其 倬 撰 。《 望 溪 奏 疏 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 尹 元 孚 奏 议 》 十 卷 。 尹 会 一 撰 。《 裘 文 达 奏 议 》 一 卷 。 裘 曰 修 撰 。《 那 文 毅 奏 议 》 八 十 卷 。 那 彦 成 撰 。《 两 河 奏 疏 》 不 分 卷 。 严 烺 撰 。《 思 补 斋 奏 稿 偶 存 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 恭 寿 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 韩 文 绮 撰 。《 楚 蒙 山 房 奏 疏 》 五 卷 。 晏 斯 盛 撰 。《 东 溟 奏 稿 》 四 卷 。 姚 莹 撰 。《 林 文 忠 政 书 》 三 卷 。 林 则 徐 撰 。《 陶 云 汀 先 生 奏 议 》 三 十 二 卷 。 陶 澍 撰 。《 耐 菴 奏 议 存 稿 》 十 二 卷 。 贺 长 龄 撰 。《 吴 文 节 遗 集 》 八 十 卷 。 吴 文 镕 撰 。《 张 大 司 马 奏 稿 》 四 卷 。 张 亮 基 撰 。《 骆 文 忠 奏 议 》 十 六 卷 。 骆 秉 章 撰 。《 李 文 恭 奏 议 》 二 十 二 卷 。 李 星 沅 撰 。《 李 尚 书 政 书 》 八 卷 。 李 宗 羲 撰 。《 王 侍 郎 奏 议 》 十 卷 。 王 茂 荫 撰 。《 台 垣 疏 稿 》 一 卷 。 丁 寿 昌 撰 。《 张 文 毅 奏 稿 》 八 卷 。 张 芾 撰 。《 曾 文 正 奏 稿 》 三 十 二 卷 。 曾 国 藩 撰 。《 胡 文 忠 奏 稿 》 五 十 二 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 左 文 襄 奏 疏 初 编 》 三 十 八 卷 , 《 续 编 》 七 十 六 卷 , 《 三 编 》 六 卷 。 左 宗 棠 撰 。《 曾 忠 襄 奏 疏 》 六 十 一 卷 。 曾 国 荃 撰 。《 沈 文 肃 政 书 》 十 二 卷 。 沈 葆 桢 撰 。《 李 忠 武 奏 议 》 一 卷 。 李 续 宾 撰 。《 刘 中 丞 奏 稿 》 八 卷 。 刘 昆 撰 。《 刘 中 丞 奏 议 》 二 十 卷 。 刘 蓉 撰 。《 刘 武 慎 奏 稿 》 十 六 卷 。 刘 长 佑 撰 。《 彭 刚 直 奏 议 》 八 卷 。 彭 玉 麟 撰 。《 郭 侍 郎 奏 疏 》 十 二 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 岑 襄 勤 奏 稿 》 三 十 卷 。 岑 毓 英 撰 。《 丁 文 诚 奏 议 》 二 十 六 卷 。 丁 宝 桢 撰 。《 毛 尚 书 奏 稿 》 十 六 卷 。 毛 鸿 宾 撰 。《 曾 惠 敏 奏 议 》 六 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 出 使 奏 疏 》 二 卷 。 薛 福 成 撰 。《 养 云 山 庄 奏 稿 》 四 卷 。 刘 瑞 芬 撰 。《 钱 敏 肃 奏 疏 》 七 卷 。 钱 鼎 铭 撰 。《 黎 文 肃 奏 议 》 十 六 卷 。 黎 培 敬 撰 。《 许 太 常 奏 稿 》 一 卷 。 许 乃 济 撰 。《 豸 华 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 金 应 麟 撰 。《 水 流 云 在 馆 奏 议 》 二 卷 。 宋 晋 撰 。《 吴 柳 堂 奏 疏 》 一 卷 。 吴 可 读 撰 。《 王 文 敏 奏 疏 稿 》 一 卷 。 王 懿 荣 撰 。《 袁 太 常 戊 戌 条 陈 》 一 卷 。 袁 昶 撰 。《 谏 垣 存 稿 》 四 卷 。 安 维 峻 撰 。《 李 文 忠 政 书 》 一 百 六 十 五 卷 。 李 鸿 章 撰 。《 张 宫 保 政 书 》 十 二 卷 。 张 之 洞 撰 。《 端 忠 敏 奏 议 》 十 六 卷 。 端 方 撰 。《 三 贤 政 书 》 十 八 卷 。 汤 斌 、 宋 荦 、 张 伯 行 撰 。《 嘉 定 长 白 二 先 生 奏 议 》 四 卷 。 徐 致 祥 、 宝 廷 撰 。《 宋 陈 次 升 谠 论 集 》 五 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。传 记 类《 宗 室 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 蒙 古 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 敕 撰 。《 八 旗 满 洲 氏 族 通 谱 》 八 十 卷 。 乾 隆 九 年 敕 撰 。《 胜 朝 殉 节 诸 臣 录 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 一 年 敕 撰 。《 满 汉 名 臣 传 》 八 十 卷 , 《 贰 臣 传 》 八 卷 , 《 逆 臣 传 》 二 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 史 传 三 编 》 五 十 六 卷 。 朱 轼 撰 。《 历 代 忠 臣 义 士 卓 行 录 》 八 卷 。 戴 作 铭 撰 。《 历 代 名 臣 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 朱 桓 撰 。《 广 群 辅 录 》 六 卷 。 徐 汾 撰 。《 臣 鉴 录 》 二 十 卷 。 蒋 伊 撰 。《 历 代 党 鉴 》 五 卷 。 徐 宾 撰 。《 续 高 士 传 》 五 卷 。 高 兆 撰 。《 续 补 高 士 传 》 三 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 孝 史 类 编 》 十 卷 。 黄 齐 贤 撰 。《 元 祐 党 人 传 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 明 名 臣 言 行 录 》 四 十 五 卷 。 徐 开 仕 撰 。《 崇 祯 五 十 宰 相 传 》 一 卷 , 《 年 表 》 一 卷 。 曹 溶 撰 。《 明 儒 言 行 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 沈 佳 撰 。《 东 林 列 传 》 二 十 四 卷 , 《 留 溪 外 传 》 十 八 卷 。 陈 鼎 撰 。《 复 社 姓 氏 传 略 》 十 卷 。 吴 山 嘉 撰 。《 国 朝 耆 献 类 徵 初 编 》 七 百 二 十 卷 , 《 编 目 》 十 九 卷 。 李 桓 撰 。《 碑 传 集 》 一 百 六 十 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 续 碑 传 集 》 八 十 六 卷 。 缪 荃 孙 撰 。《 国 朝 先 正 事 略 》 六 十 卷 。 李 元 度 撰 。《 中 兴 将 帅 别 传 》 三 十 卷 , 一 作 《 咸 同 以 来 功 臣 别 传 》 , 一 作 《 中 兴 名 臣 事 略 》 , 一 作 《 续 先 正 事 略 》 。《 续 编 》 六 卷 。 朱 孔 彰 撰 。《 大 清 名 臣 言 行 录 》 一 卷 。 留 保 撰 。《 文 献 徵 存 录 》 十 卷 。 钱 林 撰 。《 从 政 观 法 录 》 三 十 卷 。 朱 方 曾 撰 。《 初 月 楼 闻 见 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 学 统 》 五 十 六 卷 。 熊 赐 履 撰 。《 雒 闽 渊 源 录 》 十 九 卷 。 张 夏 撰 。《 圣 学 知 统 录 》 二 卷 , 《 圣 学 知 统 翼 编 》 二 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 道 统 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 道 南 源 委 》 六 卷 , 《 伊 洛 渊 源 续 录 》 二 十 卷 。 张 伯 行 撰 。《 儒 林 宗 派 》 十 六 卷 。 万 斯 同 撰 。《 理 学 宗 传 》 二 十 六 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 理 学 宗 传 辨 正 》 十 六 卷 。 刘 廷 诏 撰 。《 宋 元 学 案 》 一 百 卷 。 黄 宗 羲 原 本 , 全 祖 望 补 编 。《 明 儒 学 案 》 六 十 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 明 儒 林 录 》 十 九 卷 。 张 恒 撰 。《 国 朝 学 案 小 识 》 十 五 卷 。 唐 鉴 撰 。《 国 朝 经 学 名 儒 记 》 一 卷 。 张 星 鉴 撰 。《 国 朝 宋 学 渊 源 记 》 二 卷 , 《 附 记 》 一 卷 。 江 藩 撰 。《 国 朝 儒 林 文 苑 传 》 四 卷 。 阮 元 撰 。《 康 熙 己 未 词 科 录 》 十 二 卷 。 秦 瀛 撰 。《 鹤 徵 录 》 八 卷 。 李 集 、 李 富 孙 、 李 遇 孙 同 撰 。《 词 科 掌 录 》 十 七 卷 , 《 馀 话 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 鹤 徵 后 录 》 十 二 卷 。 李 富 孙 撰 。《 畴 人 传 四 》 十 六 卷 。 阮 元 撰 。《 续 畴 人 传 》 六 卷 。 罗 士 琳 撰 。《 畴 人 传 三 编 》 七 卷 。 诸 可 宝 撰 。《 国 朝 名 家 诗 钞 小 传 》 二 卷 。 郑 方 坤 撰 。《 畿 辅 人 物 志 》 二 十 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 洛 学 编 》 四 卷 。 汤 斌 撰 。《 中 州 人 物 考 》 八 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 中 州 道 学 编 》 二 卷 , 《 补 编 》 一 卷 。 耿 介 撰 。《 关 学 编 》 十 卷 。 廉 伟 然 撰 。《 东 越 儒 林 后 传 》 一 卷 , 《 文 苑 后 传 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 闽 中 理 学 渊 源 考 》 九 十 二 卷 , 《 闽 学 志 略 》 十 七 卷 。 李 清 馥 撰 。《 粤 东 名 儒 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 邓 淳 撰 。《 豫 章 十 代 文 献 略 》 五 十 卷 。 王 模 撰 。《 金 华 徵 献 略 》 二 十 卷 。 王 崇 炳 撰 。《 嘉 禾 献 徵 录 》 四 十 六 卷 。 盛 枫 撰 。《 松 陵 文 献 录 》 十 五 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 海 州 文 献 录 》 十 六 卷 。 许 乔 林 撰 。《 吴 门 耆 旧 记 》 一 卷 。 顾 承 撰 。《 列 女 传 补 注 》 八 卷 , 附 《 叙 录 》 一 卷 , 《 校 正 》 一 卷 。 闺 秀 王 照 圆 撰 。《 列 女 传 校 注 》 八 卷 。 闺 秀 梁 端 撰 。《 列 女 传 集 注 》 八 卷 。 闺 秀 萧 道 管 撰 。《 广 列 女 传 》 二 十 卷 。 刘 开 撰 。《 胜 朝 彤 史 拾 记 》 六 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 贤 媛 类 徵 初 编 》 十 二 卷 。 李 桓 撰 。《 越 女 表 微 录 》 五 卷 。 汪 辉 祖 撰 。宋 不 著 撰 人 《 庆 元 党 禁 》 一 卷 , 《 京 口 耆 旧 传 》 九 卷 , 元 辛 文 房 《 唐 才 子 传 》 八 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。魏 嵇 康 《 圣 贤 高 士 传 》 一 卷 , 后 魏 常 景 《 鉴 戒 象 赞 》 一 卷 。 以 上 马 国 翰 辑 。赵 岐 《 三 辅 决 录 》 一 卷 , 刘 向 《 孝 子 传 》 一 卷 , 萧 广 济 《 孝 子 传 》 一 卷 , 师 觉 授 《 孝 子 传 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 传 记 类 总 录 之 属《 晏 子 春 秋 音 义 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 晏 子 春 秋 校 正 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 晏 子 春 秋 校 勘 》 一 卷 。 黄 以 周 撰 。《 周 公 年 表 》 一 卷 。 牟 廷 相 撰 。《 孔 子 年 谱 》 五 卷 。 杨 方 晃 撰 。《 孔 子 年 谱 辑 注 》 一 卷 。 江 永 撰 , 黄 定 宜 辑 注 。《 孔 子 编 年 注 》 五 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 至 圣 编 年 世 纪 》 二 十 四 卷 。 李 灼 、 黄 晟 同 撰 。《 先 圣 生 卒 年 月 考 》 二 卷 。 孔 广 牧 撰 。《 孔 子 世 家 考 》 二 卷 , 《 仲 尼 弟 子 列 传 考 》 一 卷 。 郑 环 撰 。《 宗 圣 志 》 十 二 卷 。 孔 允 植 撰 。《 阙 里 文 献 考 》 一 百 卷 。 孔 继 汾 撰 。《 孔 子 世 家 补 订 》 一 卷 , 《 孔 门 师 弟 年 表 》 一 卷 , 《 孔 孟 年 表 》 一 卷 , 《 孟 子 列 传 纂 》 一 卷 , 《 孟 子 时 事 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 孔 子 编 年 》 四 卷 , 《 孟 子 编 年 》 四 卷 。 狄 子 奇 撰 。《 洙 泗 考 信 录 》 四 卷 , 《 馀 录 》 一 卷 , 《 孟 子 事 实 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 孔 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 , 《 孟 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 孟 子 年 谱 》 一 卷 。 黄 玉 蟾 撰 。《 孟 子 生 卒 年 月 考 》 一 卷 。 阎 若 璩 撰 。《 孟 子 游 历 考 》 一 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 迁 志 》 十 二 卷 。 孟 衍 泰 、 王 特 选 、 仲 蕴 锦 同 撰 。《 从 祀 名 贤 传 》 六 卷 。 常 安 撰 。《 刘 更 生 年 表 》 一 卷 。 梅 毓 撰 。《 许 君 年 表 》 一 卷 。 陶 方 琦 撰 。《 郑 司 农 年 谱 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 汉 郑 君 晋 陶 靖 节 魏 陈 思 王 唐 陆 宣 公 年 谱 》 四 卷 。 丁 晏 撰 。《 郑 康 成 纪 年 》 一 卷 。 袁 钧 撰 。《 郑 学 录 》 四 卷 。 郑 珍 撰 。《 诸 葛 忠 武 故 事 》 五 卷 。 张 澍 撰 。《 忠 武 志 》 八 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 王 右 军 年 谱 》 一 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 安 定 言 行 录 》 一 卷 。 丁 宝 书 撰 。《 濂 溪 周 夫 子 志 》 十 五 卷 。 吴 大 镕 撰 。《 增 订 欧 阳 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 朱 文 藻 撰 。《 胡 少 师 年 谱 》 一 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 王 荆 公 年 谱 》 二 十 五 卷 , 《 杂 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 蔡 上 翔 撰 。《 米 海 岳 年 谱 》 一 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 考 订 朱 子 世 家 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 朱 子 年 谱 》 四 卷 , 《 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 重 订 朱 子 年 谱 》 一 卷 。 褚 寅 亮 撰 。《 别 本 朱 子 年 谱 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 黄 中 撰 。《 陆 象 山 年 谱 》 二 卷 。 李 绂 撰 。《 杨 文 靖 年 谱 》 二 卷 。 张 夏 撰 。《 洪 文 惠 年 谱 》 一 卷 , 《 洪 文 敏 年 谱 》 一 卷 , 《 陆 放 翁 年 谱 》 一 卷 , 《 王 伯 厚 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 王 深 宁 年 谱 》 一 卷 。 张 大 昌 撰 。《 谢 皋 羽 年 谱 》 一 卷 。 徐 沁 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 三 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 二 卷 。 凌 廷 堪 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 一 卷 。 施 国 祁 撰 。《 周 文 襄 公 年 谱 》 二 卷 。 周 仁 俊 撰 。《 李 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 法 式 善 撰 。《 王 文 成 集 传 本 》 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 王 弇 州 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 归 震 川 年 谱 》 一 卷 。 孙 岱 撰 。《 杨 升 庵 年 谱 》 一 卷 。 李 调 元 撰 。《 周 忠 介 公 遗 事 》 一 卷 。 彭 定 求 撰 。《 缪 文 贞 公 年 谱 》 一 卷 。 缪 之 镕 撰 。《 袁 督 师 事 迹 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 倪 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 倪 会 鼎 撰 。《 黄 忠 端 公 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 左 忠 毅 年 谱 》 二 卷 。 左 宰 撰 。《 张 忠 烈 公 年 谱 》 一 卷 。 赵 之 谦 撰 。《 刘 子 行 状 》 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 蕺 山 年 谱 》 二 卷 。 刘 均 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 一 卷 。 吴 映 奎 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 黄 黎 洲 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 孙 夏 峰 年 谱 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 李 二 曲 历 年 纪 略 》 二 卷 。 惠 䦃 嗣 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 四 卷 。 陈 梓 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 一 卷 。 苏 惇 元 撰 。《 颜 习 斋 先 生 年 谱 》 二 卷 。 李 塨 撰 。《 李 恕 谷 先 生 年 谱 》 五 卷 。 冯 辰 撰 。《 申 凫 盟 先 生 年 谱 》 一 卷 。 申 涵 煜 、 申 涵 盼 同 撰 。《 宁 海 将 军 固 山 贝 子 功 绩 录 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 渔 洋 山 人 自 订 年 谱 注 》 一 卷 。 惠 栋 撰 。《 施 愚 山 年 谱 》 四 卷 。 施 念 曾 撰 。《 陆 清 献 年 谱 》 一 卷 。 罗 以 智 撰 。《 陆 稼 书 年 谱 》 二 卷 。 吴 光 酉 撰 。《 阎 潜 丘 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 朱 文 端 公 行 述 》 一 卷 。 朱 必 阶 撰 。《 阿 文 成 年 谱 》 二 十 四 卷 。 那 彦 成 撰 。《 钱 文 端 公 年 谱 》 三 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 王 述 庵 年 谱 》 二 卷 。 严 荣 撰 。《 孙 文 靖 年 谱 》 一 卷 。 孙 惠 惇 撰 。《 黄 昆 圃 年 谱 》 一 卷 。 黄 叔 琳 撰 。《 黄 荛 圃 年 谱 》 一 卷 。 江 标 撰 。《 戴 东 原 年 谱 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 洪 北 江 年 谱 》 一 卷 。 吕 培 撰 。《 焦 理 堂 事 略 》 一 卷 。 焦 廷 琥 撰 。《 寄 圃 老 人 自 记 年 谱 》 一 卷 。 孙 玉 庭 撰 。《 思 补 老 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 石 隐 山 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 彭 文 敬 自 订 年 谱 》 一 卷 。 彭 蕴 章 撰 。《 翁 文 端 年 谱 》 一 卷 。 翁 同 龢 撰 。《 骆 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 骆 天 保 撰 。《 曾 文 正 年 谱 》 十 二 卷 。 黎 庶 昌 撰 。《 曾 文 正 公 大 事 记 》 四 卷 。 王 定 安 撰 。《 吴 柳 堂 孤 忠 录 》 三 卷 。 傅 岩 霖 撰 。《 豫 章 先 贤 九 家 年 谱 》 九 卷 , 《 四 朝 先 贤 六 家 年 谱 》 七 卷 。 杨 希 闵 撰 。《 四 史 疑 年 录 》 七 卷 。 阮 元 撰 。《 历 代 名 人 年 谱 》 十 七 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 续 疑 年 录 》 四 卷 。 吴 修 撰 。《 补 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 椒 撰 。《 疑 年 赓 录 》 二 卷 。 张 鸣 珂 撰 。《 三 续 疑 年 录 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。以 上 传 记 类 名 人 之 属史 钞 类《 史 纬 》 三 百 三 十 卷 。 陈 允 锡 撰 。《 读 史 蒙 拾 》 一 卷 。 王 士 禄 撰 。《 廿 一 史 约 编 》 十 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 汉 书 蒙 拾 》 三 卷 , 《 后 汉 书 蒙 拾 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 汉 书 古 字 类 》 一 卷 。 郭 梦 星 撰 。《 国 志 蒙 拾 》 二 卷 。 郭 麟 撰 。《 宋 书 琐 语 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 两 晋 南 北 集 珍 》 六 卷 。 陈 维 崧 撰 。《 南 史 识 小 录 》 八 卷 , 《 北 史 识 小 录 》 八 卷 。 沈 名 孙 、 朱 昆 田 同 撰 。《 南 北 史 识 小 录 补 正 》 二 十 八 卷 。 张 应 昌 撰 。《 南 北 史 捃 华 》 八 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 新 旧 唐 书 合 钞 》 二 百 六 十 卷 。 沈 炳 震 撰 。载 记 类《 吴 越 春 秋 校 文 》 一 卷 。 蒋 光 煦 撰 。《 吴 越 春 秋 校 勘 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 读 吴 越 春 秋 》 一 卷 , 《 读 越 绝 书 》 一 卷 。 俞 樾 撰 。《 越 绝 书 札 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 名 。 钱 培 名 撰 。《 增 订 吴 越 备 史 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 钱 时 钰 撰 。《 补 华 阳 国 志 三 州 郡 县 目 录 》 一 卷 。 廖 寅 撰 。《 华 阳 国 志 校 勘 记 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 十 六 国 疆 域 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 十 六 国 春 秋 辑 补 》 一 百 卷 , 《 十 六 国 春 秋 纂 录 校 本 》 十 卷 。 汤 球 撰 。《 十 六 国 年 表 》 一 卷 。 张 愉 曾 撰 。《 十 六 国 年 表 》 三 十 二 卷 。 孔 尚 质 撰 。《 西 秦 百 官 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 十 国 春 秋 》 一 百 十 四 卷 。 吴 任 臣 撰 。《 拾 遗 》 一 卷 , 《 备 考 》 一 卷 。 周 昂 撰 。《 南 汉 书 》 十 八 卷 , 《 考 异 》 十 八 卷 , 《 丛 录 》 二 卷 , 《 文 字 略 》 二 卷 。 梁 廷 相 撰 。《 南 汉 纪 》 五 卷 , 《 地 理 志 》 一 卷 , 《 金 石 志 》 一 卷 。 吴 兰 修 撰 。《 南 唐 拾 遗 记 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 西 夏 国 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 西 夏 书 事 》 四 十 二 卷 。 吴 广 成 撰 。《 西 夏 纪 事 本 末 》 三 十 六 卷 。 张 鉴 撰 。《 西 夏 书 》 十 卷 。 周 春 撰 。《 西 夏 事 略 》 十 六 卷 。 陈 昆 撰 。《 晋 陆 翙 邺 中 记 》 一 卷 , 《 唐 樊 绰 蛮 书 》 十 卷 , 《 宋 不 著 撰 人 江 南 馀 载 》 二 卷 。 乾 隆 时 奉 敕 辑 。时 令 类《 月 令 辑 要 》 二 十 四 卷 , 《 图 说 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 古 今 类 传 岁 时 部 》 四 卷 。 董 穀 士 、 董 炳 文 同 编 。《 时 令 汇 纪 》 十 六 卷 , 《 馀 日 事 文 》 四 卷 。 朱 濂 撰 。《 月 日 纪 古 》 十 二 卷 。 萧 智 汉 撰 。《 节 序 同 风 录 》 十 二 卷 。 孔 尚 任 撰 。《 七 十 二 候 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 月 令 粹 编 》 二 十 四 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 二 十 四 史 日 月 考 》 二 百 三 十 六 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 古 今 冬 至 表 》 四 卷 。 谭 沄 撰 。《 唐 韩 鄂 四 时 纂 要 》 一 卷 。 马 国 翰 辑 。地 理 类《 皇 舆 表 》 十 六 卷 。 康 熙 四 十 三 年 , 喇 沙 里 等 奉 敕 撰 。《 方 舆 路 程 考 略 》 不 分 卷 。 康 熙 时 , 汪 士 鋐 等 奉 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 三 百 四 十 卷 。 乾 隆 八 年 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 五 百 卷 。 乾 隆 二 十 九 年 敕 撰 。《 皇 朝 职 贡 图 》 九 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 历 代 疆 域 表 》 三 卷 , 《 沿 革 表 》 三 卷 。 段 长 基 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 表 》 四 十 七 卷 。 陈 芳 绩 撰 。《 东 晋 南 北 朝 舆 地 表 》 二 十 一 卷 。 徐 文 范 撰 。《 舆 地 沿 革 表 》 四 十 卷 。 杨 丕 复 撰 。《 周 末 列 国 所 有 郡 县 考 》 一 卷 , 《 古 国 都 今 郡 县 合 考 》 一 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 战 国 地 舆 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 楚 汉 诸 侯 疆 域 志 》 三 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 历 代 郡 国 考 略 》 三 卷 。 叶 沄 撰 。《 今 古 地 理 述 》 二 十 卷 。 王 子 音 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 图 》 一 卷 , 《 舆 地 图 》 一 卷 , 《 历 代 地 理 志 韵 编 今 释 》 二 十 卷 , 《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 王 会 新 编 》 一 百 四 十 五 卷 。 茹 铉 撰 。《 乾 隆 府 厅 州 县 志 》 五 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 皇 朝 舆 地 全 图 》 不 分 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 大 清 一 统 舆 图 》 三 十 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 一 卷 , 《 舆 地 略 》 一 卷 。 严 德 撰 。《 郡 县 分 韵 考 》 十 卷 。 黄 本 骥 撰 。《 肇 域 志 》 一 百 卷 , 《 天 下 郡 国 利 病 书 》 一 百 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 读 史 方 舆 纪 要 》 一 百 三 十 卷 , 《 形 势 纪 要 》 九 卷 。 顾 祖 禹 撰 。《 太 平 寰 宇 记 补 缺 》 二 卷 。 陈 兰 森 撰 。《 山 河 两 戒 考 》 十 四 卷 。 徐 文 靖 撰 。晋 《 太 康 三 年 地 记 》 一 卷 , 王 隐 《 晋 书 地 道 记 》 一 卷 , 唐 濮 王 泰 等 《 括 地 志 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 地 理 类 总 志 之 属《 满 洲 源 流 考 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 热 河 志 》 八 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 和 珅 等 奉 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 考 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 三 十 九 年 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 》 四 十 二 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 盛 京 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 新 疆 识 略 》 十 三 卷 。 道 光 元 年 , 汪 廷 珍 等 奉 敕 撰 。《 盛 京 通 志 》 四 十 八 卷 。 雷 以 诚 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 李 卫 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 三 百 卷 。 李 鸿 章 等 修 。《 江 南 通 志 》 二 百 卷 。 赵 宏 恩 等 修 。《 安 徽 通 志 》 二 百 六 十 卷 。 陶 澍 修 。《 安 徽 通 志 》 三 百 五 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 江 西 通 志 》 二 百 六 卷 。 白 璜 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 六 十 二 卷 。 谢 旻 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 八 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 浙 江 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 嵇 曾 筠 等 修 。《 福 建 通 志 》 七 十 八 卷 。 郝 玉 麟 修 。《 福 建 通 志 》 二 百 七 十 八 卷 。 吴 棠 等 修 。《 湖 广 通 志 》 八 十 卷 。 徐 国 相 等 修 。《 湖 广 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 迈 柱 等 修 。《 湖 北 通 志 》 一 百 卷 。 吴 熊 光 等 修 。《 湖 南 通 志 》 一 百 七 十 卷 。 陈 宏 谋 等 修 。《 湖 南 通 志 》 二 百 二 十 八 卷 。 巴 哈 布 等 修 。《 湖 南 通 志 》 三 百 十 五 卷 。 裕 禄 等 修 。《 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 王 士 俊 等 修 。《 续 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 阿 思 喀 等 修 。《 山 东 通 志 》 三 十 六 卷 。 岳 濬 等 修 。《 山 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 钱 江 等 修 。《 山 西 通 志 》 二 百 三 十 卷 。 觉 罗 石 麟 等 修 。《 山 西 通 志 》 一 百 八 十 四 卷 。 张 煦 等 修 。《 山 西 志 辑 要 》 十 卷 。 雅 德 撰 。《 陕 西 通 志 》 一 百 卷 。 刘 於 义 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 五 十 卷 。 许 容 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 一 百 卷 。 长 庚 等 修 。《 四 川 通 志 》 四 十 七 卷 。 黄 廷 桂 等 修 。《 四 川 通 志 》 二 百 二 十 六 卷 。 杨 芳 灿 等 修 。《 广 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 郝 玉 麟 等 修 。《 广 东 通 志 》 三 百 三 十 四 卷 。 阮 元 等 修 。《 广 西 通 志 》 一 百 二 十 八 卷 。 金 鉷 等 修 。《 广 西 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 吉 庆 等 修 。《 云 南 通 志 》 三 十 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 续 云 南 通 志 稿 》 一 百 九 十 四 卷 。 王 文 韶 等 修 。《 贵 州 通 志 》 四 十 六 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 吉 林 通 志 》 一 百 二 十 二 卷 。 长 顺 等 修 。《 顺 天 府 志 》 一 百 三 十 卷 。 李 鸿 章 修 。《 保 定 府 志 》 八 十 卷 。 李 振 祜 修 。《 承 德 府 志 》 六 十 卷 。 海 忠 修 。《 永 平 府 志 》 七 十 二 卷 。 游 智 开 修 。《 河 间 府 志 》 二 十 卷 。 周 嘉 露 修 。《 天 津 府 志 》 四 十 卷 。 李 梅 宾 修 。《 天 津 府 志 》 五 十 四 卷 。 李 鸿 章 修 。《 正 定 府 志 》 五 十 卷 。 郑 大 进 修 。《 顺 德 府 志 》 十 六 卷 。 徐 景 曾 修 。《 广 平 府 志 》 二 十 四 卷 。 吴 穀 修 。《 大 名 府 志 》 二 十 二 卷 。 李 煐 修 。《 大 名 府 志 》 六 卷 。 武 蔚 文 修 。《 宣 化 府 志 》 四 十 二 卷 。 王 畹 修 。《 江 宁 府 志 》 五 十 六 卷 。 吕 燕 昭 修 。《 江 宁 府 志 》 十 五 卷 。 苏 启 勋 修 。《 苏 州 府 志 》 八 十 卷 。 习 巂 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 六 十 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 五 十 卷 。 冯 桂 芬 撰 。《 松 江 府 志 》 八 十 四 卷 。 宋 如 林 修 。《 松 江 府 志 》 四 十 卷 。 博 润 修 。《 常 州 府 志 》 三 十 八 卷 。 于 琨 修 。《 淮 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 顾 栋 高 撰 。《 扬 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 万 寿 修 。《 扬 州 府 志 》 七 十 二 卷 。 张 世 浣 修 。《 扬 州 府 志 》 三 十 卷 。 晏 端 书 撰 。《 徐 州 府 志 》 三 十 卷 。 王 峻 修 。《 安 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 张 楷 修 。《 徽 州 府 志 》 八 卷 。 郑 交 泰 修 。《 宁 国 府 志 》 三 十 八 卷 。 鲁 铨 修 。《 池 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 张 士 范 修 。《 太 平 府 志 》 四 十 四 卷 。 朱 肇 基 修 。《 庐 州 府 志 》 五 十 四 卷 。 张 祥 云 修 。《 凤 阳 府 志 》 二 十 一 卷 。 冯 煦 修 。《 颍 州 府 志 》 十 卷 。 王 敛 福 修 。《 南 昌 府 志 》 七 十 六 卷 。 黄 良 栋 修 。《 饶 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 黄 家 遴 修 。《 广 信 府 志 》 二 十 六 卷 。 康 基 渊 修 。《 南 康 府 志 》 十 二 卷 。 廖 文 英 修 。《 九 江 府 志 》 二 十 二 卷 。 胡 宗 虞 修 。《 建 昌 府 志 》 三 十 四 卷 。 姚 文 光 修 。《 抚 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 张 四 教 修 。《 临 江 府 志 》 十 六 卷 。 施 润 章 撰 。《 瑞 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 黄 廷 金 修 。《 袁 州 府 志 》 十 五 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 吉 安 府 志 》 七 十 六 卷 。 卢 松 修 。《 赣 州 府 志 》 七 十 八 卷 。 李 本 仁 修 。《 南 安 府 志 》 二 十 卷 。 陈 奕 禧 撰 。《 南 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 黄 鸣 珂 修 。《 杭 州 府 志 》 四 十 卷 。 马 铎 修 。《 杭 州 府 志 》 一 百 十 卷 。 郑 枟 修 。《 嘉 兴 府 志 》 十 六 卷 。 吴 永 芳 修 。《 嘉 兴 府 志 》 八 十 卷 。 伊 汤 安 修 。《 嘉 兴 府 志 》 九 十 卷 。 许 瑶 光 修 。《 湖 录 》 一 百 五 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 湖 州 府 志 》 十 二 卷 。 程 量 修 。《 湖 州 府 志 》 四 十 八 卷 。 李 堂 修 。《 湖 州 府 志 》 九 十 六 卷 。 宗 源 瀚 撰 。《 宁 波 府 志 》 三 十 六 卷 。 曹 秉 仁 修 。《 绍 兴 府 志 》 六 十 卷 。 邹 尚 周 修 。《 绍 兴 府 志 》 八 十 卷 。 李 亨 特 修 。《 台 州 府 志 》 十 八 卷 。 冯 甦 修 。《 金 华 府 志 》 三 十 卷 。 张 荩 修 。《 衢 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 杨 廷 望 修 。《 严 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 吴 士 进 修 。《 温 州 府 志 》 三 十 卷 。 汪 爌 修 。《 处 州 府 志 》 二 十 卷 。 曹 抡 彬 修 。《 处 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 潘 绍 贻 修 。《 福 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 高 景 崧 修 。《 泉 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 章 倬 标 修 。《 建 宁 府 志 》 四 十 八 卷 。 张 琦 修 。《 延 平 府 志 》 四 十 六 卷 。 徐 震 耀 修 。《 汀 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 曾 曰 煐 修 。《 邵 武 府 志 》 三 十 卷 。 王 琛 修 。《 邵 武 府 志 》 二 十 四 卷 。 张 凤 孙 修 。《 漳 州 府 志 》 五 十 卷 。 沈 定 均 修 。《 福 宁 府 志 》 三 十 卷 。 李 绂 修 。《 台 湾 府 志 》 二 十 六 卷 。 六 十 七 修 。《 武 昌 府 志 》 十 二 卷 。 裴 天 锡 修 。《 汉 阳 府 志 》 五 十 卷 。 陶 士 偰 修 。《 安 陆 府 志 》 三 十 六 卷 。 张 尊 德 修 。《 襄 阳 府 志 》 四 十 卷 。 陈 谔 修 。《 郧 阳 府 志 》 十 卷 。 王 正 常 修 。《 郧 阳 府 志 》 三 十 八 卷 。 杨 廷 耀 修 。《 德 安 府 志 》 二 十 四 卷 。 傅 鹤 祥 修 。《 黄 州 府 志 》 二 十 卷 。 王 勍 修 。《 荆 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 施 廷 枢 修 。《 宜 昌 府 志 》 十 六 卷 。 聂 光 銮 修 。《 施 南 府 志 》 三 十 卷 。 松 林 修 。《 长 沙 府 志 》 五 十 卷 。 吕 肃 高 修 。《 岳 州 府 志 》 三 十 卷 。 黄 凝 道 修 。《 宝 庆 府 志 》 一 百 五 十 七 卷 。 黄 宅 中 修 。《 衡 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 饶 佺 修 。《 常 德 府 志 》 四 十 八 卷 。 应 光 烈 撰 。《 辰 州 府 志 》 十 一 卷 。 毕 本 烈 修 。《 沅 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 官 五 修 。《 永 州 府 志 》 十 八 卷 。 宗 绩 辰 撰 。《 永 顺 府 志 》 十 二 卷 。 张 天 如 修 。《 开 封 府 志 》 四 十 卷 。 管 竭 忠 修 。《 陈 州 府 志 》 三 十 卷 。 崔 应 楷 修 。《 归 德 府 志 》 三 十 六 卷 。 陈 锡 辂 修 。《 彰 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 汤 康 业 修 。《 卫 辉 府 志 》 五 十 五 卷 。 德 昌 修 。《 怀 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 杜 悰 修 。《 河 南 府 志 》 一 百 十 六 卷 。 施 诚 修 。《 南 阳 府 志 》 六 卷 。 孔 传 金 修 。《 汝 宁 府 志 》 三 十 卷 。 德 昌 修 。《 济 南 府 志 》 七 十 二 卷 。 王 赠 芳 修 。《 泰 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 成 城 修 。《 武 定 府 志 》 三 十 八 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兖 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 陈 顾 䦅 修 。《 沂 州 府 志 》 二 十 三 卷 。 李 希 贤 修 。《 曹 州 府 志 》 二 十 二 卷 。 周 尚 质 修 。《 东 昌 府 志 》 五 十 卷 。 白 嵩 修 。《 青 州 府 志 》 六 十 四 卷 。 毛 永 相 修 。《 登 州 府 志 》 六 十 九 卷 。 贾 瑚 修 。《 莱 州 府 志 》 十 六 卷 。 严 有 禧 修 。《 太 原 府 志 》 六 十 卷 。 沈 树 声 修 。《 平 阳 府 志 》 三 十 六 卷 。 章 廷 珪 修 。《 蒲 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 周 景 柱 修 。《 潞 安 府 志 》 四 十 卷 。 张 淑 渠 修 。《 汾 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 孙 和 相 修 , 戴 震 撰 。《 泽 州 府 志 》 五 十 二 卷 。 朱 樟 修 。《 大 同 府 志 》 三 十 二 卷 。 吴 辅 宏 修 。《 宁 武 府 志 》 十 二 卷 。 周 景 柱 修 。《 朔 平 府 志 》 十 二 卷 。 刘 士 铭 修 。《 西 安 府 志 》 八 十 卷 。 严 长 明 撰 。《 同 州 府 志 》 三 十 四 卷 。 李 思 继 修 。《 凤 翔 府 志 》 十 二 卷 。 达 灵 阿 修 。《 汉 中 府 志 》 三 十 二 卷 。 严 如 煜 撰 。《 兴 安 府 志 》 三 十 卷 。 叶 世 倬 修 。《 延 安 府 志 》 八 十 卷 。 张 蕙 修 。《 榆 林 府 志 》 五 十 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兰 州 府 志 》 四 卷 。 陈 如 稷 修 。《 西 宁 志 》 七 卷 。 苏 锐 修 。《 甘 州 府 志 》 十 六 卷 。 锺 赓 起 修 。《 保 宁 府 志 》 六 十 二 卷 。 史 观 修 。《 重 庆 府 志 》 九 卷 。 王 梦 庚 修 。《 夔 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 恩 成 修 。《 雅 州 府 志 》 二 十 卷 。 陈 钧 修 。《 广 州 府 志 》 六 十 卷 。 沈 廷 芳 修 。《 肇 庆 府 志 》 二 十 一 卷 。 何 梦 瑶 撰 。《 韶 州 府 志 》 十 六 卷 。 唐 宗 尧 修 。《 惠 州 府 志 》 二 十 卷 。 吕 应 奎 修 。《 惠 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 刘 溎 年 修 。《 潮 州 府 志 》 四 十 二 卷 , 《 廉 州 府 志 》 二 十 卷 。 周 硕 勋 修 。《 高 州 府 志 》 十 六 卷 。 黄 安 涛 撰 。《 雷 州 府 志 》 二 十 卷 。 雷 学 海 修 。《 琼 州 府 志 》 四 十 四 卷 。 张 岳 崧 撰 。《 平 乐 府 志 》 四 十 卷 。 清 桂 修 。《 浔 州 府 志 》 三 十 九 卷 。 魏 笃 修 。《 镇 安 府 志 》 八 卷 。 傅 聚 修 。《 云 南 府 志 》 三 十 卷 。 张 毓 修 。《 大 理 府 志 》 三 十 卷 。 黄 元 治 修 。《 临 安 府 志 》 二 十 卷 。 江 濬 源 修 。《 楚 雄 府 志 》 十 卷 。 张 嘉 颖 修 。《 澂 江 府 志 》 十 六 卷 。 柳 正 芳 修 。《 广 南 府 志 》 四 卷 。 何 愚 修 。《 顺 宁 府 志 》 十 卷 。 刘 靖 修 。《 曲 靖 府 志 》 八 卷 。 程 封 修 。《 丽 江 府 志 》 二 卷 。 万 咸 燕 修 。《 永 昌 府 志 》 二 十 六 卷 。 宣 世 涛 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 东 川 府 志 》 二 十 卷 。 方 桂 修 。《 思 州 府 志 》 八 卷 。 蒋 深 修 。《 镇 远 府 志 》 二 十 卷 。 蔡 宗 建 修 。《 铜 仁 府 志 》 十 一 卷 。 徐 訚 修 。《 黎 平 府 志 》 四 十 一 卷 。 刘 宇 昌 修 。《 遵 义 府 志 》 四 十 八 卷 。 郑 珍 、 莫 友 芝 同 撰 。《 遵 化 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 刘 靖 修 。《 易 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 张 登 高 修 。《 冀 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 范 清 旷 修 。《 赵 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 祝 万 祉 修 。《 深 州 直 隶 州 风 土 记 》 二 十 二 卷 。 吴 汝 纶 撰 。《 定 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 王 榕 吉 修 。《 口 北 三 厅 志 》 十 八 卷 。 黄 可 润 修 。《 川 沙 厅 志 》 十 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 海 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 通 州 直 隶 州 志 》 十 五 卷 。 王 宜 亨 修 。《 广 德 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 滁 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 敦 泰 修 。《 和 州 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 夏 炜 修 。《 六 安 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 泗 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 莫 之 幹 修 。《 莲 花 厅 志 》 十 卷 。 李 其 昌 修 。《 宁 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 刘 丙 修 。《 定 南 厅 志 》 八 卷 。 赖 勋 修 。《 定 海 直 隶 厅 志 》 三 十 卷 。 陈 重 威 、 黄 以 周 同 撰 。《 玉 环 厅 志 》 四 卷 。 张 坦 龙 修 。《 玉 环 厅 志 》 十 五 卷 。 吕 鸿 焘 修 。《 厦 门 厅 志 》 十 六 卷 。 周 凯 修 。《 永 春 直 隶 州 志 》 十 六 卷 , 《 龙 岩 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 郑 一 崧 修 。《 噶 吗 兰 厅 志 》 八 卷 。 董 正 官 修 。《 淡 水 厅 志 》 十 五 卷 。 陈 培 桂 修 。《 荆 门 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 黄 昌 辅 修 。《 鹤 峰 直 隶 厅 志 》 十 四 卷 。 吉 锺 颖 修 。《 澧 州 直 隶 州 志 》 二 十 八 卷 。 魏 式 曾 修 。《 桂 阳 直 隶 州 志 》 二 十 七 卷 。 陈 延 棨 修 。《 凤 皇 直 隶 厅 志 》 二 十 卷 。 黄 应 培 修 。《 永 绥 直 隶 厅 志 》 十 八 卷 。 周 玉 衡 修 。《 乾 州 直 隶 厅 志 》 十 六 卷 。 赵 文 在 修 。《 晃 州 直 隶 厅 志 》 四 十 四 卷 。 俞 光 振 修 。《 靖 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 汪 尚 文 修 。《 郴 州 直 隶 州 志 》 四 十 三 卷 。 朱 偓 修 。《 郑 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 张 钺 修 。《 许 州 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 段 汝 舟 修 。《 陕 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 龚 崧 林 修 。《 淅 川 直 隶 厅 志 》 九 卷 。 徐 光 第 修 。《 汝 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 钱 福 昌 修 。《 济 宁 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 周 永 年 、 盛 百 二 同 撰 。《 临 清 直 隶 州 志 》 十 一 卷 。 朱 度 修 。《 胶 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 於 智 修 。《 平 定 直 隶 州 志 》 十 卷 。 金 明 源 修 。《 忻 州 直 隶 州 志 》 四 十 二 卷 。 方 戊 昌 修 。《 代 州 直 隶 州 志 》 六 卷 。 吴 重 光 修 。《 保 德 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 秉 韬 修 。《 霍 州 直 隶 州 志 》 二 十 五 卷 。 崔 允 临 修 。《 解 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 言 如 泗 修 。《 绛 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 张 成 德 修 。《 沁 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 雷 畅 修 。《 商 州 直 隶 州 志 》 十 四 卷 。 王 如 玖 修 。《 潼 关 厅 志 》 九 卷 。 杨 端 本 修 。《 定 远 厅 志 》 二 十 六 卷 。 余 修 凤 修 。《 留 坝 厅 志 》 十 卷 。 贺 仲 瑊 修 。《 汉 阴 厅 志 》 十 卷 。 钱 鹤 年 修 。《 鄜 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 吴 鸣 捷 修 。《 泾 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 张 延 福 修 。《 阶 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 林 忠 修 。《 秦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 任 其 昌 修 。《 肃 州 直 隶 州 志 》 不 分 卷 。 黄 文 炜 修 。《 循 化 厅 志 》 八 卷 。 龚 景 瀚 撰 。《 资 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 刘 蜅 修 。《 绵 州 直 隶 州 志 》 五 十 四 卷 。 范 绍 泗 修 。《 茂 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 杨 迦 怿 修 。《 马 边 厅 志 》 六 卷 。 周 斯 才 修 。《 叙 永 直 隶 厅 志 》 四 十 六 卷 。 周 伟 业 修 。《 江 北 厅 志 》 八 卷 。 宋 煊 修 。《 酉 阳 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 冯 世 瀛 修 。《 忠 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 吕 鋧 麟 撰 。《 石 砫 直 隶 厅 志 》 十 二 卷 。 王 槐 龄 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 十 九 卷 。 徐 长 发 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 四 十 六 卷 。 吴 巩 修 。《 连 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 单 兴 诗 修 。《 连 山 直 隶 厅 志 》 一 卷 。 姚 柬 之 修 。《 南 雄 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 黄 其 勤 修 。《 嘉 应 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 之 正 修 。《 钦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 朱 椿 年 修 。《 阳 江 直 隶 州 志 》 八 卷 。 胡 璟 修 。《 崖 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 宋 锦 修 。《 景 东 直 隶 厅 志 》 二 十 八 卷 。 罗 含 章 修 。《 广 西 府 志 》 二 十 六 卷 。 周 埰 修 。《 元 江 直 隶 州 志 》 四 卷 。 广 裕 修 。《 蒙 化 直 隶 厅 志 》 六 卷 。 徐 时 行 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 镇 边 抚 彝 直 隶 厅 志 》 八 卷 。 谢 体 仁 修 。《 永 清 县 志 》 二 十 四 卷 。 章 学 诚 撰 。《 迁 安 府 志 》 二 十 卷 , 《 抚 宁 县 志 》 十 二 卷 。 史 梦 兰 撰 。《 灵 寿 县 志 》 十 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 上 元 江 宁 县 志 》 三 十 卷 。 莫 友 芝 、 甘 绍 盘 同 撰 。《 高 淳 县 志 》 二 十 八 卷 。 张 裕 钊 撰 。《 吴 江 县 志 》 四 十 六 卷 。 郭 琇 撰 。《 黎 里 志 》 十 六 卷 。 徐 达 源 撰 。《 崇 明 县 志 》 十 八 卷 。 李 联 琇 撰 。《 华 亭 县 志 》 二 十 四 卷 。 姚 光 发 、 张 文 虎 撰 。《 娄 县 志 》 三 十 卷 。 陆 锡 熊 撰 。《 上 海 县 志 》 二 十 卷 。 李 林 松 撰 。《 南 汇 县 志 》 二 十 二 卷 。 张 文 虎 撰 。《 青 浦 县 志 》 四 十 卷 。 王 昶 撰 。《 武 进 阳 湖 县 志 》 三 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 无 锡 金 匮 县 志 》 四 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 宜 兴 荆 溪 县 志 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 荆 溪 县 志 》 四 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 丹 徒 县 志 》 六 十 卷 。 吕 耀 斗 撰 。《 宝 应 图 经 》 六 卷 。 刘 宝 楠 撰 。《 邳 州 志 》 二 十 卷 , 《 清 河 县 志 》 二 十 四 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 山 阳 县 志 》 二 十 一 卷 。 何 绍 基 、 丁 晏 同 撰 。《 合 肥 县 志 》 三 十 六 卷 。 左 辅 撰 。《 凤 台 县 志 》 十 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 弋 阳 县 志 》 十 四 卷 , 《 宜 春 县 志 》 十 五 卷 , 《 分 宜 县 志 》 十 五 卷 , 《 万 载 县 志 》 十 八 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 海 昌 备 志 》 十 六 卷 。 钱 泰 吉 撰 。《 海 盐 县 续 图 经 》 七 卷 。 王 为 珪 撰 。《 南 浔 镇 志 》 四 十 一 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 黄 岩 县 志 》 四 十 卷 。 王 咏 霓 撰 。《 罗 源 县 志 》 三 十 卷 。 林 春 溥 撰 。《 台 湾 县 志 》 十 七 卷 。 王 礼 撰 。《 黄 冈 县 志 》 二 十 四 卷 。 刘 恭 冕 撰 。《 麻 城 县 志 》 五 十 六 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 东 湖 县 志 》 三 十 卷 。 王 柏 心 撰 。《 湘 阴 县 志 》 三 十 六 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 武 陵 县 志 》 三 十 一 卷 。 杨 丕 复 、 杨 彝 珍 同 撰 。《 龙 阳 县 志 》 三 十 一 卷 。 黄 教 镕 撰 。《 杞 纪 》 二 十 二 卷 。 张 桢 撰 。《 孟 县 志 》 十 卷 。 冯 敏 昌 撰 。《 偃 师 县 志 》 三 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 登 封 县 志 》 二 十 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 新 城 县 志 》 十 四 卷 。 王 士 禛 撰 。《 曲 阜 县 志 》 二 十 六 卷 。 孔 毓 琚 撰 。《 聊 城 县 志 》 四 卷 。 傅 以 渐 撰 。《 灵 石 县 志 》 十 二 卷 。 王 志 瀜 撰 。《 澄 城 县 志 》 二 十 一 卷 。 洪 亮 吉 、 孙 星 衍 同 撰 。《 武 威 县 志 》 一 卷 , 《 镇 番 县 志 》 一 卷 , 《 永 昌 县 志 》 一 卷 , 《 古 浪 县 志 》 一 卷 , 《 平 番 县 志 》 一 卷 。 张 弨 美 撰 。《 什 邡 县 志 》 五 十 四 卷 。 纪 大 奎 撰 。《 罗 江 县 志 》 十 卷 。 李 调 元 撰 。《 遂 宁 县 志 》 六 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 新 会 县 志 》 十 四 卷 。 黄 培 芳 、 曾 钊 同 撰 。《 师 宗 州 志 》 二 卷 。 夏 治 元 撰 。《 弥 勒 州 志 》 二 十 七 卷 。 王 纬 撰 。《 禄 劝 州 志 》 二 卷 。 李 廷 宰 撰 。《 永 宁 州 志 》 十 二 卷 。 沈 毓 兰 撰 。以 上 地 理 类 都 会 郡 县 之 属《 盘 山 志 》 二 十 一 卷 。 乾 隆 十 九 年 , 蒋 溥 等 奉 敕 撰 。《 清 凉 山 新 志 》 十 卷 。 康 熙 间 敕 撰 。《 万 山 纲 目 》 二 十 一 卷 。 李 诚 撰 。《 长 白 山 录 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 万 岁 山 考 证 》 一 卷 , 《 昌 平 山 水 记 》 二 卷 , 《 岱 岳 记 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 泰 山 志 》 二 十 卷 。 金 棨 撰 。《 泰 山 道 里 记 》 一 卷 。 聂 鈫 撰 。《 岱 览 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 泰 山 述 记 》 十 卷 。 宋 思 仁 撰 。《 说 嵩 》 三 十 二 卷 , 《 嵩 岳 庙 史 》 十 卷 。 景 日 䦆 撰 。《 南 岳 志 》 八 卷 。 高 自 位 撰 。《 岳 麓 志 》 八 卷 。 赵 宁 撰 。《 华 岳 志 》 八 卷 。 李 榕 撰 。《 恒 岳 志 》 三 卷 。 张 崇 德 撰 。《 恒 山 志 》 五 卷 。 桂 敬 顺 撰 。《 摄 山 志 》 八 卷 。 陈 毅 撰 。《 宝 华 山 志 》 十 五 卷 。 刘 名 芳 撰 。《 䦷 山 志 》 八 卷 。 顾 云 撰 。《 茅 山 志 》 十 四 卷 。 笪 重 光 撰 。《 北 固 山 志 》 二 卷 。 释 了 璞 撰 。《 金 山 志 略 》 四 卷 。 释 行 海 撰 。《 焦 山 志 》 二 十 六 卷 。 吴 云 撰 。《 虎 丘 山 志 》 二 十 四 卷 。 顾 诒 禄 撰 。《 慧 山 记 续 编 》 四 卷 。 邵 涵 初 撰 。《 黄 山 志 》 七 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 九 华 纪 胜 》 二 十 三 卷 , 《 齐 山 岩 洞 志 》 二 十 六 卷 。 陈 蔚 撰 。《 庐 山 小 志 》 二 十 四 卷 。 蔡 瀛 撰 。《 青 源 山 志 略 》 十 三 卷 。 施 润 章 撰 。《 四 明 山 志 》 九 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 普 陀 山 志 》 十 五 卷 。 朱 谨 、 陈 璿 同 撰 。《 西 天 目 祖 山 志 》 八 卷 。 释 广 宾 撰 。《 天 台 山 全 志 》 十 六 卷 。 张 联 元 撰 。《 广 雁 荡 山 志 》 三 十 卷 。 曾 唯 撰 。《 天 竺 山 志 》 十 二 卷 。 管 廷 芳 撰 。《 武 夷 山 新 志 》 二 十 四 卷 。 董 天 工 撰 。《 麻 姑 山 丹 霞 洞 天 志 》 十 七 卷 。 罗 森 撰 。《 鼓 山 志 》 十 二 卷 。 僧 元 贤 撰 。《 大 别 山 志 》 十 卷 , 《 黄 鹄 山 志 》 十 二 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 莲 峰 志 》 五 卷 。 王 夫 之 撰 。《 洛 阳 龙 门 志 》 一 卷 。 路 朝 霖 撰 。《 太 岳 太 和 山 纪 略 》 八 卷 。 王 概 撰 。《 峨 眉 山 志 》 十 八 卷 。 蒋 超 撰 。《 罗 浮 山 志 会 编 》 二 十 二 卷 。 宋 广 业 撰 。《 西 樵 志 》 六 卷 。 马 符 箓 撰 。《 桂 郁 岩 洞 志 》 一 卷 。 贾 敦 临 撰 。《 鸡 足 山 志 》 十 卷 。 范 承 勋 撰 。《 水 经 注 集 释 订 譌 》 四 十 卷 。 沈 炳 巽 撰 。《 水 经 注 释 》 四 十 卷 , 《 刊 误 》 十 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 赵 一 清 撰 。《 水 经 注 校 》 三 十 卷 , 《 水 地 记 》 一 卷 。 戴 震 撰 。《 水 经 注 校 正 》 四 十 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 全 祖 望 撰 。《 水 经 注 释 地 》 四 十 卷 , 《 水 道 直 指 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 张 匡 学 撰 。《 水 经 释 地 》 八 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 水 经 注 疏 证 》 四 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 水 经 注 图 说 残 稿 》 四 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 水 经 注 西 南 诸 水 考 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 水 经 注 洛 泾 二 水 补 》 一 卷 。 谢 锺 英 撰 。《 水 经 注 图 》 二 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 合 校 水 经 注 》 四 十 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 先 谦 撰 。《 河 源 纪 略 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 七 年 , 纪 昀 、 陆 锡 熊 等 奉 敕 撰 。《 今 水 经 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 水 道 提 纲 》 二 十 八 卷 。 齐 召 南 撰 。《 江 源 记 》 一 卷 。 查 拉 吴 麟 撰 。《 导 江 三 议 》 一 卷 。 王 柏 心 撰 。《 长 江 图 说 》 十 二 卷 。 黄 翼 升 撰 。《 淮 流 一 勺 》 二 卷 。 范 以 煦 撰 。《 昆 仑 河 源 考 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 黄 河 全 图 》 五 卷 。 吴 大 澂 、 倪 文 蔚 同 撰 。《 中 国 黄 河 经 纬 度 图 》 一 卷 。 梅 启 照 撰 。《 历 代 黄 河 变 迁 图 考 》 四 卷 。 刘 鹗 撰 。《 东 西 二 汉 水 辨 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 汉 水 发 源 考 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 直 隶 河 渠 志 》 一 卷 。 陈 仪 撰 。《 二 渠 九 河 图 考 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 永 定 河 志 》 三 十 二 卷 。 李 逢 亨 撰 。《 西 域 水 道 记 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 关 中 水 道 记 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 蜀 水 考 》 四 卷 。 陈 登 龙 撰 。《 汴 水 说 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 漳 水 图 经 》 一 卷 。 姚 柬 之 撰 。《 山 东 全 河 备 考 》 四 卷 。 叶 方 恒 撰 。《 山 东 运 河 备 览 》 十 二 卷 。 陆  翟 撰 。《 扬 州 水 道 记 》 四 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 太 湖 备 考 》 十 六 卷 。 金 友 理 撰 。《 新 刘 河 志 》 一 卷 , 《 娄 江 志 》 一 卷 。 顾 士 梿 撰 。《 章 水 经 流 考 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 浙 江 图 考 》 三 卷 。 阮 元 撰 。《 洞 庭 湖 志 》 十 四 卷 。 万 年 淳 撰 。《 两 河 清 汇 》 八 卷 。 薛 凤 祚 撰 。《 河 纪 》 二 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 居 济 一 得 》 八 卷 。 张 伯 行 撰 。《 治 河 奏 绩 书 》 四 卷 。 靳 辅 撰 。《 畿 辅 水 利 辑 览 》 一 卷 , 《 水 利 营 田 图 说 》 一 卷 , 《 畿 辅 河 道 管 见 》 一 卷 , 《 水 利 私 议 》 一 卷 。 吴 邦 庆 撰 。《 河 防 刍 议 》 六 卷 。 崔 维 雅 撰 。《 畿 辅 水 利 四 案 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 潘 锡 恩 撰 。《 畿 辅 安 澜 志 》 十 卷 。 王 履 泰 撰 。《 畿 辅 水 利 议 》 一 卷 。 林 则 徐 撰 。《 北 河 续 记 》 八 卷 。 阎 廷 谟 撰 。《 行 水 金 鉴 》 一 百 七 十 五 卷 。 傅 泽 洪 撰 。《 续 行 水 金 鉴 》 一 百 五 十 六 卷 。 黎 世 垿 撰 。《 五 省 沟 洫 图 说 》 一 卷 。 沈 梦 兰 撰 。《 西 北 水 利 议 》 一 卷 。 许 承 宣 撰 。《 东 南 水 利 》 八 卷 。 沈 恺 曾 撰 。《 明 江 南 治 水 记 》 一 卷 。 陈 士 矿 撰 。《 三 吴 水 利 条 议 》 一 卷 。 钱 中 谐 撰 。《 江 苏 水 利 图 说 》 二 十 一 卷 。 陶 澍 撰 。《 江 苏 水 利 全 案 正 编 》 四 十 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 李 庆 云 撰 。《 浙 西 水 利 备 考 》 八 卷 。 王 凤 生 撰 。《 西 湖 水 利 考 》 一 卷 。 吴 农 祥 撰 。《 萧 山 水 利 书 》 七 卷 。 来 鸿 雯 、 张 文 瑞 、 张 学 懋 同 撰 。《 湘 湖 水 利 志 》 三 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 海 塘 新 志 》 六 卷 , 《 两 浙 海 塘 通 志 》 二 十 卷 。 方 观 承 撰 。《 海 塘 揽 要 》 十 二 卷 。 杨 鑅 撰 。《 捍 海 塘 志 》 一 卷 。 钱 文 瀚 撰 。《 海 塘 录 》 二 十 六 卷 。 翟 均 廉 撰 。《 海 道 图 说 》 十 五 卷 。 金 约 撰 。《 元 沙 克 什 河 防 通 议 》 二 卷 , 《 王 喜 治 河 图 略 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。以 上 地 理 类 山 川 河 渠 之 属《 西 域 图 志 》 五 十 二 卷 。 乾 隆 二 十 一 年 , 刘 统 勋 等 奉 敕 撰 。《 藩 部 要 略 》 十 八 卷 , 《 西 陲 要 略 》 四 卷 , 《 西 域 释 地 》 一 卷 , 《 西 域 行 程 记 》 一 卷 , 《 万 里 行 程 记 》 四 卷 。 祁 韵 士 撰 。《 蒙 古 游 牧 记 》 十 六 卷 。 张 穆 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 西 陲 总 统 事 略 》 十 二 卷 。 松 筠 撰 。《 西 域 闻 见 录 》 八 卷 。 七 十 一 撰 。《 卫 藏 图 志 》 五 十 卷 。 盛 绳 祖 撰 。《 西 藏 通 考 》 八 卷 。 黄 沛 翘 撰 。《 康 輶 纪 行 》 十 六 卷 。 姚 莹 撰 。《 金 川 琐 记 》 六 卷 。 李 心 衡 撰 。《 西 游 记 金 山 以 东 释 》 一 卷 。 沈 尧 撰 。《 朔 方 备 乘 》 八 十 五 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 三 州 辑 略 》 九 卷 。 和 宁 撰 。《 蛮 司 合 志 》 十 五 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 楚 南 苗 志 》 六 卷 。 段 汝 霖 撰 。《 苗 防 备 览 》 二 十 二 卷 , 《 三 省 边 防 备 览 》 十 六 卷 。 严 如 煜 撰 。《 苗 蛮 合 志 》 二 卷 。 曹 树 翘 撰 。《 楚 峒 志 略 》 一 卷 。 吴 省 兰 撰 。《 云 缅 山 川 志 》 一 卷 。 李 荣 升 撰 。《 台 湾 纪 略 》 一 卷 。 林 谦 光 撰 。《 澎 湖 纪 略 》 十 二 卷 。 胡 建 伟 撰 。《 澳 门 记 略 》 二 卷 。 印 光 任 、 张 汝 霖 同 撰 。《 海 防 述 略 》 一 卷 。 杜 臻 撰 。《 海 防 备 览 》 十 卷 。 薛 传 源 撰 。《 防 海 辑 要 》 十 八 卷 , 《 图 》 一 卷 。 俞 昌 会 撰 。《 洋 防 辑 要 》 二 十 四 卷 。 严 如 煜 撰 。以 上 地 理 类 边 防 之 属《 西 湖 志 纂 》 十 二 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 梁 诗 正 奉 敕 撰 。《 历 代 帝 王 宅 京 记 》 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 陵 寝 备 考 》 五 十 卷 , 《 宗 庙 附 考 》 八 卷 。 朱 孔 阳 撰 。《 帝 陵 图 说 》 四 卷 。 梁 份 撰 。《 唐 两 京 城 坊 考 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 宋 东 京 考 》 二 十 卷 。 周 城 撰 。《 圆 明 园 记 》 一 卷 。 黄 凯 钧 撰 。《 南 宋 古 迹 考 》 二 卷 。 周 春 撰 。《 北 平 古 今 记 》 十 卷 , 《 建 康 古 今 记 》 十 卷 , 《 营 平 二 州 地 名 记 》 一 卷 , 《 山 东 考 古 录 》 一 卷 , 《 谲 觚 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 关 中 胜 迹 图 志 》 三 十 二 卷 。 毕 沅 撰 。《 江 城 名 迹 》 二 卷 。 陈 宏 绪 撰 。《 潞 城 考 古 录 》 二 卷 。 刘 锡 信 撰 。《 两 浙 防 护 录 》 不 分 卷 。 阮 元 撰 。《 西 湖 志 》 四 十 六 卷 。 傅 玉 露 撰 。《 先 圣 庙 林 记 》 一 卷 。 屈 大 均 撰 。《 阙 里 广 志 》 二 十 卷 。 宋 际 、 李 庆 长 同 撰 。《 阙 里 述 闻 》 十 四 卷 。 郑 晓 如 撰 。《 仓 圣 庙 志 》 一 卷 。 祝 炳 森 撰 。《 梅 里 志 》 四 卷 。 吴 存 礼 撰 。《 伍 公 庙 志 》 六 卷 。 金 志 章 撰 。《 卧 龙 冈 志 》 二 卷 。 罗 景 星 撰 。《 鹦 鹉 洲 志 》 四 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 兰 亭 志 》 一 卷 。 王 复 礼 撰 。《 南 岳 二 贤 祠 志 》 八 卷 。 尹 继 隆 撰 。《 濂 溪 志 》 七 卷 。 周 诰 撰 。《 岳 庙 志 略 》 十 卷 。 冯 培 撰 。《 于 忠 肃 公 祠 墓 录 》 十 二 卷 。 丁 丙 撰 。《 平 山 堂 小 志 》 十 二 卷 。 程 梦 星 撰 。《 沧 浪 小 志 》 二 卷 。 宋 荦 撰 。《 竹 垞 小 志 》 五 卷 。 阮 元 撰 。《 白 鹿 书 院 志 》 十 九 卷 。 毛 德 琦 撰 。《 鹅 湖 讲 舍 汇 编 》 十 二 卷 。 郑 之 侨 撰 。《 明 道 书 院 纪 绩 》 四 卷 。 章 秉 法 撰 。《 东 林 书 院 志 》 二 十 二 卷 。 高 { 山 桂 } 、 高 嶐 、 高 廷 珍 、 高 陛 、 许 献 同 撰 。《 毓 文 书 院 志 》 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 学 海 堂 志 》 一 卷 。 林 伯 桐 撰 。《 文 澜 阁 志 》 二 卷 。 孙 树 礼 等 撰 。以 上 地 理 类 古 迹 之 属《 宸 垣 识 略 》 十 六 卷 。 吴 长 元 撰 。《 天 府 广 记 》 四 十 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 金 鳌 退 食 笔 记 》 二 卷 , 《 松 亭 行 纪 》 二 卷 , 《 塞 北 小 钞 》 一 卷 , 《 东 巡 扈 从 日 录 》 一 卷 , 《 西 巡 扈 从 日 录 》 二 卷 。 高 士 奇 撰 。《 都 门 纪 略 》 四 卷 。 杨 静 亭 撰 。《 盛 京 疆 域 考 》 六 卷 。 杨 同 桂 、 孙 宗 瀚 同 撰 。《 辽 载 前 集 》 二 卷 。 林 本 裕 撰 。《 吉 林 外 纪 》 十 卷 。 萨 英 额 撰 。《 黑 龙 江 外 纪 》 四 卷 。 西 清 撰 。《 龙卷 一 百 四 十 六 志 一 百 二 十 一。

卷 一 百 四 十 六 志 一 百 二 十 一。

吴 玉 搢 撰 。《 说 文 系 传 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 汪 宪 撰 。《 说 文 答 问 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 六 书 通 》 十 卷 。 闵 齐 汲 撰 。《 说 文 偏 旁 考 》 二 卷 。 吴 照 撰 。《 说 文 旧 音 》 一 卷 , 《 音 同 字 异 辨 》 一 卷 。 毕 沅 撰 。《 六 书 转 注 古 义 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 说 文 解 字 段 氏 注 》 三 十 卷 , 《 六 书 音 韵 表 》 五 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 订 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 惠 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 惠 栋 撰 。《 说 文 解 字 通 正 》 十 四 卷 。 潘 奕 俊 撰 。《 王 氏 读 说 文 记 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 勘 记 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 说 文 补 考 》 一 卷 , 《 汉 学 谐 声 》 二 十 四 卷 , 《 古 音 论 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 戚 学 标 撰 。《 说 文 古 籀 疏 证 》 六 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 说 文 古 语 考 》 二 卷 。 程 际 盛 撰 。《 六 书 转 注 录 》 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 说 文 解 字 义 证 》 五 十 卷 , 《 说 文 段 注 钞 案 》 一 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 说 文 段 注 订 补 》 十 四 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 说 文 徐 氏 新 附 考 证 》 一 卷 , 《 说 文 统 释 序 注 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 说 文 解 字 斠 诠 》 十 四 卷 。 钱 坫 撰 。《 说 文 述 谊 》 二 卷 。 毛 际 盛 撰 。《 说 文 字 原 集 注 》 十 六 卷 , 《 表 》 一 卷 , 《 说 》 一 卷 。 蒋 和 撰 。《 席 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 席 世 昌 撰 。《 说 文 管 见 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 六 书 说 》 一 卷 。 江 声 撰 。《 说 文 校 义 》 三 十 卷 。 姚 文 田 、 严 可 均 同 撰 。《 说 文 声 系 》 十 四 卷 , 《 说 文 解 字 考 异 》 十 四 卷 , 《 偏 旁 举 略 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 说 文 翼 》 十 六 卷 , 《 说 文 声 类 》 二 卷 , 《 说 文 订 订 》 一 卷 。 严 可 均 撰 。《 说 文 五 翼 》 八 卷 。 王 煦 撰 。《 说 文 辨 字 正 俗 》 八 卷 。 李 富 孙 撰 。《 说 文 解 字 群 经 正 字 》 二 十 八 卷 。 邵 英 撰 。《 说 文 通 训 定 声 》 十 八 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 柬 韵 》 一 卷 , 《 说 雅 》 一 卷 , 《 小 学 识 馀 》 四 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 说 文 经 字 考 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 说 文 检 字 》 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 毛 谟 撰 。《 说 文 双 声 叠 韵 谱 》 一 卷 。 邓 廷 桢 撰 。《 形 声 类 编 》 五 卷 。 丁 履 恒 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 徐 松 撰 。《 读 说 文 证 疑 》 一 卷 。 陈 诗 庭 撰 。《 小 学 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 说 文 古 字 考 》 十 四 卷 。 沈 涛 撰 。《 说 文 说 》 一 卷 。 孙 济 世 撰 。《 说 文 系 传 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 释 例 》 二 十 卷 , 《 说 文 补 正 》 二 十 卷 , 《 说 文 解 字 句 读 》 三 十 卷 , 《 句 读 补 正 》 三 十 卷 , 《 说 文 韵 谱 校 》 五 卷 , 《 新 附 考 校 正 》 一 卷 , 《 正 字 略 》 一 卷 , 《 文 字 蒙 求 》 四 卷 。 王 筠 撰 。《 说 文 谐 声 谱 》 九 卷 。 张 成 孙 撰 。《 说 文 段 注 订 》 八 卷 , 《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 续 考 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 玉 篇 校 录 》 一 卷 。 钮 树 玉 撰 。《 说 文 释 例 》 二 卷 , 《 说 文 音 韵 表 》 十 八 卷 。 江 沅 撰 。《 说 文 段 注 匡 谬 》 八 卷 。 徐 承 庆 撰 。《 说 文 辨 疑 》 一 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 龚 自 珍 撰 。《 许 氏 说 音 》 四 卷 。 许 桂 林 撰 。《 说 文 引 经 考 异 》 十 六 卷 。 柳 荣 宗 撰 。《 说 文 疑 疑 》 二 卷 。 《 附 录 》 一 卷 。 孔 广 居 撰 。《 说 文 拈 字 》 七 卷 , 《 补 遗 》 二 卷 。 王 玉 树 撰 。《 说 文 校 定 本 》 二 卷 。 朱 士 端 撰 。《 说 文 答 问 疏 证 》 六 卷 。 薛 传 均 撰 。《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 说 文 逸 字 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 郑 珍 撰 。《 说 文 声 读 考 》 七 卷 , 《 说 文 声 订 》 二 卷 , 《 说 文 建 首 字 读 》 一 卷 。 苗 夔 撰 。《 六 书 转 注 说 》 二 卷 。 夏 炘 撰 。《 说 文 谐 声 孳 生 述 》 一 卷 。 陈 立 撰 。《 说 文 引 经 考 证 》 八 卷 , 《 说 文 举 例 》 一 卷 。 陈 瑑 撰 。《 读 说 文 记 》 一 卷 。 许 梿 撰 。《 唐 写 本 说 文 木 部 笺 异 》 一 卷 。 莫 友 芝 撰 。《 谐 声 补 逸 》 十 四 卷 , 附 《 札 记 》 一 卷 。 宋 保 撰 。《 六 书 系 韵 》 二 十 四 卷 , 《 检 字 》 二 卷 。 李 贞 撰 。《 说 文 双 声 》 二 卷 , 《 说 文 叠 韵 》 二 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 儿 笘 录 》 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 印 林 遗 著 》 一 卷 。 许 瀚 撰 。《 说 文 段 注 撰 要 》 九 卷 。 马 寿 龄 撰 。《 说 文 外 编 》 十 六 卷 , 《 说 文 引 经 例 辨 》 三 卷 。 雷 浚 撰 。《 说 文 揭 原 》 二 卷 , 《 说 文 发 疑 》 六 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 解 字 校 记 》 一 卷 。 张 行 孚 撰 。《 说 文 解 字 索 隐 》 一 卷 , 《 补 例 》 一 卷 。 张 度 撰 。《 说 文 系 传 校 勘 记 》 三 卷 。 承 培 元 、 夏 灏 、 吴 永 康 撰 。《 说 文 引 经 证 例 》 二 十 四 卷 。 承 培 元 撰 。《 说 文 古 籀 补 》 十 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 字 说 》 一 卷 。 吴 大 澂 撰 。《 说 文 本 经 答 问 》 二 卷 , 《 说 文 浅 说 》 一 卷 。 郑 知 同 撰 。《 说 文 重 文 本 部 考 》 一 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 古 籀 拾 遗 》 三 卷 , 附 《 宋 政 和 礼 器 文 字 考 》 一 卷 , 《 名 原 》 二 卷 。 孙 诒 让 撰 。《 说 文 引 群 说 故 》 二 十 七 卷 。 郑 文 焯 撰 。《 说 文 解 字 引 汉 律 令 考 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 王 仁 俊 撰 。《 洨 民 遗 文 》 一 卷 。 孙 传 凤 撰 。《 小 学 考 》 五 十 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 九 经 字 样 疑 》 一 卷 , 《 五 经 文 字 疑 》 一 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 汗 简 笺 正 》 七 卷 。 郑 珍 撰 。《 隶 释 刊 误 》 一 卷 。 黄 丕 烈 撰 。《 复 古 编 校 正 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 葛 鸣 阳 撰 。《 古 音 骈 字 续 编 》 五 卷 。 庄 履 丰 、 庄 鼎 铉 同 撰 。《 缪 篆 分 韵 》 五 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 篆 隶 考 异 》 二 卷 。 周 靖 撰 。《 隶 辨 》 八 卷 。 顾 蔼 吉 撰 。《 隶 法 汇 纂 》 十 卷 。 项 怀 述 撰 。《 汉 隶 拾 遗 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 汉 隶 异 同 》 六 卷 。 甘 扬 声 撰 。《 隶 通 》 二 卷 。 钱 庆 曾 撰 。《 隶 篇 》 十 五 卷 , 《 续 》 十 五 卷 , 《 补 》 十 五 卷 。 翟 云 升 撰 。《 金 石 文 字 辨 异 》 十 二 卷 。 邢 澍 撰 。《 钟 鼎 字 源 》 五 卷 。 汪 立 名 撰 。《 积 古 斋 钟 鼎 彝 器 款 识 》 十 卷 。 阮 元 撰 。《 筠 清 馆 金 文 》 五 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 从 古 堂 款 识 学 》 十 六 卷 。 徐 同 柏 撰 。《 攟 古 录 金 文 》 九 卷 。 吴 式 芬 撰 。《 两 罍 轩 彝 器 图 释 》 十 二 卷 。 吴 云 撰 。《 攀 古 楼 彝 器 款 识 》 二 卷 。 潘 祖 荫 撰 。《 石 鼓 然 疑 》 一 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 石 鼓 文 考 释 》 一 卷 。 任 兆 麟 撰 。《 石 鼓 文 读 七 种 》 一 卷 。 吴 东 发 撰 。《 石 鼓 文 定 本 》 十 卷 。 沈 梧 撰 。《 续 字 汇 补 》 十 二 卷 。 吴 志 伊 撰 。《 字 贯 提 要 》 四 十 卷 。 王 锡 侯 撰 。《 字 学 辨 正 集 成 》 四 卷 。 姚 心 舜 撰 。《 仓 颉 篇 》 三 卷 , 《 续 》 一 卷 , 《 补 》 二 卷 。 孙 星 衍 原 辑 , 任 大 椿 续 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。《 小 学 钩 沈 》 十 八 卷 。 任 大 椿 辑 。《 字 林 考 逸 》 八 卷 , 《 补 》 一 卷 。 任 大 椿 原 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。周 《 太 史 籀 篇 》 一 卷 。 秦 李 斯 等 《 仓 颉 篇 》 一 卷 。汉 司 马 相 如 《 凡 将 篇 》 一 卷 。汉 扬 雄 《 训 纂 篇 》 一 卷 。汉 杜 林 《 仓 颉 训 诂 》 一 卷 。汉 服 虔 《 通 俗 文 》 一 卷 。汉 卫 宏 《 古 文 官 书 》 一 卷 。汉 蔡 邕 《 劝 学 篇 》 一 卷 。汉 郭 显 卿 《 杂 字 指 》 一 卷 。魏 张 揖 《 埤 苍 》 一 卷 、 《 古 今 字 诂 》 一 卷 、 《 杂 字 》 一 卷 。魏 周 成 《 杂 字 解 诂 》 一 卷 。吴 朱 育 《 异 字 》 一 卷 。吴 项 峻 始 《 学 篇 》 一 卷 。晋 索 靖 《 草 书 状 》 一 卷 。晋 卫 恒 《 四 体 书 势 》 一 卷 。晋 葛 洪 《 要 用 字 苑 》 一 卷 。晋 束 晰 《 发 蒙 记 》 一 卷 。晋 顾 恺 之 《 启 蒙 记 》 一 卷 。晋 李 彤 《 字 指 》 一 卷 。附 《 单 行 字 》 一 卷 。宋 何 承 天 《 纂 文 》 一 卷 。宋 颜 延 之 《 庭 诰 》 一 卷 、 《 纂 要 》 一 卷 、 《 诂 幼 》 一 卷 。梁 元 帝 《 纂 要 》 一 卷 。梁 阮 孝 绪 《 文 字 集 略 》 一 卷 。梁 庾 俨 默 《 演 说 文 》 一 卷 。梁 樊 恭 《 广 苍 》 一 卷 。后 魏 杨 承 庆 《 字 统 》 一 卷 。后 魏 江 式 《 古 今 文 字 表 》 一 卷 。隋 曹 宪 《 文 字 指 归 》 一 卷 。隋 诸 葛 颖 《 桂 苑 珠 丛 》 一 卷 。不 著 时 代 、 撰 人 《 分 毫 字 样 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。后 魏 宋 世 良 《 字 略 》 一 卷 。不 著 时 代 陆 善 经 《 新 字 林 》 一 卷 。《 字 书 》 一 卷 。唐 开 元 《 文 字 音 义 》 一 卷 、 《 小 学 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 字 书 之 属《 易 音 》 三 卷 , 《 诗 本 音 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 诗 叶 韵 辨 》 一 卷 。 王 夫 之 撰 。《 易 韵 》 四 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 诗 经 叶 音 辨 譌 》 八 卷 。 刘 维 谦 撰 。《 九 经 韵 证 》 一 卷 。 吴 廷 华 撰 。《 十 三 经 音 略 》 十 三 卷 。 周 春 撰 。《 诗 音 表 》 一 卷 。 钱 坫 撰 。《 诗 音 辨 》 二 卷 。 李 调 元 撰 。《 诗 声 类 》 十 二 卷 , 《 诗 声 分 例 》 一 卷 。 孔 广 森 撰 。《 诗 经 韵 读 》 四 卷 , 《 群 经 韵 读 》 一 卷 , 《 先 秦 韵 读 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 诗 声 衍 》 一 卷 。 刘 逢 禄 撰 。《 毛 诗 双 声 叠 韵 说 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 毛 诗 韵 订 》 十 卷 。 苗 夔 撰 。《 三 百 篇 原 声 》 七 卷 。 夏 味 堂 撰 。《 尔 雅 直 音 》 二 卷 。 王 祖 源 撰 。《 唐 韵 正 》 二 十 卷 , 《 补 正 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 广 韵 正 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 唐 韵 考 》 五 卷 。 纪 容 舒 撰 。《 唐 韵 四 声 正 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 九 经 补 韵 考 正 》 一 卷 。 钱 绎 撰 。《 集 韵 考 正 》 十 卷 。 方 成 珪 撰 。《 广 韵 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 集 韵 校 误 》 四 卷 , 《 群 经 音 辨 校 误 》 一 卷 。 陆 心 源 撰 。《 音 论 》 三 卷 , 《 古 音 表 》 二 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 古 今 通 韵 》 十 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 古 今 韵 考 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 声 韵 丛 说 》 一 卷 , 《 韵 问 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 古 音 通 》 八 卷 。 柴 绍 炳 撰 。《 古 今 韵 略 》 五 卷 。 邵 长 蘅 撰 。《 古 音 正 义 》 一 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 声 韵 图 谱 》 一 卷 。 钱 人 麟 撰 。《 古 韵 标 准 》 四 卷 。 江 永 撰 。《 声 韵 考 》 四 卷 , 《 声 类 表 》 十 卷 , 《 转 语 》 二 十 章 。 戴 震 撰 。《 声 类 》 四 卷 , 《 音 韵 问 答 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 汉 魏 音 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 古 音 谐 》 八 卷 。 姚 文 田 撰 。《 古 韵 论 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 廿 一 部 谐 声 表 》 一 卷 , 《 入 声 表 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 古 今 韵 准 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 歌 麻 古 韵 考 》 四 卷 。 苗 夔 撰 。《 五 音 论 》 二 卷 。 邹 汉 勋 撰 。《 述 韵 》 十 卷 。 夏 燮 撰 。《 古 韵 通 说 》 四 卷 。 龙 翰 臣 撰 。《 刘 氏 遗 箸 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 韵 府 钩 沈 》 四 卷 。 雷 浚 撰 。《 钦 定 叶 韵 汇 辑 》 五 十 八 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 梁 诗 正 等 奉 敕 撰 。《 榕 村 韵 书 》 五 卷 。 李 光 地 撰 。《 韵 歧 》 四 卷 。 江 昱 撰 。《 诗 韵 析 》 五 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 汪 绂 撰 。《 官 韵 考 异 》 一 卷 。 吴 省 钦 撰 。《 韵 辨 附 文 》 五 卷 。 沈 兆 霖 撰 。《 诗 韵 辨 字 略 》 五 卷 。 黄 倬 撰 。《 韵 诂 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 方 濬 颐 撰 。《 钦 定 音 韵 阐 微 》 十 八 卷 , 《 韵 谱 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 同 文 韵 统 》 六 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 庄 亲 王 允 禄 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 音 韵 述 微 》 三 十 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 类 音 》 八 卷 。 潘 耒 撰 。《 等 切 元 声 》 十 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 四 声 切 韵 表 》 四 卷 , 《 音 学 辨 微 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 沈 氏 四 声 考 》 二 卷 。 纪 昀 撰 。《 四 声 韵 和 表 》 五 卷 。 洪 榜 撰 。《 四 声 易 知 录 》 四 卷 。 姚 文 田 撰 。《 等 韵 丛 说 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 字 母 辨 》 一 卷 。 黄 廷 鉴 撰 。《 四 声 切 韵 表 补 正 》 三 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 刘 氏 碎 金 》 一 卷 , 《 中 州 切 音 论 赘 论 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 四 声 定 切 》 四 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 切 韵 考 》 六 卷 , 《 外 篇 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 翻 切 简 可 篇 》 二 卷 。 张 燮 承 撰 。宋 司 马 光 《 切 韵 指 掌 图 》 二 卷 , 附 《 捡 例 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 三 十 八 年 王 际 华 等 奉 敕 辑 。魏 李 登 《 声 类 》 一 卷 。晋 吕 静 《 韵 集 》 一 卷 。北 齐 阳 休 之 《 韵 略 》 一 卷 。唐 僧 神 珙 《 四 声 五 音 九 弄 反 钮 图 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。宋 李 概 《 音 谱 》 一 卷 。《 声 谱 》 一 卷 。唐 孙 愐 《 唐 韵 》 二 卷 。唐 颜 真 卿 《 韵 海 镜 源 》 一 卷 。唐 李 舟 《 切 韵 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 韵 书 之 属《 西 域 同 文 志 》 二 十 四 卷 。 乾 隆 二 十 八 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 增 订 清 文 鉴 》 三 十 二 卷 、 《 补 编 》 四 卷 、 《 总 纲 》 八 卷 、 《 补 总 纲 》 二 卷 。 乾 隆 三 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 清 汉 对 音 字 式 》 一 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 敕 撰 。《 满 洲 蒙 古 汉 字 三 合 切 音 清 文 鉴 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 清 文 汇 书 》 十 二 卷 。 李 延 基 撰 。《 清 文 补 汇 》 八 卷 。 宗 室 宜 兴 撰 。《 清 文 备 考 》 六 卷 。 戴 穀 撰 。《 清 文 启 蒙 》 四 卷 。 舞 格 撰 。《 三 合 便 览 》 十 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。《 清 文 总 汇 》 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。以 上 小 学 类 清 文 之 属清 代 肇 基 东 陲 , 造 创 伊 始 , 文 教 未 宏 。 太 宗 首 命 大 学 士 希 福 等 译 辽 、 金 、 元 三 史 , 逮 世 祖 译 史 告 成 , 二 年 又 有 议 修 明 史 之 诏 。 惟 其 时 区 宇 未 宁 , 日 不 暇 给 , 是 以 石 渠 之 建 , 犹 未 遑 焉 。 圣 祖 继 统 , 诏 举 博 学 鸿 儒 , 继 修 《 明 史 》 , 复 纂 诸 《 经 解 》 、 《 图 书 集 成 》 等 书 , 以 网 罗 遗 逸 , 拔 擢 英 才 , 宏 奖 斯 文 , 润 色 鸿 业 , 驯 致 太 平 之 治 , 而 海 内 彬 彬 靡 然 向 风 矣 。 世 宗 嗣 位 , 再 举 鸿 词 , 未 行 而 崩 。高 宗 初 元 , 继 试 鸿 博 , 采 访 遗 书 。 乾 隆 三 十 七 年 谕 曰 : “ 朕 稽 古 右 文 , 聿 资 治 理 , 几 馀 典 学 , 日 有 孜 孜 。 因 思 策 府 缥 缃 , 载 籍 极 博 , 其 钜 者 羽 翼 经 训 , 垂 范 方 来 , 固 足 称 千 秋 法 鉴 , 即 在 识 小 之 徒 , 专 门 撰 述 , 细 及 名 物 象 数 , 兼 综 条 贯 , 各 自 成 家 , 亦 莫 不 有 所 发 明 , 可 为 游 艺 养 心 之 助 。 然 或 逸 在 名 山 , 未 登 柱 史 , 正 宜 及 时 采 集 , 汇 送 京 师 , 以 彰 千 古 同 文 之 盛 。 其 令 直 省 督 抚 、 学 政 加 意 购 访 , 量 为 给 价 , 家 藏 钞 本 , 录 副 呈 送 。 庶 几 藏 在 石 渠 , 用 储 乙 览 , 《 四 库 》 、 《 七 略 》 益 昭 美 备 , 称 朕 意 焉 。 ” 於 是 安 徽 学 政 朱 筠 条 奏 明 《 永 乐 大 典 》 内 多 古 书 , 请 开 局 纂 辑 , 缮 写 各 自 为 书 。 时 《 永 乐 大 典 》 储 翰 林 院 , 已 有 残 缺 , 原 书 为 卷 二 万 二 千 九 百 三 十 七 , 缺 二 千 四 百 四 卷 , 存 二 万 四 百 七 十 三 卷 , 为 册 九 千 八 百 八 十 一 。 高 宗 下 筠 议 , 大 学 士 于 敏 中 力 赞 其 说 。 明 年 , 诏 设 四 库 全 书 馆 , 以 皇 子 永 瑢 、 大 学 士 于 敏 中 等 为 总 裁 , 侍 郎 纪 昀 、 大 理 寺 卿 陆 锡 熊 等 为 总 纂 , 其 纂 修 等 官 则 有 戴 震 、 邵 晋 涵 、 庄 存 与 、 任 大 椿 、 王 念 孙 、 姚 鼐 、 翁 方 纲 、 朱 筠 等 , 与 事 者 三 百 馀 人 , 皆 博 选 一 时 之 俊 。 历 二 十 年 , 始 缮 写 告 成 。 先 后 编 辑 之 书 三 百 八 十 五 种 , 以 聚 珍 版 印 行 百 馀 种 。 三 十 九 年 , 催 缴 直 省 藏 书 , 四 方 竞 进 秘 籍 甚 众 , 江 、 浙 督 抚 采 进 者 达 四 五 千 种 , 浙 江 鲍 士 恭 、 范 懋 柱 、 汪 启 淑 , 江 苏 马 裕 家 藏 之 籍 , 呈 进 者 各 六 七 百 种 , 周 厚 堉 、 蒋 曾 莹 、 吴 玉 墀 、 孙 仰 曾 、 汪 汝 瑮 等 亦 各 进 书 百 种 以 上 。 至 是 天 府 之 藏 , 卓 越 前 代 , 特 命 纪 昀 等 撰 《 四 库 全 书 总 目 》 , 著 录 三 千 四 百 五 十 八 种 , 存 目 著 录 六 千 七 百 八 十 八 种 , 都 一 万 二 百 四 十 六 种 。 复 以 《 总 目 提 要 》 卷 帙 浩 繁 , 学 子 翻 阅 匪 易 , 又 命 纪 昀 就 《 总 目 》 之 书 别 纂 《 四 库 简 明 目 录 》 , 其 存 目 之 书 不 预 焉 。先 是 高 宗 命 撷 《 四 库 》 精 华 , 都 四 百 六 十 四 部 , 缮 为 薈 要 , 藏 诸 摛 藻 堂 , 以 备 御 览 。当 是 时 , 四 库 写 书 至 十 六 万 八 千 册 , 诏 钞 四 分 , 分 庋 京 师 文 渊 、 京 西 圆 明 园 文 源 、 奉 天 文 溯 、 热 河 文 津 四 阁 , 复 简 选 精 要 , 命 武 英 殿 刊 版 颁 行 。 四 十 七 年 , 诏 再 写 三 分 , 分 贮 扬 州 大 观 堂 之 文 汇 阁 、 镇 江 金 山 寺 之 文 宗 阁 、 杭 州 圣 因 寺 玉 兰 堂 之 文 澜 阁 , 令 好 古 之 士 欲 读 中 秘 书 者 , 任 其 入 览 。 用 是 海 内 从 风 , 人 文 炳 蔚 , 学 术 昌 盛 , 方 驾 汉 、 唐 。 后 文 源 载 籍 烬 於 英 法 联 军 , 文 汇 、 文 宗 毁 於 洪 杨 之 乱 , 文 澜 亦 有 散 佚 。 独 文 渊 、 文 溯 、 文 津 三 阁 之 书 , 巍 然 具 存 , 书 皆 钞 本 , 其 宋 、 元 精 刊 , 多 储 大 内 天 禄 琳 琅 等 处 , 载 诸 《 宫 史 》 ; 而 外 省 督 抚 , 礼 聘 儒 雅 , 广 修 方 志 , 郡 邑 典 章 , 粲 然 大 备 。 阮 元 补 四 库 未 收 书 四 百 五 十 四 种 , 复 刊 学 海 堂 《 经 解 》 一 千 四 百 十 二 卷 , 王 先 谦 续 刊 一 千 三 百 十 五 卷 , 甄 采 精 博 , 一 代 经 学 人 文 萃 焉 。 曾 国 藩 督 两 江 , 倡 设 金 陵 、 苏 州 、 扬 州 、 浙 江 、 武 昌 官 书 局 , 张 之 洞 督 粤 , 设 广 雅 书 局 , 皆 慎 选 通 儒 , 审 校 群 籍 , 广 为 剞 劂 , 以 惠 士 林 , 而 私 家 校 勘 , 精 镂 亦 夥 , 丛 书 之 富 , 曩 代 莫 京 。清 之 末 叶 , 欧 风 东 渐 , 科 学 日 昌 。 同 治 初 , 设 江 南 制 造 局 , 始 译 西 籍 。 光 绪 末 , 复 设 译 书 局 , 流 风 所 被 , 译 书 竞 出 , 忧 世 俊 英 , 群 研 时 务 。 是 时 敦 煌 写 经 , 殷 墟 龟 甲 , 异 书 秘 宝 , 胥 见 垲 壤 , 实 足 献 纳 艺 林 , 宏 裨 学 术 , 其 间 硕 学 名 儒 , 各 标 宗 派 , 故 鸿 篇 钜 制 , 不 可 殚 纪 。艺 文 旧 例 , 胥 列 古 籍 , 清 代 《 总 目 》 , 既 已 博 载 , 兹 志 著 录 , 取 则 《 明 史 》 , 断 自 清 代 。 四 部 分 类 , 多 从 《 总 目 》 , 审 例 订 譌 , 间 有 异 撰 。 清 儒 箸 述 , 总 目 所 载 , 捊 采 靡 遗 , 存 目 稍 芜 , 斠 录 从 慎 。 乾 隆 以 前 , 漏 者 补 之 , 嘉 庆 以 后 , 缺 者 续 之 , 苟 有 纤 疑 , 则 从 盖 阙 。 前 朝 群 书 , 例 既 弗 录 , 清 代 辑 佚 , 异 乎 斯 旨 , 裒 纂 功 深 , 无 殊 撰 述 , 故 附 载 焉 。。

吴 玉 搢 撰 。《 说 文 系 传 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 汪 宪 撰 。《 说 文 答 问 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 六 书 通 》 十 卷 。 闵 齐 汲 撰 。《 说 文 偏 旁 考 》 二 卷 。 吴 照 撰 。《 说 文 旧 音 》 一 卷 , 《 音 同 字 异 辨 》 一 卷 。 毕 沅 撰 。《 六 书 转 注 古 义 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 说 文 解 字 段 氏 注 》 三 十 卷 , 《 六 书 音 韵 表 》 五 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 订 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 惠 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 惠 栋 撰 。《 说 文 解 字 通 正 》 十 四 卷 。 潘 奕 俊 撰 。《 王 氏 读 说 文 记 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 勘 记 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 说 文 补 考 》 一 卷 , 《 汉 学 谐 声 》 二 十 四 卷 , 《 古 音 论 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 戚 学 标 撰 。《 说 文 古 籀 疏 证 》 六 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 说 文 古 语 考 》 二 卷 。 程 际 盛 撰 。《 六 书 转 注 录 》 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 说 文 解 字 义 证 》 五 十 卷 , 《 说 文 段 注 钞 案 》 一 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 说 文 段 注 订 补 》 十 四 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 说 文 徐 氏 新 附 考 证 》 一 卷 , 《 说 文 统 释 序 注 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 说 文 解 字 斠 诠 》 十 四 卷 。 钱 坫 撰 。《 说 文 述 谊 》 二 卷 。 毛 际 盛 撰 。《 说 文 字 原 集 注 》 十 六 卷 , 《 表 》 一 卷 , 《 说 》 一 卷 。 蒋 和 撰 。《 席 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 席 世 昌 撰 。《 说 文 管 见 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 六 书 说 》 一 卷 。 江 声 撰 。《 说 文 校 义 》 三 十 卷 。 姚 文 田 、 严 可 均 同 撰 。《 说 文 声 系 》 十 四 卷 , 《 说 文 解 字 考 异 》 十 四 卷 , 《 偏 旁 举 略 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 说 文 翼 》 十 六 卷 , 《 说 文 声 类 》 二 卷 , 《 说 文 订 订 》 一 卷 。 严 可 均 撰 。《 说 文 五 翼 》 八 卷 。 王 煦 撰 。《 说 文 辨 字 正 俗 》 八 卷 。 李 富 孙 撰 。《 说 文 解 字 群 经 正 字 》 二 十 八 卷 。 邵 英 撰 。《 说 文 通 训 定 声 》 十 八 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 柬 韵 》 一 卷 , 《 说 雅 》 一 卷 , 《 小 学 识 馀 》 四 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 说 文 经 字 考 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 说 文 检 字 》 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 毛 谟 撰 。《 说 文 双 声 叠 韵 谱 》 一 卷 。 邓 廷 桢 撰 。《 形 声 类 编 》 五 卷 。 丁 履 恒 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 徐 松 撰 。《 读 说 文 证 疑 》 一 卷 。 陈 诗 庭 撰 。《 小 学 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 说 文 古 字 考 》 十 四 卷 。 沈 涛 撰 。《 说 文 说 》 一 卷 。 孙 济 世 撰 。《 说 文 系 传 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 释 例 》 二 十 卷 , 《 说 文 补 正 》 二 十 卷 , 《 说 文 解 字 句 读 》 三 十 卷 , 《 句 读 补 正 》 三 十 卷 , 《 说 文 韵 谱 校 》 五 卷 , 《 新 附 考 校 正 》 一 卷 , 《 正 字 略 》 一 卷 , 《 文 字 蒙 求 》 四 卷 。 王 筠 撰 。《 说 文 谐 声 谱 》 九 卷 。 张 成 孙 撰 。《 说 文 段 注 订 》 八 卷 , 《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 续 考 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 玉 篇 校 录 》 一 卷 。 钮 树 玉 撰 。《 说 文 释 例 》 二 卷 , 《 说 文 音 韵 表 》 十 八 卷 。 江 沅 撰 。《 说 文 段 注 匡 谬 》 八 卷 。 徐 承 庆 撰 。《 说 文 辨 疑 》 一 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 龚 自 珍 撰 。《 许 氏 说 音 》 四 卷 。 许 桂 林 撰 。《 说 文 引 经 考 异 》 十 六 卷 。 柳 荣 宗 撰 。《 说 文 疑 疑 》 二 卷 。 《 附 录 》 一 卷 。 孔 广 居 撰 。《 说 文 拈 字 》 七 卷 , 《 补 遗 》 二 卷 。 王 玉 树 撰 。《 说 文 校 定 本 》 二 卷 。 朱 士 端 撰 。《 说 文 答 问 疏 证 》 六 卷 。 薛 传 均 撰 。《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 说 文 逸 字 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 郑 珍 撰 。《 说 文 声 读 考 》 七 卷 , 《 说 文 声 订 》 二 卷 , 《 说 文 建 首 字 读 》 一 卷 。 苗 夔 撰 。《 六 书 转 注 说 》 二 卷 。 夏 炘 撰 。《 说 文 谐 声 孳 生 述 》 一 卷 。 陈 立 撰 。《 说 文 引 经 考 证 》 八 卷 , 《 说 文 举 例 》 一 卷 。 陈 瑑 撰 。《 读 说 文 记 》 一 卷 。 许 梿 撰 。《 唐 写 本 说 文 木 部 笺 异 》 一 卷 。 莫 友 芝 撰 。《 谐 声 补 逸 》 十 四 卷 , 附 《 札 记 》 一 卷 。 宋 保 撰 。《 六 书 系 韵 》 二 十 四 卷 , 《 检 字 》 二 卷 。 李 贞 撰 。《 说 文 双 声 》 二 卷 , 《 说 文 叠 韵 》 二 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 儿 笘 录 》 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 印 林 遗 著 》 一 卷 。 许 瀚 撰 。《 说 文 段 注 撰 要 》 九 卷 。 马 寿 龄 撰 。《 说 文 外 编 》 十 六 卷 , 《 说 文 引 经 例 辨 》 三 卷 。 雷 浚 撰 。《 说 文 揭 原 》 二 卷 , 《 说 文 发 疑 》 六 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 解 字 校 记 》 一 卷 。 张 行 孚 撰 。《 说 文 解 字 索 隐 》 一 卷 , 《 补 例 》 一 卷 。 张 度 撰 。《 说 文 系 传 校 勘 记 》 三 卷 。 承 培 元 、 夏 灏 、 吴 永 康 撰 。《 说 文 引 经 证 例 》 二 十 四 卷 。 承 培 元 撰 。《 说 文 古 籀 补 》 十 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 字 说 》 一 卷 。 吴 大 澂 撰 。《 说 文 本 经 答 问 》 二 卷 , 《 说 文 浅 说 》 一 卷 。 郑 知 同 撰 。《 说 文 重 文 本 部 考 》 一 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 古 籀 拾 遗 》 三 卷 , 附 《 宋 政 和 礼 器 文 字 考 》 一 卷 , 《 名 原 》 二 卷 。 孙 诒 让 撰 。《 说 文 引 群 说 故 》 二 十 七 卷 。 郑 文 焯 撰 。《 说 文 解 字 引 汉 律 令 考 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 王 仁 俊 撰 。《 洨 民 遗 文 》 一 卷 。 孙 传 凤 撰 。《 小 学 考 》 五 十 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 九 经 字 样 疑 》 一 卷 , 《 五 经 文 字 疑 》 一 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 汗 简 笺 正 》 七 卷 。 郑 珍 撰 。《 隶 释 刊 误 》 一 卷 。 黄 丕 烈 撰 。《 复 古 编 校 正 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 葛 鸣 阳 撰 。《 古 音 骈 字 续 编 》 五 卷 。 庄 履 丰 、 庄 鼎 铉 同 撰 。《 缪 篆 分 韵 》 五 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 篆 隶 考 异 》 二 卷 。 周 靖 撰 。《 隶 辨 》 八 卷 。 顾 蔼 吉 撰 。《 隶 法 汇 纂 》 十 卷 。 项 怀 述 撰 。《 汉 隶 拾 遗 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 汉 隶 异 同 》 六 卷 。 甘 扬 声 撰 。《 隶 通 》 二 卷 。 钱 庆 曾 撰 。《 隶 篇 》 十 五 卷 , 《 续 》 十 五 卷 , 《 补 》 十 五 卷 。 翟 云 升 撰 。《 金 石 文 字 辨 异 》 十 二 卷 。 邢 澍 撰 。《 钟 鼎 字 源 》 五 卷 。 汪 立 名 撰 。《 积 古 斋 钟 鼎 彝 器 款 识 》 十 卷 。 阮 元 撰 。《 筠 清 馆 金 文 》 五 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 从 古 堂 款 识 学 》 十 六 卷 。 徐 同 柏 撰 。《 攟 古 录 金 文 》 九 卷 。 吴 式 芬 撰 。《 两 罍 轩 彝 器 图 释 》 十 二 卷 。 吴 云 撰 。《 攀 古 楼 彝 器 款 识 》 二 卷 。 潘 祖 荫 撰 。《 石 鼓 然 疑 》 一 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 石 鼓 文 考 释 》 一 卷 。 任 兆 麟 撰 。《 石 鼓 文 读 七 种 》 一 卷 。 吴 东 发 撰 。《 石 鼓 文 定 本 》 十 卷 。 沈 梧 撰 。《 续 字 汇 补 》 十 二 卷 。 吴 志 伊 撰 。《 字 贯 提 要 》 四 十 卷 。 王 锡 侯 撰 。《 字 学 辨 正 集 成 》 四 卷 。 姚 心 舜 撰 。《 仓 颉 篇 》 三 卷 , 《 续 》 一 卷 , 《 补 》 二 卷 。 孙 星 衍 原 辑 , 任 大 椿 续 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。《 小 学 钩 沈 》 十 八 卷 。 任 大 椿 辑 。《 字 林 考 逸 》 八 卷 , 《 补 》 一 卷 。 任 大 椿 原 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。周 《 太 史 籀 篇 》 一 卷 。 秦 李 斯 等 《 仓 颉 篇 》 一 卷 。汉 司 马 相 如 《 凡 将 篇 》 一 卷 。汉 扬 雄 《 训 纂 篇 》 一 卷 。汉 杜 林 《 仓 颉 训 诂 》 一 卷 。汉 服 虔 《 通 俗 文 》 一 卷 。汉 卫 宏 《 古 文 官 书 》 一 卷 。汉 蔡 邕 《 劝 学 篇 》 一 卷 。汉 郭 显 卿 《 杂 字 指 》 一 卷 。魏 张 揖 《 埤 苍 》 一 卷 、 《 古 今 字 诂 》 一 卷 、 《 杂 字 》 一 卷 。魏 周 成 《 杂 字 解 诂 》 一 卷 。吴 朱 育 《 异 字 》 一 卷 。吴 项 峻 始 《 学 篇 》 一 卷 。晋 索 靖 《 草 书 状 》 一 卷 。晋 卫 恒 《 四 体 书 势 》 一 卷 。晋 葛 洪 《 要 用 字 苑 》 一 卷 。晋 束 晰 《 发 蒙 记 》 一 卷 。晋 顾 恺 之 《 启 蒙 记 》 一 卷 。晋 李 彤 《 字 指 》 一 卷 。附 《 单 行 字 》 一 卷 。宋 何 承 天 《 纂 文 》 一 卷 。宋 颜 延 之 《 庭 诰 》 一 卷 、 《 纂 要 》 一 卷 、 《 诂 幼 》 一 卷 。梁 元 帝 《 纂 要 》 一 卷 。梁 阮 孝 绪 《 文 字 集 略 》 一 卷 。梁 庾 俨 默 《 演 说 文 》 一 卷 。梁 樊 恭 《 广 苍 》 一 卷 。后 魏 杨 承 庆 《 字 统 》 一 卷 。后 魏 江 式 《 古 今 文 字 表 》 一 卷 。隋 曹 宪 《 文 字 指 归 》 一 卷 。隋 诸 葛 颖 《 桂 苑 珠 丛 》 一 卷 。不 著 时 代 、 撰 人 《 分 毫 字 样 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。后 魏 宋 世 良 《 字 略 》 一 卷 。不 著 时 代 陆 善 经 《 新 字 林 》 一 卷 。《 字 书 》 一 卷 。唐 开 元 《 文 字 音 义 》 一 卷 、 《 小 学 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 字 书 之 属《 易 音 》 三 卷 , 《 诗 本 音 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 诗 叶 韵 辨 》 一 卷 。 王 夫 之 撰 。《 易 韵 》 四 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 诗 经 叶 音 辨 譌 》 八 卷 。 刘 维 谦 撰 。《 九 经 韵 证 》 一 卷 。 吴 廷 华 撰 。《 十 三 经 音 略 》 十 三 卷 。 周 春 撰 。《 诗 音 表 》 一 卷 。 钱 坫 撰 。《 诗 音 辨 》 二 卷 。 李 调 元 撰 。《 诗 声 类 》 十 二 卷 , 《 诗 声 分 例 》 一 卷 。 孔 广 森 撰 。《 诗 经 韵 读 》 四 卷 , 《 群 经 韵 读 》 一 卷 , 《 先 秦 韵 读 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 诗 声 衍 》 一 卷 。 刘 逢 禄 撰 。《 毛 诗 双 声 叠 韵 说 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 毛 诗 韵 订 》 十 卷 。 苗 夔 撰 。《 三 百 篇 原 声 》 七 卷 。 夏 味 堂 撰 。《 尔 雅 直 音 》 二 卷 。 王 祖 源 撰 。《 唐 韵 正 》 二 十 卷 , 《 补 正 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 广 韵 正 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 唐 韵 考 》 五 卷 。 纪 容 舒 撰 。《 唐 韵 四 声 正 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 九 经 补 韵 考 正 》 一 卷 。 钱 绎 撰 。《 集 韵 考 正 》 十 卷 。 方 成 珪 撰 。《 广 韵 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 集 韵 校 误 》 四 卷 , 《 群 经 音 辨 校 误 》 一 卷 。 陆 心 源 撰 。《 音 论 》 三 卷 , 《 古 音 表 》 二 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 古 今 通 韵 》 十 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 古 今 韵 考 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 声 韵 丛 说 》 一 卷 , 《 韵 问 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 古 音 通 》 八 卷 。 柴 绍 炳 撰 。《 古 今 韵 略 》 五 卷 。 邵 长 蘅 撰 。《 古 音 正 义 》 一 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 声 韵 图 谱 》 一 卷 。 钱 人 麟 撰 。《 古 韵 标 准 》 四 卷 。 江 永 撰 。《 声 韵 考 》 四 卷 , 《 声 类 表 》 十 卷 , 《 转 语 》 二 十 章 。 戴 震 撰 。《 声 类 》 四 卷 , 《 音 韵 问 答 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 汉 魏 音 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 古 音 谐 》 八 卷 。 姚 文 田 撰 。《 古 韵 论 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 廿 一 部 谐 声 表 》 一 卷 , 《 入 声 表 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 古 今 韵 准 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 歌 麻 古 韵 考 》 四 卷 。 苗 夔 撰 。《 五 音 论 》 二 卷 。 邹 汉 勋 撰 。《 述 韵 》 十 卷 。 夏 燮 撰 。《 古 韵 通 说 》 四 卷 。 龙 翰 臣 撰 。《 刘 氏 遗 箸 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 韵 府 钩 沈 》 四 卷 。 雷 浚 撰 。《 钦 定 叶 韵 汇 辑 》 五 十 八 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 梁 诗 正 等 奉 敕 撰 。《 榕 村 韵 书 》 五 卷 。 李 光 地 撰 。《 韵 歧 》 四 卷 。 江 昱 撰 。《 诗 韵 析 》 五 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 汪 绂 撰 。《 官 韵 考 异 》 一 卷 。 吴 省 钦 撰 。《 韵 辨 附 文 》 五 卷 。 沈 兆 霖 撰 。《 诗 韵 辨 字 略 》 五 卷 。 黄 倬 撰 。《 韵 诂 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 方 濬 颐 撰 。《 钦 定 音 韵 阐 微 》 十 八 卷 , 《 韵 谱 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 同 文 韵 统 》 六 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 庄 亲 王 允 禄 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 音 韵 述 微 》 三 十 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 类 音 》 八 卷 。 潘 耒 撰 。《 等 切 元 声 》 十 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 四 声 切 韵 表 》 四 卷 , 《 音 学 辨 微 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 沈 氏 四 声 考 》 二 卷 。 纪 昀 撰 。《 四 声 韵 和 表 》 五 卷 。 洪 榜 撰 。《 四 声 易 知 录 》 四 卷 。 姚 文 田 撰 。《 等 韵 丛 说 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 字 母 辨 》 一 卷 。 黄 廷 鉴 撰 。《 四 声 切 韵 表 补 正 》 三 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 刘 氏 碎 金 》 一 卷 , 《 中 州 切 音 论 赘 论 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 四 声 定 切 》 四 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 切 韵 考 》 六 卷 , 《 外 篇 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 翻 切 简 可 篇 》 二 卷 。 张 燮 承 撰 。宋 司 马 光 《 切 韵 指 掌 图 》 二 卷 , 附 《 捡 例 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 三 十 八 年 王 际 华 等 奉 敕 辑 。魏 李 登 《 声 类 》 一 卷 。晋 吕 静 《 韵 集 》 一 卷 。北 齐 阳 休 之 《 韵 略 》 一 卷 。唐 僧 神 珙 《 四 声 五 音 九 弄 反 钮 图 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。宋 李 概 《 音 谱 》 一 卷 。《 声 谱 》 一 卷 。唐 孙 愐 《 唐 韵 》 二 卷 。唐 颜 真 卿 《 韵 海 镜 源 》 一 卷 。唐 李 舟 《 切 韵 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 韵 书 之 属《 西 域 同 文 志 》 二 十 四 卷 。 乾 隆 二 十 八 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 增 订 清 文 鉴 》 三 十 二 卷 、 《 补 编 》 四 卷 、 《 总 纲 》 八 卷 、 《 补 总 纲 》 二 卷 。 乾 隆 三 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 清 汉 对 音 字 式 》 一 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 敕 撰 。《 满 洲 蒙 古 汉 字 三 合 切 音 清 文 鉴 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 清 文 汇 书 》 十 二 卷 。 李 延 基 撰 。《 清 文 补 汇 》 八 卷 。 宗 室 宜 兴 撰 。《 清 文 备 考 》 六 卷 。 戴 穀 撰 。《 清 文 启 蒙 》 四 卷 。 舞 格 撰 。《 三 合 便 览 》 十 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。《 清 文 总 汇 》 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。以 上 小 学 类 清 文 之 属清 代 肇 基 东 陲 , 造 创 伊 始 , 文 教 未 宏 。 太 宗 首 命 大 学 士 希 福 等 译 辽 、 金 、 元 三 史 , 逮 世 祖 译 史 告 成 , 二 年 又 有 议 修 明 史 之 诏 。 惟 其 时 区 宇 未 宁 , 日 不 暇 给 , 是 以 石 渠 之 建 , 犹 未 遑 焉 。 圣 祖 继 统 , 诏 举 博 学 鸿 儒 , 继 修 《 明 史 》 , 复 纂 诸 《 经 解 》 、 《 图 书 集 成 》 等 书 , 以 网 罗 遗 逸 , 拔 擢 英 才 , 宏 奖 斯 文 , 润 色 鸿 业 , 驯 致 太 平 之 治 , 而 海 内 彬 彬 靡 然 向 风 矣 。 世 宗 嗣 位 , 再 举 鸿 词 , 未 行 而 崩 。高 宗 初 元 , 继 试 鸿 博 , 采 访 遗 书 。 乾 隆 三 十 七 年 谕 曰 : “ 朕 稽 古 右 文 , 聿 资 治 理 , 几 馀 典 学 , 日 有 孜 孜 。 因 思 策 府 缥 缃 , 载 籍 极 博 , 其 钜 者 羽 翼 经 训 , 垂 范 方 来 , 固 足 称 千 秋 法 鉴 , 即 在 识 小 之 徒 , 专 门 撰 述 , 细 及 名 物 象 数 , 兼 综 条 贯 , 各 自 成 家 , 亦 莫 不 有 所 发 明 , 可 为 游 艺 养 心 之 助 。 然 或 逸 在 名 山 , 未 登 柱 史 , 正 宜 及 时 采 集 , 汇 送 京 师 , 以 彰 千 古 同 文 之 盛 。 其 令 直 省 督 抚 、 学 政 加 意 购 访 , 量 为 给 价 , 家 藏 钞 本 , 录 副 呈 送 。 庶 几 藏 在 石 渠 , 用 储 乙 览 , 《 四 库 》 、 《 七 略 》 益 昭 美 备 , 称 朕 意 焉 。 ” 於 是 安 徽 学 政 朱 筠 条 奏 明 《 永 乐 大 典 》 内 多 古 书 , 请 开 局 纂 辑 , 缮 写 各 自 为 书 。 时 《 永 乐 大 典 》 储 翰 林 院 , 已 有 残 缺 , 原 书 为 卷 二 万 二 千 九 百 三 十 七 , 缺 二 千 四 百 四 卷 , 存 二 万 四 百 七 十 三 卷 , 为 册 九 千 八 百 八 十 一 。 高 宗 下 筠 议 , 大 学 士 于 敏 中 力 赞 其 说 。 明 年 , 诏 设 四 库 全 书 馆 , 以 皇 子 永 瑢 、 大 学 士 于 敏 中 等 为 总 裁 , 侍 郎 纪 昀 、 大 理 寺 卿 陆 锡 熊 等 为 总 纂 , 其 纂 修 等 官 则 有 戴 震 、 邵 晋 涵 、 庄 存 与 、 任 大 椿 、 王 念 孙 、 姚 鼐 、 翁 方 纲 、 朱 筠 等 , 与 事 者 三 百 馀 人 , 皆 博 选 一 时 之 俊 。 历 二 十 年 , 始 缮 写 告 成 。 先 后 编 辑 之 书 三 百 八 十 五 种 , 以 聚 珍 版 印 行 百 馀 种 。 三 十 九 年 , 催 缴 直 省 藏 书 , 四 方 竞 进 秘 籍 甚 众 , 江 、 浙 督 抚 采 进 者 达 四 五 千 种 , 浙 江 鲍 士 恭 、 范 懋 柱 、 汪 启 淑 , 江 苏 马 裕 家 藏 之 籍 , 呈 进 者 各 六 七 百 种 , 周 厚 堉 、 蒋 曾 莹 、 吴 玉 墀 、 孙 仰 曾 、 汪 汝 瑮 等 亦 各 进 书 百 种 以 上 。 至 是 天 府 之 藏 , 卓 越 前 代 , 特 命 纪 昀 等 撰 《 四 库 全 书 总 目 》 , 著 录 三 千 四 百 五 十 八 种 , 存 目 著 录 六 千 七 百 八 十 八 种 , 都 一 万 二 百 四 十 六 种 。 复 以 《 总 目 提 要 》 卷 帙 浩 繁 , 学 子 翻 阅 匪 易 , 又 命 纪 昀 就 《 总 目 》 之 书 别 纂 《 四 库 简 明 目 录 》 , 其 存 目 之 书 不 预 焉 。先 是 高 宗 命 撷 《 四 库 》 精 华 , 都 四 百 六 十 四 部 , 缮 为 薈 要 , 藏 诸 摛 藻 堂 , 以 备 御 览 。当 是 时 , 四 库 写 书 至 十 六 万 八 千 册 , 诏 钞 四 分 , 分 庋 京 师 文 渊 、 京 西 圆 明 园 文 源 、 奉 天 文 溯 、 热 河 文 津 四 阁 , 复 简 选 精 要 , 命 武 英 殿 刊 版 颁 行 。 四 十 七 年 , 诏 再 写 三 分 , 分 贮 扬 州 大 观 堂 之 文 汇 阁 、 镇 江 金 山 寺 之 文 宗 阁 、 杭 州 圣 因 寺 玉 兰 堂 之 文 澜 阁 , 令 好 古 之 士 欲 读 中 秘 书 者 , 任 其 入 览 。 用 是 海 内 从 风 , 人 文 炳 蔚 , 学 术 昌 盛 , 方 驾 汉 、 唐 。 后 文 源 载 籍 烬 於 英 法 联 军 , 文 汇 、 文 宗 毁 於 洪 杨 之 乱 , 文 澜 亦 有 散 佚 。 独 文 渊 、 文 溯 、 文 津 三 阁 之 书 , 巍 然 具 存 , 书 皆 钞 本 , 其 宋 、 元 精 刊 , 多 储 大 内 天 禄 琳 琅 等 处 , 载 诸 《 宫 史 》 ; 而 外 省 督 抚 , 礼 聘 儒 雅 , 广 修 方 志 , 郡 邑 典 章 , 粲 然 大 备 。 阮 元 补 四 库 未 收 书 四 百 五 十 四 种 , 复 刊 学 海 堂 《 经 解 》 一 千 四 百 十 二 卷 , 王 先 谦 续 刊 一 千 三 百 十 五 卷 , 甄 采 精 博 , 一 代 经 学 人 文 萃 焉 。 曾 国 藩 督 两 江 , 倡 设 金 陵 、 苏 州 、 扬 州 、 浙 江 、 武 昌 官 书 局 , 张 之 洞 督 粤 , 设 广 雅 书 局 , 皆 慎 选 通 儒 , 审 校 群 籍 , 广 为 剞 劂 , 以 惠 士 林 , 而 私 家 校 勘 , 精 镂 亦 夥 , 丛 书 之 富 , 曩 代 莫 京 。清 之 末 叶 , 欧 风 东 渐 , 科 学 日 昌 。 同 治 初 , 设 江 南 制 造 局 , 始 译 西 籍 。 光 绪 末 , 复 设 译 书 局 , 流 风 所 被 , 译 书 竞 出 , 忧 世 俊 英 , 群 研 时 务 。 是 时 敦 煌 写 经 , 殷 墟 龟 甲 , 异 书 秘 宝 , 胥 见 垲 壤 , 实 足 献 纳 艺 林 , 宏 裨 学 术 , 其 间 硕 学 名 儒 , 各 标 宗 派 , 故 鸿 篇 钜 制 , 不 可 殚 纪 。艺 文 旧 例 , 胥 列 古 籍 , 清 代 《 总 目 》 , 既 已 博 载 , 兹 志 著 录 , 取 则 《 明 史 》 , 断 自 清 代 。 四 部 分 类 , 多 从 《 总 目 》 , 审 例 订 譌 , 间 有 异 撰 。 清 儒 箸 述 , 总 目 所 载 , 捊 采 靡 遗 , 存 目 稍 芜 , 斠 录 从 慎 。 乾 隆 以 前 , 漏 者 补 之 , 嘉 庆 以 后 , 缺 者 续 之 , 苟 有 纤 疑 , 则 从 盖 阙 。 前 朝 群 书 , 例 既 弗 录 , 清 代 辑 佚 , 异 乎 斯 旨 , 裒 纂 功 深 , 无 殊 撰 述 , 故 附 载 焉 。吴 玉 搢 撰 。《 说 文 系 传 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 汪 宪 撰 。《 说 文 答 问 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 六 书 通 》 十 卷 。 闵 齐 汲 撰 。《 说 文 偏 旁 考 》 二 卷 。 吴 照 撰 。《 说 文 旧 音 》 一 卷 , 《 音 同 字 异 辨 》 一 卷 。 毕 沅 撰 。《 六 书 转 注 古 义 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 说 文 解 字 段 氏 注 》 三 十 卷 , 《 六 书 音 韵 表 》 五 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 订 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 惠 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 惠 栋 撰 。《 说 文 解 字 通 正 》 十 四 卷 。 潘 奕 俊 撰 。《 王 氏 读 说 文 记 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 勘 记 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 说 文 补 考 》 一 卷 , 《 汉 学 谐 声 》 二 十 四 卷 , 《 古 音 论 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 戚 学 标 撰 。《 说 文 古 籀 疏 证 》 六 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 说 文 古 语 考 》 二 卷 。 程 际 盛 撰 。《 六 书 转 注 录 》 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 说 文 解 字 义 证 》 五 十 卷 , 《 说 文 段 注 钞 案 》 一 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 说 文 段 注 订 补 》 十 四 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 说 文 徐 氏 新 附 考 证 》 一 卷 , 《 说 文 统 释 序 注 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 说 文 解 字 斠 诠 》 十 四 卷 。 钱 坫 撰 。《 说 文 述 谊 》 二 卷 。 毛 际 盛 撰 。《 说 文 字 原 集 注 》 十 六 卷 , 《 表 》 一 卷 , 《 说 》 一 卷 。 蒋 和 撰 。《 席 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 席 世 昌 撰 。《 说 文 管 见 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 六 书 说 》 一 卷 。 江 声 撰 。《 说 文 校 义 》 三 十 卷 。 姚 文 田 、 严 可 均 同 撰 。《 说 文 声 系 》 十 四 卷 , 《 说 文 解 字 考 异 》 十 四 卷 , 《 偏 旁 举 略 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 说 文 翼 》 十 六 卷 , 《 说 文 声 类 》 二 卷 , 《 说 文 订 订 》 一 卷 。 严 可 均 撰 。《 说 文 五 翼 》 八 卷 。 王 煦 撰 。《 说 文 辨 字 正 俗 》 八 卷 。 李 富 孙 撰 。《 说 文 解 字 群 经 正 字 》 二 十 八 卷 。 邵 英 撰 。《 说 文 通 训 定 声 》 十 八 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 柬 韵 》 一 卷 , 《 说 雅 》 一 卷 , 《 小 学 识 馀 》 四 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 说 文 经 字 考 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 说 文 检 字 》 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 毛 谟 撰 。《 说 文 双 声 叠 韵 谱 》 一 卷 。 邓 廷 桢 撰 。《 形 声 类 编 》 五 卷 。 丁 履 恒 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 徐 松 撰 。《 读 说 文 证 疑 》 一 卷 。 陈 诗 庭 撰 。《 小 学 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 说 文 古 字 考 》 十 四 卷 。 沈 涛 撰 。《 说 文 说 》 一 卷 。 孙 济 世 撰 。《 说 文 系 传 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 释 例 》 二 十 卷 , 《 说 文 补 正 》 二 十 卷 , 《 说 文 解 字 句 读 》 三 十 卷 , 《 句 读 补 正 》 三 十 卷 , 《 说 文 韵 谱 校 》 五 卷 , 《 新 附 考 校 正 》 一 卷 , 《 正 字 略 》 一 卷 , 《 文 字 蒙 求 》 四 卷 。 王 筠 撰 。《 说 文 谐 声 谱 》 九 卷 。 张 成 孙 撰 。《 说 文 段 注 订 》 八 卷 , 《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 续 考 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 玉 篇 校 录 》 一 卷 。 钮 树 玉 撰 。《 说 文 释 例 》 二 卷 , 《 说 文 音 韵 表 》 十 八 卷 。 江 沅 撰 。《 说 文 段 注 匡 谬 》 八 卷 。 徐 承 庆 撰 。《 说 文 辨 疑 》 一 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 龚 自 珍 撰 。《 许 氏 说 音 》 四 卷 。 许 桂 林 撰 。《 说 文 引 经 考 异 》 十 六 卷 。 柳 荣 宗 撰 。《 说 文 疑 疑 》 二 卷 。 《 附 录 》 一 卷 。 孔 广 居 撰 。《 说 文 拈 字 》 七 卷 , 《 补 遗 》 二 卷 。 王 玉 树 撰 。《 说 文 校 定 本 》 二 卷 。 朱 士 端 撰 。《 说 文 答 问 疏 证 》 六 卷 。 薛 传 均 撰 。《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 说 文 逸 字 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 郑 珍 撰 。《 说 文 声 读 考 》 七 卷 , 《 说 文 声 订 》 二 卷 , 《 说 文 建 首 字 读 》 一 卷 。 苗 夔 撰 。《 六 书 转 注 说 》 二 卷 。 夏 炘 撰 。《 说 文 谐 声 孳 生 述 》 一 卷 。 陈 立 撰 。《 说 文 引 经 考 证 》 八 卷 , 《 说 文 举 例 》 一 卷 。 陈 瑑 撰 。《 读 说 文 记 》 一 卷 。 许 梿 撰 。《 唐 写 本 说 文 木 部 笺 异 》 一 卷 。 莫 友 芝 撰 。《 谐 声 补 逸 》 十 四 卷 , 附 《 札 记 》 一 卷 。 宋 保 撰 。《 六 书 系 韵 》 二 十 四 卷 , 《 检 字 》 二 卷 。 李 贞 撰 。《 说 文 双 声 》 二 卷 , 《 说 文 叠 韵 》 二 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 儿 笘 录 》 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 印 林 遗 著 》 一 卷 。 许 瀚 撰 。《 说 文 段 注 撰 要 》 九 卷 。 马 寿 龄 撰 。《 说 文 外 编 》 十 六 卷 , 《 说 文 引 经 例 辨 》 三 卷 。 雷 浚 撰 。《 说 文 揭 原 》 二 卷 , 《 说 文 发 疑 》 六 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 解 字 校 记 》 一 卷 。 张 行 孚 撰 。《 说 文 解 字 索 隐 》 一 卷 , 《 补 例 》 一 卷 。 张 度 撰 。《 说 文 系 传 校 勘 记 》 三 卷 。 承 培 元 、 夏 灏 、 吴 永 康 撰 。《 说 文 引 经 证 例 》 二 十 四 卷 。 承 培 元 撰 。《 说 文 古 籀 补 》 十 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 字 说 》 一 卷 。 吴 大 澂 撰 。《 说 文 本 经 答 问 》 二 卷 , 《 说 文 浅 说 》 一 卷 。 郑 知 同 撰 。《 说 文 重 文 本 部 考 》 一 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 古 籀 拾 遗 》 三 卷 , 附 《 宋 政 和 礼 器 文 字 考 》 一 卷 , 《 名 原 》 二 卷 。 孙 诒 让 撰 。《 说 文 引 群 说 故 》 二 十 七 卷 。 郑 文 焯 撰 。《 说 文 解 字 引 汉 律 令 考 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 王 仁 俊 撰 。《 洨 民 遗 文 》 一 卷 。 孙 传 凤 撰 。《 小 学 考 》 五 十 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 九 经 字 样 疑 》 一 卷 , 《 五 经 文 字 疑 》 一 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 汗 简 笺 正 》 七 卷 。 郑 珍 撰 。《 隶 释 刊 误 》 一 卷 。 黄 丕 烈 撰 。《 复 古 编 校 正 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 葛 鸣 阳 撰 。《 古 音 骈 字 续 编 》 五 卷 。 庄 履 丰 、 庄 鼎 铉 同 撰 。《 缪 篆 分 韵 》 五 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 篆 隶 考 异 》 二 卷 。 周 靖 撰 。《 隶 辨 》 八 卷 。 顾 蔼 吉 撰 。《 隶 法 汇 纂 》 十 卷 。 项 怀 述 撰 。《 汉 隶 拾 遗 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 汉 隶 异 同 》 六 卷 。 甘 扬 声 撰 。《 隶 通 》 二 卷 。 钱 庆 曾 撰 。《 隶 篇 》 十 五 卷 , 《 续 》 十 五 卷 , 《 补 》 十 五 卷 。 翟 云 升 撰 。《 金 石 文 字 辨 异 》 十 二 卷 。 邢 澍 撰 。《 钟 鼎 字 源 》 五 卷 。 汪 立 名 撰 。《 积 古 斋 钟 鼎 彝 器 款 识 》 十 卷 。 阮 元 撰 。《 筠 清 馆 金 文 》 五 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 从 古 堂 款 识 学 》 十 六 卷 。 徐 同 柏 撰 。《 攟 古 录 金 文 》 九 卷 。 吴 式 芬 撰 。《 两 罍 轩 彝 器 图 释 》 十 二 卷 。 吴 云 撰 。《 攀 古 楼 彝 器 款 识 》 二 卷 。 潘 祖 荫 撰 。《 石 鼓 然 疑 》 一 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 石 鼓 文 考 释 》 一 卷 。 任 兆 麟 撰 。《 石 鼓 文 读 七 种 》 一 卷 。 吴 东 发 撰 。《 石 鼓 文 定 本 》 十 卷 。 沈 梧 撰 。《 续 字 汇 补 》 十 二 卷 。 吴 志 伊 撰 。《 字 贯 提 要 》 四 十 卷 。 王 锡 侯 撰 。《 字 学 辨 正 集 成 》 四 卷 。 姚 心 舜 撰 。《 仓 颉 篇 》 三 卷 , 《 续 》 一 卷 , 《 补 》 二 卷 。 孙 星 衍 原 辑 , 任 大 椿 续 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。《 小 学 钩 沈 》 十 八 卷 。 任 大 椿 辑 。《 字 林 考 逸 》 八 卷 , 《 补 》 一 卷 。 任 大 椿 原 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。周 《 太 史 籀 篇 》 一 卷 。 秦 李 斯 等 《 仓 颉 篇 》 一 卷 。汉 司 马 相 如 《 凡 将 篇 》 一 卷 。汉 扬 雄 《 训 纂 篇 》 一 卷 。汉 杜 林 《 仓 颉 训 诂 》 一 卷 。汉 服 虔 《 通 俗 文 》 一 卷 。汉 卫 宏 《 古 文 官 书 》 一 卷 。汉 蔡 邕 《 劝 学 篇 》 一 卷 。汉 郭 显 卿 《 杂 字 指 》 一 卷 。魏 张 揖 《 埤 苍 》 一 卷 、 《 古 今 字 诂 》 一 卷 、 《 杂 字 》 一 卷 。魏 周 成 《 杂 字 解 诂 》 一 卷 。吴 朱 育 《 异 字 》 一 卷 。吴 项 峻 始 《 学 篇 》 一 卷 。晋 索 靖 《 草 书 状 》 一 卷 。晋 卫 恒 《 四 体 书 势 》 一 卷 。晋 葛 洪 《 要 用 字 苑 》 一 卷 。晋 束 晰 《 发 蒙 记 》 一 卷 。晋 顾 恺 之 《 启 蒙 记 》 一 卷 。晋 李 彤 《 字 指 》 一 卷 。附 《 单 行 字 》 一 卷 。宋 何 承 天 《 纂 文 》 一 卷 。宋 颜 延 之 《 庭 诰 》 一 卷 、 《 纂 要 》 一 卷 、 《 诂 幼 》 一 卷 。梁 元 帝 《 纂 要 》 一 卷 。梁 阮 孝 绪 《 文 字 集 略 》 一 卷 。梁 庾 俨 默 《 演 说 文 》 一 卷 。梁 樊 恭 《 广 苍 》 一 卷 。后 魏 杨 承 庆 《 字 统 》 一 卷 。后 魏 江 式 《 古 今 文 字 表 》 一 卷 。隋 曹 宪 《 文 字 指 归 》 一 卷 。隋 诸 葛 颖 《 桂 苑 珠 丛 》 一 卷 。不 著 时 代 、 撰 人 《 分 毫 字 样 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。后 魏 宋 世 良 《 字 略 》 一 卷 。不 著 时 代 陆 善 经 《 新 字 林 》 一 卷 。《 字 书 》 一 卷 。唐 开 元 《 文 字 音 义 》 一 卷 、 《 小 学 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 字 书 之 属《 易 音 》 三 卷 , 《 诗 本 音 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 诗 叶 韵 辨 》 一 卷 。 王 夫 之 撰 。《 易 韵 》 四 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 诗 经 叶 音 辨 譌 》 八 卷 。 刘 维 谦 撰 。《 九 经 韵 证 》 一 卷 。 吴 廷 华 撰 。《 十 三 经 音 略 》 十 三 卷 。 周 春 撰 。《 诗 音 表 》 一 卷 。 钱 坫 撰 。《 诗 音 辨 》 二 卷 。 李 调 元 撰 。《 诗 声 类 》 十 二 卷 , 《 诗 声 分 例 》 一 卷 。 孔 广 森 撰 。《 诗 经 韵 读 》 四 卷 , 《 群 经 韵 读 》 一 卷 , 《 先 秦 韵 读 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 诗 声 衍 》 一 卷 。 刘 逢 禄 撰 。《 毛 诗 双 声 叠 韵 说 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 毛 诗 韵 订 》 十 卷 。 苗 夔 撰 。《 三 百 篇 原 声 》 七 卷 。 夏 味 堂 撰 。《 尔 雅 直 音 》 二 卷 。 王 祖 源 撰 。《 唐 韵 正 》 二 十 卷 , 《 补 正 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 广 韵 正 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 唐 韵 考 》 五 卷 。 纪 容 舒 撰 。《 唐 韵 四 声 正 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 九 经 补 韵 考 正 》 一 卷 。 钱 绎 撰 。《 集 韵 考 正 》 十 卷 。 方 成 珪 撰 。《 广 韵 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 集 韵 校 误 》 四 卷 , 《 群 经 音 辨 校 误 》 一 卷 。 陆 心 源 撰 。《 音 论 》 三 卷 , 《 古 音 表 》 二 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 古 今 通 韵 》 十 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 古 今 韵 考 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 声 韵 丛 说 》 一 卷 , 《 韵 问 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 古 音 通 》 八 卷 。 柴 绍 炳 撰 。《 古 今 韵 略 》 五 卷 。 邵 长 蘅 撰 。《 古 音 正 义 》 一 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 声 韵 图 谱 》 一 卷 。 钱 人 麟 撰 。《 古 韵 标 准 》 四 卷 。 江 永 撰 。《 声 韵 考 》 四 卷 , 《 声 类 表 》 十 卷 , 《 转 语 》 二 十 章 。 戴 震 撰 。《 声 类 》 四 卷 , 《 音 韵 问 答 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 汉 魏 音 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 古 音 谐 》 八 卷 。 姚 文 田 撰 。《 古 韵 论 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 廿 一 部 谐 声 表 》 一 卷 , 《 入 声 表 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 古 今 韵 准 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 歌 麻 古 韵 考 》 四 卷 。 苗 夔 撰 。《 五 音 论 》 二 卷 。 邹 汉 勋 撰 。《 述 韵 》 十 卷 。 夏 燮 撰 。《 古 韵 通 说 》 四 卷 。 龙 翰 臣 撰 。《 刘 氏 遗 箸 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 韵 府 钩 沈 》 四 卷 。 雷 浚 撰 。《 钦 定 叶 韵 汇 辑 》 五 十 八 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 梁 诗 正 等 奉 敕 撰 。《 榕 村 韵 书 》 五 卷 。 李 光 地 撰 。《 韵 歧 》 四 卷 。 江 昱 撰 。《 诗 韵 析 》 五 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 汪 绂 撰 。《 官 韵 考 异 》 一 卷 。 吴 省 钦 撰 。《 韵 辨 附 文 》 五 卷 。 沈 兆 霖 撰 。《 诗 韵 辨 字 略 》 五 卷 。 黄 倬 撰 。《 韵 诂 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 方 濬 颐 撰 。《 钦 定 音 韵 阐 微 》 十 八 卷 , 《 韵 谱 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 同 文 韵 统 》 六 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 庄 亲 王 允 禄 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 音 韵 述 微 》 三 十 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 类 音 》 八 卷 。 潘 耒 撰 。《 等 切 元 声 》 十 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 四 声 切 韵 表 》 四 卷 , 《 音 学 辨 微 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 沈 氏 四 声 考 》 二 卷 。 纪 昀 撰 。《 四 声 韵 和 表 》 五 卷 。 洪 榜 撰 。《 四 声 易 知 录 》 四 卷 。 姚 文 田 撰 。《 等 韵 丛 说 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 字 母 辨 》 一 卷 。 黄 廷 鉴 撰 。《 四 声 切 韵 表 补 正 》 三 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 刘 氏 碎 金 》 一 卷 , 《 中 州 切 音 论 赘 论 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 四 声 定 切 》 四 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 切 韵 考 》 六 卷 , 《 外 篇 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 翻 切 简 可 篇 》 二 卷 。 张 燮 承 撰 。宋 司 马 光 《 切 韵 指 掌 图 》 二 卷 , 附 《 捡 例 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 三 十 八 年 王 际 华 等 奉 敕 辑 。魏 李 登 《 声 类 》 一 卷 。晋 吕 静 《 韵 集 》 一 卷 。北 齐 阳 休 之 《 韵 略 》 一 卷 。唐 僧 神 珙 《 四 声 五 音 九 弄 反 钮 图 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。宋 李 概 《 音 谱 》 一 卷 。《 声 谱 》 一 卷 。唐 孙 愐 《 唐 韵 》 二 卷 。唐 颜 真 卿 《 韵 海 镜 源 》 一 卷 。唐 李 舟 《 切 韵 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 韵 书 之 属《 西 域 同 文 志 》 二 十 四 卷 。 乾 隆 二 十 八 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 增 订 清 文 鉴 》 三 十 二 卷 、 《 补 编 》 四 卷 、 《 总 纲 》 八 卷 、 《 补 总 纲 》 二 卷 。 乾 隆 三 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 清 汉 对 音 字 式 》 一 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 敕 撰 。《 满 洲 蒙 古 汉 字 三 合 切 音 清 文 鉴 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 清 文 汇 书 》 十 二 卷 。 李 延 基 撰 。《 清 文 补 汇 》 八 卷 。 宗 室 宜 兴 撰 。《 清 文 备 考 》 六 卷 。 戴 穀 撰 。《 清 文 启 蒙 》 四 卷 。 舞 格 撰 。《 三 合 便 览 》 十 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。《 清 文 总 汇 》 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。以 上 小 学 类 清 文 之 属清 代 肇 基 东 陲 , 造 创 伊 始 , 文 教 未 宏 。 太 宗 首 命 大 学 士 希 福 等 译 辽 、 金 、 元 三 史 , 逮 世 祖 译 史 告 成 , 二 年 又 有 议 修 明 史 之 诏 。 惟 其 时 区 宇 未 宁 , 日 不 暇 给 , 是 以 石 渠 之 建 , 犹 未 遑 焉 。 圣 祖 继 统 , 诏 举 博 学 鸿 儒 , 继 修 《 明 史 》 , 复 纂 诸 《 经 解 》 、 《 图 书 集 成 》 等 书 , 以 网 罗 遗 逸 , 拔 擢 英 才 , 宏 奖 斯 文 , 润 色 鸿 业 , 驯 致 太 平 之 治 , 而 海 内 彬 彬 靡 然 向 风 矣 。 世 宗 嗣 位 , 再 举 鸿 词 , 未 行 而 崩 。高 宗 初 元 , 继 试 鸿 博 , 采 访 遗 书 。 乾 隆 三 十 七 年 谕 曰 : “ 朕 稽 古 右 文 , 聿 资 治 理 , 几 馀 典 学 , 日 有 孜 孜 。 因 思 策 府 缥 缃 , 载 籍 极 博 , 其 钜 者 羽 翼 经 训 , 垂 范 方 来 , 固 足 称 千 秋 法 鉴 , 即 在 识 小 之 徒 , 专 门 撰 述 , 细 及 名 物 象 数 , 兼 综 条 贯 , 各 自 成 家 , 亦 莫 不 有 所 发 明 , 可 为 游 艺 养 心 之 助 。 然 或 逸 在 名 山 , 未 登 柱 史 , 正 宜 及 时 采 集 , 汇 送 京 师 , 以 彰 千 古 同 文 之 盛 。 其 令 直 省 督 抚 、 学 政 加 意 购 访 , 量 为 给 价 , 家 藏 钞 本 , 录 副 呈 送 。 庶 几 藏 在 石 渠 , 用 储 乙 览 , 《 四 库 》 、 《 七 略 》 益 昭 美 备 , 称 朕 意 焉 。 ” 於 是 安 徽 学 政 朱 筠 条 奏 明 《 永 乐 大 典 》 内 多 古 书 , 请 开 局 纂 辑 , 缮 写 各 自 为 书 。 时 《 永 乐 大 典 》 储 翰 林 院 , 已 有 残 缺 , 原 书 为 卷 二 万 二 千 九 百 三 十 七 , 缺 二 千 四 百 四 卷 , 存 二 万 四 百 七 十 三 卷 , 为 册 九 千 八 百 八 十 一 。 高 宗 下 筠 议 , 大 学 士 于 敏 中 力 赞 其 说 。 明 年 , 诏 设 四 库 全 书 馆 , 以 皇 子 永 瑢 、 大 学 士 于 敏 中 等 为 总 裁 , 侍 郎 纪 昀 、 大 理 寺 卿 陆 锡 熊 等 为 总 纂 , 其 纂 修 等 官 则 有 戴 震 、 邵 晋 涵 、 庄 存 与 、 任 大 椿 、 王 念 孙 、 姚 鼐 、 翁 方 纲 、 朱 筠 等 , 与 事 者 三 百 馀 人 , 皆 博 选 一 时 之 俊 。 历 二 十 年 , 始 缮 写 告 成 。 先 后 编 辑 之 书 三 百 八 十 五 种 , 以 聚 珍 版 印 行 百 馀 种 。 三 十 九 年 , 催 缴 直 省 藏 书 , 四 方 竞 进 秘 籍 甚 众 , 江 、 浙 督 抚 采 进 者 达 四 五 千 种 , 浙 江 鲍 士 恭 、 范 懋 柱 、 汪 启 淑 , 江 苏 马 裕 家 藏 之 籍 , 呈 进 者 各 六 七 百 种 , 周 厚 堉 、 蒋 曾 莹 、 吴 玉 墀 、 孙 仰 曾 、 汪 汝 瑮 等 亦 各 进 书 百 种 以 上 。 至 是 天 府 之 藏 , 卓 越 前 代 , 特 命 纪 昀 等 撰 《 四 库 全 书 总 目 》 , 著 录 三 千 四 百 五 十 八 种 , 存 目 著 录 六 千 七 百 八 十 八 种 , 都 一 万 二 百 四 十 六 种 。 复 以 《 总 目 提 要 》 卷 帙 浩 繁 , 学 子 翻 阅 匪 易 , 又 命 纪 昀 就 《 总 目 》 之 书 别 纂 《 四 库 简 明 目 录 》 , 其 存 目 之 书 不 预 焉 。先 是 高 宗 命 撷 《 四 库 》 精 华 , 都 四 百 六 十 四 部 , 缮 为 薈 要 , 藏 诸 摛 藻 堂 , 以 备 御 览 。当 是 时 , 四 库 写 书 至 十 六 万 八 千 册 , 诏 钞 四 分 , 分 庋 京 师 文 渊 、 京 西 圆 明 园 文 源 、 奉 天 文 溯 、 热 河 文 津 四 阁 , 复 简 选 精 要 , 命 武 英 殿 刊 版 颁 行 。 四 十 七 年 , 诏 再 写 三 分 , 分 贮 扬 州 大 观 堂 之 文 汇 阁 、 镇 江 金 山 寺 之 文 宗 阁 、 杭 州 圣 因 寺 玉 兰 堂 之 文 澜 阁 , 令 好 古 之 士 欲 读 中 秘 书 者 , 任 其 入 览 。 用 是 海 内 从 风 , 人 文 炳 蔚 , 学 术 昌 盛 , 方 驾 汉 、 唐 。 后 文 源 载 籍 烬 於 英 法 联 军 , 文 汇 、 文 宗 毁 於 洪 杨 之 乱 , 文 澜 亦 有 散 佚 。 独 文 渊 、 文 溯 、 文 津 三 阁 之 书 , 巍 然 具 存 , 书 皆 钞 本 , 其 宋 、 元 精 刊 , 多 储 大 内 天 禄 琳 琅 等 处 , 载 诸 《 宫 史 》 ; 而 外 省 督 抚 , 礼 聘 儒 雅 , 广 修 方 志 , 郡 邑 典 章 , 粲 然 大 备 。 阮 元 补 四 库 未 收 书 四 百 五 十 四 种 , 复 刊 学 海 堂 《 经 解 》 一 千 四 百 十 二 卷 , 王 先 谦 续 刊 一 千 三 百 十 五 卷 , 甄 采 精 博 , 一 代 经 学 人 文 萃 焉 。 曾 国 藩 督 两 江 , 倡 设 金 陵 、 苏 州 、 扬 州 、 浙 江 、 武 昌 官 书 局 , 张 之 洞 督 粤 , 设 广 雅 书 局 , 皆 慎 选 通 儒 , 审 校 群 籍 , 广 为 剞 劂 , 以 惠 士 林 , 而 私 家 校 勘 , 精 镂 亦 夥 , 丛 书 之 富 , 曩 代 莫 京 。清 之 末 叶 , 欧 风 东 渐 , 科 学 日 昌 。 同 治 初 , 设 江 南 制 造 局 , 始 译 西 籍 。 光 绪 末 , 复 设 译 书 局 , 流 风 所 被 , 译 书 竞 出 , 忧 世 俊 英 , 群 研 时 务 。 是 时 敦 煌 写 经 , 殷 墟 龟 甲 , 异 书 秘 宝 , 胥 见 垲 壤 , 实 足 献 纳 艺 林 , 宏 裨 学 术 , 其 间 硕 学 名 儒 , 各 标 宗 派 , 故 鸿 篇 钜 制 , 不 可 殚 纪 。艺 文 旧 例 , 胥 列 古 籍 , 清 代 《 总 目 》 , 既 已 博 载 , 兹 志 著 录 , 取 则 《 明 史 》 , 断 自 清 代 。 四 部 分 类 , 多 从 《 总 目 》 , 审 例 订 譌 , 间 有 异 撰 。 清 儒 箸 述 , 总 目 所 载 , 捊 采 靡 遗 , 存 目 稍 芜 , 斠 录 从 慎 。 乾 隆 以 前 , 漏 者 补 之 , 嘉 庆 以 后 , 缺 者 续 之 , 苟 有 纤 疑 , 则 从 盖 阙 。 前 朝 群 书 , 例 既 弗 录 , 清 代 辑 佚 , 异 乎 斯 旨 , 裒 纂 功 深 , 无 殊 撰 述 , 故 附 载 焉 。。

◎ 艺 文 二史 部 十 六 类 : 一 曰 正 史 类 , 二 曰 编 年 类 , 三 曰 纪 事 本 末 类 , 四 曰 别 史 类 , 五 曰 杂 史 类 , 六 曰 诏 令 奏 议 类 , 七 曰 传 记 类 , 八 曰 史 钞 类 , 九 曰 载 记 类 , 十 曰 时 令 类 , 十 一 曰 地 理 类 , 十 二 曰 职 官 类 , 十 三 曰 政 书 类 , 十 四 曰 目 录 类 , 十 五 曰 金 石 类 , 十 六 曰 史 评 类 。正 史 类《 明 史 》 三 百 三 十 六 卷 。 康 熙 十 八 年 敕 撰 , 乾 隆 四 年 书 成 表 进 。《 辽 金 元 三 史 国 语 解 》 四 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 史 记 补 注 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 史 记 疑 问 》 一 卷 。 邵 泰 衢 撰 。《 史 记 考 证 》 七 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 史 记 志 疑 》 三 十 六 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 读 史 记 十 表 》 十 卷 。 汪 越 撰 , 徐 克 范 补 。《 史 记 天 官 书 补 目 》 一 卷 , 《 考 证 》 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 史 记 律 历 天 官 书 正 譌 》 三 卷 。 王 元 启 撰 。《 史 记 三 书 释 疑 》 三 卷 。 钱 塘 撰 。《 史 记 功 比 说 》 一 卷 。 张 锡 瑜 撰 。《 史 记 毛 本 正 误 》 一 卷 。 丁 晏 撰 。《 校 刊 史 记 札 记 》 五 卷 。 张 文 虎 撰 。《 史 汉 笺 论 》 十 卷 。 杨 于 果 撰 。《 史 汉 骈 枝 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 汉 书 辨 疑 》 二 十 二 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 汉 书 拾 遗 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 汉 书 疏 证 》 三 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 汉 书 注 校 补 》 五 十 六 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 汉 书 管 见 》 四 卷 。 朱 一 新 撰 。《 汉 书 补 注 》 一 百 卷 。 王 先 谦 撰 。《 汉 初 年 月 日 表 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 汉 书 律 历 志 正 譌 》 二 卷 。 王 元 启 撰 。《 汉 书 地 理 志 稽 疑 》 六 卷 。 全 祖 望 撰 。《 汉 书 地 理 志 补 注 》 一 百 三 卷 。 吴 卓 信 撰 。《 新 斠 注 汉 书 地 理 志 》 十 六 卷 。 钱 坫 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 注 》 二 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 本 》 二 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 汉 志 水 道 疏 证 》 四 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 汉 书 地 理 志 水 道 图 说 》 七 卷 。 陈 澧 撰 。《 汉 志 释 地 略 汉 志 志 疑 》 一 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 汉 书 地 理 志 集 释 》 十 四 卷 , 《 西 域 传 补 注 》 二 卷 。 徐 松 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 汉 书 古 今 人 表 考 》 九 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 人 表 考 校 补 》 一 卷 , 《 续 补 》 一 卷 。 蔡 云 撰 。《 汉 书 正 误 》 四 卷 。 王 峻 撰 。《 汉 书 刊 误 》 一 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 两 汉 朔 闰 表 》 二 卷 , 附 《 汉 太 初 以 前 朔 闰 表 》 一 卷 。 张 其 〈 曾 羽 〉 撰 。《 两 汉 举 正 》 五 卷 。 陈 景 云 撰 。《 后 汉 书 补 注 》 二 十 四 卷 。 惠 栋 撰 。《 后 汉 书 辨 疑 》 十 一 卷 , 《 续 后 汉 书 辨 疑 》 九 卷 , 《 后 汉 书 补 表 》 八 卷 , 《 补 续 汉 书 艺 文 志 》 一 卷 , 《 后 汉 郡 国 令 长 考 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 后 汉 书 疏 证 》 三 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 后 汉 书 补 注 续 》 一 卷 , 《 补 后 汉 书 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 后 汉 书 注 补 正 》 八 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 后 汉 书 注 又 补 》 一 卷 。 沈 铭 彝 撰 。《 后 汉 书 儒 林 传 补 》 二 卷 。 李 聿 修 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 后 汉 书 注 刊 误 》 一 卷 , 《 后 汉 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 后 汉 三 公 年 表 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 后 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 三 国 志 举 正 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 三 国 志 考 证 》 八 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 国 志 补 注 》 六 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 三 国 志 续 考 证 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 三 国 志 辨 疑 》 三 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 三 国 志 注 补 》 六 十 五 卷 。 赵 一 清 撰 。《 三 国 志 补 注 》 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 三 国 志 旁 证 》 三 十 卷 。 梁 章 钜 撰 。《 三 国 志 证 闻 》 二 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 三 国 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 三 国 疆 域 志 》 三 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 三 国 职 官 表 》 三 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 三 国 志 注 续 》 一 卷 , 《 补 三 国 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 三 国 志 注 证 遗 》 四 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 晋 书 地 理 志 新 补 正 》 五 卷 。 毕 沅 撰 。《 东 晋 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 晋 书 补 传 赞 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 补 晋 书 兵 志 》 一 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 四 卷 。 周 云 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 三 卷 。 劳 格 撰 。《 补 晋 书 艺 文 志 》 四 卷 , 《 晋 书 校 文 》 五 卷 。 丁 国 钧 撰 。《 晋 宋 书 故 》 一 卷 , 《 补 宋 书 刑 法 志 》 一 卷 , 《 食 货 志 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 宋 书 州 郡 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 补 梁 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 魏 书 校 勘 记 》 一 卷 。 王 先 谦 撰 。《 北 周 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 南 北 史 识 疑 》 四 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 补 南 北 史 表 》 七 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 南 北 史 志 》 十 四 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 隋 书 经 籍 志 考 证 》 十 三 卷 。 章 宗 源 撰 。《 隋 书 地 理 志 考 证 》 九 卷 。 杨 守 敬 撰 。《 新 旧 唐 书 互 证 》 二 十 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 旧 唐 书 疑 义 》 四 卷 。 张 道 撰 。《 旧 唐 书 校 勘 记 》 六 十 六 卷 。 罗 士 琳 、 陈 立 、 刘 文 淇 、 刘 毓 崧 同 撰 。《 唐 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 五 代 史 志 疑 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 》 四 卷 。 吴 兰 庭 撰 。《 五 代 史 纂 误 续 补 》 六 卷 。 吴 光 耀 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 续 》 一 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 旧 五 代 史 考 异 》 二 卷 。 邵 晋 涵 撰 。《 新 五 代 史 注 》 七 十 四 卷 。 彭 元 瑞 、 刘 凤 诰 同 撰 。《 五 代 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 五 代 史 地 理 考 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 补 五 代 史 艺 文 志 》 一 卷 。 顾 櫰 三 撰 。《 五 代 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 宋 史 地 理 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 宋 史 艺 文 志 补 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 宋 中 兴 学 士 年 表 》 一 卷 , 《 宋 修 唐 书 史 臣 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 辽 史 拾 遗 》 二 十 四 卷 , 《 补 》 五 卷 。 厉 鹗 撰 。《 辽 史 拾 遗 续 》 三 卷 。 杨 复 吉 撰 。《 金 史 详 校 》 十 卷 , 《 金 源 劄 记 》 二 卷 。 施 国 祁 撰 。《 元 史 本 证 》 五 十 卷 , 《 元 史 证 误 》 二 十 三 卷 。 汪 辉 祖 撰 。《 元 史 氏 族 表 》 三 卷 , 《 补 元 史 艺 文 志 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 元 史 译 文 证 补 》 三 十 卷 。 洪 钧 撰 。《 宋 辽 金 元 四 史 朔 闰 考 》 二 卷 , 《 辽 金 元 三 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 金 门 诏 撰 。《 明 史 考 证 攟 逸 》 四 十 二 卷 。 王 颂 蔚 撰 。《 二 十 二 史 考 异 》 一 百 卷 , 《 诸 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 十 七 史 商 榷 》 一 百 卷 。 王 鸣 盛 撰 。《 二 十 二 史 劄 记 》 三 十 六 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 赵 翼 撰 。《 四 史 发 伏 》 十 二 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 读 史 举 正 》 八 卷 。 张 熷 撰 。《 诸 史 然 疑 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 诸 史 考 异 》 十 八 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 历 代 史 目 表 》 一 卷 。 洪 饴 孙 撰 。宋 薛 居 正 等 《 旧 五 代 史 》 一 百 五 十 卷 、 《 目 录 》 二 卷 , 宋 吴 缜 《 五 代 史 记 纂 误 》 三 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。《 汉 书 音 义 》 三 卷 、 《 补 遗 》 一 卷 。 臧 镛 堂 辑 。编 年 类《 太 祖 实 录 》 十 三 卷 。 崇 德 元 年 敕 纂 , 康 熙 二 十 一 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 太 宗 实 录 》 六 十 八 卷 。 顺 治 九 年 敕 纂 , 康 熙 十 二 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 世 祖 实 录 》 一 百 四 十 七 卷 。 康 熙 六 年 敕 纂 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 圣 祖 实 录 》 三 百 三 卷 。 康 熙 六 十 一 年 敕 纂 。《 世 宗 实 录 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 十 三 年 敕 纂 。《 高 宗 实 录 》 一 千 五 百 卷 。 嘉 庆 四 年 敕 纂 。《 仁 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 道 光 四 年 敕 纂 。《 宣 宗 实 录 》 四 百 七 十 六 卷 。 咸 丰 二 年 敕 纂 。《 文 宗 实 录 》 三 百 五 十 六 卷 。 同 治 元 年 敕 纂 。《 穆 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 光 绪 五 年 敕 纂 。《 德 宗 实 录 》 五 百 六 十 一 卷 。 宣 统 时 敕 纂 。《 御 批 通 鉴 辑 览 》 一 百 十 六 卷 , 附 《 明 唐 桂 二 王 本 末 》 三 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 御 定 通 鉴 纲 目 三 编 》 四 十 卷 。 乾 隆 四 十 年 敕 撰 。《 开 国 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 竹 书 统 笺 》 十 二 卷 。 徐 文 靖 撰 。《 竹 书 纪 年 集 证 》 五 十 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 考 定 竹 书 》 十 三 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 竹 书 纪 年 校 正 》 十 四 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 校 正 竹 书 纪 年 》 二 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 竹 书 纪 年 集 注 》 二 卷 。 陈 诗 撰 。《 竹 书 纪 年 校 补 》 二 卷 。 张 宗 泰 撰 。《 考 订 竹 书 纪 年 》 十 四 卷 , 《 竹 书 纪 年 义 证 》 四 十 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 竹 书 纪 年 补 证 》 四 卷 。 林 春 溥 撰 。《 资 治 通 鉴 后 编 》 一 百 八 十 四 卷 。 徐 乾 学 撰 。《 续 资 治 通 鉴 后 编 校 勘 记 》 十 五 卷 。 夏 震 武 撰 。《 续 资 治 通 鉴 》 三 百 二 十 卷 。 毕 沅 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 补 》 六 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 遗 》 六 十 卷 。 黄 以 周 撰 。《 通 鉴 胡 注 举 正 》 一 卷 。 陈 景 云 撰 。《 通 鉴 注 辨 正 》 二 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 通 鉴 注 商 》 十 八 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 通 鉴 刊 本 识 误 》 三 卷 , 《 通 鉴 补 略 》 一 卷 。 张 敦 仁 撰 。《 通 鉴 校 勘 记 》 七 卷 。 张 瑛 撰 。《 通 鉴 地 理 今 释 》 十 六 卷 。 吴 熙 载 撰 。《 纲 目 订 误 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 纲 目 分 注 补 遗 》 四 卷 。 芮 长 恤 撰 。《 通 鉴 纲 目 释 地 纠 缪 》 六 卷 , 《 释 地 补 注 》 六 卷 。 张 庚 撰 。《 纲 目 志 疑 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 读 通 鉴 纲 目 条 记 》 二 十 卷 。 李 述 来 撰 。《 明 鉴 前 纪 》 二 卷 。 齐 召 南 撰 。《 明 通 鉴 》 一 百 卷 。 夏 燮 撰 。《 明 纪 》 六 十 卷 。 陈 鹤 撰 。《 周 季 编 略 》 九 卷 。 黄 式 三 撰 。《 古 史 纪 年 》 十 四 卷 , 《 古 史 考 年 异 同 表 》 二 卷 , 《 战 国 纪 年 》 六 卷 , 附 《 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 国 策 编 年 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 小 腆 纪 年 附 考 》 二 十 卷 。 徐 鼒 撰 。《 东 华 录 》 三 十 二 卷 。 蒋 良 骥 撰 。《 十 朝 东 华 录 》 四 百 二 十 五 卷 。 王 先 谦 撰 。《 咸 丰 朝 东 华 续 录 》 六 十 九 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 光 绪 东 华 录 》 二 百 二 十 卷 。 朱 寿 朋 撰 。《 滇 云 历 年 传 》 十 二 卷 。 倪 蜕 撰 。宋 李 焘 《 续 资 治 通 鉴 长 编 》 五 百 二 十 卷 。宋 不 著 撰 人 《 两 朝 纲 目 备 要 》 十 六 卷 。宋 王 益 之 《 西 汉 纪 年 》 三 十 卷 。宋 熊 克 《 中 兴 小 纪 》 四 十 卷 。 以 上 乾 隆 时 敕 辑 。陆 机 《 晋 纪 》 一 卷 。干 宝 《 晋 纪 》 一 卷 。习 凿 齿 《 汉 晋 春 秋 》 一 卷 。邓 粲 《 晋 纪 》 一 卷 。孙 盛 《 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 谦 之 《 晋 纪 》 一 卷 。徐 广 《 晋 纪 》 一 卷 。檀 道 鸾 《 续 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 道 薈 《 晋 起 居 注 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。《 晋 纪 》 五 卷 。《 晋 阳 秋 》 五 卷 。《 汉 晋 春 秋 》 四 卷 。《 三 十 国 春 秋 》 十 八 卷 。 以 上 汤 球 辑 。纪 事 本 末 类《 平 定 三 逆 方 略 》 六 十 卷 。 康 熙 二 十 一 年 , 勒 德 洪 等 奉 敕 撰 。《 亲 征 平 定 朔 漠 方 略 》 四 十 八 卷 。 康 熙 四 十 七 年 , 温 达 等 奉 敕 撰 。《 平 定 金 川 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 十 三 年 , 来 保 等 奉 敕 撰 。《 平 定 准 噶 尔 方 略 前 编 》 五 十 四 卷 , 《 正 编 》 八 十 五 卷 , 《 续 编 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 临 清 纪 略 》 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 于 敏 中 等 奉 敕 撰 。《 平 定 两 金 川 方 略 》 一 百 五 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 兰 州 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 石 峰 堡 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 九 年 敕 撰 。《 台 湾 纪 略 》 七 十 卷 。 乾 隆 五 十 三 年 敕 撰 。《 安 南 纪 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 五 十 六 年 敕 撰 。《 廓 尔 喀 纪 略 》 五 十 四 卷 。 乾 隆 六 十 年 敕 撰 。《 巴 布 勒 纪 略 》 二 十 六 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 平 苗 匪 纪 略 》 五 十 二 卷 。 嘉 庆 二 年 , 鄂 辉 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 三 省 邪 匪 方 略 前 编 》 三 百 六 十 一 卷 , 《 续 编 》 三 十 六 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 嘉 庆 十 五 年 , 庆 桂 等 奉 敕 撰 。《 平 定 教 匪 纪 略 》 四 十 二 卷 。 嘉 庆 二 十 一 年 , 托 津 等 奉 敕 撰 。《 平 定 回 疆 剿 捦 逆 裔 方 略 》 八 十 卷 。 道 光 九 年 , 曹 振 镛 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 粤 匪 方 略 》 四 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 剿 平 捻 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 平 定 陕 甘 新 疆 回 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 云 南 回 匪 方 略 》 五 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 贵 州 苗 匪 纪 略 》 四 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 绎 史 》 一 百 六 十 卷 。 马 骕 撰 。《 左 传 纪 事 本 末 》 五 十 三 卷 。 高 士 奇 撰 。《 通 鉴 本 末 纪 要 》 八 十 一 卷 。 蔡 毓 荣 撰 。《 辽 史 纪 事 本 末 》 四 十 卷 , 《 金 史 纪 事 本 末 》 五 十 二 卷 。 李 有 棠 撰 。《 明 史 纪 事 本 末 》 八 十 卷 。 谷 应 泰 撰 。《 续 明 纪 事 本 末 》 十 八 卷 。 倪 在 田 撰 。《 明 朝 纪 事 本 末 补 编 》 五 卷 。 彭 孙 贻 撰 。《 三 藩 纪 事 本 末 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 四 藩 始 末 》 四 卷 。 钱 名 世 撰 。《 绥 寇 纪 略 》 十 二 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 滇 考 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 皇 朝 武 功 纪 盛 》 四 卷 。 赵 翼 撰 。《 圣 武 记 》 十 四 卷 。 魏 源 撰 。《 平 定 罗 刹 方 略 》 四 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 平 台 纪 略 》 一 卷 , 附 《 东 征 集 》 六 卷 。 蓝 鼎 元 撰 。《 平 定 粤 匪 纪 略 》 十 卷 , 《 附 记 》 四 卷 。 杜 文 澜 撰 。《 湘 军 志 》 十 六 卷 。 王 闿 运 撰 。《 湘 军 记 》 二 十 卷 。 王 定 安 撰 。《 平 浙 纪 略 》 十 六 卷 。 秦 缃 业 、 陈 锺 英 同 撰 。《 吴 中 平 寇 记 》 八 卷 。 钱 勖 撰 。《 淮 军 平 捻 记 》 十 二 卷 。 周 世 澄 撰 。《 豫 军 纪 略 》 十 二 卷 。 尹 耕 云 撰 。《 山 东 军 兴 纪 略 》 二 十 二 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 霆 军 纪 略 》 十 六 卷 。 陈 昌 撰 。《 平 定 关 陇 纪 略 》 十 三 卷 。 易 孔 昭 、 胡 孚 骏 同 撰 。《 粤 东 剿 匪 纪 略 》 五 卷 。 陈 坤 撰 。《 平 回 志 》 八 卷 。 杨 毓 秀 撰 。《 剿 定 新 疆 记 》 八 卷 。 魏 光 焘 撰 。《 浙 东 筹 防 录 》 四 卷 。 薛 福 成 撰 。《 国 朝 柔 远 记 》 十 八 卷 。 王 之 春 撰 。《 中 西 纪 事 》 二 十 四 卷 。 夏 燮 撰 。《 普 法 战 纪 》 二 十 卷 。 王 韬 撰 。《 中 东 战 纪 本 末 》 八 卷 。 蔡 尔 康 撰 。别 史 类《 历 代 纪 事 年 表 》 一 百 卷 。 康 熙 五 十 一 年 , 王 之 枢 等 奉 敕 撰 。《 续 通 志 五 百 》 二 十 七 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 敕 撰 。《 逸 周 书 补 注 》 二 十 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 汲 冢 周 书 辑 要 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 》 十 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 朱 右 曾 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 增 校 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 逸 周 书 管 笺 》 十 六 卷 。 丁 宗 洛 撰 。《 逸 周 书 王 会 篇 笺 释 》 三 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 校 辑 世 本 》 二 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 世 本 辑 补 》 十 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 帝 王 世 纪 考 异 》 一 卷 。 宋 翔 凤 撰 。《 帝 王 世 纪 地 名 衍 》 四 卷 。 迮 鹤 寿 撰 。《 春 秋 战 国 异 词 》 五 十 六 卷 , 《 通 表 》 二 卷 , 《 摭 遗 》 一 卷 。 陈 厚 耀 撰 。《 春 秋 纪 传 》 五 十 一 卷 。 李 凤 雏 撰 。《 尚 史 》 一 百 七 卷 。 李 锴 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 章 陶 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 季 汉 五 志 》 十 二 卷 。 王 复 礼 撰 。《 后 汉 书 》 十 四 卷 。 王 廷 璨 撰 。《 晋 记 》 六 十 八 卷 。 郭 伦 撰 。《 晋 略 》 六 十 卷 。 周 济 撰 。《 西 魏 书 》 二 十 四 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 续 唐 书 》 七 十 卷 。 陈 鳣 撰 。《 宋 史 翼 》 四 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 元 史 新 编 》 九 十 五 卷 。 魏 源 撰 。《 元 秘 史 注 》 十 五 卷 。 李 文 田 撰 。《 元 史 备 志 》 五 卷 。 王 光 鲁 撰 。《 续 宏 简 录 》 四 十 二 卷 。 邵 远 平 撰 。《 明 书 》 一 百 七 十 一 卷 。 傅 维 鳞 撰 。《 明 史 稿 》 三 百 十 卷 。 王 鸿 绪 撰 。《 明 史 稿 》 二 十 卷 , 《 续 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 拟 明 史 列 传 》 二 十 四 卷 。 汪 琬 撰 。《 拟 明 史 传 》 不 分 卷 。 姜 宸 英 撰 。《 明 史 分 稿 残 编 》 二 卷 。 方 象 英 撰 。《 明 史 拟 传 》 六 卷 , 《 艺 文 志 》 五 卷 , 《 外 国 志 》 五 卷 。 尤 侗 撰 。《 国 史 考 异 》 六 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 开 辟 传 疑 》 二 卷 。 林 春 溥 撰 。《 历 代 甲 子 考 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 二 十 一 史 年 表 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 史 表 》 五 十 九 卷 。 万 斯 同 撰 。《 二 十 一 史 四 谱 》 五 十 四 卷 , 《 历 代 世 系 纪 年 编 》 一 卷 。 沈 炳 震 撰 。《 历 代 帝 王 年 表 》 三 卷 。 齐 召 南 撰 。《 历 代 帝 王 庙 谥 年 讳 谱 》 一 卷 。 陆 费 墀 撰 。《 纪 元 要 略 》 二 卷 。 陈 景 云 撰 。《 历 代 建 元 考 》 十 卷 。 锺 渊 映 撰 。《 元 号 略 》 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 纪 元 通 考 》 十 二 卷 。 叶 维 庚 撰 。《 列 代 建 元 表 》 十 卷 , 《 建 元 类 聚 考 》 二 卷 。 钱 东 垣 撰 。《 纪 元 编 》 三 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 历 代 统 纪 表 》 十 三 卷 。 段 承 基 撰 。汉 刘 珍 《 东 观 汉 记 》 二 十 四 卷 , 元 郝 经 《 续 后 汉 书 》 九 十 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 世 本 》 一 卷 。 孙 冯 翼 辑 。汉 宋 衷 《 世 本 注 》 五 卷 。 张 澍 辑 。《 七 家 后 汉 书 》 二 十 一 卷 。 汪 文 台 撰 。《 重 订 谢 承 后 汉 书 补 逸 》 五 卷 。 孙 志 祖 辑 。薛 莹 《 后 汉 书 》 一 卷 。华 峤 《 后 汉 书 注 》 一 卷 。谢 沈 《 后 汉 书 》 一 卷 。袁 山 松 《 后 汉 书 》 一 卷 。张 璠 《 后 汉 记 》 一 卷 。虞 预 《 晋 书 》 一 卷 。朱 凤 《 晋 书 》 一 卷 。何 法 盛 《 晋 中 兴 书 》 一 卷 。谢 灵 运 《 晋 书 》 一 卷 。臧 荣 绪 《 晋 书 》 一 卷 。众 家 《 晋 书 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。九 家 《 旧 晋 书 》 三 十 七 卷 。 汤 球 辑 。杂 史 类《 蒙 古 源 流 》 八 卷 。 蒙 古 小 彻 辰 萨 囊 台 吉 撰 。 乾 隆 四 十 二 年 敕 译 。 《 国 语 韦 昭 注 疏 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 国 语 校 文 》 一 卷 。 汪 中 撰 。《 国 语 补 注 》 一 卷 。 姚 鼐 撰 。《 国 语 补 校 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 国 语 补 韦 》 四 卷 。 黄 模 撰 。《 国 语 三 君 注 辑 存 》 四 卷 , 《 国 语 考 异 》 四 卷 , 《 国 语 发 正 》 二 十 一 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 国 语 翼 解 》 六 卷 。 陈 瑑 撰 。《 国 语 释 地 》 三 卷 。 谭 沄 撰 。《 国 语 正 义 》 二 十 一 卷 。 董 增 龄 撰 。《 战 国 策 去 毒 》 二 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 战 国 策 释 地 》 二 卷 。 张 琦 撰 。《 国 策 地 名 考 》 二 十 卷 。 程 恩 泽 撰 , 狄 子 奇 笺 。《 读 战 国 策 随 笔 》 一 卷 。 张 尚 瑗 撰 。《 战 国 策 札 记 》 三 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 武 王 克 殷 日 记 》 一 卷 , 《 灭 国 五 十 考 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 考 信 录 提 要 》 二 卷 。《 补 上 古 考 信 录 》 二 卷 。《 唐 虞 考 信 录 》 四 卷 。《 夏 考 信 录 》 二 卷 。《 商 考 信 录 》 二 卷 。《 丰 镐 考 信 录 》 八 卷 。《 丰 镐 别 录 》 三 卷 。《 考 古 续 说 》 二 卷 。《 考 信 附 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 熹 庙 谅 阴 记 》 一 卷 , 《 圣 安 本 纪 》 六 卷 , 《 明 季 实 录 》 六 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 南 宋 六 陵 遗 事 》 一 卷 , 《 庚 申 君 遗 事 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 见 闻 随 笔 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 安 南 使 事 记 》 一 卷 。 李 仙 根 撰 。《 建 文 帝 后 纪 》 一 卷 。 邵 远 平 撰 。《 武 宗 外 纪 》 一 卷 , 《 后 鉴 录 》 七 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 烈 皇 勤 政 记 》 一 卷 , 《 思 陵 典 礼 记 》 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 三 朝 野 纪 》 七 卷 。 李 逊 之 撰 。《 弘 光 日 录 》 四 卷 。《 永 历 实 录 》 二 十 五 卷 。《 行 朝 录 》 十 二 卷 。《 汰 存 录 》 一 卷 。《 赣 州 失 事 记 》 一 卷 。《 绍 武 争 立 记 》 一 卷 。《 舟 山 兴 废 记 》 一 卷 。《 四 明 山 寨 记 》 一 卷 。《 沙 州 定 乱 记 》 一 卷 。《 赐 姓 始 末 》 一 卷 。《 郑 成 功 传 》 一 卷 。《 滇 考 》 一 卷 。《 日 本 乞 师 记 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 永 历 实 录 》 二 十 六 卷 。 王 夫 之 撰 。《 鲁 春 秋 》 一 卷 。 查 继 佐 撰 。《 伪 东 宫 伪 后 及 党 祸 记 略 》 一 卷 。《 榆 林 城 守 记 略 》 一 卷 。《 保 定 城 守 记 略 》 一 卷 。《 扬 州 城 守 记 略 》 一 卷 。 戴 名 世 撰 。《 二 申 野 录 》 八 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 逊 代 阳 秋 》 二 十 八 卷 。 余 美 英 撰 。《 复 社 记 事 》 一 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 社 事 始 末 》 一 卷 。 杜 登 春 撰 。《 启 祯 野 乘 》 十 六 卷 , 《 二 集 》 八 卷 。 邹 漪 撰 。《 蜀 难 叙 略 》 一 卷 。 沈 荀 蔚 撰 。《 金 陵 野 钞 》 十 四 卷 。 顾 苓 撰 。《 甲 申 传 信 录 》 十 卷 。 钱 士 馨 撰 。《 史 外 》 八 卷 。 汪 有 典 撰 。《 明 季 北 略 》 二 十 四 卷 , 《 南 略 》 十 八 卷 。 计 六 奇 撰 。《 东 南 纪 事 》 十 二 卷 , 《 西 南 纪 事 》 十 二 卷 。 邵 廷 寀 撰 。《 南 疆 逸 史 》 三 十 卷 , 《 恤 谥 录 》 八 卷 , 《 摭 遗 》 十 八 卷 。 温 睿 临 撰 。《 南 疆 绎 史 》 五 十 八 卷 。 李 瑶 撰 。《 海 东 逸 史 》 十 八 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 爝 火 录 》 三 十 卷 。 李 本 撰 。《 小 腆 纪 传 》 六 十 五 卷 。 徐 鼒 撰 。《 补 遗 》 五 卷 , 《 考 异 》 一 卷 。 徐 承 礼 撰 。《 闽 事 纪 略 》 二 卷 。 华 廷 献 撰 。《 平 定 耿 逆 记 》 一 卷 。 李 之 芳 撰 。《 平 闽 记 》 十 三 卷 。 杨 捷 撰 。《 啸 亭 杂 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 三 卷 。 礼 亲 王 昭 梿 撰 。《 养 吉 斋 丛 录 》 二 十 二 卷 。 吴 振 棫 撰 。《 郎 潜 记 闻 初 笔 》 十 四 卷 , 《 二 笔 》 十 六 卷 , 《 三 笔 》 十 二 卷 。 陈 康 祺 撰 。《 圣 德 纪 略 》 一 卷 , 《 儤 直 纪 略 》 一 卷 , 《 恩 遇 纪 略 》 一 卷 , 《 旧 闻 纪 略 》 一 卷 。 瞿 鸿 禨 撰 。宋 不 著 撰 人 《 咸 淳 遗 事 》 二 卷 , 《 大 金 吊 伐 录 》 四 卷 , 元 王 鹗 《 汝 南 遗 事 》 四 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 国 语 贾 注 》 一 卷 。 蒋 曰 豫 辑 。郑 众 《 国 语 解 诂 》 一 卷 。贾 逵 《 国 语 注 》 一 卷 。唐 固 《 国 语 注 》 一 卷 。王 肃 《 国 语 章 句 》 一 卷 。孔 晁 《 国 语 注 》 一 卷 。孔 衍 《 春 秋 后 语 》 一 卷 。陆 贾 《 楚 汉 春 秋 》 一 卷 。伏 侯 《 古 今 注 》 一 卷 。王 粲 《 英 雄 记 》 一 卷 、 司 马 彪 《 战 略 》 一 卷 、 《 九 州 春 秋 》 一 卷 。傅 畅 《 晋 诸 公 赞 》 一 卷 。荀 绰 《 晋 后 略 》 一 卷 。卢 綝 《 晋 八 王 故 事 》 一 卷 。《 晋 四 王 遗 事 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。诏 令 奏 议 类《 太 祖 高 皇 帝 圣 训 》 四 卷 。 康 熙 二 十 五 年 敕 编 。《 太 宗 文 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 顺 治 时 敕 编 , 康 熙 二 十 六 年 告 成 。《 世 祖 章 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 康 熙 二 十 六 年 敕 编 。《 亲 政 纶 音 》 不 分 卷 。 顺 治 时 敕 编 。《 圣 祖 仁 皇 帝 圣 训 》 六 十 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 庭 训 格 言 》 不 分 卷 。 世 宗 御 编 。《 圣 谕 广 训 》 不 分 卷 。 雍 正 二 年 敕 刊 。《 上 谕 内 阁 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 七 年 敕 刊 , 乾 隆 时 续 刊 。《 朱 批 谕 旨 》 三 百 六 十 卷 。 雍 正 十 年 敕 编 , 乾 隆 三 年 告 成 。《 上 谕 八 旗 》 十 三 卷 , 《 上 谕 旗 务 议 覆 》 十 二 卷 , 《 谕 行 旗 务 奏 议 》 十 三 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 训 饬 州 县 条 规 》 二 十 卷 。 雍 正 八 年 敕 刊 。《 世 宗 宪 皇 帝 圣 训 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 五 年 敕 编 。《 高 宗 纯 皇 帝 圣 训 》 三 百 卷 。 嘉 庆 十 二 年 敕 编 。《 仁 宗 睿 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 道 光 四 年 敕 编 。《 宣 宗 成 皇 帝 圣 训 》 一 百 三 十 卷 。 咸 丰 六 年 敕 编 。《 文 宗 显 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 同 治 五 年 敕 编 。《 穆 宗 毅 皇 帝 圣 训 》 一 百 六 十 卷 。 光 绪 五 年 敕 编 。《 明 名 臣 奏 议 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 奉 敕 编 。《 息 斋 疏 草 》 五 卷 。 金 之 俊 撰 。《 龚 端 毅 奏 议 》 八 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 龚 鼎 孳 撰 。《 孟 忠 毅 公 奏 议 》 二 卷 。 孟 乔 芳 撰 。《 赵 忠 襄 奏 疏 存 稿 》 六 卷 。 赵 良 栋 撰 。《 张 襄 壮 奏 疏 》 六 卷 。 张 勇 撰 。《 兼 济 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 寒 松 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 象 枢 撰 。《 文 襄 公 奏 疏 》 十 五 卷 。 李 之 芳 撰 。《 抚 虔 奏 议 》 一 卷 。 佟 国 器 撰 。《 平 岳 疏 议 》 一 卷 , 《 平 海 疏 议 》 一 卷 。 万 正 色 撰 。《 郝 恭 定 集 》 五 卷 。 郝 惟 讷 撰 。《 中 山 奏 议 》 四 卷 。 郝 浴 撰 。《 靳 文 襄 奏 疏 》 八 卷 。 靳 辅 撰 。《 乾 清 门 奏 对 记 》 一 卷 。 汤 斌 撰 。《 抚 浙 奏 议 》 一 卷 , 《 督 闽 奏 议 》 一 卷 。 范 承 谟 撰 。《 抚 浙 疏 草 》 五 卷 。 朱 昌 祚 撰 。《 抚 吴 封 事 》 八 卷 , 《 抚 楚 封 事 》 一 卷 , 《 抚 黔 封 事 》 一 卷 , 《 抚 漕 封 事 》 一 卷 , 《 辑 瑞 陈 言 》 一 卷 。 慕 天 颜 撰 。《 于 山 奏 牍 》 七 卷 。 于 成 龙 撰 。《 清 忠 堂 奏 疏 》 不 分 卷 。 朱 宏 祚 撰 。《 西 台 奏 议 》 一 卷 , 《 京 兆 奏 议 》 一 卷 , 附 《 曲 徙 录 》 一 卷 。 杨 素 蕴 撰 。《 杨 黄 门 奏 疏 》 不 分 卷 , 《 抚 黔 奏 疏 》 八 卷 。 杨 雍 建 撰 。《 华 野 疏 稿 》 五 卷 。 郭 琇 撰 。《 河 防 疏 略 》 二 十 卷 。 朱 之 锡 撰 。《 西 陂 奏 疏 》 六 卷 。 宋 荦 撰 。《 督 漕 疏 草 》 二 十 二 卷 。 董 讷 撰 。《 奏 疏 稿 》 不 分 卷 。 江 蘩 撰 。《 抚 豫 宣 化 录 》 四 卷 。 田 文 镜 撰 。《 防 河 奏 议 》 十 二 卷 。 嵇 曾 筠 撰 。《 平 蛮 奏 疏 》 一 卷 。 鄂 尔 泰 撰 。《 张 公 奏 议 》 二 十 四 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 条 奏 疏 稿 》 二 卷 。 蒋 廷 锡 撰 。《 奏 疏 》 十 卷 。 高 其 倬 撰 。《 望 溪 奏 疏 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 尹 元 孚 奏 议 》 十 卷 。 尹 会 一 撰 。《 裘 文 达 奏 议 》 一 卷 。 裘 曰 修 撰 。《 那 文 毅 奏 议 》 八 十 卷 。 那 彦 成 撰 。《 两 河 奏 疏 》 不 分 卷 。 严 烺 撰 。《 思 补 斋 奏 稿 偶 存 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 恭 寿 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 韩 文 绮 撰 。《 楚 蒙 山 房 奏 疏 》 五 卷 。 晏 斯 盛 撰 。《 东 溟 奏 稿 》 四 卷 。 姚 莹 撰 。《 林 文 忠 政 书 》 三 卷 。 林 则 徐 撰 。《 陶 云 汀 先 生 奏 议 》 三 十 二 卷 。 陶 澍 撰 。《 耐 菴 奏 议 存 稿 》 十 二 卷 。 贺 长 龄 撰 。《 吴 文 节 遗 集 》 八 十 卷 。 吴 文 镕 撰 。《 张 大 司 马 奏 稿 》 四 卷 。 张 亮 基 撰 。《 骆 文 忠 奏 议 》 十 六 卷 。 骆 秉 章 撰 。《 李 文 恭 奏 议 》 二 十 二 卷 。 李 星 沅 撰 。《 李 尚 书 政 书 》 八 卷 。 李 宗 羲 撰 。《 王 侍 郎 奏 议 》 十 卷 。 王 茂 荫 撰 。《 台 垣 疏 稿 》 一 卷 。 丁 寿 昌 撰 。《 张 文 毅 奏 稿 》 八 卷 。 张 芾 撰 。《 曾 文 正 奏 稿 》 三 十 二 卷 。 曾 国 藩 撰 。《 胡 文 忠 奏 稿 》 五 十 二 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 左 文 襄 奏 疏 初 编 》 三 十 八 卷 , 《 续 编 》 七 十 六 卷 , 《 三 编 》 六 卷 。 左 宗 棠 撰 。《 曾 忠 襄 奏 疏 》 六 十 一 卷 。 曾 国 荃 撰 。《 沈 文 肃 政 书 》 十 二 卷 。 沈 葆 桢 撰 。《 李 忠 武 奏 议 》 一 卷 。 李 续 宾 撰 。《 刘 中 丞 奏 稿 》 八 卷 。 刘 昆 撰 。《 刘 中 丞 奏 议 》 二 十 卷 。 刘 蓉 撰 。《 刘 武 慎 奏 稿 》 十 六 卷 。 刘 长 佑 撰 。《 彭 刚 直 奏 议 》 八 卷 。 彭 玉 麟 撰 。《 郭 侍 郎 奏 疏 》 十 二 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 岑 襄 勤 奏 稿 》 三 十 卷 。 岑 毓 英 撰 。《 丁 文 诚 奏 议 》 二 十 六 卷 。 丁 宝 桢 撰 。《 毛 尚 书 奏 稿 》 十 六 卷 。 毛 鸿 宾 撰 。《 曾 惠 敏 奏 议 》 六 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 出 使 奏 疏 》 二 卷 。 薛 福 成 撰 。《 养 云 山 庄 奏 稿 》 四 卷 。 刘 瑞 芬 撰 。《 钱 敏 肃 奏 疏 》 七 卷 。 钱 鼎 铭 撰 。《 黎 文 肃 奏 议 》 十 六 卷 。 黎 培 敬 撰 。《 许 太 常 奏 稿 》 一 卷 。 许 乃 济 撰 。《 豸 华 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 金 应 麟 撰 。《 水 流 云 在 馆 奏 议 》 二 卷 。 宋 晋 撰 。《 吴 柳 堂 奏 疏 》 一 卷 。 吴 可 读 撰 。《 王 文 敏 奏 疏 稿 》 一 卷 。 王 懿 荣 撰 。《 袁 太 常 戊 戌 条 陈 》 一 卷 。 袁 昶 撰 。《 谏 垣 存 稿 》 四 卷 。 安 维 峻 撰 。《 李 文 忠 政 书 》 一 百 六 十 五 卷 。 李 鸿 章 撰 。《 张 宫 保 政 书 》 十 二 卷 。 张 之 洞 撰 。《 端 忠 敏 奏 议 》 十 六 卷 。 端 方 撰 。《 三 贤 政 书 》 十 八 卷 。 汤 斌 、 宋 荦 、 张 伯 行 撰 。《 嘉 定 长 白 二 先 生 奏 议 》 四 卷 。 徐 致 祥 、 宝 廷 撰 。《 宋 陈 次 升 谠 论 集 》 五 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。传 记 类《 宗 室 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 蒙 古 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 敕 撰 。《 八 旗 满 洲 氏 族 通 谱 》 八 十 卷 。 乾 隆 九 年 敕 撰 。《 胜 朝 殉 节 诸 臣 录 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 一 年 敕 撰 。《 满 汉 名 臣 传 》 八 十 卷 , 《 贰 臣 传 》 八 卷 , 《 逆 臣 传 》 二 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 史 传 三 编 》 五 十 六 卷 。 朱 轼 撰 。《 历 代 忠 臣 义 士 卓 行 录 》 八 卷 。 戴 作 铭 撰 。《 历 代 名 臣 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 朱 桓 撰 。《 广 群 辅 录 》 六 卷 。 徐 汾 撰 。《 臣 鉴 录 》 二 十 卷 。 蒋 伊 撰 。《 历 代 党 鉴 》 五 卷 。 徐 宾 撰 。《 续 高 士 传 》 五 卷 。 高 兆 撰 。《 续 补 高 士 传 》 三 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 孝 史 类 编 》 十 卷 。 黄 齐 贤 撰 。《 元 祐 党 人 传 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 明 名 臣 言 行 录 》 四 十 五 卷 。 徐 开 仕 撰 。《 崇 祯 五 十 宰 相 传 》 一 卷 , 《 年 表 》 一 卷 。 曹 溶 撰 。《 明 儒 言 行 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 沈 佳 撰 。《 东 林 列 传 》 二 十 四 卷 , 《 留 溪 外 传 》 十 八 卷 。 陈 鼎 撰 。《 复 社 姓 氏 传 略 》 十 卷 。 吴 山 嘉 撰 。《 国 朝 耆 献 类 徵 初 编 》 七 百 二 十 卷 , 《 编 目 》 十 九 卷 。 李 桓 撰 。《 碑 传 集 》 一 百 六 十 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 续 碑 传 集 》 八 十 六 卷 。 缪 荃 孙 撰 。《 国 朝 先 正 事 略 》 六 十 卷 。 李 元 度 撰 。《 中 兴 将 帅 别 传 》 三 十 卷 , 一 作 《 咸 同 以 来 功 臣 别 传 》 , 一 作 《 中 兴 名 臣 事 略 》 , 一 作 《 续 先 正 事 略 》 。《 续 编 》 六 卷 。 朱 孔 彰 撰 。《 大 清 名 臣 言 行 录 》 一 卷 。 留 保 撰 。《 文 献 徵 存 录 》 十 卷 。 钱 林 撰 。《 从 政 观 法 录 》 三 十 卷 。 朱 方 曾 撰 。《 初 月 楼 闻 见 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 学 统 》 五 十 六 卷 。 熊 赐 履 撰 。《 雒 闽 渊 源 录 》 十 九 卷 。 张 夏 撰 。《 圣 学 知 统 录 》 二 卷 , 《 圣 学 知 统 翼 编 》 二 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 道 统 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 道 南 源 委 》 六 卷 , 《 伊 洛 渊 源 续 录 》 二 十 卷 。 张 伯 行 撰 。《 儒 林 宗 派 》 十 六 卷 。 万 斯 同 撰 。《 理 学 宗 传 》 二 十 六 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 理 学 宗 传 辨 正 》 十 六 卷 。 刘 廷 诏 撰 。《 宋 元 学 案 》 一 百 卷 。 黄 宗 羲 原 本 , 全 祖 望 补 编 。《 明 儒 学 案 》 六 十 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 明 儒 林 录 》 十 九 卷 。 张 恒 撰 。《 国 朝 学 案 小 识 》 十 五 卷 。 唐 鉴 撰 。《 国 朝 经 学 名 儒 记 》 一 卷 。 张 星 鉴 撰 。《 国 朝 宋 学 渊 源 记 》 二 卷 , 《 附 记 》 一 卷 。 江 藩 撰 。《 国 朝 儒 林 文 苑 传 》 四 卷 。 阮 元 撰 。《 康 熙 己 未 词 科 录 》 十 二 卷 。 秦 瀛 撰 。《 鹤 徵 录 》 八 卷 。 李 集 、 李 富 孙 、 李 遇 孙 同 撰 。《 词 科 掌 录 》 十 七 卷 , 《 馀 话 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 鹤 徵 后 录 》 十 二 卷 。 李 富 孙 撰 。《 畴 人 传 四 》 十 六 卷 。 阮 元 撰 。《 续 畴 人 传 》 六 卷 。 罗 士 琳 撰 。《 畴 人 传 三 编 》 七 卷 。 诸 可 宝 撰 。《 国 朝 名 家 诗 钞 小 传 》 二 卷 。 郑 方 坤 撰 。《 畿 辅 人 物 志 》 二 十 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 洛 学 编 》 四 卷 。 汤 斌 撰 。《 中 州 人 物 考 》 八 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 中 州 道 学 编 》 二 卷 , 《 补 编 》 一 卷 。 耿 介 撰 。《 关 学 编 》 十 卷 。 廉 伟 然 撰 。《 东 越 儒 林 后 传 》 一 卷 , 《 文 苑 后 传 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 闽 中 理 学 渊 源 考 》 九 十 二 卷 , 《 闽 学 志 略 》 十 七 卷 。 李 清 馥 撰 。《 粤 东 名 儒 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 邓 淳 撰 。《 豫 章 十 代 文 献 略 》 五 十 卷 。 王 模 撰 。《 金 华 徵 献 略 》 二 十 卷 。 王 崇 炳 撰 。《 嘉 禾 献 徵 录 》 四 十 六 卷 。 盛 枫 撰 。《 松 陵 文 献 录 》 十 五 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 海 州 文 献 录 》 十 六 卷 。 许 乔 林 撰 。《 吴 门 耆 旧 记 》 一 卷 。 顾 承 撰 。《 列 女 传 补 注 》 八 卷 , 附 《 叙 录 》 一 卷 , 《 校 正 》 一 卷 。 闺 秀 王 照 圆 撰 。《 列 女 传 校 注 》 八 卷 。 闺 秀 梁 端 撰 。《 列 女 传 集 注 》 八 卷 。 闺 秀 萧 道 管 撰 。《 广 列 女 传 》 二 十 卷 。 刘 开 撰 。《 胜 朝 彤 史 拾 记 》 六 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 贤 媛 类 徵 初 编 》 十 二 卷 。 李 桓 撰 。《 越 女 表 微 录 》 五 卷 。 汪 辉 祖 撰 。宋 不 著 撰 人 《 庆 元 党 禁 》 一 卷 , 《 京 口 耆 旧 传 》 九 卷 , 元 辛 文 房 《 唐 才 子 传 》 八 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。魏 嵇 康 《 圣 贤 高 士 传 》 一 卷 , 后 魏 常 景 《 鉴 戒 象 赞 》 一 卷 。 以 上 马 国 翰 辑 。赵 岐 《 三 辅 决 录 》 一 卷 , 刘 向 《 孝 子 传 》 一 卷 , 萧 广 济 《 孝 子 传 》 一 卷 , 师 觉 授 《 孝 子 传 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 传 记 类 总 录 之 属《 晏 子 春 秋 音 义 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 晏 子 春 秋 校 正 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 晏 子 春 秋 校 勘 》 一 卷 。 黄 以 周 撰 。《 周 公 年 表 》 一 卷 。 牟 廷 相 撰 。《 孔 子 年 谱 》 五 卷 。 杨 方 晃 撰 。《 孔 子 年 谱 辑 注 》 一 卷 。 江 永 撰 , 黄 定 宜 辑 注 。《 孔 子 编 年 注 》 五 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 至 圣 编 年 世 纪 》 二 十 四 卷 。 李 灼 、 黄 晟 同 撰 。《 先 圣 生 卒 年 月 考 》 二 卷 。 孔 广 牧 撰 。《 孔 子 世 家 考 》 二 卷 , 《 仲 尼 弟 子 列 传 考 》 一 卷 。 郑 环 撰 。《 宗 圣 志 》 十 二 卷 。 孔 允 植 撰 。《 阙 里 文 献 考 》 一 百 卷 。 孔 继 汾 撰 。《 孔 子 世 家 补 订 》 一 卷 , 《 孔 门 师 弟 年 表 》 一 卷 , 《 孔 孟 年 表 》 一 卷 , 《 孟 子 列 传 纂 》 一 卷 , 《 孟 子 时 事 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 孔 子 编 年 》 四 卷 , 《 孟 子 编 年 》 四 卷 。 狄 子 奇 撰 。《 洙 泗 考 信 录 》 四 卷 , 《 馀 录 》 一 卷 , 《 孟 子 事 实 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 孔 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 , 《 孟 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 孟 子 年 谱 》 一 卷 。 黄 玉 蟾 撰 。《 孟 子 生 卒 年 月 考 》 一 卷 。 阎 若 璩 撰 。《 孟 子 游 历 考 》 一 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 迁 志 》 十 二 卷 。 孟 衍 泰 、 王 特 选 、 仲 蕴 锦 同 撰 。《 从 祀 名 贤 传 》 六 卷 。 常 安 撰 。《 刘 更 生 年 表 》 一 卷 。 梅 毓 撰 。《 许 君 年 表 》 一 卷 。 陶 方 琦 撰 。《 郑 司 农 年 谱 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 汉 郑 君 晋 陶 靖 节 魏 陈 思 王 唐 陆 宣 公 年 谱 》 四 卷 。 丁 晏 撰 。《 郑 康 成 纪 年 》 一 卷 。 袁 钧 撰 。《 郑 学 录 》 四 卷 。 郑 珍 撰 。《 诸 葛 忠 武 故 事 》 五 卷 。 张 澍 撰 。《 忠 武 志 》 八 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 王 右 军 年 谱 》 一 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 安 定 言 行 录 》 一 卷 。 丁 宝 书 撰 。《 濂 溪 周 夫 子 志 》 十 五 卷 。 吴 大 镕 撰 。《 增 订 欧 阳 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 朱 文 藻 撰 。《 胡 少 师 年 谱 》 一 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 王 荆 公 年 谱 》 二 十 五 卷 , 《 杂 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 蔡 上 翔 撰 。《 米 海 岳 年 谱 》 一 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 考 订 朱 子 世 家 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 朱 子 年 谱 》 四 卷 , 《 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 重 订 朱 子 年 谱 》 一 卷 。 褚 寅 亮 撰 。《 别 本 朱 子 年 谱 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 黄 中 撰 。《 陆 象 山 年 谱 》 二 卷 。 李 绂 撰 。《 杨 文 靖 年 谱 》 二 卷 。 张 夏 撰 。《 洪 文 惠 年 谱 》 一 卷 , 《 洪 文 敏 年 谱 》 一 卷 , 《 陆 放 翁 年 谱 》 一 卷 , 《 王 伯 厚 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 王 深 宁 年 谱 》 一 卷 。 张 大 昌 撰 。《 谢 皋 羽 年 谱 》 一 卷 。 徐 沁 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 三 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 二 卷 。 凌 廷 堪 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 一 卷 。 施 国 祁 撰 。《 周 文 襄 公 年 谱 》 二 卷 。 周 仁 俊 撰 。《 李 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 法 式 善 撰 。《 王 文 成 集 传 本 》 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 王 弇 州 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 归 震 川 年 谱 》 一 卷 。 孙 岱 撰 。《 杨 升 庵 年 谱 》 一 卷 。 李 调 元 撰 。《 周 忠 介 公 遗 事 》 一 卷 。 彭 定 求 撰 。《 缪 文 贞 公 年 谱 》 一 卷 。 缪 之 镕 撰 。《 袁 督 师 事 迹 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 倪 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 倪 会 鼎 撰 。《 黄 忠 端 公 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 左 忠 毅 年 谱 》 二 卷 。 左 宰 撰 。《 张 忠 烈 公 年 谱 》 一 卷 。 赵 之 谦 撰 。《 刘 子 行 状 》 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 蕺 山 年 谱 》 二 卷 。 刘 均 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 一 卷 。 吴 映 奎 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 黄 黎 洲 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 孙 夏 峰 年 谱 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 李 二 曲 历 年 纪 略 》 二 卷 。 惠 䦃 嗣 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 四 卷 。 陈 梓 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 一 卷 。 苏 惇 元 撰 。《 颜 习 斋 先 生 年 谱 》 二 卷 。 李 塨 撰 。《 李 恕 谷 先 生 年 谱 》 五 卷 。 冯 辰 撰 。《 申 凫 盟 先 生 年 谱 》 一 卷 。 申 涵 煜 、 申 涵 盼 同 撰 。《 宁 海 将 军 固 山 贝 子 功 绩 录 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 渔 洋 山 人 自 订 年 谱 注 》 一 卷 。 惠 栋 撰 。《 施 愚 山 年 谱 》 四 卷 。 施 念 曾 撰 。《 陆 清 献 年 谱 》 一 卷 。 罗 以 智 撰 。《 陆 稼 书 年 谱 》 二 卷 。 吴 光 酉 撰 。《 阎 潜 丘 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 朱 文 端 公 行 述 》 一 卷 。 朱 必 阶 撰 。《 阿 文 成 年 谱 》 二 十 四 卷 。 那 彦 成 撰 。《 钱 文 端 公 年 谱 》 三 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 王 述 庵 年 谱 》 二 卷 。 严 荣 撰 。《 孙 文 靖 年 谱 》 一 卷 。 孙 惠 惇 撰 。《 黄 昆 圃 年 谱 》 一 卷 。 黄 叔 琳 撰 。《 黄 荛 圃 年 谱 》 一 卷 。 江 标 撰 。《 戴 东 原 年 谱 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 洪 北 江 年 谱 》 一 卷 。 吕 培 撰 。《 焦 理 堂 事 略 》 一 卷 。 焦 廷 琥 撰 。《 寄 圃 老 人 自 记 年 谱 》 一 卷 。 孙 玉 庭 撰 。《 思 补 老 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 石 隐 山 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 彭 文 敬 自 订 年 谱 》 一 卷 。 彭 蕴 章 撰 。《 翁 文 端 年 谱 》 一 卷 。 翁 同 龢 撰 。《 骆 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 骆 天 保 撰 。《 曾 文 正 年 谱 》 十 二 卷 。 黎 庶 昌 撰 。《 曾 文 正 公 大 事 记 》 四 卷 。 王 定 安 撰 。《 吴 柳 堂 孤 忠 录 》 三 卷 。 傅 岩 霖 撰 。《 豫 章 先 贤 九 家 年 谱 》 九 卷 , 《 四 朝 先 贤 六 家 年 谱 》 七 卷 。 杨 希 闵 撰 。《 四 史 疑 年 录 》 七 卷 。 阮 元 撰 。《 历 代 名 人 年 谱 》 十 七 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 续 疑 年 录 》 四 卷 。 吴 修 撰 。《 补 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 椒 撰 。《 疑 年 赓 录 》 二 卷 。 张 鸣 珂 撰 。《 三 续 疑 年 录 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。以 上 传 记 类 名 人 之 属史 钞 类《 史 纬 》 三 百 三 十 卷 。 陈 允 锡 撰 。《 读 史 蒙 拾 》 一 卷 。 王 士 禄 撰 。《 廿 一 史 约 编 》 十 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 汉 书 蒙 拾 》 三 卷 , 《 后 汉 书 蒙 拾 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 汉 书 古 字 类 》 一 卷 。 郭 梦 星 撰 。《 国 志 蒙 拾 》 二 卷 。 郭 麟 撰 。《 宋 书 琐 语 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 两 晋 南 北 集 珍 》 六 卷 。 陈 维 崧 撰 。《 南 史 识 小 录 》 八 卷 , 《 北 史 识 小 录 》 八 卷 。 沈 名 孙 、 朱 昆 田 同 撰 。《 南 北 史 识 小 录 补 正 》 二 十 八 卷 。 张 应 昌 撰 。《 南 北 史 捃 华 》 八 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 新 旧 唐 书 合 钞 》 二 百 六 十 卷 。 沈 炳 震 撰 。载 记 类《 吴 越 春 秋 校 文 》 一 卷 。 蒋 光 煦 撰 。《 吴 越 春 秋 校 勘 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 读 吴 越 春 秋 》 一 卷 , 《 读 越 绝 书 》 一 卷 。 俞 樾 撰 。《 越 绝 书 札 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 名 。 钱 培 名 撰 。《 增 订 吴 越 备 史 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 钱 时 钰 撰 。《 补 华 阳 国 志 三 州 郡 县 目 录 》 一 卷 。 廖 寅 撰 。《 华 阳 国 志 校 勘 记 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 十 六 国 疆 域 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 十 六 国 春 秋 辑 补 》 一 百 卷 , 《 十 六 国 春 秋 纂 录 校 本 》 十 卷 。 汤 球 撰 。《 十 六 国 年 表 》 一 卷 。 张 愉 曾 撰 。《 十 六 国 年 表 》 三 十 二 卷 。 孔 尚 质 撰 。《 西 秦 百 官 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 十 国 春 秋 》 一 百 十 四 卷 。 吴 任 臣 撰 。《 拾 遗 》 一 卷 , 《 备 考 》 一 卷 。 周 昂 撰 。《 南 汉 书 》 十 八 卷 , 《 考 异 》 十 八 卷 , 《 丛 录 》 二 卷 , 《 文 字 略 》 二 卷 。 梁 廷 相 撰 。《 南 汉 纪 》 五 卷 , 《 地 理 志 》 一 卷 , 《 金 石 志 》 一 卷 。 吴 兰 修 撰 。《 南 唐 拾 遗 记 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 西 夏 国 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 西 夏 书 事 》 四 十 二 卷 。 吴 广 成 撰 。《 西 夏 纪 事 本 末 》 三 十 六 卷 。 张 鉴 撰 。《 西 夏 书 》 十 卷 。 周 春 撰 。《 西 夏 事 略 》 十 六 卷 。 陈 昆 撰 。《 晋 陆 翙 邺 中 记 》 一 卷 , 《 唐 樊 绰 蛮 书 》 十 卷 , 《 宋 不 著 撰 人 江 南 馀 载 》 二 卷 。 乾 隆 时 奉 敕 辑 。时 令 类《 月 令 辑 要 》 二 十 四 卷 , 《 图 说 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 古 今 类 传 岁 时 部 》 四 卷 。 董 穀 士 、 董 炳 文 同 编 。《 时 令 汇 纪 》 十 六 卷 , 《 馀 日 事 文 》 四 卷 。 朱 濂 撰 。《 月 日 纪 古 》 十 二 卷 。 萧 智 汉 撰 。《 节 序 同 风 录 》 十 二 卷 。 孔 尚 任 撰 。《 七 十 二 候 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 月 令 粹 编 》 二 十 四 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 二 十 四 史 日 月 考 》 二 百 三 十 六 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 古 今 冬 至 表 》 四 卷 。 谭 沄 撰 。《 唐 韩 鄂 四 时 纂 要 》 一 卷 。 马 国 翰 辑 。地 理 类《 皇 舆 表 》 十 六 卷 。 康 熙 四 十 三 年 , 喇 沙 里 等 奉 敕 撰 。《 方 舆 路 程 考 略 》 不 分 卷 。 康 熙 时 , 汪 士 鋐 等 奉 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 三 百 四 十 卷 。 乾 隆 八 年 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 五 百 卷 。 乾 隆 二 十 九 年 敕 撰 。《 皇 朝 职 贡 图 》 九 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 历 代 疆 域 表 》 三 卷 , 《 沿 革 表 》 三 卷 。 段 长 基 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 表 》 四 十 七 卷 。 陈 芳 绩 撰 。《 东 晋 南 北 朝 舆 地 表 》 二 十 一 卷 。 徐 文 范 撰 。《 舆 地 沿 革 表 》 四 十 卷 。 杨 丕 复 撰 。《 周 末 列 国 所 有 郡 县 考 》 一 卷 , 《 古 国 都 今 郡 县 合 考 》 一 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 战 国 地 舆 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 楚 汉 诸 侯 疆 域 志 》 三 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 历 代 郡 国 考 略 》 三 卷 。 叶 沄 撰 。《 今 古 地 理 述 》 二 十 卷 。 王 子 音 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 图 》 一 卷 , 《 舆 地 图 》 一 卷 , 《 历 代 地 理 志 韵 编 今 释 》 二 十 卷 , 《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 王 会 新 编 》 一 百 四 十 五 卷 。 茹 铉 撰 。《 乾 隆 府 厅 州 县 志 》 五 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 皇 朝 舆 地 全 图 》 不 分 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 大 清 一 统 舆 图 》 三 十 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 一 卷 , 《 舆 地 略 》 一 卷 。 严 德 撰 。《 郡 县 分 韵 考 》 十 卷 。 黄 本 骥 撰 。《 肇 域 志 》 一 百 卷 , 《 天 下 郡 国 利 病 书 》 一 百 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 读 史 方 舆 纪 要 》 一 百 三 十 卷 , 《 形 势 纪 要 》 九 卷 。 顾 祖 禹 撰 。《 太 平 寰 宇 记 补 缺 》 二 卷 。 陈 兰 森 撰 。《 山 河 两 戒 考 》 十 四 卷 。 徐 文 靖 撰 。晋 《 太 康 三 年 地 记 》 一 卷 , 王 隐 《 晋 书 地 道 记 》 一 卷 , 唐 濮 王 泰 等 《 括 地 志 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 地 理 类 总 志 之 属《 满 洲 源 流 考 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 热 河 志 》 八 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 和 珅 等 奉 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 考 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 三 十 九 年 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 》 四 十 二 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 盛 京 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 新 疆 识 略 》 十 三 卷 。 道 光 元 年 , 汪 廷 珍 等 奉 敕 撰 。《 盛 京 通 志 》 四 十 八 卷 。 雷 以 诚 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 李 卫 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 三 百 卷 。 李 鸿 章 等 修 。《 江 南 通 志 》 二 百 卷 。 赵 宏 恩 等 修 。《 安 徽 通 志 》 二 百 六 十 卷 。 陶 澍 修 。《 安 徽 通 志 》 三 百 五 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 江 西 通 志 》 二 百 六 卷 。 白 璜 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 六 十 二 卷 。 谢 旻 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 八 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 浙 江 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 嵇 曾 筠 等 修 。《 福 建 通 志 》 七 十 八 卷 。 郝 玉 麟 修 。《 福 建 通 志 》 二 百 七 十 八 卷 。 吴 棠 等 修 。《 湖 广 通 志 》 八 十 卷 。 徐 国 相 等 修 。《 湖 广 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 迈 柱 等 修 。《 湖 北 通 志 》 一 百 卷 。 吴 熊 光 等 修 。《 湖 南 通 志 》 一 百 七 十 卷 。 陈 宏 谋 等 修 。《 湖 南 通 志 》 二 百 二 十 八 卷 。 巴 哈 布 等 修 。《 湖 南 通 志 》 三 百 十 五 卷 。 裕 禄 等 修 。《 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 王 士 俊 等 修 。《 续 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 阿 思 喀 等 修 。《 山 东 通 志 》 三 十 六 卷 。 岳 濬 等 修 。《 山 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 钱 江 等 修 。《 山 西 通 志 》 二 百 三 十 卷 。 觉 罗 石 麟 等 修 。《 山 西 通 志 》 一 百 八 十 四 卷 。 张 煦 等 修 。《 山 西 志 辑 要 》 十 卷 。 雅 德 撰 。《 陕 西 通 志 》 一 百 卷 。 刘 於 义 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 五 十 卷 。 许 容 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 一 百 卷 。 长 庚 等 修 。《 四 川 通 志 》 四 十 七 卷 。 黄 廷 桂 等 修 。《 四 川 通 志 》 二 百 二 十 六 卷 。 杨 芳 灿 等 修 。《 广 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 郝 玉 麟 等 修 。《 广 东 通 志 》 三 百 三 十 四 卷 。 阮 元 等 修 。《 广 西 通 志 》 一 百 二 十 八 卷 。 金 鉷 等 修 。《 广 西 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 吉 庆 等 修 。《 云 南 通 志 》 三 十 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 续 云 南 通 志 稿 》 一 百 九 十 四 卷 。 王 文 韶 等 修 。《 贵 州 通 志 》 四 十 六 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 吉 林 通 志 》 一 百 二 十 二 卷 。 长 顺 等 修 。《 顺 天 府 志 》 一 百 三 十 卷 。 李 鸿 章 修 。《 保 定 府 志 》 八 十 卷 。 李 振 祜 修 。《 承 德 府 志 》 六 十 卷 。 海 忠 修 。《 永 平 府 志 》 七 十 二 卷 。 游 智 开 修 。《 河 间 府 志 》 二 十 卷 。 周 嘉 露 修 。《 天 津 府 志 》 四 十 卷 。 李 梅 宾 修 。《 天 津 府 志 》 五 十 四 卷 。 李 鸿 章 修 。《 正 定 府 志 》 五 十 卷 。 郑 大 进 修 。《 顺 德 府 志 》 十 六 卷 。 徐 景 曾 修 。《 广 平 府 志 》 二 十 四 卷 。 吴 穀 修 。《 大 名 府 志 》 二 十 二 卷 。 李 煐 修 。《 大 名 府 志 》 六 卷 。 武 蔚 文 修 。《 宣 化 府 志 》 四 十 二 卷 。 王 畹 修 。《 江 宁 府 志 》 五 十 六 卷 。 吕 燕 昭 修 。《 江 宁 府 志 》 十 五 卷 。 苏 启 勋 修 。《 苏 州 府 志 》 八 十 卷 。 习 巂 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 六 十 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 五 十 卷 。 冯 桂 芬 撰 。《 松 江 府 志 》 八 十 四 卷 。 宋 如 林 修 。《 松 江 府 志 》 四 十 卷 。 博 润 修 。《 常 州 府 志 》 三 十 八 卷 。 于 琨 修 。《 淮 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 顾 栋 高 撰 。《 扬 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 万 寿 修 。《 扬 州 府 志 》 七 十 二 卷 。 张 世 浣 修 。《 扬 州 府 志 》 三 十 卷 。 晏 端 书 撰 。《 徐 州 府 志 》 三 十 卷 。 王 峻 修 。《 安 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 张 楷 修 。《 徽 州 府 志 》 八 卷 。 郑 交 泰 修 。《 宁 国 府 志 》 三 十 八 卷 。 鲁 铨 修 。《 池 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 张 士 范 修 。《 太 平 府 志 》 四 十 四 卷 。 朱 肇 基 修 。《 庐 州 府 志 》 五 十 四 卷 。 张 祥 云 修 。《 凤 阳 府 志 》 二 十 一 卷 。 冯 煦 修 。《 颍 州 府 志 》 十 卷 。 王 敛 福 修 。《 南 昌 府 志 》 七 十 六 卷 。 黄 良 栋 修 。《 饶 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 黄 家 遴 修 。《 广 信 府 志 》 二 十 六 卷 。 康 基 渊 修 。《 南 康 府 志 》 十 二 卷 。 廖 文 英 修 。《 九 江 府 志 》 二 十 二 卷 。 胡 宗 虞 修 。《 建 昌 府 志 》 三 十 四 卷 。 姚 文 光 修 。《 抚 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 张 四 教 修 。《 临 江 府 志 》 十 六 卷 。 施 润 章 撰 。《 瑞 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 黄 廷 金 修 。《 袁 州 府 志 》 十 五 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 吉 安 府 志 》 七 十 六 卷 。 卢 松 修 。《 赣 州 府 志 》 七 十 八 卷 。 李 本 仁 修 。《 南 安 府 志 》 二 十 卷 。 陈 奕 禧 撰 。《 南 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 黄 鸣 珂 修 。《 杭 州 府 志 》 四 十 卷 。 马 铎 修 。《 杭 州 府 志 》 一 百 十 卷 。 郑 枟 修 。《 嘉 兴 府 志 》 十 六 卷 。 吴 永 芳 修 。《 嘉 兴 府 志 》 八 十 卷 。 伊 汤 安 修 。《 嘉 兴 府 志 》 九 十 卷 。 许 瑶 光 修 。《 湖 录 》 一 百 五 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 湖 州 府 志 》 十 二 卷 。 程 量 修 。《 湖 州 府 志 》 四 十 八 卷 。 李 堂 修 。《 湖 州 府 志 》 九 十 六 卷 。 宗 源 瀚 撰 。《 宁 波 府 志 》 三 十 六 卷 。 曹 秉 仁 修 。《 绍 兴 府 志 》 六 十 卷 。 邹 尚 周 修 。《 绍 兴 府 志 》 八 十 卷 。 李 亨 特 修 。《 台 州 府 志 》 十 八 卷 。 冯 甦 修 。《 金 华 府 志 》 三 十 卷 。 张 荩 修 。《 衢 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 杨 廷 望 修 。《 严 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 吴 士 进 修 。《 温 州 府 志 》 三 十 卷 。 汪 爌 修 。《 处 州 府 志 》 二 十 卷 。 曹 抡 彬 修 。《 处 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 潘 绍 贻 修 。《 福 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 高 景 崧 修 。《 泉 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 章 倬 标 修 。《 建 宁 府 志 》 四 十 八 卷 。 张 琦 修 。《 延 平 府 志 》 四 十 六 卷 。 徐 震 耀 修 。《 汀 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 曾 曰 煐 修 。《 邵 武 府 志 》 三 十 卷 。 王 琛 修 。《 邵 武 府 志 》 二 十 四 卷 。 张 凤 孙 修 。《 漳 州 府 志 》 五 十 卷 。 沈 定 均 修 。《 福 宁 府 志 》 三 十 卷 。 李 绂 修 。《 台 湾 府 志 》 二 十 六 卷 。 六 十 七 修 。《 武 昌 府 志 》 十 二 卷 。 裴 天 锡 修 。《 汉 阳 府 志 》 五 十 卷 。 陶 士 偰 修 。《 安 陆 府 志 》 三 十 六 卷 。 张 尊 德 修 。《 襄 阳 府 志 》 四 十 卷 。 陈 谔 修 。《 郧 阳 府 志 》 十 卷 。 王 正 常 修 。《 郧 阳 府 志 》 三 十 八 卷 。 杨 廷 耀 修 。《 德 安 府 志 》 二 十 四 卷 。 傅 鹤 祥 修 。《 黄 州 府 志 》 二 十 卷 。 王 勍 修 。《 荆 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 施 廷 枢 修 。《 宜 昌 府 志 》 十 六 卷 。 聂 光 銮 修 。《 施 南 府 志 》 三 十 卷 。 松 林 修 。《 长 沙 府 志 》 五 十 卷 。 吕 肃 高 修 。《 岳 州 府 志 》 三 十 卷 。 黄 凝 道 修 。《 宝 庆 府 志 》 一 百 五 十 七 卷 。 黄 宅 中 修 。《 衡 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 饶 佺 修 。《 常 德 府 志 》 四 十 八 卷 。 应 光 烈 撰 。《 辰 州 府 志 》 十 一 卷 。 毕 本 烈 修 。《 沅 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 官 五 修 。《 永 州 府 志 》 十 八 卷 。 宗 绩 辰 撰 。《 永 顺 府 志 》 十 二 卷 。 张 天 如 修 。《 开 封 府 志 》 四 十 卷 。 管 竭 忠 修 。《 陈 州 府 志 》 三 十 卷 。 崔 应 楷 修 。《 归 德 府 志 》 三 十 六 卷 。 陈 锡 辂 修 。《 彰 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 汤 康 业 修 。《 卫 辉 府 志 》 五 十 五 卷 。 德 昌 修 。《 怀 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 杜 悰 修 。《 河 南 府 志 》 一 百 十 六 卷 。 施 诚 修 。《 南 阳 府 志 》 六 卷 。 孔 传 金 修 。《 汝 宁 府 志 》 三 十 卷 。 德 昌 修 。《 济 南 府 志 》 七 十 二 卷 。 王 赠 芳 修 。《 泰 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 成 城 修 。《 武 定 府 志 》 三 十 八 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兖 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 陈 顾 䦅 修 。《 沂 州 府 志 》 二 十 三 卷 。 李 希 贤 修 。《 曹 州 府 志 》 二 十 二 卷 。 周 尚 质 修 。《 东 昌 府 志 》 五 十 卷 。 白 嵩 修 。《 青 州 府 志 》 六 十 四 卷 。 毛 永 相 修 。《 登 州 府 志 》 六 十 九 卷 。 贾 瑚 修 。《 莱 州 府 志 》 十 六 卷 。 严 有 禧 修 。《 太 原 府 志 》 六 十 卷 。 沈 树 声 修 。《 平 阳 府 志 》 三 十 六 卷 。 章 廷 珪 修 。《 蒲 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 周 景 柱 修 。《 潞 安 府 志 》 四 十 卷 。 张 淑 渠 修 。《 汾 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 孙 和 相 修 , 戴 震 撰 。《 泽 州 府 志 》 五 十 二 卷 。 朱 樟 修 。《 大 同 府 志 》 三 十 二 卷 。 吴 辅 宏 修 。《 宁 武 府 志 》 十 二 卷 。 周 景 柱 修 。《 朔 平 府 志 》 十 二 卷 。 刘 士 铭 修 。《 西 安 府 志 》 八 十 卷 。 严 长 明 撰 。《 同 州 府 志 》 三 十 四 卷 。 李 思 继 修 。《 凤 翔 府 志 》 十 二 卷 。 达 灵 阿 修 。《 汉 中 府 志 》 三 十 二 卷 。 严 如 煜 撰 。《 兴 安 府 志 》 三 十 卷 。 叶 世 倬 修 。《 延 安 府 志 》 八 十 卷 。 张 蕙 修 。《 榆 林 府 志 》 五 十 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兰 州 府 志 》 四 卷 。 陈 如 稷 修 。《 西 宁 志 》 七 卷 。 苏 锐 修 。《 甘 州 府 志 》 十 六 卷 。 锺 赓 起 修 。《 保 宁 府 志 》 六 十 二 卷 。 史 观 修 。《 重 庆 府 志 》 九 卷 。 王 梦 庚 修 。《 夔 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 恩 成 修 。《 雅 州 府 志 》 二 十 卷 。 陈 钧 修 。《 广 州 府 志 》 六 十 卷 。 沈 廷 芳 修 。《 肇 庆 府 志 》 二 十 一 卷 。 何 梦 瑶 撰 。《 韶 州 府 志 》 十 六 卷 。 唐 宗 尧 修 。《 惠 州 府 志 》 二 十 卷 。 吕 应 奎 修 。《 惠 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 刘 溎 年 修 。《 潮 州 府 志 》 四 十 二 卷 , 《 廉 州 府 志 》 二 十 卷 。 周 硕 勋 修 。《 高 州 府 志 》 十 六 卷 。 黄 安 涛 撰 。《 雷 州 府 志 》 二 十 卷 。 雷 学 海 修 。《 琼 州 府 志 》 四 十 四 卷 。 张 岳 崧 撰 。《 平 乐 府 志 》 四 十 卷 。 清 桂 修 。《 浔 州 府 志 》 三 十 九 卷 。 魏 笃 修 。《 镇 安 府 志 》 八 卷 。 傅 聚 修 。《 云 南 府 志 》 三 十 卷 。 张 毓 修 。《 大 理 府 志 》 三 十 卷 。 黄 元 治 修 。《 临 安 府 志 》 二 十 卷 。 江 濬 源 修 。《 楚 雄 府 志 》 十 卷 。 张 嘉 颖 修 。《 澂 江 府 志 》 十 六 卷 。 柳 正 芳 修 。《 广 南 府 志 》 四 卷 。 何 愚 修 。《 顺 宁 府 志 》 十 卷 。 刘 靖 修 。《 曲 靖 府 志 》 八 卷 。 程 封 修 。《 丽 江 府 志 》 二 卷 。 万 咸 燕 修 。《 永 昌 府 志 》 二 十 六 卷 。 宣 世 涛 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 东 川 府 志 》 二 十 卷 。 方 桂 修 。《 思 州 府 志 》 八 卷 。 蒋 深 修 。《 镇 远 府 志 》 二 十 卷 。 蔡 宗 建 修 。《 铜 仁 府 志 》 十 一 卷 。 徐 訚 修 。《 黎 平 府 志 》 四 十 一 卷 。 刘 宇 昌 修 。《 遵 义 府 志 》 四 十 八 卷 。 郑 珍 、 莫 友 芝 同 撰 。《 遵 化 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 刘 靖 修 。《 易 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 张 登 高 修 。《 冀 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 范 清 旷 修 。《 赵 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 祝 万 祉 修 。《 深 州 直 隶 州 风 土 记 》 二 十 二 卷 。 吴 汝 纶 撰 。《 定 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 王 榕 吉 修 。《 口 北 三 厅 志 》 十 八 卷 。 黄 可 润 修 。《 川 沙 厅 志 》 十 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 海 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 通 州 直 隶 州 志 》 十 五 卷 。 王 宜 亨 修 。《 广 德 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 滁 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 敦 泰 修 。《 和 州 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 夏 炜 修 。《 六 安 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 泗 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 莫 之 幹 修 。《 莲 花 厅 志 》 十 卷 。 李 其 昌 修 。《 宁 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 刘 丙 修 。《 定 南 厅 志 》 八 卷 。 赖 勋 修 。《 定 海 直 隶 厅 志 》 三 十 卷 。 陈 重 威 、 黄 以 周 同 撰 。《 玉 环 厅 志 》 四 卷 。 张 坦 龙 修 。《 玉 环 厅 志 》 十 五 卷 。 吕 鸿 焘 修 。《 厦 门 厅 志 》 十 六 卷 。 周 凯 修 。《 永 春 直 隶 州 志 》 十 六 卷 , 《 龙 岩 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 郑 一 崧 修 。《 噶 吗 兰 厅 志 》 八 卷 。 董 正 官 修 。《 淡 水 厅 志 》 十 五 卷 。 陈 培 桂 修 。《 荆 门 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 黄 昌 辅 修 。《 鹤 峰 直 隶 厅 志 》 十 四 卷 。 吉 锺 颖 修 。《 澧 州 直 隶 州 志 》 二 十 八 卷 。 魏 式 曾 修 。《 桂 阳 直 隶 州 志 》 二 十 七 卷 。 陈 延 棨 修 。《 凤 皇 直 隶 厅 志 》 二 十 卷 。 黄 应 培 修 。《 永 绥 直 隶 厅 志 》 十 八 卷 。 周 玉 衡 修 。《 乾 州 直 隶 厅 志 》 十 六 卷 。 赵 文 在 修 。《 晃 州 直 隶 厅 志 》 四 十 四 卷 。 俞 光 振 修 。《 靖 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 汪 尚 文 修 。《 郴 州 直 隶 州 志 》 四 十 三 卷 。 朱 偓 修 。《 郑 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 张 钺 修 。《 许 州 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 段 汝 舟 修 。《 陕 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 龚 崧 林 修 。《 淅 川 直 隶 厅 志 》 九 卷 。 徐 光 第 修 。《 汝 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 钱 福 昌 修 。《 济 宁 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 周 永 年 、 盛 百 二 同 撰 。《 临 清 直 隶 州 志 》 十 一 卷 。 朱 度 修 。《 胶 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 於 智 修 。《 平 定 直 隶 州 志 》 十 卷 。 金 明 源 修 。《 忻 州 直 隶 州 志 》 四 十 二 卷 。 方 戊 昌 修 。《 代 州 直 隶 州 志 》 六 卷 。 吴 重 光 修 。《 保 德 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 秉 韬 修 。《 霍 州 直 隶 州 志 》 二 十 五 卷 。 崔 允 临 修 。《 解 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 言 如 泗 修 。《 绛 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 张 成 德 修 。《 沁 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 雷 畅 修 。《 商 州 直 隶 州 志 》 十 四 卷 。 王 如 玖 修 。《 潼 关 厅 志 》 九 卷 。 杨 端 本 修 。《 定 远 厅 志 》 二 十 六 卷 。 余 修 凤 修 。《 留 坝 厅 志 》 十 卷 。 贺 仲 瑊 修 。《 汉 阴 厅 志 》 十 卷 。 钱 鹤 年 修 。《 鄜 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 吴 鸣 捷 修 。《 泾 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 张 延 福 修 。《 阶 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 林 忠 修 。《 秦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 任 其 昌 修 。《 肃 州 直 隶 州 志 》 不 分 卷 。 黄 文 炜 修 。《 循 化 厅 志 》 八 卷 。 龚 景 瀚 撰 。《 资 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 刘 蜅 修 。《 绵 州 直 隶 州 志 》 五 十 四 卷 。 范 绍 泗 修 。《 茂 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 杨 迦 怿 修 。《 马 边 厅 志 》 六 卷 。 周 斯 才 修 。《 叙 永 直 隶 厅 志 》 四 十 六 卷 。 周 伟 业 修 。《 江 北 厅 志 》 八 卷 。 宋 煊 修 。《 酉 阳 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 冯 世 瀛 修 。《 忠 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 吕 鋧 麟 撰 。《 石 砫 直 隶 厅 志 》 十 二 卷 。 王 槐 龄 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 十 九 卷 。 徐 长 发 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 四 十 六 卷 。 吴 巩 修 。《 连 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 单 兴 诗 修 。《 连 山 直 隶 厅 志 》 一 卷 。 姚 柬 之 修 。《 南 雄 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 黄 其 勤 修 。《 嘉 应 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 之 正 修 。《 钦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 朱 椿 年 修 。《 阳 江 直 隶 州 志 》 八 卷 。 胡 璟 修 。《 崖 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 宋 锦 修 。《 景 东 直 隶 厅 志 》 二 十 八 卷 。 罗 含 章 修 。《 广 西 府 志 》 二 十 六 卷 。 周 埰 修 。《 元 江 直 隶 州 志 》 四 卷 。 广 裕 修 。《 蒙 化 直 隶 厅 志 》 六 卷 。 徐 时 行 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 镇 边 抚 彝 直 隶 厅 志 》 八 卷 。 谢 体 仁 修 。《 永 清 县 志 》 二 十 四 卷 。 章 学 诚 撰 。《 迁 安 府 志 》 二 十 卷 , 《 抚 宁 县 志 》 十 二 卷 。 史 梦 兰 撰 。《 灵 寿 县 志 》 十 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 上 元 江 宁 县 志 》 三 十 卷 。 莫 友 芝 、 甘 绍 盘 同 撰 。《 高 淳 县 志 》 二 十 八 卷 。 张 裕 钊 撰 。《 吴 江 县 志 》 四 十 六 卷 。 郭 琇 撰 。《 黎 里 志 》 十 六 卷 。 徐 达 源 撰 。《 崇 明 县 志 》 十 八 卷 。 李 联 琇 撰 。《 华 亭 县 志 》 二 十 四 卷 。 姚 光 发 、 张 文 虎 撰 。《 娄 县 志 》 三 十 卷 。 陆 锡 熊 撰 。《 上 海 县 志 》 二 十 卷 。 李 林 松 撰 。《 南 汇 县 志 》 二 十 二 卷 。 张 文 虎 撰 。《 青 浦 县 志 》 四 十 卷 。 王 昶 撰 。《 武 进 阳 湖 县 志 》 三 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 无 锡 金 匮 县 志 》 四 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 宜 兴 荆 溪 县 志 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 荆 溪 县 志 》 四 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 丹 徒 县 志 》 六 十 卷 。 吕 耀 斗 撰 。《 宝 应 图 经 》 六 卷 。 刘 宝 楠 撰 。《 邳 州 志 》 二 十 卷 , 《 清 河 县 志 》 二 十 四 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 山 阳 县 志 》 二 十 一 卷 。 何 绍 基 、 丁 晏 同 撰 。《 合 肥 县 志 》 三 十 六 卷 。 左 辅 撰 。《 凤 台 县 志 》 十 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 弋 阳 县 志 》 十 四 卷 , 《 宜 春 县 志 》 十 五 卷 , 《 分 宜 县 志 》 十 五 卷 , 《 万 载 县 志 》 十 八 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 海 昌 备 志 》 十 六 卷 。 钱 泰 吉 撰 。《 海 盐 县 续 图 经 》 七 卷 。 王 为 珪 撰 。《 南 浔 镇 志 》 四 十 一 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 黄 岩 县 志 》 四 十 卷 。 王 咏 霓 撰 。《 罗 源 县 志 》 三 十 卷 。 林 春 溥 撰 。《 台 湾 县 志 》 十 七 卷 。 王 礼 撰 。《 黄 冈 县 志 》 二 十 四 卷 。 刘 恭 冕 撰 。《 麻 城 县 志 》 五 十 六 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 东 湖 县 志 》 三 十 卷 。 王 柏 心 撰 。《 湘 阴 县 志 》 三 十 六 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 武 陵 县 志 》 三 十 一 卷 。 杨 丕 复 、 杨 彝 珍 同 撰 。《 龙 阳 县 志 》 三 十 一 卷 。 黄 教 镕 撰 。《 杞 纪 》 二 十 二 卷 。 张 桢 撰 。《 孟 县 志 》 十 卷 。 冯 敏 昌 撰 。《 偃 师 县 志 》 三 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 登 封 县 志 》 二 十 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 新 城 县 志 》 十 四 卷 。 王 士 禛 撰 。《 曲 阜 县 志 》 二 十 六 卷 。 孔 毓 琚 撰 。《 聊 城 县 志 》 四 卷 。 傅 以 渐 撰 。《 灵 石 县 志 》 十 二 卷 。 王 志 瀜 撰 。《 澄 城 县 志 》 二 十 一 卷 。 洪 亮 吉 、 孙 星 衍 同 撰 。《 武 威 县 志 》 一 卷 , 《 镇 番 县 志 》 一 卷 , 《 永 昌 县 志 》 一 卷 , 《 古 浪 县 志 》 一 卷 , 《 平 番 县 志 》 一 卷 。 张 弨 美 撰 。《 什 邡 县 志 》 五 十 四 卷 。 纪 大 奎 撰 。《 罗 江 县 志 》 十 卷 。 李 调 元 撰 。《 遂 宁 县 志 》 六 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 新 会 县 志 》 十 四 卷 。 黄 培 芳 、 曾 钊 同 撰 。《 师 宗 州 志 》 二 卷 。 夏 治 元 撰 。《 弥 勒 州 志 》 二 十 七 卷 。 王 纬 撰 。《 禄 劝 州 志 》 二 卷 。 李 廷 宰 撰 。《 永 宁 州 志 》 十 二 卷 。 沈 毓 兰 撰 。以 上 地 理 类 都 会 郡 县 之 属《 盘 山 志 》 二 十 一 卷 。 乾 隆 十 九 年 , 蒋 溥 等 奉 敕 撰 。《 清 凉 山 新 志 》 十 卷 。 康 熙 间 敕 撰 。《 万 山 纲 目 》 二 十 一 卷 。 李 诚 撰 。《 长 白 山 录 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 万 岁 山 考 证 》 一 卷 , 《 昌 平 山 水 记 》 二 卷 , 《 岱 岳 记 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 泰 山 志 》 二 十 卷 。 金 棨 撰 。《 泰 山 道 里 记 》 一 卷 。 聂 鈫 撰 。《 岱 览 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 泰 山 述 记 》 十 卷 。 宋 思 仁 撰 。《 说 嵩 》 三 十 二 卷 , 《 嵩 岳 庙 史 》 十 卷 。 景 日 䦆 撰 。《 南 岳 志 》 八 卷 。 高 自 位 撰 。《 岳 麓 志 》 八 卷 。 赵 宁 撰 。《 华 岳 志 》 八 卷 。 李 榕 撰 。《 恒 岳 志 》 三 卷 。 张 崇 德 撰 。《 恒 山 志 》 五 卷 。 桂 敬 顺 撰 。《 摄 山 志 》 八 卷 。 陈 毅 撰 。《 宝 华 山 志 》 十 五 卷 。 刘 名 芳 撰 。《 䦷 山 志 》 八 卷 。 顾 云 撰 。《 茅 山 志 》 十 四 卷 。 笪 重 光 撰 。《 北 固 山 志 》 二 卷 。 释 了 璞 撰 。《 金 山 志 略 》 四 卷 。 释 行 海 撰 。《 焦 山 志 》 二 十 六 卷 。 吴 云 撰 。《 虎 丘 山 志 》 二 十 四 卷 。 顾 诒 禄 撰 。《 慧 山 记 续 编 》 四 卷 。 邵 涵 初 撰 。《 黄 山 志 》 七 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 九 华 纪 胜 》 二 十 三 卷 , 《 齐 山 岩 洞 志 》 二 十 六 卷 。 陈 蔚 撰 。《 庐 山 小 志 》 二 十 四 卷 。 蔡 瀛 撰 。《 青 源 山 志 略 》 十 三 卷 。 施 润 章 撰 。《 四 明 山 志 》 九 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 普 陀 山 志 》 十 五 卷 。 朱 谨 、 陈 璿 同 撰 。《 西 天 目 祖 山 志 》 八 卷 。 释 广 宾 撰 。《 天 台 山 全 志 》 十 六 卷 。 张 联 元 撰 。《 广 雁 荡 山 志 》 三 十 卷 。 曾 唯 撰 。《 天 竺 山 志 》 十 二 卷 。 管 廷 芳 撰 。《 武 夷 山 新 志 》 二 十 四 卷 。 董 天 工 撰 。《 麻 姑 山 丹 霞 洞 天 志 》 十 七 卷 。 罗 森 撰 。《 鼓 山 志 》 十 二 卷 。 僧 元 贤 撰 。《 大 别 山 志 》 十 卷 , 《 黄 鹄 山 志 》 十 二 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 莲 峰 志 》 五 卷 。 王 夫 之 撰 。《 洛 阳 龙 门 志 》 一 卷 。 路 朝 霖 撰 。《 太 岳 太 和 山 纪 略 》 八 卷 。 王 概 撰 。《 峨 眉 山 志 》 十 八 卷 。 蒋 超 撰 。《 罗 浮 山 志 会 编 》 二 十 二 卷 。 宋 广 业 撰 。《 西 樵 志 》 六 卷 。 马 符 箓 撰 。《 桂 郁 岩 洞 志 》 一 卷 。 贾 敦 临 撰 。《 鸡 足 山 志 》 十 卷 。 范 承 勋 撰 。《 水 经 注 集 释 订 譌 》 四 十 卷 。 沈 炳 巽 撰 。《 水 经 注 释 》 四 十 卷 , 《 刊 误 》 十 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 赵 一 清 撰 。《 水 经 注 校 》 三 十 卷 , 《 水 地 记 》 一 卷 。 戴 震 撰 。《 水 经 注 校 正 》 四 十 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 全 祖 望 撰 。《 水 经 注 释 地 》 四 十 卷 , 《 水 道 直 指 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 张 匡 学 撰 。《 水 经 释 地 》 八 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 水 经 注 疏 证 》 四 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 水 经 注 图 说 残 稿 》 四 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 水 经 注 西 南 诸 水 考 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 水 经 注 洛 泾 二 水 补 》 一 卷 。 谢 锺 英 撰 。《 水 经 注 图 》 二 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 合 校 水 经 注 》 四 十 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 先 谦 撰 。《 河 源 纪 略 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 七 年 , 纪 昀 、 陆 锡 熊 等 奉 敕 撰 。《 今 水 经 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 水 道 提 纲 》 二 十 八 卷 。 齐 召 南 撰 。《 江 源 记 》 一 卷 。 查 拉 吴 麟 撰 。《 导 江 三 议 》 一 卷 。 王 柏 心 撰 。《 长 江 图 说 》 十 二 卷 。 黄 翼 升 撰 。《 淮 流 一 勺 》 二 卷 。 范 以 煦 撰 。《 昆 仑 河 源 考 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 黄 河 全 图 》 五 卷 。 吴 大 澂 、 倪 文 蔚 同 撰 。《 中 国 黄 河 经 纬 度 图 》 一 卷 。 梅 启 照 撰 。《 历 代 黄 河 变 迁 图 考 》 四 卷 。 刘 鹗 撰 。《 东 西 二 汉 水 辨 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 汉 水 发 源 考 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 直 隶 河 渠 志 》 一 卷 。 陈 仪 撰 。《 二 渠 九 河 图 考 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 永 定 河 志 》 三 十 二 卷 。 李 逢 亨 撰 。《 西 域 水 道 记 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 关 中 水 道 记 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 蜀 水 考 》 四 卷 。 陈 登 龙 撰 。《 汴 水 说 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 漳 水 图 经 》 一 卷 。 姚 柬 之 撰 。《 山 东 全 河 备 考 》 四 卷 。 叶 方 恒 撰 。《 山 东 运 河 备 览 》 十 二 卷 。 陆  翟 撰 。《 扬 州 水 道 记 》 四 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 太 湖 备 考 》 十 六 卷 。 金 友 理 撰 。《 新 刘 河 志 》 一 卷 , 《 娄 江 志 》 一 卷 。 顾 士 梿 撰 。《 章 水 经 流 考 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 浙 江 图 考 》 三 卷 。 阮 元 撰 。《 洞 庭 湖 志 》 十 四 卷 。 万 年 淳 撰 。《 两 河 清 汇 》 八 卷 。 薛 凤 祚 撰 。《 河 纪 》 二 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 居 济 一 得 》 八 卷 。 张 伯 行 撰 。《 治 河 奏 绩 书 》 四 卷 。 靳 辅 撰 。《 畿 辅 水 利 辑 览 》 一 卷 , 《 水 利 营 田 图 说 》 一 卷 , 《 畿 辅 河 道 管 见 》 一 卷 , 《 水 利 私 议 》 一 卷 。 吴 邦 庆 撰 。《 河 防 刍 议 》 六 卷 。 崔 维 雅 撰 。《 畿 辅 水 利 四 案 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 潘 锡 恩 撰 。《 畿 辅 安 澜 志 》 十 卷 。 王 履 泰 撰 。《 畿 辅 水 利 议 》 一 卷 。 林 则 徐 撰 。《 北 河 续 记 》 八 卷 。 阎 廷 谟 撰 。《 行 水 金 鉴 》 一 百 七 十 五 卷 。 傅 泽 洪 撰 。《 续 行 水 金 鉴 》 一 百 五 十 六 卷 。 黎 世 垿 撰 。《 五 省 沟 洫 图 说 》 一 卷 。 沈 梦 兰 撰 。《 西 北 水 利 议 》 一 卷 。 许 承 宣 撰 。《 东 南 水 利 》 八 卷 。 沈 恺 曾 撰 。《 明 江 南 治 水 记 》 一 卷 。 陈 士 矿 撰 。《 三 吴 水 利 条 议 》 一 卷 。 钱 中 谐 撰 。《 江 苏 水 利 图 说 》 二 十 一 卷 。 陶 澍 撰 。《 江 苏 水 利 全 案 正 编 》 四 十 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 李 庆 云 撰 。《 浙 西 水 利 备 考 》 八 卷 。 王 凤 生 撰 。《 西 湖 水 利 考 》 一 卷 。 吴 农 祥 撰 。《 萧 山 水 利 书 》 七 卷 。 来 鸿 雯 、 张 文 瑞 、 张 学 懋 同 撰 。《 湘 湖 水 利 志 》 三 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 海 塘 新 志 》 六 卷 , 《 两 浙 海 塘 通 志 》 二 十 卷 。 方 观 承 撰 。《 海 塘 揽 要 》 十 二 卷 。 杨 鑅 撰 。《 捍 海 塘 志 》 一 卷 。 钱 文 瀚 撰 。《 海 塘 录 》 二 十 六 卷 。 翟 均 廉 撰 。《 海 道 图 说 》 十 五 卷 。 金 约 撰 。《 元 沙 克 什 河 防 通 议 》 二 卷 , 《 王 喜 治 河 图 略 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。以 上 地 理 类 山 川 河 渠 之 属《 西 域 图 志 》 五 十 二 卷 。 乾 隆 二 十 一 年 , 刘 统 勋 等 奉 敕 撰 。《 藩 部 要 略 》 十 八 卷 , 《 西 陲 要 略 》 四 卷 , 《 西 域 释 地 》 一 卷 , 《 西 域 行 程 记 》 一 卷 , 《 万 里 行 程 记 》 四 卷 。 祁 韵 士 撰 。《 蒙 古 游 牧 记 》 十 六 卷 。 张 穆 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 西 陲 总 统 事 略 》 十 二 卷 。 松 筠 撰 。《 西 域 闻 见 录 》 八 卷 。 七 十 一 撰 。《 卫 藏 图 志 》 五 十 卷 。 盛 绳 祖 撰 。《 西 藏 通 考 》 八 卷 。 黄 沛 翘 撰 。《 康 輶 纪 行 》 十 六 卷 。 姚 莹 撰 。《 金 川 琐 记 》 六 卷 。 李 心 衡 撰 。《 西 游 记 金 山 以 东 释 》 一 卷 。 沈 尧 撰 。《 朔 方 备 乘 》 八 十 五 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 三 州 辑 略 》 九 卷 。 和 宁 撰 。《 蛮 司 合 志 》 十 五 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 楚 南 苗 志 》 六 卷 。 段 汝 霖 撰 。《 苗 防 备 览 》 二 十 二 卷 , 《 三 省 边 防 备 览 》 十 六 卷 。 严 如 煜 撰 。《 苗 蛮 合 志 》 二 卷 。 曹 树 翘 撰 。《 楚 峒 志 略 》 一 卷 。 吴 省 兰 撰 。《 云 缅 山 川 志 》 一 卷 。 李 荣 升 撰 。《 台 湾 纪 略 》 一 卷 。 林 谦 光 撰 。《 澎 湖 纪 略 》 十 二 卷 。 胡 建 伟 撰 。《 澳 门 记 略 》 二 卷 。 印 光 任 、 张 汝 霖 同 撰 。《 海 防 述 略 》 一 卷 。 杜 臻 撰 。《 海 防 备 览 》 十 卷 。 薛 传 源 撰 。《 防 海 辑 要 》 十 八 卷 , 《 图 》 一 卷 。 俞 昌 会 撰 。《 洋 防 辑 要 》 二 十 四 卷 。 严 如 煜 撰 。以 上 地 理 类 边 防 之 属《 西 湖 志 纂 》 十 二 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 梁 诗 正 奉 敕 撰 。《 历 代 帝 王 宅 京 记 》 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 陵 寝 备 考 》 五 十 卷 , 《 宗 庙 附 考 》 八 卷 。 朱 孔 阳 撰 。《 帝 陵 图 说 》 四 卷 。 梁 份 撰 。《 唐 两 京 城 坊 考 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 宋 东 京 考 》 二 十 卷 。 周 城 撰 。《 圆 明 园 记 》 一 卷 。 黄 凯 钧 撰 。《 南 宋 古 迹 考 》 二 卷 。 周 春 撰 。《 北 平 古 今 记 》 十 卷 , 《 建 康 古 今 记 》 十 卷 , 《 营 平 二 州 地 名 记 》 一 卷 , 《 山 东 考 古 录 》 一 卷 , 《 谲 觚 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 关 中 胜 迹 图 志 》 三 十 二 卷 。 毕 沅 撰 。《 江 城 名 迹 》 二 卷 。 陈 宏 绪 撰 。《 潞 城 考 古 录 》 二 卷 。 刘 锡 信 撰 。《 两 浙 防 护 录 》 不 分 卷 。 阮 元 撰 。《 西 湖 志 》 四 十 六 卷 。 傅 玉 露 撰 。《 先 圣 庙 林 记 》 一 卷 。 屈 大 均 撰 。《 阙 里 广 志 》 二 十 卷 。 宋 际 、 李 庆 长 同 撰 。《 阙 里 述 闻 》 十 四 卷 。 郑 晓 如 撰 。《 仓 圣 庙 志 》 一 卷 。 祝 炳 森 撰 。《 梅 里 志 》 四 卷 。 吴 存 礼 撰 。《 伍 公 庙 志 》 六 卷 。 金 志 章 撰 。《 卧 龙 冈 志 》 二 卷 。 罗 景 星 撰 。《 鹦 鹉 洲 志 》 四 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 兰 亭 志 》 一 卷 。 王 复 礼 撰 。《 南 岳 二 贤 祠 志 》 八 卷 。 尹 继 隆 撰 。《 濂 溪 志 》 七 卷 。 周 诰 撰 。《 岳 庙 志 略 》 十 卷 。 冯 培 撰 。《 于 忠 肃 公 祠 墓 录 》 十 二 卷 。 丁 丙 撰 。《 平 山 堂 小 志 》 十 二 卷 。 程 梦 星 撰 。《 沧 浪 小 志 》 二 卷 。 宋 荦 撰 。《 竹 垞 小 志 》 五 卷 。 阮 元 撰 。《 白 鹿 书 院 志 》 十 九 卷 。 毛 德 琦 撰 。《 鹅 湖 讲 舍 汇 编 》 十 二 卷 。 郑 之 侨 撰 。《 明 道 书 院 纪 绩 》 四 卷 。 章 秉 法 撰 。《 东 林 书 院 志 》 二 十 二 卷 。 高 { 山 桂 } 、 高 嶐 、 高 廷 珍 、 高 陛 、 许 献 同 撰 。《 毓 文 书 院 志 》 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 学 海 堂 志 》 一 卷 。 林 伯 桐 撰 。《 文 澜 阁 志 》 二 卷 。 孙 树 礼 等 撰 。以 上 地 理 类 古 迹 之 属《 宸 垣 识 略 》 十 六 卷 。 吴 长 元 撰 。《 天 府 广 记 》 四 十 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 金 鳌 退 食 笔 记 》 二 卷 , 《 松 亭 行 纪 》 二 卷 , 《 塞 北 小 钞 》 一 卷 , 《 东 巡 扈 从 日 录 》 一 卷 , 《 西 巡 扈 从 日 录 》 二 卷 。 高 士 奇 撰 。《 都 门 纪 略 》 四 卷 。 杨 静 亭 撰 。《 盛 京 疆 域 考 》 六 卷 。 杨 同 桂 、 孙 宗 瀚 同 撰 。《 辽 载 前 集 》 二 卷 。 林 本 裕 撰 。《 吉 林 外 纪 》 十 卷 。 萨 英 额 撰 。《 黑 龙 江 外 纪 》 四 卷 。 西 清 撰 。《 龙吴 玉 搢 撰 。《 说 文 系 传 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 汪 宪 撰 。《 说 文 答 问 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 六 书 通 》 十 卷 。 闵 齐 汲 撰 。《 说 文 偏 旁 考 》 二 卷 。 吴 照 撰 。《 说 文 旧 音 》 一 卷 , 《 音 同 字 异 辨 》 一 卷 。 毕 沅 撰 。《 六 书 转 注 古 义 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 说 文 解 字 段 氏 注 》 三 十 卷 , 《 六 书 音 韵 表 》 五 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 订 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 惠 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 惠 栋 撰 。《 说 文 解 字 通 正 》 十 四 卷 。 潘 奕 俊 撰 。《 王 氏 读 说 文 记 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 勘 记 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 说 文 补 考 》 一 卷 , 《 汉 学 谐 声 》 二 十 四 卷 , 《 古 音 论 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 戚 学 标 撰 。《 说 文 古 籀 疏 证 》 六 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 说 文 古 语 考 》 二 卷 。 程 际 盛 撰 。《 六 书 转 注 录 》 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 说 文 解 字 义 证 》 五 十 卷 , 《 说 文 段 注 钞 案 》 一 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 说 文 段 注 订 补 》 十 四 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 说 文 徐 氏 新 附 考 证 》 一 卷 , 《 说 文 统 释 序 注 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 说 文 解 字 斠 诠 》 十 四 卷 。 钱 坫 撰 。《 说 文 述 谊 》 二 卷 。 毛 际 盛 撰 。《 说 文 字 原 集 注 》 十 六 卷 , 《 表 》 一 卷 , 《 说 》 一 卷 。 蒋 和 撰 。《 席 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 席 世 昌 撰 。《 说 文 管 见 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 六 书 说 》 一 卷 。 江 声 撰 。《 说 文 校 义 》 三 十 卷 。 姚 文 田 、 严 可 均 同 撰 。《 说 文 声 系 》 十 四 卷 , 《 说 文 解 字 考 异 》 十 四 卷 , 《 偏 旁 举 略 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 说 文 翼 》 十 六 卷 , 《 说 文 声 类 》 二 卷 , 《 说 文 订 订 》 一 卷 。 严 可 均 撰 。《 说 文 五 翼 》 八 卷 。 王 煦 撰 。《 说 文 辨 字 正 俗 》 八 卷 。 李 富 孙 撰 。《 说 文 解 字 群 经 正 字 》 二 十 八 卷 。 邵 英 撰 。《 说 文 通 训 定 声 》 十 八 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 柬 韵 》 一 卷 , 《 说 雅 》 一 卷 , 《 小 学 识 馀 》 四 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 说 文 经 字 考 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 说 文 检 字 》 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 毛 谟 撰 。《 说 文 双 声 叠 韵 谱 》 一 卷 。 邓 廷 桢 撰 。《 形 声 类 编 》 五 卷 。 丁 履 恒 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 徐 松 撰 。《 读 说 文 证 疑 》 一 卷 。 陈 诗 庭 撰 。《 小 学 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 说 文 古 字 考 》 十 四 卷 。 沈 涛 撰 。《 说 文 说 》 一 卷 。 孙 济 世 撰 。《 说 文 系 传 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 释 例 》 二 十 卷 , 《 说 文 补 正 》 二 十 卷 , 《 说 文 解 字 句 读 》 三 十 卷 , 《 句 读 补 正 》 三 十 卷 , 《 说 文 韵 谱 校 》 五 卷 , 《 新 附 考 校 正 》 一 卷 , 《 正 字 略 》 一 卷 , 《 文 字 蒙 求 》 四 卷 。 王 筠 撰 。《 说 文 谐 声 谱 》 九 卷 。 张 成 孙 撰 。《 说 文 段 注 订 》 八 卷 , 《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 续 考 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 玉 篇 校 录 》 一 卷 。 钮 树 玉 撰 。《 说 文 释 例 》 二 卷 , 《 说 文 音 韵 表 》 十 八 卷 。 江 沅 撰 。《 说 文 段 注 匡 谬 》 八 卷 。 徐 承 庆 撰 。《 说 文 辨 疑 》 一 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 龚 自 珍 撰 。《 许 氏 说 音 》 四 卷 。 许 桂 林 撰 。《 说 文 引 经 考 异 》 十 六 卷 。 柳 荣 宗 撰 。《 说 文 疑 疑 》 二 卷 。 《 附 录 》 一 卷 。 孔 广 居 撰 。《 说 文 拈 字 》 七 卷 , 《 补 遗 》 二 卷 。 王 玉 树 撰 。《 说 文 校 定 本 》 二 卷 。 朱 士 端 撰 。《 说 文 答 问 疏 证 》 六 卷 。 薛 传 均 撰 。《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 说 文 逸 字 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 郑 珍 撰 。《 说 文 声 读 考 》 七 卷 , 《 说 文 声 订 》 二 卷 , 《 说 文 建 首 字 读 》 一 卷 。 苗 夔 撰 。《 六 书 转 注 说 》 二 卷 。 夏 炘 撰 。《 说 文 谐 声 孳 生 述 》 一 卷 。 陈 立 撰 。《 说 文 引 经 考 证 》 八 卷 , 《 说 文 举 例 》 一 卷 。 陈 瑑 撰 。《 读 说 文 记 》 一 卷 。 许 梿 撰 。《 唐 写 本 说 文 木 部 笺 异 》 一 卷 。 莫 友 芝 撰 。《 谐 声 补 逸 》 十 四 卷 , 附 《 札 记 》 一 卷 。 宋 保 撰 。《 六 书 系 韵 》 二 十 四 卷 , 《 检 字 》 二 卷 。 李 贞 撰 。《 说 文 双 声 》 二 卷 , 《 说 文 叠 韵 》 二 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 儿 笘 录 》 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 印 林 遗 著 》 一 卷 。 许 瀚 撰 。《 说 文 段 注 撰 要 》 九 卷 。 马 寿 龄 撰 。《 说 文 外 编 》 十 六 卷 , 《 说 文 引 经 例 辨 》 三 卷 。 雷 浚 撰 。《 说 文 揭 原 》 二 卷 , 《 说 文 发 疑 》 六 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 解 字 校 记 》 一 卷 。 张 行 孚 撰 。《 说 文 解 字 索 隐 》 一 卷 , 《 补 例 》 一 卷 。 张 度 撰 。《 说 文 系 传 校 勘 记 》 三 卷 。 承 培 元 、 夏 灏 、 吴 永 康 撰 。《 说 文 引 经 证 例 》 二 十 四 卷 。 承 培 元 撰 。《 说 文 古 籀 补 》 十 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 字 说 》 一 卷 。 吴 大 澂 撰 。《 说 文 本 经 答 问 》 二 卷 , 《 说 文 浅 说 》 一 卷 。 郑 知 同 撰 。《 说 文 重 文 本 部 考 》 一 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 古 籀 拾 遗 》 三 卷 , 附 《 宋 政 和 礼 器 文 字 考 》 一 卷 , 《 名 原 》 二 卷 。 孙 诒 让 撰 。《 说 文 引 群 说 故 》 二 十 七 卷 。 郑 文 焯 撰 。《 说 文 解 字 引 汉 律 令 考 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 王 仁 俊 撰 。《 洨 民 遗 文 》 一 卷 。 孙 传 凤 撰 。《 小 学 考 》 五 十 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 九 经 字 样 疑 》 一 卷 , 《 五 经 文 字 疑 》 一 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 汗 简 笺 正 》 七 卷 。 郑 珍 撰 。《 隶 释 刊 误 》 一 卷 。 黄 丕 烈 撰 。《 复 古 编 校 正 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 葛 鸣 阳 撰 。《 古 音 骈 字 续 编 》 五 卷 。 庄 履 丰 、 庄 鼎 铉 同 撰 。《 缪 篆 分 韵 》 五 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 篆 隶 考 异 》 二 卷 。 周 靖 撰 。《 隶 辨 》 八 卷 。 顾 蔼 吉 撰 。《 隶 法 汇 纂 》 十 卷 。 项 怀 述 撰 。《 汉 隶 拾 遗 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 汉 隶 异 同 》 六 卷 。 甘 扬 声 撰 。《 隶 通 》 二 卷 。 钱 庆 曾 撰 。《 隶 篇 》 十 五 卷 , 《 续 》 十 五 卷 , 《 补 》 十 五 卷 。 翟 云 升 撰 。《 金 石 文 字 辨 异 》 十 二 卷 。 邢 澍 撰 。《 钟 鼎 字 源 》 五 卷 。 汪 立 名 撰 。《 积 古 斋 钟 鼎 彝 器 款 识 》 十 卷 。 阮 元 撰 。《 筠 清 馆 金 文 》 五 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 从 古 堂 款 识 学 》 十 六 卷 。 徐 同 柏 撰 。《 攟 古 录 金 文 》 九 卷 。 吴 式 芬 撰 。《 两 罍 轩 彝 器 图 释 》 十 二 卷 。 吴 云 撰 。《 攀 古 楼 彝 器 款 识 》 二 卷 。 潘 祖 荫 撰 。《 石 鼓 然 疑 》 一 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 石 鼓 文 考 释 》 一 卷 。 任 兆 麟 撰 。《 石 鼓 文 读 七 种 》 一 卷 。 吴 东 发 撰 。《 石 鼓 文 定 本 》 十 卷 。 沈 梧 撰 。《 续 字 汇 补 》 十 二 卷 。 吴 志 伊 撰 。《 字 贯 提 要 》 四 十 卷 。 王 锡 侯 撰 。《 字 学 辨 正 集 成 》 四 卷 。 姚 心 舜 撰 。《 仓 颉 篇 》 三 卷 , 《 续 》 一 卷 , 《 补 》 二 卷 。 孙 星 衍 原 辑 , 任 大 椿 续 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。《 小 学 钩 沈 》 十 八 卷 。 任 大 椿 辑 。《 字 林 考 逸 》 八 卷 , 《 补 》 一 卷 。 任 大 椿 原 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。周 《 太 史 籀 篇 》 一 卷 。 秦 李 斯 等 《 仓 颉 篇 》 一 卷 。汉 司 马 相 如 《 凡 将 篇 》 一 卷 。汉 扬 雄 《 训 纂 篇 》 一 卷 。汉 杜 林 《 仓 颉 训 诂 》 一 卷 。汉 服 虔 《 通 俗 文 》 一 卷 。汉 卫 宏 《 古 文 官 书 》 一 卷 。汉 蔡 邕 《 劝 学 篇 》 一 卷 。汉 郭 显 卿 《 杂 字 指 》 一 卷 。魏 张 揖 《 埤 苍 》 一 卷 、 《 古 今 字 诂 》 一 卷 、 《 杂 字 》 一 卷 。魏 周 成 《 杂 字 解 诂 》 一 卷 。吴 朱 育 《 异 字 》 一 卷 。吴 项 峻 始 《 学 篇 》 一 卷 。晋 索 靖 《 草 书 状 》 一 卷 。晋 卫 恒 《 四 体 书 势 》 一 卷 。晋 葛 洪 《 要 用 字 苑 》 一 卷 。晋 束 晰 《 发 蒙 记 》 一 卷 。晋 顾 恺 之 《 启 蒙 记 》 一 卷 。晋 李 彤 《 字 指 》 一 卷 。附 《 单 行 字 》 一 卷 。宋 何 承 天 《 纂 文 》 一 卷 。宋 颜 延 之 《 庭 诰 》 一 卷 、 《 纂 要 》 一 卷 、 《 诂 幼 》 一 卷 。梁 元 帝 《 纂 要 》 一 卷 。梁 阮 孝 绪 《 文 字 集 略 》 一 卷 。梁 庾 俨 默 《 演 说 文 》 一 卷 。梁 樊 恭 《 广 苍 》 一 卷 。后 魏 杨 承 庆 《 字 统 》 一 卷 。后 魏 江 式 《 古 今 文 字 表 》 一 卷 。隋 曹 宪 《 文 字 指 归 》 一 卷 。隋 诸 葛 颖 《 桂 苑 珠 丛 》 一 卷 。不 著 时 代 、 撰 人 《 分 毫 字 样 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。后 魏 宋 世 良 《 字 略 》 一 卷 。不 著 时 代 陆 善 经 《 新 字 林 》 一 卷 。《 字 书 》 一 卷 。唐 开 元 《 文 字 音 义 》 一 卷 、 《 小 学 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 字 书 之 属《 易 音 》 三 卷 , 《 诗 本 音 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 诗 叶 韵 辨 》 一 卷 。 王 夫 之 撰 。《 易 韵 》 四 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 诗 经 叶 音 辨 譌 》 八 卷 。 刘 维 谦 撰 。《 九 经 韵 证 》 一 卷 。 吴 廷 华 撰 。《 十 三 经 音 略 》 十 三 卷 。 周 春 撰 。《 诗 音 表 》 一 卷 。 钱 坫 撰 。《 诗 音 辨 》 二 卷 。 李 调 元 撰 。《 诗 声 类 》 十 二 卷 , 《 诗 声 分 例 》 一 卷 。 孔 广 森 撰 。《 诗 经 韵 读 》 四 卷 , 《 群 经 韵 读 》 一 卷 , 《 先 秦 韵 读 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 诗 声 衍 》 一 卷 。 刘 逢 禄 撰 。《 毛 诗 双 声 叠 韵 说 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 毛 诗 韵 订 》 十 卷 。 苗 夔 撰 。《 三 百 篇 原 声 》 七 卷 。 夏 味 堂 撰 。《 尔 雅 直 音 》 二 卷 。 王 祖 源 撰 。《 唐 韵 正 》 二 十 卷 , 《 补 正 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 广 韵 正 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 唐 韵 考 》 五 卷 。 纪 容 舒 撰 。《 唐 韵 四 声 正 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 九 经 补 韵 考 正 》 一 卷 。 钱 绎 撰 。《 集 韵 考 正 》 十 卷 。 方 成 珪 撰 。《 广 韵 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 集 韵 校 误 》 四 卷 , 《 群 经 音 辨 校 误 》 一 卷 。 陆 心 源 撰 。《 音 论 》 三 卷 , 《 古 音 表 》 二 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 古 今 通 韵 》 十 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 古 今 韵 考 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 声 韵 丛 说 》 一 卷 , 《 韵 问 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 古 音 通 》 八 卷 。 柴 绍 炳 撰 。《 古 今 韵 略 》 五 卷 。 邵 长 蘅 撰 。《 古 音 正 义 》 一 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 声 韵 图 谱 》 一 卷 。 钱 人 麟 撰 。《 古 韵 标 准 》 四 卷 。 江 永 撰 。《 声 韵 考 》 四 卷 , 《 声 类 表 》 十 卷 , 《 转 语 》 二 十 章 。 戴 震 撰 。《 声 类 》 四 卷 , 《 音 韵 问 答 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 汉 魏 音 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 古 音 谐 》 八 卷 。 姚 文 田 撰 。《 古 韵 论 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 廿 一 部 谐 声 表 》 一 卷 , 《 入 声 表 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 古 今 韵 准 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 歌 麻 古 韵 考 》 四 卷 。 苗 夔 撰 。《 五 音 论 》 二 卷 。 邹 汉 勋 撰 。《 述 韵 》 十 卷 。 夏 燮 撰 。《 古 韵 通 说 》 四 卷 。 龙 翰 臣 撰 。《 刘 氏 遗 箸 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 韵 府 钩 沈 》 四 卷 。 雷 浚 撰 。《 钦 定 叶 韵 汇 辑 》 五 十 八 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 梁 诗 正 等 奉 敕 撰 。《 榕 村 韵 书 》 五 卷 。 李 光 地 撰 。《 韵 歧 》 四 卷 。 江 昱 撰 。《 诗 韵 析 》 五 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 汪 绂 撰 。《 官 韵 考 异 》 一 卷 。 吴 省 钦 撰 。《 韵 辨 附 文 》 五 卷 。 沈 兆 霖 撰 。《 诗 韵 辨 字 略 》 五 卷 。 黄 倬 撰 。《 韵 诂 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 方 濬 颐 撰 。《 钦 定 音 韵 阐 微 》 十 八 卷 , 《 韵 谱 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 同 文 韵 统 》 六 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 庄 亲 王 允 禄 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 音 韵 述 微 》 三 十 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 类 音 》 八 卷 。 潘 耒 撰 。《 等 切 元 声 》 十 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 四 声 切 韵 表 》 四 卷 , 《 音 学 辨 微 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 沈 氏 四 声 考 》 二 卷 。 纪 昀 撰 。《 四 声 韵 和 表 》 五 卷 。 洪 榜 撰 。《 四 声 易 知 录 》 四 卷 。 姚 文 田 撰 。《 等 韵 丛 说 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 字 母 辨 》 一 卷 。 黄 廷 鉴 撰 。《 四 声 切 韵 表 补 正 》 三 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 刘 氏 碎 金 》 一 卷 , 《 中 州 切 音 论 赘 论 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 四 声 定 切 》 四 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 切 韵 考 》 六 卷 , 《 外 篇 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 翻 切 简 可 篇 》 二 卷 。 张 燮 承 撰 。宋 司 马 光 《 切 韵 指 掌 图 》 二 卷 , 附 《 捡 例 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 三 十 八 年 王 际 华 等 奉 敕 辑 。魏 李 登 《 声 类 》 一 卷 。晋 吕 静 《 韵 集 》 一 卷 。北 齐 阳 休 之 《 韵 略 》 一 卷 。唐 僧 神 珙 《 四 声 五 音 九 弄 反 钮 图 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。宋 李 概 《 音 谱 》 一 卷 。《 声 谱 》 一 卷 。唐 孙 愐 《 唐 韵 》 二 卷 。唐 颜 真 卿 《 韵 海 镜 源 》 一 卷 。唐 李 舟 《 切 韵 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 韵 书 之 属《 西 域 同 文 志 》 二 十 四 卷 。 乾 隆 二 十 八 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 增 订 清 文 鉴 》 三 十 二 卷 、 《 补 编 》 四 卷 、 《 总 纲 》 八 卷 、 《 补 总 纲 》 二 卷 。 乾 隆 三 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 清 汉 对 音 字 式 》 一 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 敕 撰 。《 满 洲 蒙 古 汉 字 三 合 切 音 清 文 鉴 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 清 文 汇 书 》 十 二 卷 。 李 延 基 撰 。《 清 文 补 汇 》 八 卷 。 宗 室 宜 兴 撰 。《 清 文 备 考 》 六 卷 。 戴 穀 撰 。《 清 文 启 蒙 》 四 卷 。 舞 格 撰 。《 三 合 便 览 》 十 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。《 清 文 总 汇 》 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。以 上 小 学 类 清 文 之 属清 代 肇 基 东 陲 , 造 创 伊 始 , 文 教 未 宏 。 太 宗 首 命 大 学 士 希 福 等 译 辽 、 金 、 元 三 史 , 逮 世 祖 译 史 告 成 , 二 年 又 有 议 修 明 史 之 诏 。 惟 其 时 区 宇 未 宁 , 日 不 暇 给 , 是 以 石 渠 之 建 , 犹 未 遑 焉 。 圣 祖 继 统 , 诏 举 博 学 鸿 儒 , 继 修 《 明 史 》 , 复 纂 诸 《 经 解 》 、 《 图 书 集 成 》 等 书 , 以 网 罗 遗 逸 , 拔 擢 英 才 , 宏 奖 斯 文 , 润 色 鸿 业 , 驯 致 太 平 之 治 , 而 海 内 彬 彬 靡 然 向 风 矣 。 世 宗 嗣 位 , 再 举 鸿 词 , 未 行 而 崩 。高 宗 初 元 , 继 试 鸿 博 , 采 访 遗 书 。 乾 隆 三 十 七 年 谕 曰 : “ 朕 稽 古 右 文 , 聿 资 治 理 , 几 馀 典 学 , 日 有 孜 孜 。 因 思 策 府 缥 缃 , 载 籍 极 博 , 其 钜 者 羽 翼 经 训 , 垂 范 方 来 , 固 足 称 千 秋 法 鉴 , 即 在 识 小 之 徒 , 专 门 撰 述 , 细 及 名 物 象 数 , 兼 综 条 贯 , 各 自 成 家 , 亦 莫 不 有 所 发 明 , 可 为 游 艺 养 心 之 助 。 然 或 逸 在 名 山 , 未 登 柱 史 , 正 宜 及 时 采 集 , 汇 送 京 师 , 以 彰 千 古 同 文 之 盛 。 其 令 直 省 督 抚 、 学 政 加 意 购 访 , 量 为 给 价 , 家 藏 钞 本 , 录 副 呈 送 。 庶 几 藏 在 石 渠 , 用 储 乙 览 , 《 四 库 》 、 《 七 略 》 益 昭 美 备 , 称 朕 意 焉 。 ” 於 是 安 徽 学 政 朱 筠 条 奏 明 《 永 乐 大 典 》 内 多 古 书 , 请 开 局 纂 辑 , 缮 写 各 自 为 书 。 时 《 永 乐 大 典 》 储 翰 林 院 , 已 有 残 缺 , 原 书 为 卷 二 万 二 千 九 百 三 十 七 , 缺 二 千 四 百 四 卷 , 存 二 万 四 百 七 十 三 卷 , 为 册 九 千 八 百 八 十 一 。 高 宗 下 筠 议 , 大 学 士 于 敏 中 力 赞 其 说 。 明 年 , 诏 设 四 库 全 书 馆 , 以 皇 子 永 瑢 、 大 学 士 于 敏 中 等 为 总 裁 , 侍 郎 纪 昀 、 大 理 寺 卿 陆 锡 熊 等 为 总 纂 , 其 纂 修 等 官 则 有 戴 震 、 邵 晋 涵 、 庄 存 与 、 任 大 椿 、 王 念 孙 、 姚 鼐 、 翁 方 纲 、 朱 筠 等 , 与 事 者 三 百 馀 人 , 皆 博 选 一 时 之 俊 。 历 二 十 年 , 始 缮 写 告 成 。 先 后 编 辑 之 书 三 百 八 十 五 种 , 以 聚 珍 版 印 行 百 馀 种 。 三 十 九 年 , 催 缴 直 省 藏 书 , 四 方 竞 进 秘 籍 甚 众 , 江 、 浙 督 抚 采 进 者 达 四 五 千 种 , 浙 江 鲍 士 恭 、 范 懋 柱 、 汪 启 淑 , 江 苏 马 裕 家 藏 之 籍 , 呈 进 者 各 六 七 百 种 , 周 厚 堉 、 蒋 曾 莹 、 吴 玉 墀 、 孙 仰 曾 、 汪 汝 瑮 等 亦 各 进 书 百 种 以 上 。 至 是 天 府 之 藏 , 卓 越 前 代 , 特 命 纪 昀 等 撰 《 四 库 全 书 总 目 》 , 著 录 三 千 四 百 五 十 八 种 , 存 目 著 录 六 千 七 百 八 十 八 种 , 都 一 万 二 百 四 十 六 种 。 复 以 《 总 目 提 要 》 卷 帙 浩 繁 , 学 子 翻 阅 匪 易 , 又 命 纪 昀 就 《 总 目 》 之 书 别 纂 《 四 库 简 明 目 录 》 , 其 存 目 之 书 不 预 焉 。先 是 高 宗 命 撷 《 四 库 》 精 华 , 都 四 百 六 十 四 部 , 缮 为 薈 要 , 藏 诸 摛 藻 堂 , 以 备 御 览 。当 是 时 , 四 库 写 书 至 十 六 万 八 千 册 , 诏 钞 四 分 , 分 庋 京 师 文 渊 、 京 西 圆 明 园 文 源 、 奉 天 文 溯 、 热 河 文 津 四 阁 , 复 简 选 精 要 , 命 武 英 殿 刊 版 颁 行 。 四 十 七 年 , 诏 再 写 三 分 , 分 贮 扬 州 大 观 堂 之 文 汇 阁 、 镇 江 金 山 寺 之 文 宗 阁 、 杭 州 圣 因 寺 玉 兰 堂 之 文 澜 阁 , 令 好 古 之 士 欲 读 中 秘 书 者 , 任 其 入 览 。 用 是 海 内 从 风 , 人 文 炳 蔚 , 学 术 昌 盛 , 方 驾 汉 、 唐 。 后 文 源 载 籍 烬 於 英 法 联 军 , 文 汇 、 文 宗 毁 於 洪 杨 之 乱 , 文 澜 亦 有 散 佚 。 独 文 渊 、 文 溯 、 文 津 三 阁 之 书 , 巍 然 具 存 , 书 皆 钞 本 , 其 宋 、 元 精 刊 , 多 储 大 内 天 禄 琳 琅 等 处 , 载 诸 《 宫 史 》 ; 而 外 省 督 抚 , 礼 聘 儒 雅 , 广 修 方 志 , 郡 邑 典 章 , 粲 然 大 备 。 阮 元 补 四 库 未 收 书 四 百 五 十 四 种 , 复 刊 学 海 堂 《 经 解 》 一 千 四 百 十 二 卷 , 王 先 谦 续 刊 一 千 三 百 十 五 卷 , 甄 采 精 博 , 一 代 经 学 人 文 萃 焉 。 曾 国 藩 督 两 江 , 倡 设 金 陵 、 苏 州 、 扬 州 、 浙 江 、 武 昌 官 书 局 , 张 之 洞 督 粤 , 设 广 雅 书 局 , 皆 慎 选 通 儒 , 审 校 群 籍 , 广 为 剞 劂 , 以 惠 士 林 , 而 私 家 校 勘 , 精 镂 亦 夥 , 丛 书 之 富 , 曩 代 莫 京 。清 之 末 叶 , 欧 风 东 渐 , 科 学 日 昌 。 同 治 初 , 设 江 南 制 造 局 , 始 译 西 籍 。 光 绪 末 , 复 设 译 书 局 , 流 风 所 被 , 译 书 竞 出 , 忧 世 俊 英 , 群 研 时 务 。 是 时 敦 煌 写 经 , 殷 墟 龟 甲 , 异 书 秘 宝 , 胥 见 垲 壤 , 实 足 献 纳 艺 林 , 宏 裨 学 术 , 其 间 硕 学 名 儒 , 各 标 宗 派 , 故 鸿 篇 钜 制 , 不 可 殚 纪 。艺 文 旧 例 , 胥 列 古 籍 , 清 代 《 总 目 》 , 既 已 博 载 , 兹 志 著 录 , 取 则 《 明 史 》 , 断 自 清 代 。 四 部 分 类 , 多 从 《 总 目 》 , 审 例 订 譌 , 间 有 异 撰 。 清 儒 箸 述 , 总 目 所 载 , 捊 采 靡 遗 , 存 目 稍 芜 , 斠 录 从 慎 。 乾 隆 以 前 , 漏 者 补 之 , 嘉 庆 以 后 , 缺 者 续 之 , 苟 有 纤 疑 , 则 从 盖 阙 。 前 朝 群 书 , 例 既 弗 录 , 清 代 辑 佚 , 异 乎 斯 旨 , 裒 纂 功 深 , 无 殊 撰 述 , 故 附 载 焉 。”。

吴 玉 搢 撰 。《 说 文 系 传 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 汪 宪 撰 。《 说 文 答 问 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 六 书 通 》 十 卷 。 闵 齐 汲 撰 。《 说 文 偏 旁 考 》 二 卷 。 吴 照 撰 。《 说 文 旧 音 》 一 卷 , 《 音 同 字 异 辨 》 一 卷 。 毕 沅 撰 。《 六 书 转 注 古 义 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 说 文 解 字 段 氏 注 》 三 十 卷 , 《 六 书 音 韵 表 》 五 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 订 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 惠 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 惠 栋 撰 。《 说 文 解 字 通 正 》 十 四 卷 。 潘 奕 俊 撰 。《 王 氏 读 说 文 记 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 勘 记 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 说 文 补 考 》 一 卷 , 《 汉 学 谐 声 》 二 十 四 卷 , 《 古 音 论 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 戚 学 标 撰 。《 说 文 古 籀 疏 证 》 六 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 说 文 古 语 考 》 二 卷 。 程 际 盛 撰 。《 六 书 转 注 录 》 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 说 文 解 字 义 证 》 五 十 卷 , 《 说 文 段 注 钞 案 》 一 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 说 文 段 注 订 补 》 十 四 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 说 文 徐 氏 新 附 考 证 》 一 卷 , 《 说 文 统 释 序 注 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 说 文 解 字 斠 诠 》 十 四 卷 。 钱 坫 撰 。《 说 文 述 谊 》 二 卷 。 毛 际 盛 撰 。《 说 文 字 原 集 注 》 十 六 卷 , 《 表 》 一 卷 , 《 说 》 一 卷 。 蒋 和 撰 。《 席 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 席 世 昌 撰 。《 说 文 管 见 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 六 书 说 》 一 卷 。 江 声 撰 。《 说 文 校 义 》 三 十 卷 。 姚 文 田 、 严 可 均 同 撰 。《 说 文 声 系 》 十 四 卷 , 《 说 文 解 字 考 异 》 十 四 卷 , 《 偏 旁 举 略 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 说 文 翼 》 十 六 卷 , 《 说 文 声 类 》 二 卷 , 《 说 文 订 订 》 一 卷 。 严 可 均 撰 。《 说 文 五 翼 》 八 卷 。 王 煦 撰 。《 说 文 辨 字 正 俗 》 八 卷 。 李 富 孙 撰 。《 说 文 解 字 群 经 正 字 》 二 十 八 卷 。 邵 英 撰 。《 说 文 通 训 定 声 》 十 八 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 柬 韵 》 一 卷 , 《 说 雅 》 一 卷 , 《 小 学 识 馀 》 四 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 说 文 经 字 考 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 说 文 检 字 》 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 毛 谟 撰 。《 说 文 双 声 叠 韵 谱 》 一 卷 。 邓 廷 桢 撰 。《 形 声 类 编 》 五 卷 。 丁 履 恒 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 徐 松 撰 。《 读 说 文 证 疑 》 一 卷 。 陈 诗 庭 撰 。《 小 学 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 说 文 古 字 考 》 十 四 卷 。 沈 涛 撰 。《 说 文 说 》 一 卷 。 孙 济 世 撰 。《 说 文 系 传 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 释 例 》 二 十 卷 , 《 说 文 补 正 》 二 十 卷 , 《 说 文 解 字 句 读 》 三 十 卷 , 《 句 读 补 正 》 三 十 卷 , 《 说 文 韵 谱 校 》 五 卷 , 《 新 附 考 校 正 》 一 卷 , 《 正 字 略 》 一 卷 , 《 文 字 蒙 求 》 四 卷 。 王 筠 撰 。《 说 文 谐 声 谱 》 九 卷 。 张 成 孙 撰 。《 说 文 段 注 订 》 八 卷 , 《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 续 考 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 玉 篇 校 录 》 一 卷 。 钮 树 玉 撰 。《 说 文 释 例 》 二 卷 , 《 说 文 音 韵 表 》 十 八 卷 。 江 沅 撰 。《 说 文 段 注 匡 谬 》 八 卷 。 徐 承 庆 撰 。《 说 文 辨 疑 》 一 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 龚 自 珍 撰 。《 许 氏 说 音 》 四 卷 。 许 桂 林 撰 。《 说 文 引 经 考 异 》 十 六 卷 。 柳 荣 宗 撰 。《 说 文 疑 疑 》 二 卷 。 《 附 录 》 一 卷 。 孔 广 居 撰 。《 说 文 拈 字 》 七 卷 , 《 补 遗 》 二 卷 。 王 玉 树 撰 。《 说 文 校 定 本 》 二 卷 。 朱 士 端 撰 。《 说 文 答 问 疏 证 》 六 卷 。 薛 传 均 撰 。《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 说 文 逸 字 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 郑 珍 撰 。《 说 文 声 读 考 》 七 卷 , 《 说 文 声 订 》 二 卷 , 《 说 文 建 首 字 读 》 一 卷 。 苗 夔 撰 。《 六 书 转 注 说 》 二 卷 。 夏 炘 撰 。《 说 文 谐 声 孳 生 述 》 一 卷 。 陈 立 撰 。《 说 文 引 经 考 证 》 八 卷 , 《 说 文 举 例 》 一 卷 。 陈 瑑 撰 。《 读 说 文 记 》 一 卷 。 许 梿 撰 。《 唐 写 本 说 文 木 部 笺 异 》 一 卷 。 莫 友 芝 撰 。《 谐 声 补 逸 》 十 四 卷 , 附 《 札 记 》 一 卷 。 宋 保 撰 。《 六 书 系 韵 》 二 十 四 卷 , 《 检 字 》 二 卷 。 李 贞 撰 。《 说 文 双 声 》 二 卷 , 《 说 文 叠 韵 》 二 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 儿 笘 录 》 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 印 林 遗 著 》 一 卷 。 许 瀚 撰 。《 说 文 段 注 撰 要 》 九 卷 。 马 寿 龄 撰 。《 说 文 外 编 》 十 六 卷 , 《 说 文 引 经 例 辨 》 三 卷 。 雷 浚 撰 。《 说 文 揭 原 》 二 卷 , 《 说 文 发 疑 》 六 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 解 字 校 记 》 一 卷 。 张 行 孚 撰 。《 说 文 解 字 索 隐 》 一 卷 , 《 补 例 》 一 卷 。 张 度 撰 。《 说 文 系 传 校 勘 记 》 三 卷 。 承 培 元 、 夏 灏 、 吴 永 康 撰 。《 说 文 引 经 证 例 》 二 十 四 卷 。 承 培 元 撰 。《 说 文 古 籀 补 》 十 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 字 说 》 一 卷 。 吴 大 澂 撰 。《 说 文 本 经 答 问 》 二 卷 , 《 说 文 浅 说 》 一 卷 。 郑 知 同 撰 。《 说 文 重 文 本 部 考 》 一 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 古 籀 拾 遗 》 三 卷 , 附 《 宋 政 和 礼 器 文 字 考 》 一 卷 , 《 名 原 》 二 卷 。 孙 诒 让 撰 。《 说 文 引 群 说 故 》 二 十 七 卷 。 郑 文 焯 撰 。《 说 文 解 字 引 汉 律 令 考 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 王 仁 俊 撰 。《 洨 民 遗 文 》 一 卷 。 孙 传 凤 撰 。《 小 学 考 》 五 十 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 九 经 字 样 疑 》 一 卷 , 《 五 经 文 字 疑 》 一 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 汗 简 笺 正 》 七 卷 。 郑 珍 撰 。《 隶 释 刊 误 》 一 卷 。 黄 丕 烈 撰 。《 复 古 编 校 正 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 葛 鸣 阳 撰 。《 古 音 骈 字 续 编 》 五 卷 。 庄 履 丰 、 庄 鼎 铉 同 撰 。《 缪 篆 分 韵 》 五 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 篆 隶 考 异 》 二 卷 。 周 靖 撰 。《 隶 辨 》 八 卷 。 顾 蔼 吉 撰 。《 隶 法 汇 纂 》 十 卷 。 项 怀 述 撰 。《 汉 隶 拾 遗 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 汉 隶 异 同 》 六 卷 。 甘 扬 声 撰 。《 隶 通 》 二 卷 。 钱 庆 曾 撰 。《 隶 篇 》 十 五 卷 , 《 续 》 十 五 卷 , 《 补 》 十 五 卷 。 翟 云 升 撰 。《 金 石 文 字 辨 异 》 十 二 卷 。 邢 澍 撰 。《 钟 鼎 字 源 》 五 卷 。 汪 立 名 撰 。《 积 古 斋 钟 鼎 彝 器 款 识 》 十 卷 。 阮 元 撰 。《 筠 清 馆 金 文 》 五 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 从 古 堂 款 识 学 》 十 六 卷 。 徐 同 柏 撰 。《 攟 古 录 金 文 》 九 卷 。 吴 式 芬 撰 。《 两 罍 轩 彝 器 图 释 》 十 二 卷 。 吴 云 撰 。《 攀 古 楼 彝 器 款 识 》 二 卷 。 潘 祖 荫 撰 。《 石 鼓 然 疑 》 一 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 石 鼓 文 考 释 》 一 卷 。 任 兆 麟 撰 。《 石 鼓 文 读 七 种 》 一 卷 。 吴 东 发 撰 。《 石 鼓 文 定 本 》 十 卷 。 沈 梧 撰 。《 续 字 汇 补 》 十 二 卷 。 吴 志 伊 撰 。《 字 贯 提 要 》 四 十 卷 。 王 锡 侯 撰 。《 字 学 辨 正 集 成 》 四 卷 。 姚 心 舜 撰 。《 仓 颉 篇 》 三 卷 , 《 续 》 一 卷 , 《 补 》 二 卷 。 孙 星 衍 原 辑 , 任 大 椿 续 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。《 小 学 钩 沈 》 十 八 卷 。 任 大 椿 辑 。《 字 林 考 逸 》 八 卷 , 《 补 》 一 卷 。 任 大 椿 原 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。周 《 太 史 籀 篇 》 一 卷 。 秦 李 斯 等 《 仓 颉 篇 》 一 卷 。汉 司 马 相 如 《 凡 将 篇 》 一 卷 。汉 扬 雄 《 训 纂 篇 》 一 卷 。汉 杜 林 《 仓 颉 训 诂 》 一 卷 。汉 服 虔 《 通 俗 文 》 一 卷 。汉 卫 宏 《 古 文 官 书 》 一 卷 。汉 蔡 邕 《 劝 学 篇 》 一 卷 。汉 郭 显 卿 《 杂 字 指 》 一 卷 。魏 张 揖 《 埤 苍 》 一 卷 、 《 古 今 字 诂 》 一 卷 、 《 杂 字 》 一 卷 。魏 周 成 《 杂 字 解 诂 》 一 卷 。吴 朱 育 《 异 字 》 一 卷 。吴 项 峻 始 《 学 篇 》 一 卷 。晋 索 靖 《 草 书 状 》 一 卷 。晋 卫 恒 《 四 体 书 势 》 一 卷 。晋 葛 洪 《 要 用 字 苑 》 一 卷 。晋 束 晰 《 发 蒙 记 》 一 卷 。晋 顾 恺 之 《 启 蒙 记 》 一 卷 。晋 李 彤 《 字 指 》 一 卷 。附 《 单 行 字 》 一 卷 。宋 何 承 天 《 纂 文 》 一 卷 。宋 颜 延 之 《 庭 诰 》 一 卷 、 《 纂 要 》 一 卷 、 《 诂 幼 》 一 卷 。梁 元 帝 《 纂 要 》 一 卷 。梁 阮 孝 绪 《 文 字 集 略 》 一 卷 。梁 庾 俨 默 《 演 说 文 》 一 卷 。梁 樊 恭 《 广 苍 》 一 卷 。后 魏 杨 承 庆 《 字 统 》 一 卷 。后 魏 江 式 《 古 今 文 字 表 》 一 卷 。隋 曹 宪 《 文 字 指 归 》 一 卷 。隋 诸 葛 颖 《 桂 苑 珠 丛 》 一 卷 。不 著 时 代 、 撰 人 《 分 毫 字 样 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。后 魏 宋 世 良 《 字 略 》 一 卷 。不 著 时 代 陆 善 经 《 新 字 林 》 一 卷 。《 字 书 》 一 卷 。唐 开 元 《 文 字 音 义 》 一 卷 、 《 小 学 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 字 书 之 属《 易 音 》 三 卷 , 《 诗 本 音 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 诗 叶 韵 辨 》 一 卷 。 王 夫 之 撰 。《 易 韵 》 四 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 诗 经 叶 音 辨 譌 》 八 卷 。 刘 维 谦 撰 。《 九 经 韵 证 》 一 卷 。 吴 廷 华 撰 。《 十 三 经 音 略 》 十 三 卷 。 周 春 撰 。《 诗 音 表 》 一 卷 。 钱 坫 撰 。《 诗 音 辨 》 二 卷 。 李 调 元 撰 。《 诗 声 类 》 十 二 卷 , 《 诗 声 分 例 》 一 卷 。 孔 广 森 撰 。《 诗 经 韵 读 》 四 卷 , 《 群 经 韵 读 》 一 卷 , 《 先 秦 韵 读 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 诗 声 衍 》 一 卷 。 刘 逢 禄 撰 。《 毛 诗 双 声 叠 韵 说 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 毛 诗 韵 订 》 十 卷 。 苗 夔 撰 。《 三 百 篇 原 声 》 七 卷 。 夏 味 堂 撰 。《 尔 雅 直 音 》 二 卷 。 王 祖 源 撰 。《 唐 韵 正 》 二 十 卷 , 《 补 正 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 广 韵 正 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 唐 韵 考 》 五 卷 。 纪 容 舒 撰 。《 唐 韵 四 声 正 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 九 经 补 韵 考 正 》 一 卷 。 钱 绎 撰 。《 集 韵 考 正 》 十 卷 。 方 成 珪 撰 。《 广 韵 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 集 韵 校 误 》 四 卷 , 《 群 经 音 辨 校 误 》 一 卷 。 陆 心 源 撰 。《 音 论 》 三 卷 , 《 古 音 表 》 二 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 古 今 通 韵 》 十 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 古 今 韵 考 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 声 韵 丛 说 》 一 卷 , 《 韵 问 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 古 音 通 》 八 卷 。 柴 绍 炳 撰 。《 古 今 韵 略 》 五 卷 。 邵 长 蘅 撰 。《 古 音 正 义 》 一 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 声 韵 图 谱 》 一 卷 。 钱 人 麟 撰 。《 古 韵 标 准 》 四 卷 。 江 永 撰 。《 声 韵 考 》 四 卷 , 《 声 类 表 》 十 卷 , 《 转 语 》 二 十 章 。 戴 震 撰 。《 声 类 》 四 卷 , 《 音 韵 问 答 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 汉 魏 音 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 古 音 谐 》 八 卷 。 姚 文 田 撰 。《 古 韵 论 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 廿 一 部 谐 声 表 》 一 卷 , 《 入 声 表 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 古 今 韵 准 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 歌 麻 古 韵 考 》 四 卷 。 苗 夔 撰 。《 五 音 论 》 二 卷 。 邹 汉 勋 撰 。《 述 韵 》 十 卷 。 夏 燮 撰 。《 古 韵 通 说 》 四 卷 。 龙 翰 臣 撰 。《 刘 氏 遗 箸 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 韵 府 钩 沈 》 四 卷 。 雷 浚 撰 。《 钦 定 叶 韵 汇 辑 》 五 十 八 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 梁 诗 正 等 奉 敕 撰 。《 榕 村 韵 书 》 五 卷 。 李 光 地 撰 。《 韵 歧 》 四 卷 。 江 昱 撰 。《 诗 韵 析 》 五 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 汪 绂 撰 。《 官 韵 考 异 》 一 卷 。 吴 省 钦 撰 。《 韵 辨 附 文 》 五 卷 。 沈 兆 霖 撰 。《 诗 韵 辨 字 略 》 五 卷 。 黄 倬 撰 。《 韵 诂 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 方 濬 颐 撰 。《 钦 定 音 韵 阐 微 》 十 八 卷 , 《 韵 谱 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 同 文 韵 统 》 六 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 庄 亲 王 允 禄 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 音 韵 述 微 》 三 十 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 类 音 》 八 卷 。 潘 耒 撰 。《 等 切 元 声 》 十 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 四 声 切 韵 表 》 四 卷 , 《 音 学 辨 微 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 沈 氏 四 声 考 》 二 卷 。 纪 昀 撰 。《 四 声 韵 和 表 》 五 卷 。 洪 榜 撰 。《 四 声 易 知 录 》 四 卷 。 姚 文 田 撰 。《 等 韵 丛 说 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 字 母 辨 》 一 卷 。 黄 廷 鉴 撰 。《 四 声 切 韵 表 补 正 》 三 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 刘 氏 碎 金 》 一 卷 , 《 中 州 切 音 论 赘 论 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 四 声 定 切 》 四 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 切 韵 考 》 六 卷 , 《 外 篇 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 翻 切 简 可 篇 》 二 卷 。 张 燮 承 撰 。宋 司 马 光 《 切 韵 指 掌 图 》 二 卷 , 附 《 捡 例 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 三 十 八 年 王 际 华 等 奉 敕 辑 。魏 李 登 《 声 类 》 一 卷 。晋 吕 静 《 韵 集 》 一 卷 。北 齐 阳 休 之 《 韵 略 》 一 卷 。唐 僧 神 珙 《 四 声 五 音 九 弄 反 钮 图 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。宋 李 概 《 音 谱 》 一 卷 。《 声 谱 》 一 卷 。唐 孙 愐 《 唐 韵 》 二 卷 。唐 颜 真 卿 《 韵 海 镜 源 》 一 卷 。唐 李 舟 《 切 韵 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 韵 书 之 属《 西 域 同 文 志 》 二 十 四 卷 。 乾 隆 二 十 八 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 增 订 清 文 鉴 》 三 十 二 卷 、 《 补 编 》 四 卷 、 《 总 纲 》 八 卷 、 《 补 总 纲 》 二 卷 。 乾 隆 三 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 清 汉 对 音 字 式 》 一 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 敕 撰 。《 满 洲 蒙 古 汉 字 三 合 切 音 清 文 鉴 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 清 文 汇 书 》 十 二 卷 。 李 延 基 撰 。《 清 文 补 汇 》 八 卷 。 宗 室 宜 兴 撰 。《 清 文 备 考 》 六 卷 。 戴 穀 撰 。《 清 文 启 蒙 》 四 卷 。 舞 格 撰 。《 三 合 便 览 》 十 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。《 清 文 总 汇 》 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。以 上 小 学 类 清 文 之 属清 代 肇 基 东 陲 , 造 创 伊 始 , 文 教 未 宏 。 太 宗 首 命 大 学 士 希 福 等 译 辽 、 金 、 元 三 史 , 逮 世 祖 译 史 告 成 , 二 年 又 有 议 修 明 史 之 诏 。 惟 其 时 区 宇 未 宁 , 日 不 暇 给 , 是 以 石 渠 之 建 , 犹 未 遑 焉 。 圣 祖 继 统 , 诏 举 博 学 鸿 儒 , 继 修 《 明 史 》 , 复 纂 诸 《 经 解 》 、 《 图 书 集 成 》 等 书 , 以 网 罗 遗 逸 , 拔 擢 英 才 , 宏 奖 斯 文 , 润 色 鸿 业 , 驯 致 太 平 之 治 , 而 海 内 彬 彬 靡 然 向 风 矣 。 世 宗 嗣 位 , 再 举 鸿 词 , 未 行 而 崩 。高 宗 初 元 , 继 试 鸿 博 , 采 访 遗 书 。 乾 隆 三 十 七 年 谕 曰 : “ 朕 稽 古 右 文 , 聿 资 治 理 , 几 馀 典 学 , 日 有 孜 孜 。 因 思 策 府 缥 缃 , 载 籍 极 博 , 其 钜 者 羽 翼 经 训 , 垂 范 方 来 , 固 足 称 千 秋 法 鉴 , 即 在 识 小 之 徒 , 专 门 撰 述 , 细 及 名 物 象 数 , 兼 综 条 贯 , 各 自 成 家 , 亦 莫 不 有 所 发 明 , 可 为 游 艺 养 心 之 助 。 然 或 逸 在 名 山 , 未 登 柱 史 , 正 宜 及 时 采 集 , 汇 送 京 师 , 以 彰 千 古 同 文 之 盛 。 其 令 直 省 督 抚 、 学 政 加 意 购 访 , 量 为 给 价 , 家 藏 钞 本 , 录 副 呈 送 。 庶 几 藏 在 石 渠 , 用 储 乙 览 , 《 四 库 》 、 《 七 略 》 益 昭 美 备 , 称 朕 意 焉 。 ” 於 是 安 徽 学 政 朱 筠 条 奏 明 《 永 乐 大 典 》 内 多 古 书 , 请 开 局 纂 辑 , 缮 写 各 自 为 书 。 时 《 永 乐 大 典 》 储 翰 林 院 , 已 有 残 缺 , 原 书 为 卷 二 万 二 千 九 百 三 十 七 , 缺 二 千 四 百 四 卷 , 存 二 万 四 百 七 十 三 卷 , 为 册 九 千 八 百 八 十 一 。 高 宗 下 筠 议 , 大 学 士 于 敏 中 力 赞 其 说 。 明 年 , 诏 设 四 库 全 书 馆 , 以 皇 子 永 瑢 、 大 学 士 于 敏 中 等 为 总 裁 , 侍 郎 纪 昀 、 大 理 寺 卿 陆 锡 熊 等 为 总 纂 , 其 纂 修 等 官 则 有 戴 震 、 邵 晋 涵 、 庄 存 与 、 任 大 椿 、 王 念 孙 、 姚 鼐 、 翁 方 纲 、 朱 筠 等 , 与 事 者 三 百 馀 人 , 皆 博 选 一 时 之 俊 。 历 二 十 年 , 始 缮 写 告 成 。 先 后 编 辑 之 书 三 百 八 十 五 种 , 以 聚 珍 版 印 行 百 馀 种 。 三 十 九 年 , 催 缴 直 省 藏 书 , 四 方 竞 进 秘 籍 甚 众 , 江 、 浙 督 抚 采 进 者 达 四 五 千 种 , 浙 江 鲍 士 恭 、 范 懋 柱 、 汪 启 淑 , 江 苏 马 裕 家 藏 之 籍 , 呈 进 者 各 六 七 百 种 , 周 厚 堉 、 蒋 曾 莹 、 吴 玉 墀 、 孙 仰 曾 、 汪 汝 瑮 等 亦 各 进 书 百 种 以 上 。 至 是 天 府 之 藏 , 卓 越 前 代 , 特 命 纪 昀 等 撰 《 四 库 全 书 总 目 》 , 著 录 三 千 四 百 五 十 八 种 , 存 目 著 录 六 千 七 百 八 十 八 种 , 都 一 万 二 百 四 十 六 种 。 复 以 《 总 目 提 要 》 卷 帙 浩 繁 , 学 子 翻 阅 匪 易 , 又 命 纪 昀 就 《 总 目 》 之 书 别 纂 《 四 库 简 明 目 录 》 , 其 存 目 之 书 不 预 焉 。先 是 高 宗 命 撷 《 四 库 》 精 华 , 都 四 百 六 十 四 部 , 缮 为 薈 要 , 藏 诸 摛 藻 堂 , 以 备 御 览 。当 是 时 , 四 库 写 书 至 十 六 万 八 千 册 , 诏 钞 四 分 , 分 庋 京 师 文 渊 、 京 西 圆 明 园 文 源 、 奉 天 文 溯 、 热 河 文 津 四 阁 , 复 简 选 精 要 , 命 武 英 殿 刊 版 颁 行 。 四 十 七 年 , 诏 再 写 三 分 , 分 贮 扬 州 大 观 堂 之 文 汇 阁 、 镇 江 金 山 寺 之 文 宗 阁 、 杭 州 圣 因 寺 玉 兰 堂 之 文 澜 阁 , 令 好 古 之 士 欲 读 中 秘 书 者 , 任 其 入 览 。 用 是 海 内 从 风 , 人 文 炳 蔚 , 学 术 昌 盛 , 方 驾 汉 、 唐 。 后 文 源 载 籍 烬 於 英 法 联 军 , 文 汇 、 文 宗 毁 於 洪 杨 之 乱 , 文 澜 亦 有 散 佚 。 独 文 渊 、 文 溯 、 文 津 三 阁 之 书 , 巍 然 具 存 , 书 皆 钞 本 , 其 宋 、 元 精 刊 , 多 储 大 内 天 禄 琳 琅 等 处 , 载 诸 《 宫 史 》 ; 而 外 省 督 抚 , 礼 聘 儒 雅 , 广 修 方 志 , 郡 邑 典 章 , 粲 然 大 备 。 阮 元 补 四 库 未 收 书 四 百 五 十 四 种 , 复 刊 学 海 堂 《 经 解 》 一 千 四 百 十 二 卷 , 王 先 谦 续 刊 一 千 三 百 十 五 卷 , 甄 采 精 博 , 一 代 经 学 人 文 萃 焉 。 曾 国 藩 督 两 江 , 倡 设 金 陵 、 苏 州 、 扬 州 、 浙 江 、 武 昌 官 书 局 , 张 之 洞 督 粤 , 设 广 雅 书 局 , 皆 慎 选 通 儒 , 审 校 群 籍 , 广 为 剞 劂 , 以 惠 士 林 , 而 私 家 校 勘 , 精 镂 亦 夥 , 丛 书 之 富 , 曩 代 莫 京 。清 之 末 叶 , 欧 风 东 渐 , 科 学 日 昌 。 同 治 初 , 设 江 南 制 造 局 , 始 译 西 籍 。 光 绪 末 , 复 设 译 书 局 , 流 风 所 被 , 译 书 竞 出 , 忧 世 俊 英 , 群 研 时 务 。 是 时 敦 煌 写 经 , 殷 墟 龟 甲 , 异 书 秘 宝 , 胥 见 垲 壤 , 实 足 献 纳 艺 林 , 宏 裨 学 术 , 其 间 硕 学 名 儒 , 各 标 宗 派 , 故 鸿 篇 钜 制 , 不 可 殚 纪 。艺 文 旧 例 , 胥 列 古 籍 , 清 代 《 总 目 》 , 既 已 博 载 , 兹 志 著 录 , 取 则 《 明 史 》 , 断 自 清 代 。 四 部 分 类 , 多 从 《 总 目 》 , 审 例 订 譌 , 间 有 异 撰 。 清 儒 箸 述 , 总 目 所 载 , 捊 采 靡 遗 , 存 目 稍 芜 , 斠 录 从 慎 。 乾 隆 以 前 , 漏 者 补 之 , 嘉 庆 以 后 , 缺 者 续 之 , 苟 有 纤 疑 , 则 从 盖 阙 。 前 朝 群 书 , 例 既 弗 录 , 清 代 辑 佚 , 异 乎 斯 旨 , 裒 纂 功 深 , 无 殊 撰 述 , 故 附 载 焉 。。

吴 玉 搢 撰 。《 说 文 系 传 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 汪 宪 撰 。《 说 文 答 问 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 六 书 通 》 十 卷 。 闵 齐 汲 撰 。《 说 文 偏 旁 考 》 二 卷 。 吴 照 撰 。《 说 文 旧 音 》 一 卷 , 《 音 同 字 异 辨 》 一 卷 。 毕 沅 撰 。《 六 书 转 注 古 义 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 说 文 解 字 段 氏 注 》 三 十 卷 , 《 六 书 音 韵 表 》 五 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 订 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 惠 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 惠 栋 撰 。《 说 文 解 字 通 正 》 十 四 卷 。 潘 奕 俊 撰 。《 王 氏 读 说 文 记 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 勘 记 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 说 文 补 考 》 一 卷 , 《 汉 学 谐 声 》 二 十 四 卷 , 《 古 音 论 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 戚 学 标 撰 。《 说 文 古 籀 疏 证 》 六 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 说 文 古 语 考 》 二 卷 。 程 际 盛 撰 。《 六 书 转 注 录 》 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 说 文 解 字 义 证 》 五 十 卷 , 《 说 文 段 注 钞 案 》 一 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 说 文 段 注 订 补 》 十 四 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 说 文 徐 氏 新 附 考 证 》 一 卷 , 《 说 文 统 释 序 注 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 说 文 解 字 斠 诠 》 十 四 卷 。 钱 坫 撰 。《 说 文 述 谊 》 二 卷 。 毛 际 盛 撰 。《 说 文 字 原 集 注 》 十 六 卷 , 《 表 》 一 卷 , 《 说 》 一 卷 。 蒋 和 撰 。《 席 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 席 世 昌 撰 。《 说 文 管 见 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 六 书 说 》 一 卷 。 江 声 撰 。《 说 文 校 义 》 三 十 卷 。 姚 文 田 、 严 可 均 同 撰 。《 说 文 声 系 》 十 四 卷 , 《 说 文 解 字 考 异 》 十 四 卷 , 《 偏 旁 举 略 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 说 文 翼 》 十 六 卷 , 《 说 文 声 类 》 二 卷 , 《 说 文 订 订 》 一 卷 。 严 可 均 撰 。《 说 文 五 翼 》 八 卷 。 王 煦 撰 。《 说 文 辨 字 正 俗 》 八 卷 。 李 富 孙 撰 。《 说 文 解 字 群 经 正 字 》 二 十 八 卷 。 邵 英 撰 。《 说 文 通 训 定 声 》 十 八 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 柬 韵 》 一 卷 , 《 说 雅 》 一 卷 , 《 小 学 识 馀 》 四 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 说 文 经 字 考 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 说 文 检 字 》 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 毛 谟 撰 。《 说 文 双 声 叠 韵 谱 》 一 卷 。 邓 廷 桢 撰 。《 形 声 类 编 》 五 卷 。 丁 履 恒 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 徐 松 撰 。《 读 说 文 证 疑 》 一 卷 。 陈 诗 庭 撰 。《 小 学 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 说 文 古 字 考 》 十 四 卷 。 沈 涛 撰 。《 说 文 说 》 一 卷 。 孙 济 世 撰 。《 说 文 系 传 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 释 例 》 二 十 卷 , 《 说 文 补 正 》 二 十 卷 , 《 说 文 解 字 句 读 》 三 十 卷 , 《 句 读 补 正 》 三 十 卷 , 《 说 文 韵 谱 校 》 五 卷 , 《 新 附 考 校 正 》 一 卷 , 《 正 字 略 》 一 卷 , 《 文 字 蒙 求 》 四 卷 。 王 筠 撰 。《 说 文 谐 声 谱 》 九 卷 。 张 成 孙 撰 。《 说 文 段 注 订 》 八 卷 , 《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 续 考 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 玉 篇 校 录 》 一 卷 。 钮 树 玉 撰 。《 说 文 释 例 》 二 卷 , 《 说 文 音 韵 表 》 十 八 卷 。 江 沅 撰 。《 说 文 段 注 匡 谬 》 八 卷 。 徐 承 庆 撰 。《 说 文 辨 疑 》 一 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 龚 自 珍 撰 。《 许 氏 说 音 》 四 卷 。 许 桂 林 撰 。《 说 文 引 经 考 异 》 十 六 卷 。 柳 荣 宗 撰 。《 说 文 疑 疑 》 二 卷 。 《 附 录 》 一 卷 。 孔 广 居 撰 。《 说 文 拈 字 》 七 卷 , 《 补 遗 》 二 卷 。 王 玉 树 撰 。《 说 文 校 定 本 》 二 卷 。 朱 士 端 撰 。《 说 文 答 问 疏 证 》 六 卷 。 薛 传 均 撰 。《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 说 文 逸 字 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 郑 珍 撰 。《 说 文 声 读 考 》 七 卷 , 《 说 文 声 订 》 二 卷 , 《 说 文 建 首 字 读 》 一 卷 。 苗 夔 撰 。《 六 书 转 注 说 》 二 卷 。 夏 炘 撰 。《 说 文 谐 声 孳 生 述 》 一 卷 。 陈 立 撰 。《 说 文 引 经 考 证 》 八 卷 , 《 说 文 举 例 》 一 卷 。 陈 瑑 撰 。《 读 说 文 记 》 一 卷 。 许 梿 撰 。《 唐 写 本 说 文 木 部 笺 异 》 一 卷 。 莫 友 芝 撰 。《 谐 声 补 逸 》 十 四 卷 , 附 《 札 记 》 一 卷 。 宋 保 撰 。《 六 书 系 韵 》 二 十 四 卷 , 《 检 字 》 二 卷 。 李 贞 撰 。《 说 文 双 声 》 二 卷 , 《 说 文 叠 韵 》 二 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 儿 笘 录 》 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 印 林 遗 著 》 一 卷 。 许 瀚 撰 。《 说 文 段 注 撰 要 》 九 卷 。 马 寿 龄 撰 。《 说 文 外 编 》 十 六 卷 , 《 说 文 引 经 例 辨 》 三 卷 。 雷 浚 撰 。《 说 文 揭 原 》 二 卷 , 《 说 文 发 疑 》 六 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 解 字 校 记 》 一 卷 。 张 行 孚 撰 。《 说 文 解 字 索 隐 》 一 卷 , 《 补 例 》 一 卷 。 张 度 撰 。《 说 文 系 传 校 勘 记 》 三 卷 。 承 培 元 、 夏 灏 、 吴 永 康 撰 。《 说 文 引 经 证 例 》 二 十 四 卷 。 承 培 元 撰 。《 说 文 古 籀 补 》 十 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 字 说 》 一 卷 。 吴 大 澂 撰 。《 说 文 本 经 答 问 》 二 卷 , 《 说 文 浅 说 》 一 卷 。 郑 知 同 撰 。《 说 文 重 文 本 部 考 》 一 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 古 籀 拾 遗 》 三 卷 , 附 《 宋 政 和 礼 器 文 字 考 》 一 卷 , 《 名 原 》 二 卷 。 孙 诒 让 撰 。《 说 文 引 群 说 故 》 二 十 七 卷 。 郑 文 焯 撰 。《 说 文 解 字 引 汉 律 令 考 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 王 仁 俊 撰 。《 洨 民 遗 文 》 一 卷 。 孙 传 凤 撰 。《 小 学 考 》 五 十 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 九 经 字 样 疑 》 一 卷 , 《 五 经 文 字 疑 》 一 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 汗 简 笺 正 》 七 卷 。 郑 珍 撰 。《 隶 释 刊 误 》 一 卷 。 黄 丕 烈 撰 。《 复 古 编 校 正 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 葛 鸣 阳 撰 。《 古 音 骈 字 续 编 》 五 卷 。 庄 履 丰 、 庄 鼎 铉 同 撰 。《 缪 篆 分 韵 》 五 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 篆 隶 考 异 》 二 卷 。 周 靖 撰 。《 隶 辨 》 八 卷 。 顾 蔼 吉 撰 。《 隶 法 汇 纂 》 十 卷 。 项 怀 述 撰 。《 汉 隶 拾 遗 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 汉 隶 异 同 》 六 卷 。 甘 扬 声 撰 。《 隶 通 》 二 卷 。 钱 庆 曾 撰 。《 隶 篇 》 十 五 卷 , 《 续 》 十 五 卷 , 《 补 》 十 五 卷 。 翟 云 升 撰 。《 金 石 文 字 辨 异 》 十 二 卷 。 邢 澍 撰 。《 钟 鼎 字 源 》 五 卷 。 汪 立 名 撰 。《 积 古 斋 钟 鼎 彝 器 款 识 》 十 卷 。 阮 元 撰 。《 筠 清 馆 金 文 》 五 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 从 古 堂 款 识 学 》 十 六 卷 。 徐 同 柏 撰 。《 攟 古 录 金 文 》 九 卷 。 吴 式 芬 撰 。《 两 罍 轩 彝 器 图 释 》 十 二 卷 。 吴 云 撰 。《 攀 古 楼 彝 器 款 识 》 二 卷 。 潘 祖 荫 撰 。《 石 鼓 然 疑 》 一 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 石 鼓 文 考 释 》 一 卷 。 任 兆 麟 撰 。《 石 鼓 文 读 七 种 》 一 卷 。 吴 东 发 撰 。《 石 鼓 文 定 本 》 十 卷 。 沈 梧 撰 。《 续 字 汇 补 》 十 二 卷 。 吴 志 伊 撰 。《 字 贯 提 要 》 四 十 卷 。 王 锡 侯 撰 。《 字 学 辨 正 集 成 》 四 卷 。 姚 心 舜 撰 。《 仓 颉 篇 》 三 卷 , 《 续 》 一 卷 , 《 补 》 二 卷 。 孙 星 衍 原 辑 , 任 大 椿 续 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。《 小 学 钩 沈 》 十 八 卷 。 任 大 椿 辑 。《 字 林 考 逸 》 八 卷 , 《 补 》 一 卷 。 任 大 椿 原 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。周 《 太 史 籀 篇 》 一 卷 。 秦 李 斯 等 《 仓 颉 篇 》 一 卷 。汉 司 马 相 如 《 凡 将 篇 》 一 卷 。汉 扬 雄 《 训 纂 篇 》 一 卷 。汉 杜 林 《 仓 颉 训 诂 》 一 卷 。汉 服 虔 《 通 俗 文 》 一 卷 。汉 卫 宏 《 古 文 官 书 》 一 卷 。汉 蔡 邕 《 劝 学 篇 》 一 卷 。汉 郭 显 卿 《 杂 字 指 》 一 卷 。魏 张 揖 《 埤 苍 》 一 卷 、 《 古 今 字 诂 》 一 卷 、 《 杂 字 》 一 卷 。魏 周 成 《 杂 字 解 诂 》 一 卷 。吴 朱 育 《 异 字 》 一 卷 。吴 项 峻 始 《 学 篇 》 一 卷 。晋 索 靖 《 草 书 状 》 一 卷 。晋 卫 恒 《 四 体 书 势 》 一 卷 。晋 葛 洪 《 要 用 字 苑 》 一 卷 。晋 束 晰 《 发 蒙 记 》 一 卷 。晋 顾 恺 之 《 启 蒙 记 》 一 卷 。晋 李 彤 《 字 指 》 一 卷 。附 《 单 行 字 》 一 卷 。宋 何 承 天 《 纂 文 》 一 卷 。宋 颜 延 之 《 庭 诰 》 一 卷 、 《 纂 要 》 一 卷 、 《 诂 幼 》 一 卷 。梁 元 帝 《 纂 要 》 一 卷 。梁 阮 孝 绪 《 文 字 集 略 》 一 卷 。梁 庾 俨 默 《 演 说 文 》 一 卷 。梁 樊 恭 《 广 苍 》 一 卷 。后 魏 杨 承 庆 《 字 统 》 一 卷 。后 魏 江 式 《 古 今 文 字 表 》 一 卷 。隋 曹 宪 《 文 字 指 归 》 一 卷 。隋 诸 葛 颖 《 桂 苑 珠 丛 》 一 卷 。不 著 时 代 、 撰 人 《 分 毫 字 样 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。后 魏 宋 世 良 《 字 略 》 一 卷 。不 著 时 代 陆 善 经 《 新 字 林 》 一 卷 。《 字 书 》 一 卷 。唐 开 元 《 文 字 音 义 》 一 卷 、 《 小 学 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 字 书 之 属《 易 音 》 三 卷 , 《 诗 本 音 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 诗 叶 韵 辨 》 一 卷 。 王 夫 之 撰 。《 易 韵 》 四 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 诗 经 叶 音 辨 譌 》 八 卷 。 刘 维 谦 撰 。《 九 经 韵 证 》 一 卷 。 吴 廷 华 撰 。《 十 三 经 音 略 》 十 三 卷 。 周 春 撰 。《 诗 音 表 》 一 卷 。 钱 坫 撰 。《 诗 音 辨 》 二 卷 。 李 调 元 撰 。《 诗 声 类 》 十 二 卷 , 《 诗 声 分 例 》 一 卷 。 孔 广 森 撰 。《 诗 经 韵 读 》 四 卷 , 《 群 经 韵 读 》 一 卷 , 《 先 秦 韵 读 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 诗 声 衍 》 一 卷 。 刘 逢 禄 撰 。《 毛 诗 双 声 叠 韵 说 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 毛 诗 韵 订 》 十 卷 。 苗 夔 撰 。《 三 百 篇 原 声 》 七 卷 。 夏 味 堂 撰 。《 尔 雅 直 音 》 二 卷 。 王 祖 源 撰 。《 唐 韵 正 》 二 十 卷 , 《 补 正 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 广 韵 正 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 唐 韵 考 》 五 卷 。 纪 容 舒 撰 。《 唐 韵 四 声 正 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 九 经 补 韵 考 正 》 一 卷 。 钱 绎 撰 。《 集 韵 考 正 》 十 卷 。 方 成 珪 撰 。《 广 韵 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 集 韵 校 误 》 四 卷 , 《 群 经 音 辨 校 误 》 一 卷 。 陆 心 源 撰 。《 音 论 》 三 卷 , 《 古 音 表 》 二 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 古 今 通 韵 》 十 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 古 今 韵 考 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 声 韵 丛 说 》 一 卷 , 《 韵 问 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 古 音 通 》 八 卷 。 柴 绍 炳 撰 。《 古 今 韵 略 》 五 卷 。 邵 长 蘅 撰 。《 古 音 正 义 》 一 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 声 韵 图 谱 》 一 卷 。 钱 人 麟 撰 。《 古 韵 标 准 》 四 卷 。 江 永 撰 。《 声 韵 考 》 四 卷 , 《 声 类 表 》 十 卷 , 《 转 语 》 二 十 章 。 戴 震 撰 。《 声 类 》 四 卷 , 《 音 韵 问 答 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 汉 魏 音 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 古 音 谐 》 八 卷 。 姚 文 田 撰 。《 古 韵 论 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 廿 一 部 谐 声 表 》 一 卷 , 《 入 声 表 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 古 今 韵 准 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 歌 麻 古 韵 考 》 四 卷 。 苗 夔 撰 。《 五 音 论 》 二 卷 。 邹 汉 勋 撰 。《 述 韵 》 十 卷 。 夏 燮 撰 。《 古 韵 通 说 》 四 卷 。 龙 翰 臣 撰 。《 刘 氏 遗 箸 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 韵 府 钩 沈 》 四 卷 。 雷 浚 撰 。《 钦 定 叶 韵 汇 辑 》 五 十 八 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 梁 诗 正 等 奉 敕 撰 。《 榕 村 韵 书 》 五 卷 。 李 光 地 撰 。《 韵 歧 》 四 卷 。 江 昱 撰 。《 诗 韵 析 》 五 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 汪 绂 撰 。《 官 韵 考 异 》 一 卷 。 吴 省 钦 撰 。《 韵 辨 附 文 》 五 卷 。 沈 兆 霖 撰 。《 诗 韵 辨 字 略 》 五 卷 。 黄 倬 撰 。《 韵 诂 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 方 濬 颐 撰 。《 钦 定 音 韵 阐 微 》 十 八 卷 , 《 韵 谱 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 同 文 韵 统 》 六 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 庄 亲 王 允 禄 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 音 韵 述 微 》 三 十 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 类 音 》 八 卷 。 潘 耒 撰 。《 等 切 元 声 》 十 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 四 声 切 韵 表 》 四 卷 , 《 音 学 辨 微 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 沈 氏 四 声 考 》 二 卷 。 纪 昀 撰 。《 四 声 韵 和 表 》 五 卷 。 洪 榜 撰 。《 四 声 易 知 录 》 四 卷 。 姚 文 田 撰 。《 等 韵 丛 说 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 字 母 辨 》 一 卷 。 黄 廷 鉴 撰 。《 四 声 切 韵 表 补 正 》 三 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 刘 氏 碎 金 》 一 卷 , 《 中 州 切 音 论 赘 论 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 四 声 定 切 》 四 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 切 韵 考 》 六 卷 , 《 外 篇 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 翻 切 简 可 篇 》 二 卷 。 张 燮 承 撰 。宋 司 马 光 《 切 韵 指 掌 图 》 二 卷 , 附 《 捡 例 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 三 十 八 年 王 际 华 等 奉 敕 辑 。魏 李 登 《 声 类 》 一 卷 。晋 吕 静 《 韵 集 》 一 卷 。北 齐 阳 休 之 《 韵 略 》 一 卷 。唐 僧 神 珙 《 四 声 五 音 九 弄 反 钮 图 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。宋 李 概 《 音 谱 》 一 卷 。《 声 谱 》 一 卷 。唐 孙 愐 《 唐 韵 》 二 卷 。唐 颜 真 卿 《 韵 海 镜 源 》 一 卷 。唐 李 舟 《 切 韵 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 韵 书 之 属《 西 域 同 文 志 》 二 十 四 卷 。 乾 隆 二 十 八 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 增 订 清 文 鉴 》 三 十 二 卷 、 《 补 编 》 四 卷 、 《 总 纲 》 八 卷 、 《 补 总 纲 》 二 卷 。 乾 隆 三 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 清 汉 对 音 字 式 》 一 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 敕 撰 。《 满 洲 蒙 古 汉 字 三 合 切 音 清 文 鉴 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 清 文 汇 书 》 十 二 卷 。 李 延 基 撰 。《 清 文 补 汇 》 八 卷 。 宗 室 宜 兴 撰 。《 清 文 备 考 》 六 卷 。 戴 穀 撰 。《 清 文 启 蒙 》 四 卷 。 舞 格 撰 。《 三 合 便 览 》 十 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。《 清 文 总 汇 》 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。以 上 小 学 类 清 文 之 属清 代 肇 基 东 陲 , 造 创 伊 始 , 文 教 未 宏 。 太 宗 首 命 大 学 士 希 福 等 译 辽 、 金 、 元 三 史 , 逮 世 祖 译 史 告 成 , 二 年 又 有 议 修 明 史 之 诏 。 惟 其 时 区 宇 未 宁 , 日 不 暇 给 , 是 以 石 渠 之 建 , 犹 未 遑 焉 。 圣 祖 继 统 , 诏 举 博 学 鸿 儒 , 继 修 《 明 史 》 , 复 纂 诸 《 经 解 》 、 《 图 书 集 成 》 等 书 , 以 网 罗 遗 逸 , 拔 擢 英 才 , 宏 奖 斯 文 , 润 色 鸿 业 , 驯 致 太 平 之 治 , 而 海 内 彬 彬 靡 然 向 风 矣 。 世 宗 嗣 位 , 再 举 鸿 词 , 未 行 而 崩 。高 宗 初 元 , 继 试 鸿 博 , 采 访 遗 书 。 乾 隆 三 十 七 年 谕 曰 : “ 朕 稽 古 右 文 , 聿 资 治 理 , 几 馀 典 学 , 日 有 孜 孜 。 因 思 策 府 缥 缃 , 载 籍 极 博 , 其 钜 者 羽 翼 经 训 , 垂 范 方 来 , 固 足 称 千 秋 法 鉴 , 即 在 识 小 之 徒 , 专 门 撰 述 , 细 及 名 物 象 数 , 兼 综 条 贯 , 各 自 成 家 , 亦 莫 不 有 所 发 明 , 可 为 游 艺 养 心 之 助 。 然 或 逸 在 名 山 , 未 登 柱 史 , 正 宜 及 时 采 集 , 汇 送 京 师 , 以 彰 千 古 同 文 之 盛 。 其 令 直 省 督 抚 、 学 政 加 意 购 访 , 量 为 给 价 , 家 藏 钞 本 , 录 副 呈 送 。 庶 几 藏 在 石 渠 , 用 储 乙 览 , 《 四 库 》 、 《 七 略 》 益 昭 美 备 , 称 朕 意 焉 。 ” 於 是 安 徽 学 政 朱 筠 条 奏 明 《 永 乐 大 典 》 内 多 古 书 , 请 开 局 纂 辑 , 缮 写 各 自 为 书 。 时 《 永 乐 大 典 》 储 翰 林 院 , 已 有 残 缺 , 原 书 为 卷 二 万 二 千 九 百 三 十 七 , 缺 二 千 四 百 四 卷 , 存 二 万 四 百 七 十 三 卷 , 为 册 九 千 八 百 八 十 一 。 高 宗 下 筠 议 , 大 学 士 于 敏 中 力 赞 其 说 。 明 年 , 诏 设 四 库 全 书 馆 , 以 皇 子 永 瑢 、 大 学 士 于 敏 中 等 为 总 裁 , 侍 郎 纪 昀 、 大 理 寺 卿 陆 锡 熊 等 为 总 纂 , 其 纂 修 等 官 则 有 戴 震 、 邵 晋 涵 、 庄 存 与 、 任 大 椿 、 王 念 孙 、 姚 鼐 、 翁 方 纲 、 朱 筠 等 , 与 事 者 三 百 馀 人 , 皆 博 选 一 时 之 俊 。 历 二 十 年 , 始 缮 写 告 成 。 先 后 编 辑 之 书 三 百 八 十 五 种 , 以 聚 珍 版 印 行 百 馀 种 。 三 十 九 年 , 催 缴 直 省 藏 书 , 四 方 竞 进 秘 籍 甚 众 , 江 、 浙 督 抚 采 进 者 达 四 五 千 种 , 浙 江 鲍 士 恭 、 范 懋 柱 、 汪 启 淑 , 江 苏 马 裕 家 藏 之 籍 , 呈 进 者 各 六 七 百 种 , 周 厚 堉 、 蒋 曾 莹 、 吴 玉 墀 、 孙 仰 曾 、 汪 汝 瑮 等 亦 各 进 书 百 种 以 上 。 至 是 天 府 之 藏 , 卓 越 前 代 , 特 命 纪 昀 等 撰 《 四 库 全 书 总 目 》 , 著 录 三 千 四 百 五 十 八 种 , 存 目 著 录 六 千 七 百 八 十 八 种 , 都 一 万 二 百 四 十 六 种 。 复 以 《 总 目 提 要 》 卷 帙 浩 繁 , 学 子 翻 阅 匪 易 , 又 命 纪 昀 就 《 总 目 》 之 书 别 纂 《 四 库 简 明 目 录 》 , 其 存 目 之 书 不 预 焉 。先 是 高 宗 命 撷 《 四 库 》 精 华 , 都 四 百 六 十 四 部 , 缮 为 薈 要 , 藏 诸 摛 藻 堂 , 以 备 御 览 。当 是 时 , 四 库 写 书 至 十 六 万 八 千 册 , 诏 钞 四 分 , 分 庋 京 师 文 渊 、 京 西 圆 明 园 文 源 、 奉 天 文 溯 、 热 河 文 津 四 阁 , 复 简 选 精 要 , 命 武 英 殿 刊 版 颁 行 。 四 十 七 年 , 诏 再 写 三 分 , 分 贮 扬 州 大 观 堂 之 文 汇 阁 、 镇 江 金 山 寺 之 文 宗 阁 、 杭 州 圣 因 寺 玉 兰 堂 之 文 澜 阁 , 令 好 古 之 士 欲 读 中 秘 书 者 , 任 其 入 览 。 用 是 海 内 从 风 , 人 文 炳 蔚 , 学 术 昌 盛 , 方 驾 汉 、 唐 。 后 文 源 载 籍 烬 於 英 法 联 军 , 文 汇 、 文 宗 毁 於 洪 杨 之 乱 , 文 澜 亦 有 散 佚 。 独 文 渊 、 文 溯 、 文 津 三 阁 之 书 , 巍 然 具 存 , 书 皆 钞 本 , 其 宋 、 元 精 刊 , 多 储 大 内 天 禄 琳 琅 等 处 , 载 诸 《 宫 史 》 ; 而 外 省 督 抚 , 礼 聘 儒 雅 , 广 修 方 志 , 郡 邑 典 章 , 粲 然 大 备 。 阮 元 补 四 库 未 收 书 四 百 五 十 四 种 , 复 刊 学 海 堂 《 经 解 》 一 千 四 百 十 二 卷 , 王 先 谦 续 刊 一 千 三 百 十 五 卷 , 甄 采 精 博 , 一 代 经 学 人 文 萃 焉 。 曾 国 藩 督 两 江 , 倡 设 金 陵 、 苏 州 、 扬 州 、 浙 江 、 武 昌 官 书 局 , 张 之 洞 督 粤 , 设 广 雅 书 局 , 皆 慎 选 通 儒 , 审 校 群 籍 , 广 为 剞 劂 , 以 惠 士 林 , 而 私 家 校 勘 , 精 镂 亦 夥 , 丛 书 之 富 , 曩 代 莫 京 。清 之 末 叶 , 欧 风 东 渐 , 科 学 日 昌 。 同 治 初 , 设 江 南 制 造 局 , 始 译 西 籍 。 光 绪 末 , 复 设 译 书 局 , 流 风 所 被 , 译 书 竞 出 , 忧 世 俊 英 , 群 研 时 务 。 是 时 敦 煌 写 经 , 殷 墟 龟 甲 , 异 书 秘 宝 , 胥 见 垲 壤 , 实 足 献 纳 艺 林 , 宏 裨 学 术 , 其 间 硕 学 名 儒 , 各 标 宗 派 , 故 鸿 篇 钜 制 , 不 可 殚 纪 。艺 文 旧 例 , 胥 列 古 籍 , 清 代 《 总 目 》 , 既 已 博 载 , 兹 志 著 录 , 取 则 《 明 史 》 , 断 自 清 代 。 四 部 分 类 , 多 从 《 总 目 》 , 审 例 订 譌 , 间 有 异 撰 。 清 儒 箸 述 , 总 目 所 载 , 捊 采 靡 遗 , 存 目 稍 芜 , 斠 录 从 慎 。 乾 隆 以 前 , 漏 者 补 之 , 嘉 庆 以 后 , 缺 者 续 之 , 苟 有 纤 疑 , 则 从 盖 阙 。 前 朝 群 书 , 例 既 弗 录 , 清 代 辑 佚 , 异 乎 斯 旨 , 裒 纂 功 深 , 无 殊 撰 述 , 故 附 载 焉 。。

卷 一 百 四 十 六 志 一 百 二 十 一。

卷 一 百 四 十 六 志 一 百 二 十 一。

◎ 艺 文 二史 部 十 六 类 : 一 曰 正 史 类 , 二 曰 编 年 类 , 三 曰 纪 事 本 末 类 , 四 曰 别 史 类 , 五 曰 杂 史 类 , 六 曰 诏 令 奏 议 类 , 七 曰 传 记 类 , 八 曰 史 钞 类 , 九 曰 载 记 类 , 十 曰 时 令 类 , 十 一 曰 地 理 类 , 十 二 曰 职 官 类 , 十 三 曰 政 书 类 , 十 四 曰 目 录 类 , 十 五 曰 金 石 类 , 十 六 曰 史 评 类 。正 史 类《 明 史 》 三 百 三 十 六 卷 。 康 熙 十 八 年 敕 撰 , 乾 隆 四 年 书 成 表 进 。《 辽 金 元 三 史 国 语 解 》 四 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 史 记 补 注 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 史 记 疑 问 》 一 卷 。 邵 泰 衢 撰 。《 史 记 考 证 》 七 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 史 记 志 疑 》 三 十 六 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 读 史 记 十 表 》 十 卷 。 汪 越 撰 , 徐 克 范 补 。《 史 记 天 官 书 补 目 》 一 卷 , 《 考 证 》 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 史 记 律 历 天 官 书 正 譌 》 三 卷 。 王 元 启 撰 。《 史 记 三 书 释 疑 》 三 卷 。 钱 塘 撰 。《 史 记 功 比 说 》 一 卷 。 张 锡 瑜 撰 。《 史 记 毛 本 正 误 》 一 卷 。 丁 晏 撰 。《 校 刊 史 记 札 记 》 五 卷 。 张 文 虎 撰 。《 史 汉 笺 论 》 十 卷 。 杨 于 果 撰 。《 史 汉 骈 枝 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 汉 书 辨 疑 》 二 十 二 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 汉 书 拾 遗 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 汉 书 疏 证 》 三 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 汉 书 注 校 补 》 五 十 六 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 汉 书 管 见 》 四 卷 。 朱 一 新 撰 。《 汉 书 补 注 》 一 百 卷 。 王 先 谦 撰 。《 汉 初 年 月 日 表 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 汉 书 律 历 志 正 譌 》 二 卷 。 王 元 启 撰 。《 汉 书 地 理 志 稽 疑 》 六 卷 。 全 祖 望 撰 。《 汉 书 地 理 志 补 注 》 一 百 三 卷 。 吴 卓 信 撰 。《 新 斠 注 汉 书 地 理 志 》 十 六 卷 。 钱 坫 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 注 》 二 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 本 》 二 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 汉 志 水 道 疏 证 》 四 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 汉 书 地 理 志 水 道 图 说 》 七 卷 。 陈 澧 撰 。《 汉 志 释 地 略 汉 志 志 疑 》 一 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 汉 书 地 理 志 集 释 》 十 四 卷 , 《 西 域 传 补 注 》 二 卷 。 徐 松 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 汉 书 古 今 人 表 考 》 九 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 人 表 考 校 补 》 一 卷 , 《 续 补 》 一 卷 。 蔡 云 撰 。《 汉 书 正 误 》 四 卷 。 王 峻 撰 。《 汉 书 刊 误 》 一 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 两 汉 朔 闰 表 》 二 卷 , 附 《 汉 太 初 以 前 朔 闰 表 》 一 卷 。 张 其 〈 曾 羽 〉 撰 。《 两 汉 举 正 》 五 卷 。 陈 景 云 撰 。《 后 汉 书 补 注 》 二 十 四 卷 。 惠 栋 撰 。《 后 汉 书 辨 疑 》 十 一 卷 , 《 续 后 汉 书 辨 疑 》 九 卷 , 《 后 汉 书 补 表 》 八 卷 , 《 补 续 汉 书 艺 文 志 》 一 卷 , 《 后 汉 郡 国 令 长 考 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 后 汉 书 疏 证 》 三 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 后 汉 书 补 注 续 》 一 卷 , 《 补 后 汉 书 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 后 汉 书 注 补 正 》 八 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 后 汉 书 注 又 补 》 一 卷 。 沈 铭 彝 撰 。《 后 汉 书 儒 林 传 补 》 二 卷 。 李 聿 修 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 后 汉 书 注 刊 误 》 一 卷 , 《 后 汉 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 后 汉 三 公 年 表 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 后 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 三 国 志 举 正 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 三 国 志 考 证 》 八 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 国 志 补 注 》 六 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 三 国 志 续 考 证 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 三 国 志 辨 疑 》 三 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 三 国 志 注 补 》 六 十 五 卷 。 赵 一 清 撰 。《 三 国 志 补 注 》 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 三 国 志 旁 证 》 三 十 卷 。 梁 章 钜 撰 。《 三 国 志 证 闻 》 二 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 三 国 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 三 国 疆 域 志 》 三 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 三 国 职 官 表 》 三 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 三 国 志 注 续 》 一 卷 , 《 补 三 国 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 三 国 志 注 证 遗 》 四 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 晋 书 地 理 志 新 补 正 》 五 卷 。 毕 沅 撰 。《 东 晋 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 晋 书 补 传 赞 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 补 晋 书 兵 志 》 一 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 四 卷 。 周 云 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 三 卷 。 劳 格 撰 。《 补 晋 书 艺 文 志 》 四 卷 , 《 晋 书 校 文 》 五 卷 。 丁 国 钧 撰 。《 晋 宋 书 故 》 一 卷 , 《 补 宋 书 刑 法 志 》 一 卷 , 《 食 货 志 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 宋 书 州 郡 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 补 梁 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 魏 书 校 勘 记 》 一 卷 。 王 先 谦 撰 。《 北 周 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 南 北 史 识 疑 》 四 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 补 南 北 史 表 》 七 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 南 北 史 志 》 十 四 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 隋 书 经 籍 志 考 证 》 十 三 卷 。 章 宗 源 撰 。《 隋 书 地 理 志 考 证 》 九 卷 。 杨 守 敬 撰 。《 新 旧 唐 书 互 证 》 二 十 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 旧 唐 书 疑 义 》 四 卷 。 张 道 撰 。《 旧 唐 书 校 勘 记 》 六 十 六 卷 。 罗 士 琳 、 陈 立 、 刘 文 淇 、 刘 毓 崧 同 撰 。《 唐 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 五 代 史 志 疑 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 》 四 卷 。 吴 兰 庭 撰 。《 五 代 史 纂 误 续 补 》 六 卷 。 吴 光 耀 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 续 》 一 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 旧 五 代 史 考 异 》 二 卷 。 邵 晋 涵 撰 。《 新 五 代 史 注 》 七 十 四 卷 。 彭 元 瑞 、 刘 凤 诰 同 撰 。《 五 代 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 五 代 史 地 理 考 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 补 五 代 史 艺 文 志 》 一 卷 。 顾 櫰 三 撰 。《 五 代 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 宋 史 地 理 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 宋 史 艺 文 志 补 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 宋 中 兴 学 士 年 表 》 一 卷 , 《 宋 修 唐 书 史 臣 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 辽 史 拾 遗 》 二 十 四 卷 , 《 补 》 五 卷 。 厉 鹗 撰 。《 辽 史 拾 遗 续 》 三 卷 。 杨 复 吉 撰 。《 金 史 详 校 》 十 卷 , 《 金 源 劄 记 》 二 卷 。 施 国 祁 撰 。《 元 史 本 证 》 五 十 卷 , 《 元 史 证 误 》 二 十 三 卷 。 汪 辉 祖 撰 。《 元 史 氏 族 表 》 三 卷 , 《 补 元 史 艺 文 志 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 元 史 译 文 证 补 》 三 十 卷 。 洪 钧 撰 。《 宋 辽 金 元 四 史 朔 闰 考 》 二 卷 , 《 辽 金 元 三 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 金 门 诏 撰 。《 明 史 考 证 攟 逸 》 四 十 二 卷 。 王 颂 蔚 撰 。《 二 十 二 史 考 异 》 一 百 卷 , 《 诸 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 十 七 史 商 榷 》 一 百 卷 。 王 鸣 盛 撰 。《 二 十 二 史 劄 记 》 三 十 六 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 赵 翼 撰 。《 四 史 发 伏 》 十 二 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 读 史 举 正 》 八 卷 。 张 熷 撰 。《 诸 史 然 疑 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 诸 史 考 异 》 十 八 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 历 代 史 目 表 》 一 卷 。 洪 饴 孙 撰 。宋 薛 居 正 等 《 旧 五 代 史 》 一 百 五 十 卷 、 《 目 录 》 二 卷 , 宋 吴 缜 《 五 代 史 记 纂 误 》 三 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。《 汉 书 音 义 》 三 卷 、 《 补 遗 》 一 卷 。 臧 镛 堂 辑 。编 年 类《 太 祖 实 录 》 十 三 卷 。 崇 德 元 年 敕 纂 , 康 熙 二 十 一 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 太 宗 实 录 》 六 十 八 卷 。 顺 治 九 年 敕 纂 , 康 熙 十 二 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 世 祖 实 录 》 一 百 四 十 七 卷 。 康 熙 六 年 敕 纂 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 圣 祖 实 录 》 三 百 三 卷 。 康 熙 六 十 一 年 敕 纂 。《 世 宗 实 录 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 十 三 年 敕 纂 。《 高 宗 实 录 》 一 千 五 百 卷 。 嘉 庆 四 年 敕 纂 。《 仁 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 道 光 四 年 敕 纂 。《 宣 宗 实 录 》 四 百 七 十 六 卷 。 咸 丰 二 年 敕 纂 。《 文 宗 实 录 》 三 百 五 十 六 卷 。 同 治 元 年 敕 纂 。《 穆 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 光 绪 五 年 敕 纂 。《 德 宗 实 录 》 五 百 六 十 一 卷 。 宣 统 时 敕 纂 。《 御 批 通 鉴 辑 览 》 一 百 十 六 卷 , 附 《 明 唐 桂 二 王 本 末 》 三 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 御 定 通 鉴 纲 目 三 编 》 四 十 卷 。 乾 隆 四 十 年 敕 撰 。《 开 国 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 竹 书 统 笺 》 十 二 卷 。 徐 文 靖 撰 。《 竹 书 纪 年 集 证 》 五 十 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 考 定 竹 书 》 十 三 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 竹 书 纪 年 校 正 》 十 四 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 校 正 竹 书 纪 年 》 二 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 竹 书 纪 年 集 注 》 二 卷 。 陈 诗 撰 。《 竹 书 纪 年 校 补 》 二 卷 。 张 宗 泰 撰 。《 考 订 竹 书 纪 年 》 十 四 卷 , 《 竹 书 纪 年 义 证 》 四 十 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 竹 书 纪 年 补 证 》 四 卷 。 林 春 溥 撰 。《 资 治 通 鉴 后 编 》 一 百 八 十 四 卷 。 徐 乾 学 撰 。《 续 资 治 通 鉴 后 编 校 勘 记 》 十 五 卷 。 夏 震 武 撰 。《 续 资 治 通 鉴 》 三 百 二 十 卷 。 毕 沅 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 补 》 六 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 遗 》 六 十 卷 。 黄 以 周 撰 。《 通 鉴 胡 注 举 正 》 一 卷 。 陈 景 云 撰 。《 通 鉴 注 辨 正 》 二 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 通 鉴 注 商 》 十 八 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 通 鉴 刊 本 识 误 》 三 卷 , 《 通 鉴 补 略 》 一 卷 。 张 敦 仁 撰 。《 通 鉴 校 勘 记 》 七 卷 。 张 瑛 撰 。《 通 鉴 地 理 今 释 》 十 六 卷 。 吴 熙 载 撰 。《 纲 目 订 误 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 纲 目 分 注 补 遗 》 四 卷 。 芮 长 恤 撰 。《 通 鉴 纲 目 释 地 纠 缪 》 六 卷 , 《 释 地 补 注 》 六 卷 。 张 庚 撰 。《 纲 目 志 疑 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 读 通 鉴 纲 目 条 记 》 二 十 卷 。 李 述 来 撰 。《 明 鉴 前 纪 》 二 卷 。 齐 召 南 撰 。《 明 通 鉴 》 一 百 卷 。 夏 燮 撰 。《 明 纪 》 六 十 卷 。 陈 鹤 撰 。《 周 季 编 略 》 九 卷 。 黄 式 三 撰 。《 古 史 纪 年 》 十 四 卷 , 《 古 史 考 年 异 同 表 》 二 卷 , 《 战 国 纪 年 》 六 卷 , 附 《 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 国 策 编 年 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 小 腆 纪 年 附 考 》 二 十 卷 。 徐 鼒 撰 。《 东 华 录 》 三 十 二 卷 。 蒋 良 骥 撰 。《 十 朝 东 华 录 》 四 百 二 十 五 卷 。 王 先 谦 撰 。《 咸 丰 朝 东 华 续 录 》 六 十 九 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 光 绪 东 华 录 》 二 百 二 十 卷 。 朱 寿 朋 撰 。《 滇 云 历 年 传 》 十 二 卷 。 倪 蜕 撰 。宋 李 焘 《 续 资 治 通 鉴 长 编 》 五 百 二 十 卷 。宋 不 著 撰 人 《 两 朝 纲 目 备 要 》 十 六 卷 。宋 王 益 之 《 西 汉 纪 年 》 三 十 卷 。宋 熊 克 《 中 兴 小 纪 》 四 十 卷 。 以 上 乾 隆 时 敕 辑 。陆 机 《 晋 纪 》 一 卷 。干 宝 《 晋 纪 》 一 卷 。习 凿 齿 《 汉 晋 春 秋 》 一 卷 。邓 粲 《 晋 纪 》 一 卷 。孙 盛 《 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 谦 之 《 晋 纪 》 一 卷 。徐 广 《 晋 纪 》 一 卷 。檀 道 鸾 《 续 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 道 薈 《 晋 起 居 注 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。《 晋 纪 》 五 卷 。《 晋 阳 秋 》 五 卷 。《 汉 晋 春 秋 》 四 卷 。《 三 十 国 春 秋 》 十 八 卷 。 以 上 汤 球 辑 。纪 事 本 末 类《 平 定 三 逆 方 略 》 六 十 卷 。 康 熙 二 十 一 年 , 勒 德 洪 等 奉 敕 撰 。《 亲 征 平 定 朔 漠 方 略 》 四 十 八 卷 。 康 熙 四 十 七 年 , 温 达 等 奉 敕 撰 。《 平 定 金 川 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 十 三 年 , 来 保 等 奉 敕 撰 。《 平 定 准 噶 尔 方 略 前 编 》 五 十 四 卷 , 《 正 编 》 八 十 五 卷 , 《 续 编 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 临 清 纪 略 》 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 于 敏 中 等 奉 敕 撰 。《 平 定 两 金 川 方 略 》 一 百 五 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 兰 州 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 石 峰 堡 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 九 年 敕 撰 。《 台 湾 纪 略 》 七 十 卷 。 乾 隆 五 十 三 年 敕 撰 。《 安 南 纪 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 五 十 六 年 敕 撰 。《 廓 尔 喀 纪 略 》 五 十 四 卷 。 乾 隆 六 十 年 敕 撰 。《 巴 布 勒 纪 略 》 二 十 六 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 平 苗 匪 纪 略 》 五 十 二 卷 。 嘉 庆 二 年 , 鄂 辉 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 三 省 邪 匪 方 略 前 编 》 三 百 六 十 一 卷 , 《 续 编 》 三 十 六 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 嘉 庆 十 五 年 , 庆 桂 等 奉 敕 撰 。《 平 定 教 匪 纪 略 》 四 十 二 卷 。 嘉 庆 二 十 一 年 , 托 津 等 奉 敕 撰 。《 平 定 回 疆 剿 捦 逆 裔 方 略 》 八 十 卷 。 道 光 九 年 , 曹 振 镛 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 粤 匪 方 略 》 四 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 剿 平 捻 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 平 定 陕 甘 新 疆 回 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 云 南 回 匪 方 略 》 五 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 贵 州 苗 匪 纪 略 》 四 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 绎 史 》 一 百 六 十 卷 。 马 骕 撰 。《 左 传 纪 事 本 末 》 五 十 三 卷 。 高 士 奇 撰 。《 通 鉴 本 末 纪 要 》 八 十 一 卷 。 蔡 毓 荣 撰 。《 辽 史 纪 事 本 末 》 四 十 卷 , 《 金 史 纪 事 本 末 》 五 十 二 卷 。 李 有 棠 撰 。《 明 史 纪 事 本 末 》 八 十 卷 。 谷 应 泰 撰 。《 续 明 纪 事 本 末 》 十 八 卷 。 倪 在 田 撰 。《 明 朝 纪 事 本 末 补 编 》 五 卷 。 彭 孙 贻 撰 。《 三 藩 纪 事 本 末 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 四 藩 始 末 》 四 卷 。 钱 名 世 撰 。《 绥 寇 纪 略 》 十 二 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 滇 考 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 皇 朝 武 功 纪 盛 》 四 卷 。 赵 翼 撰 。《 圣 武 记 》 十 四 卷 。 魏 源 撰 。《 平 定 罗 刹 方 略 》 四 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 平 台 纪 略 》 一 卷 , 附 《 东 征 集 》 六 卷 。 蓝 鼎 元 撰 。《 平 定 粤 匪 纪 略 》 十 卷 , 《 附 记 》 四 卷 。 杜 文 澜 撰 。《 湘 军 志 》 十 六 卷 。 王 闿 运 撰 。《 湘 军 记 》 二 十 卷 。 王 定 安 撰 。《 平 浙 纪 略 》 十 六 卷 。 秦 缃 业 、 陈 锺 英 同 撰 。《 吴 中 平 寇 记 》 八 卷 。 钱 勖 撰 。《 淮 军 平 捻 记 》 十 二 卷 。 周 世 澄 撰 。《 豫 军 纪 略 》 十 二 卷 。 尹 耕 云 撰 。《 山 东 军 兴 纪 略 》 二 十 二 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 霆 军 纪 略 》 十 六 卷 。 陈 昌 撰 。《 平 定 关 陇 纪 略 》 十 三 卷 。 易 孔 昭 、 胡 孚 骏 同 撰 。《 粤 东 剿 匪 纪 略 》 五 卷 。 陈 坤 撰 。《 平 回 志 》 八 卷 。 杨 毓 秀 撰 。《 剿 定 新 疆 记 》 八 卷 。 魏 光 焘 撰 。《 浙 东 筹 防 录 》 四 卷 。 薛 福 成 撰 。《 国 朝 柔 远 记 》 十 八 卷 。 王 之 春 撰 。《 中 西 纪 事 》 二 十 四 卷 。 夏 燮 撰 。《 普 法 战 纪 》 二 十 卷 。 王 韬 撰 。《 中 东 战 纪 本 末 》 八 卷 。 蔡 尔 康 撰 。别 史 类《 历 代 纪 事 年 表 》 一 百 卷 。 康 熙 五 十 一 年 , 王 之 枢 等 奉 敕 撰 。《 续 通 志 五 百 》 二 十 七 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 敕 撰 。《 逸 周 书 补 注 》 二 十 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 汲 冢 周 书 辑 要 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 》 十 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 朱 右 曾 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 增 校 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 逸 周 书 管 笺 》 十 六 卷 。 丁 宗 洛 撰 。《 逸 周 书 王 会 篇 笺 释 》 三 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 校 辑 世 本 》 二 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 世 本 辑 补 》 十 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 帝 王 世 纪 考 异 》 一 卷 。 宋 翔 凤 撰 。《 帝 王 世 纪 地 名 衍 》 四 卷 。 迮 鹤 寿 撰 。《 春 秋 战 国 异 词 》 五 十 六 卷 , 《 通 表 》 二 卷 , 《 摭 遗 》 一 卷 。 陈 厚 耀 撰 。《 春 秋 纪 传 》 五 十 一 卷 。 李 凤 雏 撰 。《 尚 史 》 一 百 七 卷 。 李 锴 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 章 陶 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 季 汉 五 志 》 十 二 卷 。 王 复 礼 撰 。《 后 汉 书 》 十 四 卷 。 王 廷 璨 撰 。《 晋 记 》 六 十 八 卷 。 郭 伦 撰 。《 晋 略 》 六 十 卷 。 周 济 撰 。《 西 魏 书 》 二 十 四 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 续 唐 书 》 七 十 卷 。 陈 鳣 撰 。《 宋 史 翼 》 四 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 元 史 新 编 》 九 十 五 卷 。 魏 源 撰 。《 元 秘 史 注 》 十 五 卷 。 李 文 田 撰 。《 元 史 备 志 》 五 卷 。 王 光 鲁 撰 。《 续 宏 简 录 》 四 十 二 卷 。 邵 远 平 撰 。《 明 书 》 一 百 七 十 一 卷 。 傅 维 鳞 撰 。《 明 史 稿 》 三 百 十 卷 。 王 鸿 绪 撰 。《 明 史 稿 》 二 十 卷 , 《 续 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 拟 明 史 列 传 》 二 十 四 卷 。 汪 琬 撰 。《 拟 明 史 传 》 不 分 卷 。 姜 宸 英 撰 。《 明 史 分 稿 残 编 》 二 卷 。 方 象 英 撰 。《 明 史 拟 传 》 六 卷 , 《 艺 文 志 》 五 卷 , 《 外 国 志 》 五 卷 。 尤 侗 撰 。《 国 史 考 异 》 六 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 开 辟 传 疑 》 二 卷 。 林 春 溥 撰 。《 历 代 甲 子 考 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 二 十 一 史 年 表 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 史 表 》 五 十 九 卷 。 万 斯 同 撰 。《 二 十 一 史 四 谱 》 五 十 四 卷 , 《 历 代 世 系 纪 年 编 》 一 卷 。 沈 炳 震 撰 。《 历 代 帝 王 年 表 》 三 卷 。 齐 召 南 撰 。《 历 代 帝 王 庙 谥 年 讳 谱 》 一 卷 。 陆 费 墀 撰 。《 纪 元 要 略 》 二 卷 。 陈 景 云 撰 。《 历 代 建 元 考 》 十 卷 。 锺 渊 映 撰 。《 元 号 略 》 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 纪 元 通 考 》 十 二 卷 。 叶 维 庚 撰 。《 列 代 建 元 表 》 十 卷 , 《 建 元 类 聚 考 》 二 卷 。 钱 东 垣 撰 。《 纪 元 编 》 三 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 历 代 统 纪 表 》 十 三 卷 。 段 承 基 撰 。汉 刘 珍 《 东 观 汉 记 》 二 十 四 卷 , 元 郝 经 《 续 后 汉 书 》 九 十 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 世 本 》 一 卷 。 孙 冯 翼 辑 。汉 宋 衷 《 世 本 注 》 五 卷 。 张 澍 辑 。《 七 家 后 汉 书 》 二 十 一 卷 。 汪 文 台 撰 。《 重 订 谢 承 后 汉 书 补 逸 》 五 卷 。 孙 志 祖 辑 。薛 莹 《 后 汉 书 》 一 卷 。华 峤 《 后 汉 书 注 》 一 卷 。谢 沈 《 后 汉 书 》 一 卷 。袁 山 松 《 后 汉 书 》 一 卷 。张 璠 《 后 汉 记 》 一 卷 。虞 预 《 晋 书 》 一 卷 。朱 凤 《 晋 书 》 一 卷 。何 法 盛 《 晋 中 兴 书 》 一 卷 。谢 灵 运 《 晋 书 》 一 卷 。臧 荣 绪 《 晋 书 》 一 卷 。众 家 《 晋 书 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。九 家 《 旧 晋 书 》 三 十 七 卷 。 汤 球 辑 。杂 史 类《 蒙 古 源 流 》 八 卷 。 蒙 古 小 彻 辰 萨 囊 台 吉 撰 。 乾 隆 四 十 二 年 敕 译 。 《 国 语 韦 昭 注 疏 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 国 语 校 文 》 一 卷 。 汪 中 撰 。《 国 语 补 注 》 一 卷 。 姚 鼐 撰 。《 国 语 补 校 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 国 语 补 韦 》 四 卷 。 黄 模 撰 。《 国 语 三 君 注 辑 存 》 四 卷 , 《 国 语 考 异 》 四 卷 , 《 国 语 发 正 》 二 十 一 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 国 语 翼 解 》 六 卷 。 陈 瑑 撰 。《 国 语 释 地 》 三 卷 。 谭 沄 撰 。《 国 语 正 义 》 二 十 一 卷 。 董 增 龄 撰 。《 战 国 策 去 毒 》 二 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 战 国 策 释 地 》 二 卷 。 张 琦 撰 。《 国 策 地 名 考 》 二 十 卷 。 程 恩 泽 撰 , 狄 子 奇 笺 。《 读 战 国 策 随 笔 》 一 卷 。 张 尚 瑗 撰 。《 战 国 策 札 记 》 三 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 武 王 克 殷 日 记 》 一 卷 , 《 灭 国 五 十 考 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 考 信 录 提 要 》 二 卷 。《 补 上 古 考 信 录 》 二 卷 。《 唐 虞 考 信 录 》 四 卷 。《 夏 考 信 录 》 二 卷 。《 商 考 信 录 》 二 卷 。《 丰 镐 考 信 录 》 八 卷 。《 丰 镐 别 录 》 三 卷 。《 考 古 续 说 》 二 卷 。《 考 信 附 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 熹 庙 谅 阴 记 》 一 卷 , 《 圣 安 本 纪 》 六 卷 , 《 明 季 实 录 》 六 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 南 宋 六 陵 遗 事 》 一 卷 , 《 庚 申 君 遗 事 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 见 闻 随 笔 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 安 南 使 事 记 》 一 卷 。 李 仙 根 撰 。《 建 文 帝 后 纪 》 一 卷 。 邵 远 平 撰 。《 武 宗 外 纪 》 一 卷 , 《 后 鉴 录 》 七 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 烈 皇 勤 政 记 》 一 卷 , 《 思 陵 典 礼 记 》 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 三 朝 野 纪 》 七 卷 。 李 逊 之 撰 。《 弘 光 日 录 》 四 卷 。《 永 历 实 录 》 二 十 五 卷 。《 行 朝 录 》 十 二 卷 。《 汰 存 录 》 一 卷 。《 赣 州 失 事 记 》 一 卷 。《 绍 武 争 立 记 》 一 卷 。《 舟 山 兴 废 记 》 一 卷 。《 四 明 山 寨 记 》 一 卷 。《 沙 州 定 乱 记 》 一 卷 。《 赐 姓 始 末 》 一 卷 。《 郑 成 功 传 》 一 卷 。《 滇 考 》 一 卷 。《 日 本 乞 师 记 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 永 历 实 录 》 二 十 六 卷 。 王 夫 之 撰 。《 鲁 春 秋 》 一 卷 。 查 继 佐 撰 。《 伪 东 宫 伪 后 及 党 祸 记 略 》 一 卷 。《 榆 林 城 守 记 略 》 一 卷 。《 保 定 城 守 记 略 》 一 卷 。《 扬 州 城 守 记 略 》 一 卷 。 戴 名 世 撰 。《 二 申 野 录 》 八 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 逊 代 阳 秋 》 二 十 八 卷 。 余 美 英 撰 。《 复 社 记 事 》 一 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 社 事 始 末 》 一 卷 。 杜 登 春 撰 。《 启 祯 野 乘 》 十 六 卷 , 《 二 集 》 八 卷 。 邹 漪 撰 。《 蜀 难 叙 略 》 一 卷 。 沈 荀 蔚 撰 。《 金 陵 野 钞 》 十 四 卷 。 顾 苓 撰 。《 甲 申 传 信 录 》 十 卷 。 钱 士 馨 撰 。《 史 外 》 八 卷 。 汪 有 典 撰 。《 明 季 北 略 》 二 十 四 卷 , 《 南 略 》 十 八 卷 。 计 六 奇 撰 。《 东 南 纪 事 》 十 二 卷 , 《 西 南 纪 事 》 十 二 卷 。 邵 廷 寀 撰 。《 南 疆 逸 史 》 三 十 卷 , 《 恤 谥 录 》 八 卷 , 《 摭 遗 》 十 八 卷 。 温 睿 临 撰 。《 南 疆 绎 史 》 五 十 八 卷 。 李 瑶 撰 。《 海 东 逸 史 》 十 八 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 爝 火 录 》 三 十 卷 。 李 本 撰 。《 小 腆 纪 传 》 六 十 五 卷 。 徐 鼒 撰 。《 补 遗 》 五 卷 , 《 考 异 》 一 卷 。 徐 承 礼 撰 。《 闽 事 纪 略 》 二 卷 。 华 廷 献 撰 。《 平 定 耿 逆 记 》 一 卷 。 李 之 芳 撰 。《 平 闽 记 》 十 三 卷 。 杨 捷 撰 。《 啸 亭 杂 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 三 卷 。 礼 亲 王 昭 梿 撰 。《 养 吉 斋 丛 录 》 二 十 二 卷 。 吴 振 棫 撰 。《 郎 潜 记 闻 初 笔 》 十 四 卷 , 《 二 笔 》 十 六 卷 , 《 三 笔 》 十 二 卷 。 陈 康 祺 撰 。《 圣 德 纪 略 》 一 卷 , 《 儤 直 纪 略 》 一 卷 , 《 恩 遇 纪 略 》 一 卷 , 《 旧 闻 纪 略 》 一 卷 。 瞿 鸿 禨 撰 。宋 不 著 撰 人 《 咸 淳 遗 事 》 二 卷 , 《 大 金 吊 伐 录 》 四 卷 , 元 王 鹗 《 汝 南 遗 事 》 四 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 国 语 贾 注 》 一 卷 。 蒋 曰 豫 辑 。郑 众 《 国 语 解 诂 》 一 卷 。贾 逵 《 国 语 注 》 一 卷 。唐 固 《 国 语 注 》 一 卷 。王 肃 《 国 语 章 句 》 一 卷 。孔 晁 《 国 语 注 》 一 卷 。孔 衍 《 春 秋 后 语 》 一 卷 。陆 贾 《 楚 汉 春 秋 》 一 卷 。伏 侯 《 古 今 注 》 一 卷 。王 粲 《 英 雄 记 》 一 卷 、 司 马 彪 《 战 略 》 一 卷 、 《 九 州 春 秋 》 一 卷 。傅 畅 《 晋 诸 公 赞 》 一 卷 。荀 绰 《 晋 后 略 》 一 卷 。卢 綝 《 晋 八 王 故 事 》 一 卷 。《 晋 四 王 遗 事 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。诏 令 奏 议 类《 太 祖 高 皇 帝 圣 训 》 四 卷 。 康 熙 二 十 五 年 敕 编 。《 太 宗 文 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 顺 治 时 敕 编 , 康 熙 二 十 六 年 告 成 。《 世 祖 章 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 康 熙 二 十 六 年 敕 编 。《 亲 政 纶 音 》 不 分 卷 。 顺 治 时 敕 编 。《 圣 祖 仁 皇 帝 圣 训 》 六 十 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 庭 训 格 言 》 不 分 卷 。 世 宗 御 编 。《 圣 谕 广 训 》 不 分 卷 。 雍 正 二 年 敕 刊 。《 上 谕 内 阁 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 七 年 敕 刊 , 乾 隆 时 续 刊 。《 朱 批 谕 旨 》 三 百 六 十 卷 。 雍 正 十 年 敕 编 , 乾 隆 三 年 告 成 。《 上 谕 八 旗 》 十 三 卷 , 《 上 谕 旗 务 议 覆 》 十 二 卷 , 《 谕 行 旗 务 奏 议 》 十 三 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 训 饬 州 县 条 规 》 二 十 卷 。 雍 正 八 年 敕 刊 。《 世 宗 宪 皇 帝 圣 训 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 五 年 敕 编 。《 高 宗 纯 皇 帝 圣 训 》 三 百 卷 。 嘉 庆 十 二 年 敕 编 。《 仁 宗 睿 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 道 光 四 年 敕 编 。《 宣 宗 成 皇 帝 圣 训 》 一 百 三 十 卷 。 咸 丰 六 年 敕 编 。《 文 宗 显 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 同 治 五 年 敕 编 。《 穆 宗 毅 皇 帝 圣 训 》 一 百 六 十 卷 。 光 绪 五 年 敕 编 。《 明 名 臣 奏 议 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 奉 敕 编 。《 息 斋 疏 草 》 五 卷 。 金 之 俊 撰 。《 龚 端 毅 奏 议 》 八 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 龚 鼎 孳 撰 。《 孟 忠 毅 公 奏 议 》 二 卷 。 孟 乔 芳 撰 。《 赵 忠 襄 奏 疏 存 稿 》 六 卷 。 赵 良 栋 撰 。《 张 襄 壮 奏 疏 》 六 卷 。 张 勇 撰 。《 兼 济 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 寒 松 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 象 枢 撰 。《 文 襄 公 奏 疏 》 十 五 卷 。 李 之 芳 撰 。《 抚 虔 奏 议 》 一 卷 。 佟 国 器 撰 。《 平 岳 疏 议 》 一 卷 , 《 平 海 疏 议 》 一 卷 。 万 正 色 撰 。《 郝 恭 定 集 》 五 卷 。 郝 惟 讷 撰 。《 中 山 奏 议 》 四 卷 。 郝 浴 撰 。《 靳 文 襄 奏 疏 》 八 卷 。 靳 辅 撰 。《 乾 清 门 奏 对 记 》 一 卷 。 汤 斌 撰 。《 抚 浙 奏 议 》 一 卷 , 《 督 闽 奏 议 》 一 卷 。 范 承 谟 撰 。《 抚 浙 疏 草 》 五 卷 。 朱 昌 祚 撰 。《 抚 吴 封 事 》 八 卷 , 《 抚 楚 封 事 》 一 卷 , 《 抚 黔 封 事 》 一 卷 , 《 抚 漕 封 事 》 一 卷 , 《 辑 瑞 陈 言 》 一 卷 。 慕 天 颜 撰 。《 于 山 奏 牍 》 七 卷 。 于 成 龙 撰 。《 清 忠 堂 奏 疏 》 不 分 卷 。 朱 宏 祚 撰 。《 西 台 奏 议 》 一 卷 , 《 京 兆 奏 议 》 一 卷 , 附 《 曲 徙 录 》 一 卷 。 杨 素 蕴 撰 。《 杨 黄 门 奏 疏 》 不 分 卷 , 《 抚 黔 奏 疏 》 八 卷 。 杨 雍 建 撰 。《 华 野 疏 稿 》 五 卷 。 郭 琇 撰 。《 河 防 疏 略 》 二 十 卷 。 朱 之 锡 撰 。《 西 陂 奏 疏 》 六 卷 。 宋 荦 撰 。《 督 漕 疏 草 》 二 十 二 卷 。 董 讷 撰 。《 奏 疏 稿 》 不 分 卷 。 江 蘩 撰 。《 抚 豫 宣 化 录 》 四 卷 。 田 文 镜 撰 。《 防 河 奏 议 》 十 二 卷 。 嵇 曾 筠 撰 。《 平 蛮 奏 疏 》 一 卷 。 鄂 尔 泰 撰 。《 张 公 奏 议 》 二 十 四 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 条 奏 疏 稿 》 二 卷 。 蒋 廷 锡 撰 。《 奏 疏 》 十 卷 。 高 其 倬 撰 。《 望 溪 奏 疏 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 尹 元 孚 奏 议 》 十 卷 。 尹 会 一 撰 。《 裘 文 达 奏 议 》 一 卷 。 裘 曰 修 撰 。《 那 文 毅 奏 议 》 八 十 卷 。 那 彦 成 撰 。《 两 河 奏 疏 》 不 分 卷 。 严 烺 撰 。《 思 补 斋 奏 稿 偶 存 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 恭 寿 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 韩 文 绮 撰 。《 楚 蒙 山 房 奏 疏 》 五 卷 。 晏 斯 盛 撰 。《 东 溟 奏 稿 》 四 卷 。 姚 莹 撰 。《 林 文 忠 政 书 》 三 卷 。 林 则 徐 撰 。《 陶 云 汀 先 生 奏 议 》 三 十 二 卷 。 陶 澍 撰 。《 耐 菴 奏 议 存 稿 》 十 二 卷 。 贺 长 龄 撰 。《 吴 文 节 遗 集 》 八 十 卷 。 吴 文 镕 撰 。《 张 大 司 马 奏 稿 》 四 卷 。 张 亮 基 撰 。《 骆 文 忠 奏 议 》 十 六 卷 。 骆 秉 章 撰 。《 李 文 恭 奏 议 》 二 十 二 卷 。 李 星 沅 撰 。《 李 尚 书 政 书 》 八 卷 。 李 宗 羲 撰 。《 王 侍 郎 奏 议 》 十 卷 。 王 茂 荫 撰 。《 台 垣 疏 稿 》 一 卷 。 丁 寿 昌 撰 。《 张 文 毅 奏 稿 》 八 卷 。 张 芾 撰 。《 曾 文 正 奏 稿 》 三 十 二 卷 。 曾 国 藩 撰 。《 胡 文 忠 奏 稿 》 五 十 二 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 左 文 襄 奏 疏 初 编 》 三 十 八 卷 , 《 续 编 》 七 十 六 卷 , 《 三 编 》 六 卷 。 左 宗 棠 撰 。《 曾 忠 襄 奏 疏 》 六 十 一 卷 。 曾 国 荃 撰 。《 沈 文 肃 政 书 》 十 二 卷 。 沈 葆 桢 撰 。《 李 忠 武 奏 议 》 一 卷 。 李 续 宾 撰 。《 刘 中 丞 奏 稿 》 八 卷 。 刘 昆 撰 。《 刘 中 丞 奏 议 》 二 十 卷 。 刘 蓉 撰 。《 刘 武 慎 奏 稿 》 十 六 卷 。 刘 长 佑 撰 。《 彭 刚 直 奏 议 》 八 卷 。 彭 玉 麟 撰 。《 郭 侍 郎 奏 疏 》 十 二 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 岑 襄 勤 奏 稿 》 三 十 卷 。 岑 毓 英 撰 。《 丁 文 诚 奏 议 》 二 十 六 卷 。 丁 宝 桢 撰 。《 毛 尚 书 奏 稿 》 十 六 卷 。 毛 鸿 宾 撰 。《 曾 惠 敏 奏 议 》 六 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 出 使 奏 疏 》 二 卷 。 薛 福 成 撰 。《 养 云 山 庄 奏 稿 》 四 卷 。 刘 瑞 芬 撰 。《 钱 敏 肃 奏 疏 》 七 卷 。 钱 鼎 铭 撰 。《 黎 文 肃 奏 议 》 十 六 卷 。 黎 培 敬 撰 。《 许 太 常 奏 稿 》 一 卷 。 许 乃 济 撰 。《 豸 华 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 金 应 麟 撰 。《 水 流 云 在 馆 奏 议 》 二 卷 。 宋 晋 撰 。《 吴 柳 堂 奏 疏 》 一 卷 。 吴 可 读 撰 。《 王 文 敏 奏 疏 稿 》 一 卷 。 王 懿 荣 撰 。《 袁 太 常 戊 戌 条 陈 》 一 卷 。 袁 昶 撰 。《 谏 垣 存 稿 》 四 卷 。 安 维 峻 撰 。《 李 文 忠 政 书 》 一 百 六 十 五 卷 。 李 鸿 章 撰 。《 张 宫 保 政 书 》 十 二 卷 。 张 之 洞 撰 。《 端 忠 敏 奏 议 》 十 六 卷 。 端 方 撰 。《 三 贤 政 书 》 十 八 卷 。 汤 斌 、 宋 荦 、 张 伯 行 撰 。《 嘉 定 长 白 二 先 生 奏 议 》 四 卷 。 徐 致 祥 、 宝 廷 撰 。《 宋 陈 次 升 谠 论 集 》 五 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。传 记 类《 宗 室 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 蒙 古 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 敕 撰 。《 八 旗 满 洲 氏 族 通 谱 》 八 十 卷 。 乾 隆 九 年 敕 撰 。《 胜 朝 殉 节 诸 臣 录 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 一 年 敕 撰 。《 满 汉 名 臣 传 》 八 十 卷 , 《 贰 臣 传 》 八 卷 , 《 逆 臣 传 》 二 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 史 传 三 编 》 五 十 六 卷 。 朱 轼 撰 。《 历 代 忠 臣 义 士 卓 行 录 》 八 卷 。 戴 作 铭 撰 。《 历 代 名 臣 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 朱 桓 撰 。《 广 群 辅 录 》 六 卷 。 徐 汾 撰 。《 臣 鉴 录 》 二 十 卷 。 蒋 伊 撰 。《 历 代 党 鉴 》 五 卷 。 徐 宾 撰 。《 续 高 士 传 》 五 卷 。 高 兆 撰 。《 续 补 高 士 传 》 三 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 孝 史 类 编 》 十 卷 。 黄 齐 贤 撰 。《 元 祐 党 人 传 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 明 名 臣 言 行 录 》 四 十 五 卷 。 徐 开 仕 撰 。《 崇 祯 五 十 宰 相 传 》 一 卷 , 《 年 表 》 一 卷 。 曹 溶 撰 。《 明 儒 言 行 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 沈 佳 撰 。《 东 林 列 传 》 二 十 四 卷 , 《 留 溪 外 传 》 十 八 卷 。 陈 鼎 撰 。《 复 社 姓 氏 传 略 》 十 卷 。 吴 山 嘉 撰 。《 国 朝 耆 献 类 徵 初 编 》 七 百 二 十 卷 , 《 编 目 》 十 九 卷 。 李 桓 撰 。《 碑 传 集 》 一 百 六 十 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 续 碑 传 集 》 八 十 六 卷 。 缪 荃 孙 撰 。《 国 朝 先 正 事 略 》 六 十 卷 。 李 元 度 撰 。《 中 兴 将 帅 别 传 》 三 十 卷 , 一 作 《 咸 同 以 来 功 臣 别 传 》 , 一 作 《 中 兴 名 臣 事 略 》 , 一 作 《 续 先 正 事 略 》 。《 续 编 》 六 卷 。 朱 孔 彰 撰 。《 大 清 名 臣 言 行 录 》 一 卷 。 留 保 撰 。《 文 献 徵 存 录 》 十 卷 。 钱 林 撰 。《 从 政 观 法 录 》 三 十 卷 。 朱 方 曾 撰 。《 初 月 楼 闻 见 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 学 统 》 五 十 六 卷 。 熊 赐 履 撰 。《 雒 闽 渊 源 录 》 十 九 卷 。 张 夏 撰 。《 圣 学 知 统 录 》 二 卷 , 《 圣 学 知 统 翼 编 》 二 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 道 统 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 道 南 源 委 》 六 卷 , 《 伊 洛 渊 源 续 录 》 二 十 卷 。 张 伯 行 撰 。《 儒 林 宗 派 》 十 六 卷 。 万 斯 同 撰 。《 理 学 宗 传 》 二 十 六 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 理 学 宗 传 辨 正 》 十 六 卷 。 刘 廷 诏 撰 。《 宋 元 学 案 》 一 百 卷 。 黄 宗 羲 原 本 , 全 祖 望 补 编 。《 明 儒 学 案 》 六 十 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 明 儒 林 录 》 十 九 卷 。 张 恒 撰 。《 国 朝 学 案 小 识 》 十 五 卷 。 唐 鉴 撰 。《 国 朝 经 学 名 儒 记 》 一 卷 。 张 星 鉴 撰 。《 国 朝 宋 学 渊 源 记 》 二 卷 , 《 附 记 》 一 卷 。 江 藩 撰 。《 国 朝 儒 林 文 苑 传 》 四 卷 。 阮 元 撰 。《 康 熙 己 未 词 科 录 》 十 二 卷 。 秦 瀛 撰 。《 鹤 徵 录 》 八 卷 。 李 集 、 李 富 孙 、 李 遇 孙 同 撰 。《 词 科 掌 录 》 十 七 卷 , 《 馀 话 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 鹤 徵 后 录 》 十 二 卷 。 李 富 孙 撰 。《 畴 人 传 四 》 十 六 卷 。 阮 元 撰 。《 续 畴 人 传 》 六 卷 。 罗 士 琳 撰 。《 畴 人 传 三 编 》 七 卷 。 诸 可 宝 撰 。《 国 朝 名 家 诗 钞 小 传 》 二 卷 。 郑 方 坤 撰 。《 畿 辅 人 物 志 》 二 十 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 洛 学 编 》 四 卷 。 汤 斌 撰 。《 中 州 人 物 考 》 八 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 中 州 道 学 编 》 二 卷 , 《 补 编 》 一 卷 。 耿 介 撰 。《 关 学 编 》 十 卷 。 廉 伟 然 撰 。《 东 越 儒 林 后 传 》 一 卷 , 《 文 苑 后 传 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 闽 中 理 学 渊 源 考 》 九 十 二 卷 , 《 闽 学 志 略 》 十 七 卷 。 李 清 馥 撰 。《 粤 东 名 儒 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 邓 淳 撰 。《 豫 章 十 代 文 献 略 》 五 十 卷 。 王 模 撰 。《 金 华 徵 献 略 》 二 十 卷 。 王 崇 炳 撰 。《 嘉 禾 献 徵 录 》 四 十 六 卷 。 盛 枫 撰 。《 松 陵 文 献 录 》 十 五 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 海 州 文 献 录 》 十 六 卷 。 许 乔 林 撰 。《 吴 门 耆 旧 记 》 一 卷 。 顾 承 撰 。《 列 女 传 补 注 》 八 卷 , 附 《 叙 录 》 一 卷 , 《 校 正 》 一 卷 。 闺 秀 王 照 圆 撰 。《 列 女 传 校 注 》 八 卷 。 闺 秀 梁 端 撰 。《 列 女 传 集 注 》 八 卷 。 闺 秀 萧 道 管 撰 。《 广 列 女 传 》 二 十 卷 。 刘 开 撰 。《 胜 朝 彤 史 拾 记 》 六 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 贤 媛 类 徵 初 编 》 十 二 卷 。 李 桓 撰 。《 越 女 表 微 录 》 五 卷 。 汪 辉 祖 撰 。宋 不 著 撰 人 《 庆 元 党 禁 》 一 卷 , 《 京 口 耆 旧 传 》 九 卷 , 元 辛 文 房 《 唐 才 子 传 》 八 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。魏 嵇 康 《 圣 贤 高 士 传 》 一 卷 , 后 魏 常 景 《 鉴 戒 象 赞 》 一 卷 。 以 上 马 国 翰 辑 。赵 岐 《 三 辅 决 录 》 一 卷 , 刘 向 《 孝 子 传 》 一 卷 , 萧 广 济 《 孝 子 传 》 一 卷 , 师 觉 授 《 孝 子 传 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 传 记 类 总 录 之 属《 晏 子 春 秋 音 义 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 晏 子 春 秋 校 正 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 晏 子 春 秋 校 勘 》 一 卷 。 黄 以 周 撰 。《 周 公 年 表 》 一 卷 。 牟 廷 相 撰 。《 孔 子 年 谱 》 五 卷 。 杨 方 晃 撰 。《 孔 子 年 谱 辑 注 》 一 卷 。 江 永 撰 , 黄 定 宜 辑 注 。《 孔 子 编 年 注 》 五 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 至 圣 编 年 世 纪 》 二 十 四 卷 。 李 灼 、 黄 晟 同 撰 。《 先 圣 生 卒 年 月 考 》 二 卷 。 孔 广 牧 撰 。《 孔 子 世 家 考 》 二 卷 , 《 仲 尼 弟 子 列 传 考 》 一 卷 。 郑 环 撰 。《 宗 圣 志 》 十 二 卷 。 孔 允 植 撰 。《 阙 里 文 献 考 》 一 百 卷 。 孔 继 汾 撰 。《 孔 子 世 家 补 订 》 一 卷 , 《 孔 门 师 弟 年 表 》 一 卷 , 《 孔 孟 年 表 》 一 卷 , 《 孟 子 列 传 纂 》 一 卷 , 《 孟 子 时 事 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 孔 子 编 年 》 四 卷 , 《 孟 子 编 年 》 四 卷 。 狄 子 奇 撰 。《 洙 泗 考 信 录 》 四 卷 , 《 馀 录 》 一 卷 , 《 孟 子 事 实 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 孔 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 , 《 孟 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 孟 子 年 谱 》 一 卷 。 黄 玉 蟾 撰 。《 孟 子 生 卒 年 月 考 》 一 卷 。 阎 若 璩 撰 。《 孟 子 游 历 考 》 一 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 迁 志 》 十 二 卷 。 孟 衍 泰 、 王 特 选 、 仲 蕴 锦 同 撰 。《 从 祀 名 贤 传 》 六 卷 。 常 安 撰 。《 刘 更 生 年 表 》 一 卷 。 梅 毓 撰 。《 许 君 年 表 》 一 卷 。 陶 方 琦 撰 。《 郑 司 农 年 谱 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 汉 郑 君 晋 陶 靖 节 魏 陈 思 王 唐 陆 宣 公 年 谱 》 四 卷 。 丁 晏 撰 。《 郑 康 成 纪 年 》 一 卷 。 袁 钧 撰 。《 郑 学 录 》 四 卷 。 郑 珍 撰 。《 诸 葛 忠 武 故 事 》 五 卷 。 张 澍 撰 。《 忠 武 志 》 八 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 王 右 军 年 谱 》 一 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 安 定 言 行 录 》 一 卷 。 丁 宝 书 撰 。《 濂 溪 周 夫 子 志 》 十 五 卷 。 吴 大 镕 撰 。《 增 订 欧 阳 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 朱 文 藻 撰 。《 胡 少 师 年 谱 》 一 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 王 荆 公 年 谱 》 二 十 五 卷 , 《 杂 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 蔡 上 翔 撰 。《 米 海 岳 年 谱 》 一 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 考 订 朱 子 世 家 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 朱 子 年 谱 》 四 卷 , 《 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 重 订 朱 子 年 谱 》 一 卷 。 褚 寅 亮 撰 。《 别 本 朱 子 年 谱 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 黄 中 撰 。《 陆 象 山 年 谱 》 二 卷 。 李 绂 撰 。《 杨 文 靖 年 谱 》 二 卷 。 张 夏 撰 。《 洪 文 惠 年 谱 》 一 卷 , 《 洪 文 敏 年 谱 》 一 卷 , 《 陆 放 翁 年 谱 》 一 卷 , 《 王 伯 厚 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 王 深 宁 年 谱 》 一 卷 。 张 大 昌 撰 。《 谢 皋 羽 年 谱 》 一 卷 。 徐 沁 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 三 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 二 卷 。 凌 廷 堪 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 一 卷 。 施 国 祁 撰 。《 周 文 襄 公 年 谱 》 二 卷 。 周 仁 俊 撰 。《 李 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 法 式 善 撰 。《 王 文 成 集 传 本 》 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 王 弇 州 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 归 震 川 年 谱 》 一 卷 。 孙 岱 撰 。《 杨 升 庵 年 谱 》 一 卷 。 李 调 元 撰 。《 周 忠 介 公 遗 事 》 一 卷 。 彭 定 求 撰 。《 缪 文 贞 公 年 谱 》 一 卷 。 缪 之 镕 撰 。《 袁 督 师 事 迹 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 倪 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 倪 会 鼎 撰 。《 黄 忠 端 公 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 左 忠 毅 年 谱 》 二 卷 。 左 宰 撰 。《 张 忠 烈 公 年 谱 》 一 卷 。 赵 之 谦 撰 。《 刘 子 行 状 》 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 蕺 山 年 谱 》 二 卷 。 刘 均 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 一 卷 。 吴 映 奎 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 黄 黎 洲 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 孙 夏 峰 年 谱 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 李 二 曲 历 年 纪 略 》 二 卷 。 惠 䦃 嗣 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 四 卷 。 陈 梓 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 一 卷 。 苏 惇 元 撰 。《 颜 习 斋 先 生 年 谱 》 二 卷 。 李 塨 撰 。《 李 恕 谷 先 生 年 谱 》 五 卷 。 冯 辰 撰 。《 申 凫 盟 先 生 年 谱 》 一 卷 。 申 涵 煜 、 申 涵 盼 同 撰 。《 宁 海 将 军 固 山 贝 子 功 绩 录 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 渔 洋 山 人 自 订 年 谱 注 》 一 卷 。 惠 栋 撰 。《 施 愚 山 年 谱 》 四 卷 。 施 念 曾 撰 。《 陆 清 献 年 谱 》 一 卷 。 罗 以 智 撰 。《 陆 稼 书 年 谱 》 二 卷 。 吴 光 酉 撰 。《 阎 潜 丘 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 朱 文 端 公 行 述 》 一 卷 。 朱 必 阶 撰 。《 阿 文 成 年 谱 》 二 十 四 卷 。 那 彦 成 撰 。《 钱 文 端 公 年 谱 》 三 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 王 述 庵 年 谱 》 二 卷 。 严 荣 撰 。《 孙 文 靖 年 谱 》 一 卷 。 孙 惠 惇 撰 。《 黄 昆 圃 年 谱 》 一 卷 。 黄 叔 琳 撰 。《 黄 荛 圃 年 谱 》 一 卷 。 江 标 撰 。《 戴 东 原 年 谱 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 洪 北 江 年 谱 》 一 卷 。 吕 培 撰 。《 焦 理 堂 事 略 》 一 卷 。 焦 廷 琥 撰 。《 寄 圃 老 人 自 记 年 谱 》 一 卷 。 孙 玉 庭 撰 。《 思 补 老 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 石 隐 山 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 彭 文 敬 自 订 年 谱 》 一 卷 。 彭 蕴 章 撰 。《 翁 文 端 年 谱 》 一 卷 。 翁 同 龢 撰 。《 骆 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 骆 天 保 撰 。《 曾 文 正 年 谱 》 十 二 卷 。 黎 庶 昌 撰 。《 曾 文 正 公 大 事 记 》 四 卷 。 王 定 安 撰 。《 吴 柳 堂 孤 忠 录 》 三 卷 。 傅 岩 霖 撰 。《 豫 章 先 贤 九 家 年 谱 》 九 卷 , 《 四 朝 先 贤 六 家 年 谱 》 七 卷 。 杨 希 闵 撰 。《 四 史 疑 年 录 》 七 卷 。 阮 元 撰 。《 历 代 名 人 年 谱 》 十 七 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 续 疑 年 录 》 四 卷 。 吴 修 撰 。《 补 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 椒 撰 。《 疑 年 赓 录 》 二 卷 。 张 鸣 珂 撰 。《 三 续 疑 年 录 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。以 上 传 记 类 名 人 之 属史 钞 类《 史 纬 》 三 百 三 十 卷 。 陈 允 锡 撰 。《 读 史 蒙 拾 》 一 卷 。 王 士 禄 撰 。《 廿 一 史 约 编 》 十 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 汉 书 蒙 拾 》 三 卷 , 《 后 汉 书 蒙 拾 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 汉 书 古 字 类 》 一 卷 。 郭 梦 星 撰 。《 国 志 蒙 拾 》 二 卷 。 郭 麟 撰 。《 宋 书 琐 语 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 两 晋 南 北 集 珍 》 六 卷 。 陈 维 崧 撰 。《 南 史 识 小 录 》 八 卷 , 《 北 史 识 小 录 》 八 卷 。 沈 名 孙 、 朱 昆 田 同 撰 。《 南 北 史 识 小 录 补 正 》 二 十 八 卷 。 张 应 昌 撰 。《 南 北 史 捃 华 》 八 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 新 旧 唐 书 合 钞 》 二 百 六 十 卷 。 沈 炳 震 撰 。载 记 类《 吴 越 春 秋 校 文 》 一 卷 。 蒋 光 煦 撰 。《 吴 越 春 秋 校 勘 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 读 吴 越 春 秋 》 一 卷 , 《 读 越 绝 书 》 一 卷 。 俞 樾 撰 。《 越 绝 书 札 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 名 。 钱 培 名 撰 。《 增 订 吴 越 备 史 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 钱 时 钰 撰 。《 补 华 阳 国 志 三 州 郡 县 目 录 》 一 卷 。 廖 寅 撰 。《 华 阳 国 志 校 勘 记 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 十 六 国 疆 域 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 十 六 国 春 秋 辑 补 》 一 百 卷 , 《 十 六 国 春 秋 纂 录 校 本 》 十 卷 。 汤 球 撰 。《 十 六 国 年 表 》 一 卷 。 张 愉 曾 撰 。《 十 六 国 年 表 》 三 十 二 卷 。 孔 尚 质 撰 。《 西 秦 百 官 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 十 国 春 秋 》 一 百 十 四 卷 。 吴 任 臣 撰 。《 拾 遗 》 一 卷 , 《 备 考 》 一 卷 。 周 昂 撰 。《 南 汉 书 》 十 八 卷 , 《 考 异 》 十 八 卷 , 《 丛 录 》 二 卷 , 《 文 字 略 》 二 卷 。 梁 廷 相 撰 。《 南 汉 纪 》 五 卷 , 《 地 理 志 》 一 卷 , 《 金 石 志 》 一 卷 。 吴 兰 修 撰 。《 南 唐 拾 遗 记 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 西 夏 国 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 西 夏 书 事 》 四 十 二 卷 。 吴 广 成 撰 。《 西 夏 纪 事 本 末 》 三 十 六 卷 。 张 鉴 撰 。《 西 夏 书 》 十 卷 。 周 春 撰 。《 西 夏 事 略 》 十 六 卷 。 陈 昆 撰 。《 晋 陆 翙 邺 中 记 》 一 卷 , 《 唐 樊 绰 蛮 书 》 十 卷 , 《 宋 不 著 撰 人 江 南 馀 载 》 二 卷 。 乾 隆 时 奉 敕 辑 。时 令 类《 月 令 辑 要 》 二 十 四 卷 , 《 图 说 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 古 今 类 传 岁 时 部 》 四 卷 。 董 穀 士 、 董 炳 文 同 编 。《 时 令 汇 纪 》 十 六 卷 , 《 馀 日 事 文 》 四 卷 。 朱 濂 撰 。《 月 日 纪 古 》 十 二 卷 。 萧 智 汉 撰 。《 节 序 同 风 录 》 十 二 卷 。 孔 尚 任 撰 。《 七 十 二 候 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 月 令 粹 编 》 二 十 四 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 二 十 四 史 日 月 考 》 二 百 三 十 六 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 古 今 冬 至 表 》 四 卷 。 谭 沄 撰 。《 唐 韩 鄂 四 时 纂 要 》 一 卷 。 马 国 翰 辑 。地 理 类《 皇 舆 表 》 十 六 卷 。 康 熙 四 十 三 年 , 喇 沙 里 等 奉 敕 撰 。《 方 舆 路 程 考 略 》 不 分 卷 。 康 熙 时 , 汪 士 鋐 等 奉 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 三 百 四 十 卷 。 乾 隆 八 年 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 五 百 卷 。 乾 隆 二 十 九 年 敕 撰 。《 皇 朝 职 贡 图 》 九 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 历 代 疆 域 表 》 三 卷 , 《 沿 革 表 》 三 卷 。 段 长 基 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 表 》 四 十 七 卷 。 陈 芳 绩 撰 。《 东 晋 南 北 朝 舆 地 表 》 二 十 一 卷 。 徐 文 范 撰 。《 舆 地 沿 革 表 》 四 十 卷 。 杨 丕 复 撰 。《 周 末 列 国 所 有 郡 县 考 》 一 卷 , 《 古 国 都 今 郡 县 合 考 》 一 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 战 国 地 舆 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 楚 汉 诸 侯 疆 域 志 》 三 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 历 代 郡 国 考 略 》 三 卷 。 叶 沄 撰 。《 今 古 地 理 述 》 二 十 卷 。 王 子 音 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 图 》 一 卷 , 《 舆 地 图 》 一 卷 , 《 历 代 地 理 志 韵 编 今 释 》 二 十 卷 , 《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 王 会 新 编 》 一 百 四 十 五 卷 。 茹 铉 撰 。《 乾 隆 府 厅 州 县 志 》 五 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 皇 朝 舆 地 全 图 》 不 分 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 大 清 一 统 舆 图 》 三 十 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 一 卷 , 《 舆 地 略 》 一 卷 。 严 德 撰 。《 郡 县 分 韵 考 》 十 卷 。 黄 本 骥 撰 。《 肇 域 志 》 一 百 卷 , 《 天 下 郡 国 利 病 书 》 一 百 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 读 史 方 舆 纪 要 》 一 百 三 十 卷 , 《 形 势 纪 要 》 九 卷 。 顾 祖 禹 撰 。《 太 平 寰 宇 记 补 缺 》 二 卷 。 陈 兰 森 撰 。《 山 河 两 戒 考 》 十 四 卷 。 徐 文 靖 撰 。晋 《 太 康 三 年 地 记 》 一 卷 , 王 隐 《 晋 书 地 道 记 》 一 卷 , 唐 濮 王 泰 等 《 括 地 志 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 地 理 类 总 志 之 属《 满 洲 源 流 考 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 热 河 志 》 八 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 和 珅 等 奉 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 考 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 三 十 九 年 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 》 四 十 二 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 盛 京 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 新 疆 识 略 》 十 三 卷 。 道 光 元 年 , 汪 廷 珍 等 奉 敕 撰 。《 盛 京 通 志 》 四 十 八 卷 。 雷 以 诚 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 李 卫 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 三 百 卷 。 李 鸿 章 等 修 。《 江 南 通 志 》 二 百 卷 。 赵 宏 恩 等 修 。《 安 徽 通 志 》 二 百 六 十 卷 。 陶 澍 修 。《 安 徽 通 志 》 三 百 五 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 江 西 通 志 》 二 百 六 卷 。 白 璜 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 六 十 二 卷 。 谢 旻 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 八 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 浙 江 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 嵇 曾 筠 等 修 。《 福 建 通 志 》 七 十 八 卷 。 郝 玉 麟 修 。《 福 建 通 志 》 二 百 七 十 八 卷 。 吴 棠 等 修 。《 湖 广 通 志 》 八 十 卷 。 徐 国 相 等 修 。《 湖 广 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 迈 柱 等 修 。《 湖 北 通 志 》 一 百 卷 。 吴 熊 光 等 修 。《 湖 南 通 志 》 一 百 七 十 卷 。 陈 宏 谋 等 修 。《 湖 南 通 志 》 二 百 二 十 八 卷 。 巴 哈 布 等 修 。《 湖 南 通 志 》 三 百 十 五 卷 。 裕 禄 等 修 。《 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 王 士 俊 等 修 。《 续 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 阿 思 喀 等 修 。《 山 东 通 志 》 三 十 六 卷 。 岳 濬 等 修 。《 山 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 钱 江 等 修 。《 山 西 通 志 》 二 百 三 十 卷 。 觉 罗 石 麟 等 修 。《 山 西 通 志 》 一 百 八 十 四 卷 。 张 煦 等 修 。《 山 西 志 辑 要 》 十 卷 。 雅 德 撰 。《 陕 西 通 志 》 一 百 卷 。 刘 於 义 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 五 十 卷 。 许 容 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 一 百 卷 。 长 庚 等 修 。《 四 川 通 志 》 四 十 七 卷 。 黄 廷 桂 等 修 。《 四 川 通 志 》 二 百 二 十 六 卷 。 杨 芳 灿 等 修 。《 广 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 郝 玉 麟 等 修 。《 广 东 通 志 》 三 百 三 十 四 卷 。 阮 元 等 修 。《 广 西 通 志 》 一 百 二 十 八 卷 。 金 鉷 等 修 。《 广 西 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 吉 庆 等 修 。《 云 南 通 志 》 三 十 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 续 云 南 通 志 稿 》 一 百 九 十 四 卷 。 王 文 韶 等 修 。《 贵 州 通 志 》 四 十 六 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 吉 林 通 志 》 一 百 二 十 二 卷 。 长 顺 等 修 。《 顺 天 府 志 》 一 百 三 十 卷 。 李 鸿 章 修 。《 保 定 府 志 》 八 十 卷 。 李 振 祜 修 。《 承 德 府 志 》 六 十 卷 。 海 忠 修 。《 永 平 府 志 》 七 十 二 卷 。 游 智 开 修 。《 河 间 府 志 》 二 十 卷 。 周 嘉 露 修 。《 天 津 府 志 》 四 十 卷 。 李 梅 宾 修 。《 天 津 府 志 》 五 十 四 卷 。 李 鸿 章 修 。《 正 定 府 志 》 五 十 卷 。 郑 大 进 修 。《 顺 德 府 志 》 十 六 卷 。 徐 景 曾 修 。《 广 平 府 志 》 二 十 四 卷 。 吴 穀 修 。《 大 名 府 志 》 二 十 二 卷 。 李 煐 修 。《 大 名 府 志 》 六 卷 。 武 蔚 文 修 。《 宣 化 府 志 》 四 十 二 卷 。 王 畹 修 。《 江 宁 府 志 》 五 十 六 卷 。 吕 燕 昭 修 。《 江 宁 府 志 》 十 五 卷 。 苏 启 勋 修 。《 苏 州 府 志 》 八 十 卷 。 习 巂 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 六 十 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 五 十 卷 。 冯 桂 芬 撰 。《 松 江 府 志 》 八 十 四 卷 。 宋 如 林 修 。《 松 江 府 志 》 四 十 卷 。 博 润 修 。《 常 州 府 志 》 三 十 八 卷 。 于 琨 修 。《 淮 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 顾 栋 高 撰 。《 扬 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 万 寿 修 。《 扬 州 府 志 》 七 十 二 卷 。 张 世 浣 修 。《 扬 州 府 志 》 三 十 卷 。 晏 端 书 撰 。《 徐 州 府 志 》 三 十 卷 。 王 峻 修 。《 安 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 张 楷 修 。《 徽 州 府 志 》 八 卷 。 郑 交 泰 修 。《 宁 国 府 志 》 三 十 八 卷 。 鲁 铨 修 。《 池 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 张 士 范 修 。《 太 平 府 志 》 四 十 四 卷 。 朱 肇 基 修 。《 庐 州 府 志 》 五 十 四 卷 。 张 祥 云 修 。《 凤 阳 府 志 》 二 十 一 卷 。 冯 煦 修 。《 颍 州 府 志 》 十 卷 。 王 敛 福 修 。《 南 昌 府 志 》 七 十 六 卷 。 黄 良 栋 修 。《 饶 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 黄 家 遴 修 。《 广 信 府 志 》 二 十 六 卷 。 康 基 渊 修 。《 南 康 府 志 》 十 二 卷 。 廖 文 英 修 。《 九 江 府 志 》 二 十 二 卷 。 胡 宗 虞 修 。《 建 昌 府 志 》 三 十 四 卷 。 姚 文 光 修 。《 抚 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 张 四 教 修 。《 临 江 府 志 》 十 六 卷 。 施 润 章 撰 。《 瑞 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 黄 廷 金 修 。《 袁 州 府 志 》 十 五 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 吉 安 府 志 》 七 十 六 卷 。 卢 松 修 。《 赣 州 府 志 》 七 十 八 卷 。 李 本 仁 修 。《 南 安 府 志 》 二 十 卷 。 陈 奕 禧 撰 。《 南 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 黄 鸣 珂 修 。《 杭 州 府 志 》 四 十 卷 。 马 铎 修 。《 杭 州 府 志 》 一 百 十 卷 。 郑 枟 修 。《 嘉 兴 府 志 》 十 六 卷 。 吴 永 芳 修 。《 嘉 兴 府 志 》 八 十 卷 。 伊 汤 安 修 。《 嘉 兴 府 志 》 九 十 卷 。 许 瑶 光 修 。《 湖 录 》 一 百 五 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 湖 州 府 志 》 十 二 卷 。 程 量 修 。《 湖 州 府 志 》 四 十 八 卷 。 李 堂 修 。《 湖 州 府 志 》 九 十 六 卷 。 宗 源 瀚 撰 。《 宁 波 府 志 》 三 十 六 卷 。 曹 秉 仁 修 。《 绍 兴 府 志 》 六 十 卷 。 邹 尚 周 修 。《 绍 兴 府 志 》 八 十 卷 。 李 亨 特 修 。《 台 州 府 志 》 十 八 卷 。 冯 甦 修 。《 金 华 府 志 》 三 十 卷 。 张 荩 修 。《 衢 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 杨 廷 望 修 。《 严 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 吴 士 进 修 。《 温 州 府 志 》 三 十 卷 。 汪 爌 修 。《 处 州 府 志 》 二 十 卷 。 曹 抡 彬 修 。《 处 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 潘 绍 贻 修 。《 福 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 高 景 崧 修 。《 泉 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 章 倬 标 修 。《 建 宁 府 志 》 四 十 八 卷 。 张 琦 修 。《 延 平 府 志 》 四 十 六 卷 。 徐 震 耀 修 。《 汀 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 曾 曰 煐 修 。《 邵 武 府 志 》 三 十 卷 。 王 琛 修 。《 邵 武 府 志 》 二 十 四 卷 。 张 凤 孙 修 。《 漳 州 府 志 》 五 十 卷 。 沈 定 均 修 。《 福 宁 府 志 》 三 十 卷 。 李 绂 修 。《 台 湾 府 志 》 二 十 六 卷 。 六 十 七 修 。《 武 昌 府 志 》 十 二 卷 。 裴 天 锡 修 。《 汉 阳 府 志 》 五 十 卷 。 陶 士 偰 修 。《 安 陆 府 志 》 三 十 六 卷 。 张 尊 德 修 。《 襄 阳 府 志 》 四 十 卷 。 陈 谔 修 。《 郧 阳 府 志 》 十 卷 。 王 正 常 修 。《 郧 阳 府 志 》 三 十 八 卷 。 杨 廷 耀 修 。《 德 安 府 志 》 二 十 四 卷 。 傅 鹤 祥 修 。《 黄 州 府 志 》 二 十 卷 。 王 勍 修 。《 荆 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 施 廷 枢 修 。《 宜 昌 府 志 》 十 六 卷 。 聂 光 銮 修 。《 施 南 府 志 》 三 十 卷 。 松 林 修 。《 长 沙 府 志 》 五 十 卷 。 吕 肃 高 修 。《 岳 州 府 志 》 三 十 卷 。 黄 凝 道 修 。《 宝 庆 府 志 》 一 百 五 十 七 卷 。 黄 宅 中 修 。《 衡 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 饶 佺 修 。《 常 德 府 志 》 四 十 八 卷 。 应 光 烈 撰 。《 辰 州 府 志 》 十 一 卷 。 毕 本 烈 修 。《 沅 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 官 五 修 。《 永 州 府 志 》 十 八 卷 。 宗 绩 辰 撰 。《 永 顺 府 志 》 十 二 卷 。 张 天 如 修 。《 开 封 府 志 》 四 十 卷 。 管 竭 忠 修 。《 陈 州 府 志 》 三 十 卷 。 崔 应 楷 修 。《 归 德 府 志 》 三 十 六 卷 。 陈 锡 辂 修 。《 彰 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 汤 康 业 修 。《 卫 辉 府 志 》 五 十 五 卷 。 德 昌 修 。《 怀 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 杜 悰 修 。《 河 南 府 志 》 一 百 十 六 卷 。 施 诚 修 。《 南 阳 府 志 》 六 卷 。 孔 传 金 修 。《 汝 宁 府 志 》 三 十 卷 。 德 昌 修 。《 济 南 府 志 》 七 十 二 卷 。 王 赠 芳 修 。《 泰 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 成 城 修 。《 武 定 府 志 》 三 十 八 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兖 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 陈 顾 䦅 修 。《 沂 州 府 志 》 二 十 三 卷 。 李 希 贤 修 。《 曹 州 府 志 》 二 十 二 卷 。 周 尚 质 修 。《 东 昌 府 志 》 五 十 卷 。 白 嵩 修 。《 青 州 府 志 》 六 十 四 卷 。 毛 永 相 修 。《 登 州 府 志 》 六 十 九 卷 。 贾 瑚 修 。《 莱 州 府 志 》 十 六 卷 。 严 有 禧 修 。《 太 原 府 志 》 六 十 卷 。 沈 树 声 修 。《 平 阳 府 志 》 三 十 六 卷 。 章 廷 珪 修 。《 蒲 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 周 景 柱 修 。《 潞 安 府 志 》 四 十 卷 。 张 淑 渠 修 。《 汾 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 孙 和 相 修 , 戴 震 撰 。《 泽 州 府 志 》 五 十 二 卷 。 朱 樟 修 。《 大 同 府 志 》 三 十 二 卷 。 吴 辅 宏 修 。《 宁 武 府 志 》 十 二 卷 。 周 景 柱 修 。《 朔 平 府 志 》 十 二 卷 。 刘 士 铭 修 。《 西 安 府 志 》 八 十 卷 。 严 长 明 撰 。《 同 州 府 志 》 三 十 四 卷 。 李 思 继 修 。《 凤 翔 府 志 》 十 二 卷 。 达 灵 阿 修 。《 汉 中 府 志 》 三 十 二 卷 。 严 如 煜 撰 。《 兴 安 府 志 》 三 十 卷 。 叶 世 倬 修 。《 延 安 府 志 》 八 十 卷 。 张 蕙 修 。《 榆 林 府 志 》 五 十 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兰 州 府 志 》 四 卷 。 陈 如 稷 修 。《 西 宁 志 》 七 卷 。 苏 锐 修 。《 甘 州 府 志 》 十 六 卷 。 锺 赓 起 修 。《 保 宁 府 志 》 六 十 二 卷 。 史 观 修 。《 重 庆 府 志 》 九 卷 。 王 梦 庚 修 。《 夔 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 恩 成 修 。《 雅 州 府 志 》 二 十 卷 。 陈 钧 修 。《 广 州 府 志 》 六 十 卷 。 沈 廷 芳 修 。《 肇 庆 府 志 》 二 十 一 卷 。 何 梦 瑶 撰 。《 韶 州 府 志 》 十 六 卷 。 唐 宗 尧 修 。《 惠 州 府 志 》 二 十 卷 。 吕 应 奎 修 。《 惠 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 刘 溎 年 修 。《 潮 州 府 志 》 四 十 二 卷 , 《 廉 州 府 志 》 二 十 卷 。 周 硕 勋 修 。《 高 州 府 志 》 十 六 卷 。 黄 安 涛 撰 。《 雷 州 府 志 》 二 十 卷 。 雷 学 海 修 。《 琼 州 府 志 》 四 十 四 卷 。 张 岳 崧 撰 。《 平 乐 府 志 》 四 十 卷 。 清 桂 修 。《 浔 州 府 志 》 三 十 九 卷 。 魏 笃 修 。《 镇 安 府 志 》 八 卷 。 傅 聚 修 。《 云 南 府 志 》 三 十 卷 。 张 毓 修 。《 大 理 府 志 》 三 十 卷 。 黄 元 治 修 。《 临 安 府 志 》 二 十 卷 。 江 濬 源 修 。《 楚 雄 府 志 》 十 卷 。 张 嘉 颖 修 。《 澂 江 府 志 》 十 六 卷 。 柳 正 芳 修 。《 广 南 府 志 》 四 卷 。 何 愚 修 。《 顺 宁 府 志 》 十 卷 。 刘 靖 修 。《 曲 靖 府 志 》 八 卷 。 程 封 修 。《 丽 江 府 志 》 二 卷 。 万 咸 燕 修 。《 永 昌 府 志 》 二 十 六 卷 。 宣 世 涛 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 东 川 府 志 》 二 十 卷 。 方 桂 修 。《 思 州 府 志 》 八 卷 。 蒋 深 修 。《 镇 远 府 志 》 二 十 卷 。 蔡 宗 建 修 。《 铜 仁 府 志 》 十 一 卷 。 徐 訚 修 。《 黎 平 府 志 》 四 十 一 卷 。 刘 宇 昌 修 。《 遵 义 府 志 》 四 十 八 卷 。 郑 珍 、 莫 友 芝 同 撰 。《 遵 化 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 刘 靖 修 。《 易 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 张 登 高 修 。《 冀 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 范 清 旷 修 。《 赵 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 祝 万 祉 修 。《 深 州 直 隶 州 风 土 记 》 二 十 二 卷 。 吴 汝 纶 撰 。《 定 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 王 榕 吉 修 。《 口 北 三 厅 志 》 十 八 卷 。 黄 可 润 修 。《 川 沙 厅 志 》 十 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 海 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 通 州 直 隶 州 志 》 十 五 卷 。 王 宜 亨 修 。《 广 德 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 滁 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 敦 泰 修 。《 和 州 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 夏 炜 修 。《 六 安 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 泗 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 莫 之 幹 修 。《 莲 花 厅 志 》 十 卷 。 李 其 昌 修 。《 宁 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 刘 丙 修 。《 定 南 厅 志 》 八 卷 。 赖 勋 修 。《 定 海 直 隶 厅 志 》 三 十 卷 。 陈 重 威 、 黄 以 周 同 撰 。《 玉 环 厅 志 》 四 卷 。 张 坦 龙 修 。《 玉 环 厅 志 》 十 五 卷 。 吕 鸿 焘 修 。《 厦 门 厅 志 》 十 六 卷 。 周 凯 修 。《 永 春 直 隶 州 志 》 十 六 卷 , 《 龙 岩 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 郑 一 崧 修 。《 噶 吗 兰 厅 志 》 八 卷 。 董 正 官 修 。《 淡 水 厅 志 》 十 五 卷 。 陈 培 桂 修 。《 荆 门 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 黄 昌 辅 修 。《 鹤 峰 直 隶 厅 志 》 十 四 卷 。 吉 锺 颖 修 。《 澧 州 直 隶 州 志 》 二 十 八 卷 。 魏 式 曾 修 。《 桂 阳 直 隶 州 志 》 二 十 七 卷 。 陈 延 棨 修 。《 凤 皇 直 隶 厅 志 》 二 十 卷 。 黄 应 培 修 。《 永 绥 直 隶 厅 志 》 十 八 卷 。 周 玉 衡 修 。《 乾 州 直 隶 厅 志 》 十 六 卷 。 赵 文 在 修 。《 晃 州 直 隶 厅 志 》 四 十 四 卷 。 俞 光 振 修 。《 靖 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 汪 尚 文 修 。《 郴 州 直 隶 州 志 》 四 十 三 卷 。 朱 偓 修 。《 郑 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 张 钺 修 。《 许 州 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 段 汝 舟 修 。《 陕 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 龚 崧 林 修 。《 淅 川 直 隶 厅 志 》 九 卷 。 徐 光 第 修 。《 汝 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 钱 福 昌 修 。《 济 宁 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 周 永 年 、 盛 百 二 同 撰 。《 临 清 直 隶 州 志 》 十 一 卷 。 朱 度 修 。《 胶 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 於 智 修 。《 平 定 直 隶 州 志 》 十 卷 。 金 明 源 修 。《 忻 州 直 隶 州 志 》 四 十 二 卷 。 方 戊 昌 修 。《 代 州 直 隶 州 志 》 六 卷 。 吴 重 光 修 。《 保 德 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 秉 韬 修 。《 霍 州 直 隶 州 志 》 二 十 五 卷 。 崔 允 临 修 。《 解 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 言 如 泗 修 。《 绛 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 张 成 德 修 。《 沁 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 雷 畅 修 。《 商 州 直 隶 州 志 》 十 四 卷 。 王 如 玖 修 。《 潼 关 厅 志 》 九 卷 。 杨 端 本 修 。《 定 远 厅 志 》 二 十 六 卷 。 余 修 凤 修 。《 留 坝 厅 志 》 十 卷 。 贺 仲 瑊 修 。《 汉 阴 厅 志 》 十 卷 。 钱 鹤 年 修 。《 鄜 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 吴 鸣 捷 修 。《 泾 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 张 延 福 修 。《 阶 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 林 忠 修 。《 秦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 任 其 昌 修 。《 肃 州 直 隶 州 志 》 不 分 卷 。 黄 文 炜 修 。《 循 化 厅 志 》 八 卷 。 龚 景 瀚 撰 。《 资 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 刘 蜅 修 。《 绵 州 直 隶 州 志 》 五 十 四 卷 。 范 绍 泗 修 。《 茂 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 杨 迦 怿 修 。《 马 边 厅 志 》 六 卷 。 周 斯 才 修 。《 叙 永 直 隶 厅 志 》 四 十 六 卷 。 周 伟 业 修 。《 江 北 厅 志 》 八 卷 。 宋 煊 修 。《 酉 阳 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 冯 世 瀛 修 。《 忠 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 吕 鋧 麟 撰 。《 石 砫 直 隶 厅 志 》 十 二 卷 。 王 槐 龄 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 十 九 卷 。 徐 长 发 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 四 十 六 卷 。 吴 巩 修 。《 连 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 单 兴 诗 修 。《 连 山 直 隶 厅 志 》 一 卷 。 姚 柬 之 修 。《 南 雄 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 黄 其 勤 修 。《 嘉 应 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 之 正 修 。《 钦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 朱 椿 年 修 。《 阳 江 直 隶 州 志 》 八 卷 。 胡 璟 修 。《 崖 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 宋 锦 修 。《 景 东 直 隶 厅 志 》 二 十 八 卷 。 罗 含 章 修 。《 广 西 府 志 》 二 十 六 卷 。 周 埰 修 。《 元 江 直 隶 州 志 》 四 卷 。 广 裕 修 。《 蒙 化 直 隶 厅 志 》 六 卷 。 徐 时 行 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 镇 边 抚 彝 直 隶 厅 志 》 八 卷 。 谢 体 仁 修 。《 永 清 县 志 》 二 十 四 卷 。 章 学 诚 撰 。《 迁 安 府 志 》 二 十 卷 , 《 抚 宁 县 志 》 十 二 卷 。 史 梦 兰 撰 。《 灵 寿 县 志 》 十 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 上 元 江 宁 县 志 》 三 十 卷 。 莫 友 芝 、 甘 绍 盘 同 撰 。《 高 淳 县 志 》 二 十 八 卷 。 张 裕 钊 撰 。《 吴 江 县 志 》 四 十 六 卷 。 郭 琇 撰 。《 黎 里 志 》 十 六 卷 。 徐 达 源 撰 。《 崇 明 县 志 》 十 八 卷 。 李 联 琇 撰 。《 华 亭 县 志 》 二 十 四 卷 。 姚 光 发 、 张 文 虎 撰 。《 娄 县 志 》 三 十 卷 。 陆 锡 熊 撰 。《 上 海 县 志 》 二 十 卷 。 李 林 松 撰 。《 南 汇 县 志 》 二 十 二 卷 。 张 文 虎 撰 。《 青 浦 县 志 》 四 十 卷 。 王 昶 撰 。《 武 进 阳 湖 县 志 》 三 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 无 锡 金 匮 县 志 》 四 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 宜 兴 荆 溪 县 志 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 荆 溪 县 志 》 四 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 丹 徒 县 志 》 六 十 卷 。 吕 耀 斗 撰 。《 宝 应 图 经 》 六 卷 。 刘 宝 楠 撰 。《 邳 州 志 》 二 十 卷 , 《 清 河 县 志 》 二 十 四 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 山 阳 县 志 》 二 十 一 卷 。 何 绍 基 、 丁 晏 同 撰 。《 合 肥 县 志 》 三 十 六 卷 。 左 辅 撰 。《 凤 台 县 志 》 十 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 弋 阳 县 志 》 十 四 卷 , 《 宜 春 县 志 》 十 五 卷 , 《 分 宜 县 志 》 十 五 卷 , 《 万 载 县 志 》 十 八 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 海 昌 备 志 》 十 六 卷 。 钱 泰 吉 撰 。《 海 盐 县 续 图 经 》 七 卷 。 王 为 珪 撰 。《 南 浔 镇 志 》 四 十 一 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 黄 岩 县 志 》 四 十 卷 。 王 咏 霓 撰 。《 罗 源 县 志 》 三 十 卷 。 林 春 溥 撰 。《 台 湾 县 志 》 十 七 卷 。 王 礼 撰 。《 黄 冈 县 志 》 二 十 四 卷 。 刘 恭 冕 撰 。《 麻 城 县 志 》 五 十 六 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 东 湖 县 志 》 三 十 卷 。 王 柏 心 撰 。《 湘 阴 县 志 》 三 十 六 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 武 陵 县 志 》 三 十 一 卷 。 杨 丕 复 、 杨 彝 珍 同 撰 。《 龙 阳 县 志 》 三 十 一 卷 。 黄 教 镕 撰 。《 杞 纪 》 二 十 二 卷 。 张 桢 撰 。《 孟 县 志 》 十 卷 。 冯 敏 昌 撰 。《 偃 师 县 志 》 三 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 登 封 县 志 》 二 十 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 新 城 县 志 》 十 四 卷 。 王 士 禛 撰 。《 曲 阜 县 志 》 二 十 六 卷 。 孔 毓 琚 撰 。《 聊 城 县 志 》 四 卷 。 傅 以 渐 撰 。《 灵 石 县 志 》 十 二 卷 。 王 志 瀜 撰 。《 澄 城 县 志 》 二 十 一 卷 。 洪 亮 吉 、 孙 星 衍 同 撰 。《 武 威 县 志 》 一 卷 , 《 镇 番 县 志 》 一 卷 , 《 永 昌 县 志 》 一 卷 , 《 古 浪 县 志 》 一 卷 , 《 平 番 县 志 》 一 卷 。 张 弨 美 撰 。《 什 邡 县 志 》 五 十 四 卷 。 纪 大 奎 撰 。《 罗 江 县 志 》 十 卷 。 李 调 元 撰 。《 遂 宁 县 志 》 六 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 新 会 县 志 》 十 四 卷 。 黄 培 芳 、 曾 钊 同 撰 。《 师 宗 州 志 》 二 卷 。 夏 治 元 撰 。《 弥 勒 州 志 》 二 十 七 卷 。 王 纬 撰 。《 禄 劝 州 志 》 二 卷 。 李 廷 宰 撰 。《 永 宁 州 志 》 十 二 卷 。 沈 毓 兰 撰 。以 上 地 理 类 都 会 郡 县 之 属《 盘 山 志 》 二 十 一 卷 。 乾 隆 十 九 年 , 蒋 溥 等 奉 敕 撰 。《 清 凉 山 新 志 》 十 卷 。 康 熙 间 敕 撰 。《 万 山 纲 目 》 二 十 一 卷 。 李 诚 撰 。《 长 白 山 录 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 万 岁 山 考 证 》 一 卷 , 《 昌 平 山 水 记 》 二 卷 , 《 岱 岳 记 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 泰 山 志 》 二 十 卷 。 金 棨 撰 。《 泰 山 道 里 记 》 一 卷 。 聂 鈫 撰 。《 岱 览 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 泰 山 述 记 》 十 卷 。 宋 思 仁 撰 。《 说 嵩 》 三 十 二 卷 , 《 嵩 岳 庙 史 》 十 卷 。 景 日 䦆 撰 。《 南 岳 志 》 八 卷 。 高 自 位 撰 。《 岳 麓 志 》 八 卷 。 赵 宁 撰 。《 华 岳 志 》 八 卷 。 李 榕 撰 。《 恒 岳 志 》 三 卷 。 张 崇 德 撰 。《 恒 山 志 》 五 卷 。 桂 敬 顺 撰 。《 摄 山 志 》 八 卷 。 陈 毅 撰 。《 宝 华 山 志 》 十 五 卷 。 刘 名 芳 撰 。《 䦷 山 志 》 八 卷 。 顾 云 撰 。《 茅 山 志 》 十 四 卷 。 笪 重 光 撰 。《 北 固 山 志 》 二 卷 。 释 了 璞 撰 。《 金 山 志 略 》 四 卷 。 释 行 海 撰 。《 焦 山 志 》 二 十 六 卷 。 吴 云 撰 。《 虎 丘 山 志 》 二 十 四 卷 。 顾 诒 禄 撰 。《 慧 山 记 续 编 》 四 卷 。 邵 涵 初 撰 。《 黄 山 志 》 七 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 九 华 纪 胜 》 二 十 三 卷 , 《 齐 山 岩 洞 志 》 二 十 六 卷 。 陈 蔚 撰 。《 庐 山 小 志 》 二 十 四 卷 。 蔡 瀛 撰 。《 青 源 山 志 略 》 十 三 卷 。 施 润 章 撰 。《 四 明 山 志 》 九 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 普 陀 山 志 》 十 五 卷 。 朱 谨 、 陈 璿 同 撰 。《 西 天 目 祖 山 志 》 八 卷 。 释 广 宾 撰 。《 天 台 山 全 志 》 十 六 卷 。 张 联 元 撰 。《 广 雁 荡 山 志 》 三 十 卷 。 曾 唯 撰 。《 天 竺 山 志 》 十 二 卷 。 管 廷 芳 撰 。《 武 夷 山 新 志 》 二 十 四 卷 。 董 天 工 撰 。《 麻 姑 山 丹 霞 洞 天 志 》 十 七 卷 。 罗 森 撰 。《 鼓 山 志 》 十 二 卷 。 僧 元 贤 撰 。《 大 别 山 志 》 十 卷 , 《 黄 鹄 山 志 》 十 二 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 莲 峰 志 》 五 卷 。 王 夫 之 撰 。《 洛 阳 龙 门 志 》 一 卷 。 路 朝 霖 撰 。《 太 岳 太 和 山 纪 略 》 八 卷 。 王 概 撰 。《 峨 眉 山 志 》 十 八 卷 。 蒋 超 撰 。《 罗 浮 山 志 会 编 》 二 十 二 卷 。 宋 广 业 撰 。《 西 樵 志 》 六 卷 。 马 符 箓 撰 。《 桂 郁 岩 洞 志 》 一 卷 。 贾 敦 临 撰 。《 鸡 足 山 志 》 十 卷 。 范 承 勋 撰 。《 水 经 注 集 释 订 譌 》 四 十 卷 。 沈 炳 巽 撰 。《 水 经 注 释 》 四 十 卷 , 《 刊 误 》 十 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 赵 一 清 撰 。《 水 经 注 校 》 三 十 卷 , 《 水 地 记 》 一 卷 。 戴 震 撰 。《 水 经 注 校 正 》 四 十 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 全 祖 望 撰 。《 水 经 注 释 地 》 四 十 卷 , 《 水 道 直 指 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 张 匡 学 撰 。《 水 经 释 地 》 八 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 水 经 注 疏 证 》 四 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 水 经 注 图 说 残 稿 》 四 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 水 经 注 西 南 诸 水 考 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 水 经 注 洛 泾 二 水 补 》 一 卷 。 谢 锺 英 撰 。《 水 经 注 图 》 二 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 合 校 水 经 注 》 四 十 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 先 谦 撰 。《 河 源 纪 略 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 七 年 , 纪 昀 、 陆 锡 熊 等 奉 敕 撰 。《 今 水 经 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 水 道 提 纲 》 二 十 八 卷 。 齐 召 南 撰 。《 江 源 记 》 一 卷 。 查 拉 吴 麟 撰 。《 导 江 三 议 》 一 卷 。 王 柏 心 撰 。《 长 江 图 说 》 十 二 卷 。 黄 翼 升 撰 。《 淮 流 一 勺 》 二 卷 。 范 以 煦 撰 。《 昆 仑 河 源 考 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 黄 河 全 图 》 五 卷 。 吴 大 澂 、 倪 文 蔚 同 撰 。《 中 国 黄 河 经 纬 度 图 》 一 卷 。 梅 启 照 撰 。《 历 代 黄 河 变 迁 图 考 》 四 卷 。 刘 鹗 撰 。《 东 西 二 汉 水 辨 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 汉 水 发 源 考 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 直 隶 河 渠 志 》 一 卷 。 陈 仪 撰 。《 二 渠 九 河 图 考 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 永 定 河 志 》 三 十 二 卷 。 李 逢 亨 撰 。《 西 域 水 道 记 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 关 中 水 道 记 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 蜀 水 考 》 四 卷 。 陈 登 龙 撰 。《 汴 水 说 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 漳 水 图 经 》 一 卷 。 姚 柬 之 撰 。《 山 东 全 河 备 考 》 四 卷 。 叶 方 恒 撰 。《 山 东 运 河 备 览 》 十 二 卷 。 陆  翟 撰 。《 扬 州 水 道 记 》 四 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 太 湖 备 考 》 十 六 卷 。 金 友 理 撰 。《 新 刘 河 志 》 一 卷 , 《 娄 江 志 》 一 卷 。 顾 士 梿 撰 。《 章 水 经 流 考 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 浙 江 图 考 》 三 卷 。 阮 元 撰 。《 洞 庭 湖 志 》 十 四 卷 。 万 年 淳 撰 。《 两 河 清 汇 》 八 卷 。 薛 凤 祚 撰 。《 河 纪 》 二 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 居 济 一 得 》 八 卷 。 张 伯 行 撰 。《 治 河 奏 绩 书 》 四 卷 。 靳 辅 撰 。《 畿 辅 水 利 辑 览 》 一 卷 , 《 水 利 营 田 图 说 》 一 卷 , 《 畿 辅 河 道 管 见 》 一 卷 , 《 水 利 私 议 》 一 卷 。 吴 邦 庆 撰 。《 河 防 刍 议 》 六 卷 。 崔 维 雅 撰 。《 畿 辅 水 利 四 案 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 潘 锡 恩 撰 。《 畿 辅 安 澜 志 》 十 卷 。 王 履 泰 撰 。《 畿 辅 水 利 议 》 一 卷 。 林 则 徐 撰 。《 北 河 续 记 》 八 卷 。 阎 廷 谟 撰 。《 行 水 金 鉴 》 一 百 七 十 五 卷 。 傅 泽 洪 撰 。《 续 行 水 金 鉴 》 一 百 五 十 六 卷 。 黎 世 垿 撰 。《 五 省 沟 洫 图 说 》 一 卷 。 沈 梦 兰 撰 。《 西 北 水 利 议 》 一 卷 。 许 承 宣 撰 。《 东 南 水 利 》 八 卷 。 沈 恺 曾 撰 。《 明 江 南 治 水 记 》 一 卷 。 陈 士 矿 撰 。《 三 吴 水 利 条 议 》 一 卷 。 钱 中 谐 撰 。《 江 苏 水 利 图 说 》 二 十 一 卷 。 陶 澍 撰 。《 江 苏 水 利 全 案 正 编 》 四 十 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 李 庆 云 撰 。《 浙 西 水 利 备 考 》 八 卷 。 王 凤 生 撰 。《 西 湖 水 利 考 》 一 卷 。 吴 农 祥 撰 。《 萧 山 水 利 书 》 七 卷 。 来 鸿 雯 、 张 文 瑞 、 张 学 懋 同 撰 。《 湘 湖 水 利 志 》 三 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 海 塘 新 志 》 六 卷 , 《 两 浙 海 塘 通 志 》 二 十 卷 。 方 观 承 撰 。《 海 塘 揽 要 》 十 二 卷 。 杨 鑅 撰 。《 捍 海 塘 志 》 一 卷 。 钱 文 瀚 撰 。《 海 塘 录 》 二 十 六 卷 。 翟 均 廉 撰 。《 海 道 图 说 》 十 五 卷 。 金 约 撰 。《 元 沙 克 什 河 防 通 议 》 二 卷 , 《 王 喜 治 河 图 略 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。以 上 地 理 类 山 川 河 渠 之 属《 西 域 图 志 》 五 十 二 卷 。 乾 隆 二 十 一 年 , 刘 统 勋 等 奉 敕 撰 。《 藩 部 要 略 》 十 八 卷 , 《 西 陲 要 略 》 四 卷 , 《 西 域 释 地 》 一 卷 , 《 西 域 行 程 记 》 一 卷 , 《 万 里 行 程 记 》 四 卷 。 祁 韵 士 撰 。《 蒙 古 游 牧 记 》 十 六 卷 。 张 穆 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 西 陲 总 统 事 略 》 十 二 卷 。 松 筠 撰 。《 西 域 闻 见 录 》 八 卷 。 七 十 一 撰 。《 卫 藏 图 志 》 五 十 卷 。 盛 绳 祖 撰 。《 西 藏 通 考 》 八 卷 。 黄 沛 翘 撰 。《 康 輶 纪 行 》 十 六 卷 。 姚 莹 撰 。《 金 川 琐 记 》 六 卷 。 李 心 衡 撰 。《 西 游 记 金 山 以 东 释 》 一 卷 。 沈 尧 撰 。《 朔 方 备 乘 》 八 十 五 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 三 州 辑 略 》 九 卷 。 和 宁 撰 。《 蛮 司 合 志 》 十 五 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 楚 南 苗 志 》 六 卷 。 段 汝 霖 撰 。《 苗 防 备 览 》 二 十 二 卷 , 《 三 省 边 防 备 览 》 十 六 卷 。 严 如 煜 撰 。《 苗 蛮 合 志 》 二 卷 。 曹 树 翘 撰 。《 楚 峒 志 略 》 一 卷 。 吴 省 兰 撰 。《 云 缅 山 川 志 》 一 卷 。 李 荣 升 撰 。《 台 湾 纪 略 》 一 卷 。 林 谦 光 撰 。《 澎 湖 纪 略 》 十 二 卷 。 胡 建 伟 撰 。《 澳 门 记 略 》 二 卷 。 印 光 任 、 张 汝 霖 同 撰 。《 海 防 述 略 》 一 卷 。 杜 臻 撰 。《 海 防 备 览 》 十 卷 。 薛 传 源 撰 。《 防 海 辑 要 》 十 八 卷 , 《 图 》 一 卷 。 俞 昌 会 撰 。《 洋 防 辑 要 》 二 十 四 卷 。 严 如 煜 撰 。以 上 地 理 类 边 防 之 属《 西 湖 志 纂 》 十 二 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 梁 诗 正 奉 敕 撰 。《 历 代 帝 王 宅 京 记 》 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 陵 寝 备 考 》 五 十 卷 , 《 宗 庙 附 考 》 八 卷 。 朱 孔 阳 撰 。《 帝 陵 图 说 》 四 卷 。 梁 份 撰 。《 唐 两 京 城 坊 考 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 宋 东 京 考 》 二 十 卷 。 周 城 撰 。《 圆 明 园 记 》 一 卷 。 黄 凯 钧 撰 。《 南 宋 古 迹 考 》 二 卷 。 周 春 撰 。《 北 平 古 今 记 》 十 卷 , 《 建 康 古 今 记 》 十 卷 , 《 营 平 二 州 地 名 记 》 一 卷 , 《 山 东 考 古 录 》 一 卷 , 《 谲 觚 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 关 中 胜 迹 图 志 》 三 十 二 卷 。 毕 沅 撰 。《 江 城 名 迹 》 二 卷 。 陈 宏 绪 撰 。《 潞 城 考 古 录 》 二 卷 。 刘 锡 信 撰 。《 两 浙 防 护 录 》 不 分 卷 。 阮 元 撰 。《 西 湖 志 》 四 十 六 卷 。 傅 玉 露 撰 。《 先 圣 庙 林 记 》 一 卷 。 屈 大 均 撰 。《 阙 里 广 志 》 二 十 卷 。 宋 际 、 李 庆 长 同 撰 。《 阙 里 述 闻 》 十 四 卷 。 郑 晓 如 撰 。《 仓 圣 庙 志 》 一 卷 。 祝 炳 森 撰 。《 梅 里 志 》 四 卷 。 吴 存 礼 撰 。《 伍 公 庙 志 》 六 卷 。 金 志 章 撰 。《 卧 龙 冈 志 》 二 卷 。 罗 景 星 撰 。《 鹦 鹉 洲 志 》 四 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 兰 亭 志 》 一 卷 。 王 复 礼 撰 。《 南 岳 二 贤 祠 志 》 八 卷 。 尹 继 隆 撰 。《 濂 溪 志 》 七 卷 。 周 诰 撰 。《 岳 庙 志 略 》 十 卷 。 冯 培 撰 。《 于 忠 肃 公 祠 墓 录 》 十 二 卷 。 丁 丙 撰 。《 平 山 堂 小 志 》 十 二 卷 。 程 梦 星 撰 。《 沧 浪 小 志 》 二 卷 。 宋 荦 撰 。《 竹 垞 小 志 》 五 卷 。 阮 元 撰 。《 白 鹿 书 院 志 》 十 九 卷 。 毛 德 琦 撰 。《 鹅 湖 讲 舍 汇 编 》 十 二 卷 。 郑 之 侨 撰 。《 明 道 书 院 纪 绩 》 四 卷 。 章 秉 法 撰 。《 东 林 书 院 志 》 二 十 二 卷 。 高 { 山 桂 } 、 高 嶐 、 高 廷 珍 、 高 陛 、 许 献 同 撰 。《 毓 文 书 院 志 》 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 学 海 堂 志 》 一 卷 。 林 伯 桐 撰 。《 文 澜 阁 志 》 二 卷 。 孙 树 礼 等 撰 。以 上 地 理 类 古 迹 之 属《 宸 垣 识 略 》 十 六 卷 。 吴 长 元 撰 。《 天 府 广 记 》 四 十 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 金 鳌 退 食 笔 记 》 二 卷 , 《 松 亭 行 纪 》 二 卷 , 《 塞 北 小 钞 》 一 卷 , 《 东 巡 扈 从 日 录 》 一 卷 , 《 西 巡 扈 从 日 录 》 二 卷 。 高 士 奇 撰 。《 都 门 纪 略 》 四 卷 。 杨 静 亭 撰 。《 盛 京 疆 域 考 》 六 卷 。 杨 同 桂 、 孙 宗 瀚 同 撰 。《 辽 载 前 集 》 二 卷 。 林 本 裕 撰 。《 吉 林 外 纪 》 十 卷 。 萨 英 额 撰 。《 黑 龙 江 外 纪 》 四 卷 。 西 清 撰 。《 龙。

卷 一 百 四 十 六 志 一 百 二 十 一。

吴 玉 搢 撰 。《 说 文 系 传 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 汪 宪 撰 。《 说 文 答 问 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 六 书 通 》 十 卷 。 闵 齐 汲 撰 。《 说 文 偏 旁 考 》 二 卷 。 吴 照 撰 。《 说 文 旧 音 》 一 卷 , 《 音 同 字 异 辨 》 一 卷 。 毕 沅 撰 。《 六 书 转 注 古 义 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 说 文 解 字 段 氏 注 》 三 十 卷 , 《 六 书 音 韵 表 》 五 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 订 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 惠 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 惠 栋 撰 。《 说 文 解 字 通 正 》 十 四 卷 。 潘 奕 俊 撰 。《 王 氏 读 说 文 记 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 勘 记 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 说 文 补 考 》 一 卷 , 《 汉 学 谐 声 》 二 十 四 卷 , 《 古 音 论 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 戚 学 标 撰 。《 说 文 古 籀 疏 证 》 六 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 说 文 古 语 考 》 二 卷 。 程 际 盛 撰 。《 六 书 转 注 录 》 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 说 文 解 字 义 证 》 五 十 卷 , 《 说 文 段 注 钞 案 》 一 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 说 文 段 注 订 补 》 十 四 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 说 文 徐 氏 新 附 考 证 》 一 卷 , 《 说 文 统 释 序 注 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 说 文 解 字 斠 诠 》 十 四 卷 。 钱 坫 撰 。《 说 文 述 谊 》 二 卷 。 毛 际 盛 撰 。《 说 文 字 原 集 注 》 十 六 卷 , 《 表 》 一 卷 , 《 说 》 一 卷 。 蒋 和 撰 。《 席 氏 读 说 文 记 》 十 五 卷 。 席 世 昌 撰 。《 说 文 管 见 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 六 书 说 》 一 卷 。 江 声 撰 。《 说 文 校 义 》 三 十 卷 。 姚 文 田 、 严 可 均 同 撰 。《 说 文 声 系 》 十 四 卷 , 《 说 文 解 字 考 异 》 十 四 卷 , 《 偏 旁 举 略 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 说 文 翼 》 十 六 卷 , 《 说 文 声 类 》 二 卷 , 《 说 文 订 订 》 一 卷 。 严 可 均 撰 。《 说 文 五 翼 》 八 卷 。 王 煦 撰 。《 说 文 辨 字 正 俗 》 八 卷 。 李 富 孙 撰 。《 说 文 解 字 群 经 正 字 》 二 十 八 卷 。 邵 英 撰 。《 说 文 通 训 定 声 》 十 八 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 柬 韵 》 一 卷 , 《 说 雅 》 一 卷 , 《 小 学 识 馀 》 四 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 说 文 经 字 考 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 说 文 检 字 》 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 毛 谟 撰 。《 说 文 双 声 叠 韵 谱 》 一 卷 。 邓 廷 桢 撰 。《 形 声 类 编 》 五 卷 。 丁 履 恒 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 徐 松 撰 。《 读 说 文 证 疑 》 一 卷 。 陈 诗 庭 撰 。《 小 学 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 说 文 古 字 考 》 十 四 卷 。 沈 涛 撰 。《 说 文 说 》 一 卷 。 孙 济 世 撰 。《 说 文 系 传 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 释 例 》 二 十 卷 , 《 说 文 补 正 》 二 十 卷 , 《 说 文 解 字 句 读 》 三 十 卷 , 《 句 读 补 正 》 三 十 卷 , 《 说 文 韵 谱 校 》 五 卷 , 《 新 附 考 校 正 》 一 卷 , 《 正 字 略 》 一 卷 , 《 文 字 蒙 求 》 四 卷 。 王 筠 撰 。《 说 文 谐 声 谱 》 九 卷 。 张 成 孙 撰 。《 说 文 段 注 订 》 八 卷 , 《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 续 考 》 一 卷 , 《 说 文 解 字 校 录 》 三 十 卷 , 《 说 文 玉 篇 校 录 》 一 卷 。 钮 树 玉 撰 。《 说 文 释 例 》 二 卷 , 《 说 文 音 韵 表 》 十 八 卷 。 江 沅 撰 。《 说 文 段 注 匡 谬 》 八 卷 。 徐 承 庆 撰 。《 说 文 辨 疑 》 一 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 说 文 段 注 札 记 》 一 卷 。 龚 自 珍 撰 。《 许 氏 说 音 》 四 卷 。 许 桂 林 撰 。《 说 文 引 经 考 异 》 十 六 卷 。 柳 荣 宗 撰 。《 说 文 疑 疑 》 二 卷 。 《 附 录 》 一 卷 。 孔 广 居 撰 。《 说 文 拈 字 》 七 卷 , 《 补 遗 》 二 卷 。 王 玉 树 撰 。《 说 文 校 定 本 》 二 卷 。 朱 士 端 撰 。《 说 文 答 问 疏 证 》 六 卷 。 薛 传 均 撰 。《 说 文 新 附 考 》 六 卷 , 《 说 文 逸 字 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 郑 珍 撰 。《 说 文 声 读 考 》 七 卷 , 《 说 文 声 订 》 二 卷 , 《 说 文 建 首 字 读 》 一 卷 。 苗 夔 撰 。《 六 书 转 注 说 》 二 卷 。 夏 炘 撰 。《 说 文 谐 声 孳 生 述 》 一 卷 。 陈 立 撰 。《 说 文 引 经 考 证 》 八 卷 , 《 说 文 举 例 》 一 卷 。 陈 瑑 撰 。《 读 说 文 记 》 一 卷 。 许 梿 撰 。《 唐 写 本 说 文 木 部 笺 异 》 一 卷 。 莫 友 芝 撰 。《 谐 声 补 逸 》 十 四 卷 , 附 《 札 记 》 一 卷 。 宋 保 撰 。《 六 书 系 韵 》 二 十 四 卷 , 《 检 字 》 二 卷 。 李 贞 撰 。《 说 文 双 声 》 二 卷 , 《 说 文 叠 韵 》 二 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 儿 笘 录 》 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 印 林 遗 著 》 一 卷 。 许 瀚 撰 。《 说 文 段 注 撰 要 》 九 卷 。 马 寿 龄 撰 。《 说 文 外 编 》 十 六 卷 , 《 说 文 引 经 例 辨 》 三 卷 。 雷 浚 撰 。《 说 文 揭 原 》 二 卷 , 《 说 文 发 疑 》 六 卷 , 《 汲 古 阁 说 文 解 字 校 记 》 一 卷 。 张 行 孚 撰 。《 说 文 解 字 索 隐 》 一 卷 , 《 补 例 》 一 卷 。 张 度 撰 。《 说 文 系 传 校 勘 记 》 三 卷 。 承 培 元 、 夏 灏 、 吴 永 康 撰 。《 说 文 引 经 证 例 》 二 十 四 卷 。 承 培 元 撰 。《 说 文 古 籀 补 》 十 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 字 说 》 一 卷 。 吴 大 澂 撰 。《 说 文 本 经 答 问 》 二 卷 , 《 说 文 浅 说 》 一 卷 。 郑 知 同 撰 。《 说 文 重 文 本 部 考 》 一 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 古 籀 拾 遗 》 三 卷 , 附 《 宋 政 和 礼 器 文 字 考 》 一 卷 , 《 名 原 》 二 卷 。 孙 诒 让 撰 。《 说 文 引 群 说 故 》 二 十 七 卷 。 郑 文 焯 撰 。《 说 文 解 字 引 汉 律 令 考 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 王 仁 俊 撰 。《 洨 民 遗 文 》 一 卷 。 孙 传 凤 撰 。《 小 学 考 》 五 十 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 九 经 字 样 疑 》 一 卷 , 《 五 经 文 字 疑 》 一 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 汗 简 笺 正 》 七 卷 。 郑 珍 撰 。《 隶 释 刊 误 》 一 卷 。 黄 丕 烈 撰 。《 复 古 编 校 正 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 葛 鸣 阳 撰 。《 古 音 骈 字 续 编 》 五 卷 。 庄 履 丰 、 庄 鼎 铉 同 撰 。《 缪 篆 分 韵 》 五 卷 , 《 补 》 一 卷 。 桂 馥 撰 。《 篆 隶 考 异 》 二 卷 。 周 靖 撰 。《 隶 辨 》 八 卷 。 顾 蔼 吉 撰 。《 隶 法 汇 纂 》 十 卷 。 项 怀 述 撰 。《 汉 隶 拾 遗 》 一 卷 。 王 念 孙 撰 。《 汉 隶 异 同 》 六 卷 。 甘 扬 声 撰 。《 隶 通 》 二 卷 。 钱 庆 曾 撰 。《 隶 篇 》 十 五 卷 , 《 续 》 十 五 卷 , 《 补 》 十 五 卷 。 翟 云 升 撰 。《 金 石 文 字 辨 异 》 十 二 卷 。 邢 澍 撰 。《 钟 鼎 字 源 》 五 卷 。 汪 立 名 撰 。《 积 古 斋 钟 鼎 彝 器 款 识 》 十 卷 。 阮 元 撰 。《 筠 清 馆 金 文 》 五 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 从 古 堂 款 识 学 》 十 六 卷 。 徐 同 柏 撰 。《 攟 古 录 金 文 》 九 卷 。 吴 式 芬 撰 。《 两 罍 轩 彝 器 图 释 》 十 二 卷 。 吴 云 撰 。《 攀 古 楼 彝 器 款 识 》 二 卷 。 潘 祖 荫 撰 。《 石 鼓 然 疑 》 一 卷 。 庄 述 祖 撰 。《 石 鼓 文 考 释 》 一 卷 。 任 兆 麟 撰 。《 石 鼓 文 读 七 种 》 一 卷 。 吴 东 发 撰 。《 石 鼓 文 定 本 》 十 卷 。 沈 梧 撰 。《 续 字 汇 补 》 十 二 卷 。 吴 志 伊 撰 。《 字 贯 提 要 》 四 十 卷 。 王 锡 侯 撰 。《 字 学 辨 正 集 成 》 四 卷 。 姚 心 舜 撰 。《 仓 颉 篇 》 三 卷 , 《 续 》 一 卷 , 《 补 》 二 卷 。 孙 星 衍 原 辑 , 任 大 椿 续 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。《 小 学 钩 沈 》 十 八 卷 。 任 大 椿 辑 。《 字 林 考 逸 》 八 卷 , 《 补 》 一 卷 。 任 大 椿 原 辑 , 陶 方 琦 补 辑 。周 《 太 史 籀 篇 》 一 卷 。 秦 李 斯 等 《 仓 颉 篇 》 一 卷 。汉 司 马 相 如 《 凡 将 篇 》 一 卷 。汉 扬 雄 《 训 纂 篇 》 一 卷 。汉 杜 林 《 仓 颉 训 诂 》 一 卷 。汉 服 虔 《 通 俗 文 》 一 卷 。汉 卫 宏 《 古 文 官 书 》 一 卷 。汉 蔡 邕 《 劝 学 篇 》 一 卷 。汉 郭 显 卿 《 杂 字 指 》 一 卷 。魏 张 揖 《 埤 苍 》 一 卷 、 《 古 今 字 诂 》 一 卷 、 《 杂 字 》 一 卷 。魏 周 成 《 杂 字 解 诂 》 一 卷 。吴 朱 育 《 异 字 》 一 卷 。吴 项 峻 始 《 学 篇 》 一 卷 。晋 索 靖 《 草 书 状 》 一 卷 。晋 卫 恒 《 四 体 书 势 》 一 卷 。晋 葛 洪 《 要 用 字 苑 》 一 卷 。晋 束 晰 《 发 蒙 记 》 一 卷 。晋 顾 恺 之 《 启 蒙 记 》 一 卷 。晋 李 彤 《 字 指 》 一 卷 。附 《 单 行 字 》 一 卷 。宋 何 承 天 《 纂 文 》 一 卷 。宋 颜 延 之 《 庭 诰 》 一 卷 、 《 纂 要 》 一 卷 、 《 诂 幼 》 一 卷 。梁 元 帝 《 纂 要 》 一 卷 。梁 阮 孝 绪 《 文 字 集 略 》 一 卷 。梁 庾 俨 默 《 演 说 文 》 一 卷 。梁 樊 恭 《 广 苍 》 一 卷 。后 魏 杨 承 庆 《 字 统 》 一 卷 。后 魏 江 式 《 古 今 文 字 表 》 一 卷 。隋 曹 宪 《 文 字 指 归 》 一 卷 。隋 诸 葛 颖 《 桂 苑 珠 丛 》 一 卷 。不 著 时 代 、 撰 人 《 分 毫 字 样 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。后 魏 宋 世 良 《 字 略 》 一 卷 。不 著 时 代 陆 善 经 《 新 字 林 》 一 卷 。《 字 书 》 一 卷 。唐 开 元 《 文 字 音 义 》 一 卷 、 《 小 学 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 字 书 之 属《 易 音 》 三 卷 , 《 诗 本 音 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 诗 叶 韵 辨 》 一 卷 。 王 夫 之 撰 。《 易 韵 》 四 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 诗 经 叶 音 辨 譌 》 八 卷 。 刘 维 谦 撰 。《 九 经 韵 证 》 一 卷 。 吴 廷 华 撰 。《 十 三 经 音 略 》 十 三 卷 。 周 春 撰 。《 诗 音 表 》 一 卷 。 钱 坫 撰 。《 诗 音 辨 》 二 卷 。 李 调 元 撰 。《 诗 声 类 》 十 二 卷 , 《 诗 声 分 例 》 一 卷 。 孔 广 森 撰 。《 诗 经 韵 读 》 四 卷 , 《 群 经 韵 读 》 一 卷 , 《 先 秦 韵 读 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 诗 声 衍 》 一 卷 。 刘 逢 禄 撰 。《 毛 诗 双 声 叠 韵 说 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 毛 诗 韵 订 》 十 卷 。 苗 夔 撰 。《 三 百 篇 原 声 》 七 卷 。 夏 味 堂 撰 。《 尔 雅 直 音 》 二 卷 。 王 祖 源 撰 。《 唐 韵 正 》 二 十 卷 , 《 补 正 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 广 韵 正 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 唐 韵 考 》 五 卷 。 纪 容 舒 撰 。《 唐 韵 四 声 正 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 九 经 补 韵 考 正 》 一 卷 。 钱 绎 撰 。《 集 韵 考 正 》 十 卷 。 方 成 珪 撰 。《 广 韵 说 》 一 卷 。 吴 夌 云 撰 。《 集 韵 校 误 》 四 卷 , 《 群 经 音 辨 校 误 》 一 卷 。 陆 心 源 撰 。《 音 论 》 三 卷 , 《 古 音 表 》 二 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 古 今 通 韵 》 十 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 古 今 韵 考 》 四 卷 。 李 因 笃 撰 。《 声 韵 丛 说 》 一 卷 , 《 韵 问 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 古 音 通 》 八 卷 。 柴 绍 炳 撰 。《 古 今 韵 略 》 五 卷 。 邵 长 蘅 撰 。《 古 音 正 义 》 一 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 声 韵 图 谱 》 一 卷 。 钱 人 麟 撰 。《 古 韵 标 准 》 四 卷 。 江 永 撰 。《 声 韵 考 》 四 卷 , 《 声 类 表 》 十 卷 , 《 转 语 》 二 十 章 。 戴 震 撰 。《 声 类 》 四 卷 , 《 音 韵 问 答 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 汉 魏 音 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 古 音 谐 》 八 卷 。 姚 文 田 撰 。《 古 韵 论 》 三 卷 。 胡 秉 虔 撰 。《 廿 一 部 谐 声 表 》 一 卷 , 《 入 声 表 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 古 今 韵 准 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 歌 麻 古 韵 考 》 四 卷 。 苗 夔 撰 。《 五 音 论 》 二 卷 。 邹 汉 勋 撰 。《 述 韵 》 十 卷 。 夏 燮 撰 。《 古 韵 通 说 》 四 卷 。 龙 翰 臣 撰 。《 刘 氏 遗 箸 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 韵 府 钩 沈 》 四 卷 。 雷 浚 撰 。《 钦 定 叶 韵 汇 辑 》 五 十 八 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 梁 诗 正 等 奉 敕 撰 。《 榕 村 韵 书 》 五 卷 。 李 光 地 撰 。《 韵 歧 》 四 卷 。 江 昱 撰 。《 诗 韵 析 》 五 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 汪 绂 撰 。《 官 韵 考 异 》 一 卷 。 吴 省 钦 撰 。《 韵 辨 附 文 》 五 卷 。 沈 兆 霖 撰 。《 诗 韵 辨 字 略 》 五 卷 。 黄 倬 撰 。《 韵 诂 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 方 濬 颐 撰 。《 钦 定 音 韵 阐 微 》 十 八 卷 , 《 韵 谱 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 同 文 韵 统 》 六 卷 。 乾 隆 十 五 年 , 庄 亲 王 允 禄 等 奉 敕 撰 。《 钦 定 音 韵 述 微 》 三 十 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 类 音 》 八 卷 。 潘 耒 撰 。《 等 切 元 声 》 十 卷 。 熊 士 伯 撰 。《 四 声 切 韵 表 》 四 卷 , 《 音 学 辨 微 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 沈 氏 四 声 考 》 二 卷 。 纪 昀 撰 。《 四 声 韵 和 表 》 五 卷 。 洪 榜 撰 。《 四 声 易 知 录 》 四 卷 。 姚 文 田 撰 。《 等 韵 丛 说 》 一 卷 。 江 有 诰 撰 。《 字 母 辨 》 一 卷 。 黄 廷 鉴 撰 。《 四 声 切 韵 表 补 正 》 三 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 刘 氏 碎 金 》 一 卷 , 《 中 州 切 音 论 赘 论 》 一 卷 。 刘 禧 延 撰 。《 四 声 定 切 》 四 卷 。 刘 熙 载 撰 。《 切 韵 考 》 六 卷 , 《 外 篇 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 翻 切 简 可 篇 》 二 卷 。 张 燮 承 撰 。宋 司 马 光 《 切 韵 指 掌 图 》 二 卷 , 附 《 捡 例 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 三 十 八 年 王 际 华 等 奉 敕 辑 。魏 李 登 《 声 类 》 一 卷 。晋 吕 静 《 韵 集 》 一 卷 。北 齐 阳 休 之 《 韵 略 》 一 卷 。唐 僧 神 珙 《 四 声 五 音 九 弄 反 钮 图 》 一 卷 。 以 上 均 马 国 翰 辑 。宋 李 概 《 音 谱 》 一 卷 。《 声 谱 》 一 卷 。唐 孙 愐 《 唐 韵 》 二 卷 。唐 颜 真 卿 《 韵 海 镜 源 》 一 卷 。唐 李 舟 《 切 韵 》 一 卷 。 以 上 均 黄 奭 辑 。以 上 小 学 类 韵 书 之 属《 西 域 同 文 志 》 二 十 四 卷 。 乾 隆 二 十 八 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 增 订 清 文 鉴 》 三 十 二 卷 、 《 补 编 》 四 卷 、 《 总 纲 》 八 卷 、 《 补 总 纲 》 二 卷 。 乾 隆 三 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 清 汉 对 音 字 式 》 一 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 敕 撰 。《 满 洲 蒙 古 汉 字 三 合 切 音 清 文 鉴 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 清 文 汇 书 》 十 二 卷 。 李 延 基 撰 。《 清 文 补 汇 》 八 卷 。 宗 室 宜 兴 撰 。《 清 文 备 考 》 六 卷 。 戴 穀 撰 。《 清 文 启 蒙 》 四 卷 。 舞 格 撰 。《 三 合 便 览 》 十 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。《 清 文 总 汇 》 二 卷 。 不 著 撰 人 名 氏 。以 上 小 学 类 清 文 之 属清 代 肇 基 东 陲 , 造 创 伊 始 , 文 教 未 宏 。 太 宗 首 命 大 学 士 希 福 等 译 辽 、 金 、 元 三 史 , 逮 世 祖 译 史 告 成 , 二 年 又 有 议 修 明 史 之 诏 。 惟 其 时 区 宇 未 宁 , 日 不 暇 给 , 是 以 石 渠 之 建 , 犹 未 遑 焉 。 圣 祖 继 统 , 诏 举 博 学 鸿 儒 , 继 修 《 明 史 》 , 复 纂 诸 《 经 解 》 、 《 图 书 集 成 》 等 书 , 以 网 罗 遗 逸 , 拔 擢 英 才 , 宏 奖 斯 文 , 润 色 鸿 业 , 驯 致 太 平 之 治 , 而 海 内 彬 彬 靡 然 向 风 矣 。 世 宗 嗣 位 , 再 举 鸿 词 , 未 行 而 崩 。高 宗 初 元 , 继 试 鸿 博 , 采 访 遗 书 。 乾 隆 三 十 七 年 谕 曰 : “ 朕 稽 古 右 文 , 聿 资 治 理 , 几 馀 典 学 , 日 有 孜 孜 。 因 思 策 府 缥 缃 , 载 籍 极 博 , 其 钜 者 羽 翼 经 训 , 垂 范 方 来 , 固 足 称 千 秋 法 鉴 , 即 在 识 小 之 徒 , 专 门 撰 述 , 细 及 名 物 象 数 , 兼 综 条 贯 , 各 自 成 家 , 亦 莫 不 有 所 发 明 , 可 为 游 艺 养 心 之 助 。 然 或 逸 在 名 山 , 未 登 柱 史 , 正 宜 及 时 采 集 , 汇 送 京 师 , 以 彰 千 古 同 文 之 盛 。 其 令 直 省 督 抚 、 学 政 加 意 购 访 , 量 为 给 价 , 家 藏 钞 本 , 录 副 呈 送 。 庶 几 藏 在 石 渠 , 用 储 乙 览 , 《 四 库 》 、 《 七 略 》 益 昭 美 备 , 称 朕 意 焉 。 ” 於 是 安 徽 学 政 朱 筠 条 奏 明 《 永 乐 大 典 》 内 多 古 书 , 请 开 局 纂 辑 , 缮 写 各 自 为 书 。 时 《 永 乐 大 典 》 储 翰 林 院 , 已 有 残 缺 , 原 书 为 卷 二 万 二 千 九 百 三 十 七 , 缺 二 千 四 百 四 卷 , 存 二 万 四 百 七 十 三 卷 , 为 册 九 千 八 百 八 十 一 。 高 宗 下 筠 议 , 大 学 士 于 敏 中 力 赞 其 说 。 明 年 , 诏 设 四 库 全 书 馆 , 以 皇 子 永 瑢 、 大 学 士 于 敏 中 等 为 总 裁 , 侍 郎 纪 昀 、 大 理 寺 卿 陆 锡 熊 等 为 总 纂 , 其 纂 修 等 官 则 有 戴 震 、 邵 晋 涵 、 庄 存 与 、 任 大 椿 、 王 念 孙 、 姚 鼐 、 翁 方 纲 、 朱 筠 等 , 与 事 者 三 百 馀 人 , 皆 博 选 一 时 之 俊 。 历 二 十 年 , 始 缮 写 告 成 。 先 后 编 辑 之 书 三 百 八 十 五 种 , 以 聚 珍 版 印 行 百 馀 种 。 三 十 九 年 , 催 缴 直 省 藏 书 , 四 方 竞 进 秘 籍 甚 众 , 江 、 浙 督 抚 采 进 者 达 四 五 千 种 , 浙 江 鲍 士 恭 、 范 懋 柱 、 汪 启 淑 , 江 苏 马 裕 家 藏 之 籍 , 呈 进 者 各 六 七 百 种 , 周 厚 堉 、 蒋 曾 莹 、 吴 玉 墀 、 孙 仰 曾 、 汪 汝 瑮 等 亦 各 进 书 百 种 以 上 。 至 是 天 府 之 藏 , 卓 越 前 代 , 特 命 纪 昀 等 撰 《 四 库 全 书 总 目 》 , 著 录 三 千 四 百 五 十 八 种 , 存 目 著 录 六 千 七 百 八 十 八 种 , 都 一 万 二 百 四 十 六 种 。 复 以 《 总 目 提 要 》 卷 帙 浩 繁 , 学 子 翻 阅 匪 易 , 又 命 纪 昀 就 《 总 目 》 之 书 别 纂 《 四 库 简 明 目 录 》 , 其 存 目 之 书 不 预 焉 。先 是 高 宗 命 撷 《 四 库 》 精 华 , 都 四 百 六 十 四 部 , 缮 为 薈 要 , 藏 诸 摛 藻 堂 , 以 备 御 览 。当 是 时 , 四 库 写 书 至 十 六 万 八 千 册 , 诏 钞 四 分 , 分 庋 京 师 文 渊 、 京 西 圆 明 园 文 源 、 奉 天 文 溯 、 热 河 文 津 四 阁 , 复 简 选 精 要 , 命 武 英 殿 刊 版 颁 行 。 四 十 七 年 , 诏 再 写 三 分 , 分 贮 扬 州 大 观 堂 之 文 汇 阁 、 镇 江 金 山 寺 之 文 宗 阁 、 杭 州 圣 因 寺 玉 兰 堂 之 文 澜 阁 , 令 好 古 之 士 欲 读 中 秘 书 者 , 任 其 入 览 。 用 是 海 内 从 风 , 人 文 炳 蔚 , 学 术 昌 盛 , 方 驾 汉 、 唐 。 后 文 源 载 籍 烬 於 英 法 联 军 , 文 汇 、 文 宗 毁 於 洪 杨 之 乱 , 文 澜 亦 有 散 佚 。 独 文 渊 、 文 溯 、 文 津 三 阁 之 书 , 巍 然 具 存 , 书 皆 钞 本 , 其 宋 、 元 精 刊 , 多 储 大 内 天 禄 琳 琅 等 处 , 载 诸 《 宫 史 》 ; 而 外 省 督 抚 , 礼 聘 儒 雅 , 广 修 方 志 , 郡 邑 典 章 , 粲 然 大 备 。 阮 元 补 四 库 未 收 书 四 百 五 十 四 种 , 复 刊 学 海 堂 《 经 解 》 一 千 四 百 十 二 卷 , 王 先 谦 续 刊 一 千 三 百 十 五 卷 , 甄 采 精 博 , 一 代 经 学 人 文 萃 焉 。 曾 国 藩 督 两 江 , 倡 设 金 陵 、 苏 州 、 扬 州 、 浙 江 、 武 昌 官 书 局 , 张 之 洞 督 粤 , 设 广 雅 书 局 , 皆 慎 选 通 儒 , 审 校 群 籍 , 广 为 剞 劂 , 以 惠 士 林 , 而 私 家 校 勘 , 精 镂 亦 夥 , 丛 书 之 富 , 曩 代 莫 京 。清 之 末 叶 , 欧 风 东 渐 , 科 学 日 昌 。 同 治 初 , 设 江 南 制 造 局 , 始 译 西 籍 。 光 绪 末 , 复 设 译 书 局 , 流 风 所 被 , 译 书 竞 出 , 忧 世 俊 英 , 群 研 时 务 。 是 时 敦 煌 写 经 , 殷 墟 龟 甲 , 异 书 秘 宝 , 胥 见 垲 壤 , 实 足 献 纳 艺 林 , 宏 裨 学 术 , 其 间 硕 学 名 儒 , 各 标 宗 派 , 故 鸿 篇 钜 制 , 不 可 殚 纪 。艺 文 旧 例 , 胥 列 古 籍 , 清 代 《 总 目 》 , 既 已 博 载 , 兹 志 著 录 , 取 则 《 明 史 》 , 断 自 清 代 。 四 部 分 类 , 多 从 《 总 目 》 , 审 例 订 譌 , 间 有 异 撰 。 清 儒 箸 述 , 总 目 所 载 , 捊 采 靡 遗 , 存 目 稍 芜 , 斠 录 从 慎 。 乾 隆 以 前 , 漏 者 补 之 , 嘉 庆 以 后 , 缺 者 续 之 , 苟 有 纤 疑 , 则 从 盖 阙 。 前 朝 群 书 , 例 既 弗 录 , 清 代 辑 佚 , 异 乎 斯 旨 , 裒 纂 功 深 , 无 殊 撰 述 , 故 附 载 焉 。。

◎ 艺 文 二史 部 十 六 类 : 一 曰 正 史 类 , 二 曰 编 年 类 , 三 曰 纪 事 本 末 类 , 四 曰 别 史 类 , 五 曰 杂 史 类 , 六 曰 诏 令 奏 议 类 , 七 曰 传 记 类 , 八 曰 史 钞 类 , 九 曰 载 记 类 , 十 曰 时 令 类 , 十 一 曰 地 理 类 , 十 二 曰 职 官 类 , 十 三 曰 政 书 类 , 十 四 曰 目 录 类 , 十 五 曰 金 石 类 , 十 六 曰 史 评 类 。正 史 类《 明 史 》 三 百 三 十 六 卷 。 康 熙 十 八 年 敕 撰 , 乾 隆 四 年 书 成 表 进 。《 辽 金 元 三 史 国 语 解 》 四 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 史 记 补 注 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 史 记 疑 问 》 一 卷 。 邵 泰 衢 撰 。《 史 记 考 证 》 七 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 史 记 志 疑 》 三 十 六 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 读 史 记 十 表 》 十 卷 。 汪 越 撰 , 徐 克 范 补 。《 史 记 天 官 书 补 目 》 一 卷 , 《 考 证 》 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 史 记 律 历 天 官 书 正 譌 》 三 卷 。 王 元 启 撰 。《 史 记 三 书 释 疑 》 三 卷 。 钱 塘 撰 。《 史 记 功 比 说 》 一 卷 。 张 锡 瑜 撰 。《 史 记 毛 本 正 误 》 一 卷 。 丁 晏 撰 。《 校 刊 史 记 札 记 》 五 卷 。 张 文 虎 撰 。《 史 汉 笺 论 》 十 卷 。 杨 于 果 撰 。《 史 汉 骈 枝 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 汉 书 辨 疑 》 二 十 二 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 汉 书 拾 遗 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 汉 书 疏 证 》 三 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 汉 书 注 校 补 》 五 十 六 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 汉 书 管 见 》 四 卷 。 朱 一 新 撰 。《 汉 书 补 注 》 一 百 卷 。 王 先 谦 撰 。《 汉 初 年 月 日 表 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 汉 书 律 历 志 正 譌 》 二 卷 。 王 元 启 撰 。《 汉 书 地 理 志 稽 疑 》 六 卷 。 全 祖 望 撰 。《 汉 书 地 理 志 补 注 》 一 百 三 卷 。 吴 卓 信 撰 。《 新 斠 注 汉 书 地 理 志 》 十 六 卷 。 钱 坫 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 注 》 二 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 本 》 二 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 汉 志 水 道 疏 证 》 四 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 汉 书 地 理 志 水 道 图 说 》 七 卷 。 陈 澧 撰 。《 汉 志 释 地 略 汉 志 志 疑 》 一 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 汉 书 地 理 志 集 释 》 十 四 卷 , 《 西 域 传 补 注 》 二 卷 。 徐 松 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 汉 书 古 今 人 表 考 》 九 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 人 表 考 校 补 》 一 卷 , 《 续 补 》 一 卷 。 蔡 云 撰 。《 汉 书 正 误 》 四 卷 。 王 峻 撰 。《 汉 书 刊 误 》 一 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 两 汉 朔 闰 表 》 二 卷 , 附 《 汉 太 初 以 前 朔 闰 表 》 一 卷 。 张 其 〈 曾 羽 〉 撰 。《 两 汉 举 正 》 五 卷 。 陈 景 云 撰 。《 后 汉 书 补 注 》 二 十 四 卷 。 惠 栋 撰 。《 后 汉 书 辨 疑 》 十 一 卷 , 《 续 后 汉 书 辨 疑 》 九 卷 , 《 后 汉 书 补 表 》 八 卷 , 《 补 续 汉 书 艺 文 志 》 一 卷 , 《 后 汉 郡 国 令 长 考 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 后 汉 书 疏 证 》 三 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 后 汉 书 补 注 续 》 一 卷 , 《 补 后 汉 书 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 后 汉 书 注 补 正 》 八 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 后 汉 书 注 又 补 》 一 卷 。 沈 铭 彝 撰 。《 后 汉 书 儒 林 传 补 》 二 卷 。 李 聿 修 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 后 汉 书 注 刊 误 》 一 卷 , 《 后 汉 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 后 汉 三 公 年 表 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 后 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 三 国 志 举 正 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 三 国 志 考 证 》 八 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 国 志 补 注 》 六 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 三 国 志 续 考 证 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 三 国 志 辨 疑 》 三 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 三 国 志 注 补 》 六 十 五 卷 。 赵 一 清 撰 。《 三 国 志 补 注 》 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 三 国 志 旁 证 》 三 十 卷 。 梁 章 钜 撰 。《 三 国 志 证 闻 》 二 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 三 国 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 三 国 疆 域 志 》 三 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 三 国 职 官 表 》 三 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 三 国 志 注 续 》 一 卷 , 《 补 三 国 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 三 国 志 注 证 遗 》 四 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 晋 书 地 理 志 新 补 正 》 五 卷 。 毕 沅 撰 。《 东 晋 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 晋 书 补 传 赞 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 补 晋 书 兵 志 》 一 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 四 卷 。 周 云 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 三 卷 。 劳 格 撰 。《 补 晋 书 艺 文 志 》 四 卷 , 《 晋 书 校 文 》 五 卷 。 丁 国 钧 撰 。《 晋 宋 书 故 》 一 卷 , 《 补 宋 书 刑 法 志 》 一 卷 , 《 食 货 志 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 宋 书 州 郡 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 补 梁 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 魏 书 校 勘 记 》 一 卷 。 王 先 谦 撰 。《 北 周 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 南 北 史 识 疑 》 四 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 补 南 北 史 表 》 七 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 南 北 史 志 》 十 四 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 隋 书 经 籍 志 考 证 》 十 三 卷 。 章 宗 源 撰 。《 隋 书 地 理 志 考 证 》 九 卷 。 杨 守 敬 撰 。《 新 旧 唐 书 互 证 》 二 十 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 旧 唐 书 疑 义 》 四 卷 。 张 道 撰 。《 旧 唐 书 校 勘 记 》 六 十 六 卷 。 罗 士 琳 、 陈 立 、 刘 文 淇 、 刘 毓 崧 同 撰 。《 唐 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 五 代 史 志 疑 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 》 四 卷 。 吴 兰 庭 撰 。《 五 代 史 纂 误 续 补 》 六 卷 。 吴 光 耀 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 续 》 一 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 旧 五 代 史 考 异 》 二 卷 。 邵 晋 涵 撰 。《 新 五 代 史 注 》 七 十 四 卷 。 彭 元 瑞 、 刘 凤 诰 同 撰 。《 五 代 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 五 代 史 地 理 考 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 补 五 代 史 艺 文 志 》 一 卷 。 顾 櫰 三 撰 。《 五 代 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 宋 史 地 理 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 宋 史 艺 文 志 补 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 宋 中 兴 学 士 年 表 》 一 卷 , 《 宋 修 唐 书 史 臣 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 辽 史 拾 遗 》 二 十 四 卷 , 《 补 》 五 卷 。 厉 鹗 撰 。《 辽 史 拾 遗 续 》 三 卷 。 杨 复 吉 撰 。《 金 史 详 校 》 十 卷 , 《 金 源 劄 记 》 二 卷 。 施 国 祁 撰 。《 元 史 本 证 》 五 十 卷 , 《 元 史 证 误 》 二 十 三 卷 。 汪 辉 祖 撰 。《 元 史 氏 族 表 》 三 卷 , 《 补 元 史 艺 文 志 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 元 史 译 文 证 补 》 三 十 卷 。 洪 钧 撰 。《 宋 辽 金 元 四 史 朔 闰 考 》 二 卷 , 《 辽 金 元 三 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 金 门 诏 撰 。《 明 史 考 证 攟 逸 》 四 十 二 卷 。 王 颂 蔚 撰 。《 二 十 二 史 考 异 》 一 百 卷 , 《 诸 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 十 七 史 商 榷 》 一 百 卷 。 王 鸣 盛 撰 。《 二 十 二 史 劄 记 》 三 十 六 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 赵 翼 撰 。《 四 史 发 伏 》 十 二 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 读 史 举 正 》 八 卷 。 张 熷 撰 。《 诸 史 然 疑 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 诸 史 考 异 》 十 八 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 历 代 史 目 表 》 一 卷 。 洪 饴 孙 撰 。宋 薛 居 正 等 《 旧 五 代 史 》 一 百 五 十 卷 、 《 目 录 》 二 卷 , 宋 吴 缜 《 五 代 史 记 纂 误 》 三 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。《 汉 书 音 义 》 三 卷 、 《 补 遗 》 一 卷 。 臧 镛 堂 辑 。编 年 类《 太 祖 实 录 》 十 三 卷 。 崇 德 元 年 敕 纂 , 康 熙 二 十 一 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 太 宗 实 录 》 六 十 八 卷 。 顺 治 九 年 敕 纂 , 康 熙 十 二 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 世 祖 实 录 》 一 百 四 十 七 卷 。 康 熙 六 年 敕 纂 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 圣 祖 实 录 》 三 百 三 卷 。 康 熙 六 十 一 年 敕 纂 。《 世 宗 实 录 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 十 三 年 敕 纂 。《 高 宗 实 录 》 一 千 五 百 卷 。 嘉 庆 四 年 敕 纂 。《 仁 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 道 光 四 年 敕 纂 。《 宣 宗 实 录 》 四 百 七 十 六 卷 。 咸 丰 二 年 敕 纂 。《 文 宗 实 录 》 三 百 五 十 六 卷 。 同 治 元 年 敕 纂 。《 穆 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 光 绪 五 年 敕 纂 。《 德 宗 实 录 》 五 百 六 十 一 卷 。 宣 统 时 敕 纂 。《 御 批 通 鉴 辑 览 》 一 百 十 六 卷 , 附 《 明 唐 桂 二 王 本 末 》 三 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 御 定 通 鉴 纲 目 三 编 》 四 十 卷 。 乾 隆 四 十 年 敕 撰 。《 开 国 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 竹 书 统 笺 》 十 二 卷 。 徐 文 靖 撰 。《 竹 书 纪 年 集 证 》 五 十 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 考 定 竹 书 》 十 三 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 竹 书 纪 年 校 正 》 十 四 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 校 正 竹 书 纪 年 》 二 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 竹 书 纪 年 集 注 》 二 卷 。 陈 诗 撰 。《 竹 书 纪 年 校 补 》 二 卷 。 张 宗 泰 撰 。《 考 订 竹 书 纪 年 》 十 四 卷 , 《 竹 书 纪 年 义 证 》 四 十 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 竹 书 纪 年 补 证 》 四 卷 。 林 春 溥 撰 。《 资 治 通 鉴 后 编 》 一 百 八 十 四 卷 。 徐 乾 学 撰 。《 续 资 治 通 鉴 后 编 校 勘 记 》 十 五 卷 。 夏 震 武 撰 。《 续 资 治 通 鉴 》 三 百 二 十 卷 。 毕 沅 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 补 》 六 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 遗 》 六 十 卷 。 黄 以 周 撰 。《 通 鉴 胡 注 举 正 》 一 卷 。 陈 景 云 撰 。《 通 鉴 注 辨 正 》 二 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 通 鉴 注 商 》 十 八 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 通 鉴 刊 本 识 误 》 三 卷 , 《 通 鉴 补 略 》 一 卷 。 张 敦 仁 撰 。《 通 鉴 校 勘 记 》 七 卷 。 张 瑛 撰 。《 通 鉴 地 理 今 释 》 十 六 卷 。 吴 熙 载 撰 。《 纲 目 订 误 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 纲 目 分 注 补 遗 》 四 卷 。 芮 长 恤 撰 。《 通 鉴 纲 目 释 地 纠 缪 》 六 卷 , 《 释 地 补 注 》 六 卷 。 张 庚 撰 。《 纲 目 志 疑 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 读 通 鉴 纲 目 条 记 》 二 十 卷 。 李 述 来 撰 。《 明 鉴 前 纪 》 二 卷 。 齐 召 南 撰 。《 明 通 鉴 》 一 百 卷 。 夏 燮 撰 。《 明 纪 》 六 十 卷 。 陈 鹤 撰 。《 周 季 编 略 》 九 卷 。 黄 式 三 撰 。《 古 史 纪 年 》 十 四 卷 , 《 古 史 考 年 异 同 表 》 二 卷 , 《 战 国 纪 年 》 六 卷 , 附 《 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 国 策 编 年 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 小 腆 纪 年 附 考 》 二 十 卷 。 徐 鼒 撰 。《 东 华 录 》 三 十 二 卷 。 蒋 良 骥 撰 。《 十 朝 东 华 录 》 四 百 二 十 五 卷 。 王 先 谦 撰 。《 咸 丰 朝 东 华 续 录 》 六 十 九 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 光 绪 东 华 录 》 二 百 二 十 卷 。 朱 寿 朋 撰 。《 滇 云 历 年 传 》 十 二 卷 。 倪 蜕 撰 。宋 李 焘 《 续 资 治 通 鉴 长 编 》 五 百 二 十 卷 。宋 不 著 撰 人 《 两 朝 纲 目 备 要 》 十 六 卷 。宋 王 益 之 《 西 汉 纪 年 》 三 十 卷 。宋 熊 克 《 中 兴 小 纪 》 四 十 卷 。 以 上 乾 隆 时 敕 辑 。陆 机 《 晋 纪 》 一 卷 。干 宝 《 晋 纪 》 一 卷 。习 凿 齿 《 汉 晋 春 秋 》 一 卷 。邓 粲 《 晋 纪 》 一 卷 。孙 盛 《 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 谦 之 《 晋 纪 》 一 卷 。徐 广 《 晋 纪 》 一 卷 。檀 道 鸾 《 续 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 道 薈 《 晋 起 居 注 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。《 晋 纪 》 五 卷 。《 晋 阳 秋 》 五 卷 。《 汉 晋 春 秋 》 四 卷 。《 三 十 国 春 秋 》 十 八 卷 。 以 上 汤 球 辑 。纪 事 本 末 类《 平 定 三 逆 方 略 》 六 十 卷 。 康 熙 二 十 一 年 , 勒 德 洪 等 奉 敕 撰 。《 亲 征 平 定 朔 漠 方 略 》 四 十 八 卷 。 康 熙 四 十 七 年 , 温 达 等 奉 敕 撰 。《 平 定 金 川 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 十 三 年 , 来 保 等 奉 敕 撰 。《 平 定 准 噶 尔 方 略 前 编 》 五 十 四 卷 , 《 正 编 》 八 十 五 卷 , 《 续 编 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 临 清 纪 略 》 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 于 敏 中 等 奉 敕 撰 。《 平 定 两 金 川 方 略 》 一 百 五 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 兰 州 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 石 峰 堡 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 九 年 敕 撰 。《 台 湾 纪 略 》 七 十 卷 。 乾 隆 五 十 三 年 敕 撰 。《 安 南 纪 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 五 十 六 年 敕 撰 。《 廓 尔 喀 纪 略 》 五 十 四 卷 。 乾 隆 六 十 年 敕 撰 。《 巴 布 勒 纪 略 》 二 十 六 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 平 苗 匪 纪 略 》 五 十 二 卷 。 嘉 庆 二 年 , 鄂 辉 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 三 省 邪 匪 方 略 前 编 》 三 百 六 十 一 卷 , 《 续 编 》 三 十 六 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 嘉 庆 十 五 年 , 庆 桂 等 奉 敕 撰 。《 平 定 教 匪 纪 略 》 四 十 二 卷 。 嘉 庆 二 十 一 年 , 托 津 等 奉 敕 撰 。《 平 定 回 疆 剿 捦 逆 裔 方 略 》 八 十 卷 。 道 光 九 年 , 曹 振 镛 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 粤 匪 方 略 》 四 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 剿 平 捻 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 平 定 陕 甘 新 疆 回 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 云 南 回 匪 方 略 》 五 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 贵 州 苗 匪 纪 略 》 四 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 绎 史 》 一 百 六 十 卷 。 马 骕 撰 。《 左 传 纪 事 本 末 》 五 十 三 卷 。 高 士 奇 撰 。《 通 鉴 本 末 纪 要 》 八 十 一 卷 。 蔡 毓 荣 撰 。《 辽 史 纪 事 本 末 》 四 十 卷 , 《 金 史 纪 事 本 末 》 五 十 二 卷 。 李 有 棠 撰 。《 明 史 纪 事 本 末 》 八 十 卷 。 谷 应 泰 撰 。《 续 明 纪 事 本 末 》 十 八 卷 。 倪 在 田 撰 。《 明 朝 纪 事 本 末 补 编 》 五 卷 。 彭 孙 贻 撰 。《 三 藩 纪 事 本 末 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 四 藩 始 末 》 四 卷 。 钱 名 世 撰 。《 绥 寇 纪 略 》 十 二 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 滇 考 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 皇 朝 武 功 纪 盛 》 四 卷 。 赵 翼 撰 。《 圣 武 记 》 十 四 卷 。 魏 源 撰 。《 平 定 罗 刹 方 略 》 四 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 平 台 纪 略 》 一 卷 , 附 《 东 征 集 》 六 卷 。 蓝 鼎 元 撰 。《 平 定 粤 匪 纪 略 》 十 卷 , 《 附 记 》 四 卷 。 杜 文 澜 撰 。《 湘 军 志 》 十 六 卷 。 王 闿 运 撰 。《 湘 军 记 》 二 十 卷 。 王 定 安 撰 。《 平 浙 纪 略 》 十 六 卷 。 秦 缃 业 、 陈 锺 英 同 撰 。《 吴 中 平 寇 记 》 八 卷 。 钱 勖 撰 。《 淮 军 平 捻 记 》 十 二 卷 。 周 世 澄 撰 。《 豫 军 纪 略 》 十 二 卷 。 尹 耕 云 撰 。《 山 东 军 兴 纪 略 》 二 十 二 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 霆 军 纪 略 》 十 六 卷 。 陈 昌 撰 。《 平 定 关 陇 纪 略 》 十 三 卷 。 易 孔 昭 、 胡 孚 骏 同 撰 。《 粤 东 剿 匪 纪 略 》 五 卷 。 陈 坤 撰 。《 平 回 志 》 八 卷 。 杨 毓 秀 撰 。《 剿 定 新 疆 记 》 八 卷 。 魏 光 焘 撰 。《 浙 东 筹 防 录 》 四 卷 。 薛 福 成 撰 。《 国 朝 柔 远 记 》 十 八 卷 。 王 之 春 撰 。《 中 西 纪 事 》 二 十 四 卷 。 夏 燮 撰 。《 普 法 战 纪 》 二 十 卷 。 王 韬 撰 。《 中 东 战 纪 本 末 》 八 卷 。 蔡 尔 康 撰 。别 史 类《 历 代 纪 事 年 表 》 一 百 卷 。 康 熙 五 十 一 年 , 王 之 枢 等 奉 敕 撰 。《 续 通 志 五 百 》 二 十 七 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 敕 撰 。《 逸 周 书 补 注 》 二 十 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 汲 冢 周 书 辑 要 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 》 十 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 朱 右 曾 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 增 校 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 逸 周 书 管 笺 》 十 六 卷 。 丁 宗 洛 撰 。《 逸 周 书 王 会 篇 笺 释 》 三 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 校 辑 世 本 》 二 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 世 本 辑 补 》 十 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 帝 王 世 纪 考 异 》 一 卷 。 宋 翔 凤 撰 。《 帝 王 世 纪 地 名 衍 》 四 卷 。 迮 鹤 寿 撰 。《 春 秋 战 国 异 词 》 五 十 六 卷 , 《 通 表 》 二 卷 , 《 摭 遗 》 一 卷 。 陈 厚 耀 撰 。《 春 秋 纪 传 》 五 十 一 卷 。 李 凤 雏 撰 。《 尚 史 》 一 百 七 卷 。 李 锴 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 章 陶 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 季 汉 五 志 》 十 二 卷 。 王 复 礼 撰 。《 后 汉 书 》 十 四 卷 。 王 廷 璨 撰 。《 晋 记 》 六 十 八 卷 。 郭 伦 撰 。《 晋 略 》 六 十 卷 。 周 济 撰 。《 西 魏 书 》 二 十 四 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 续 唐 书 》 七 十 卷 。 陈 鳣 撰 。《 宋 史 翼 》 四 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 元 史 新 编 》 九 十 五 卷 。 魏 源 撰 。《 元 秘 史 注 》 十 五 卷 。 李 文 田 撰 。《 元 史 备 志 》 五 卷 。 王 光 鲁 撰 。《 续 宏 简 录 》 四 十 二 卷 。 邵 远 平 撰 。《 明 书 》 一 百 七 十 一 卷 。 傅 维 鳞 撰 。《 明 史 稿 》 三 百 十 卷 。 王 鸿 绪 撰 。《 明 史 稿 》 二 十 卷 , 《 续 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 拟 明 史 列 传 》 二 十 四 卷 。 汪 琬 撰 。《 拟 明 史 传 》 不 分 卷 。 姜 宸 英 撰 。《 明 史 分 稿 残 编 》 二 卷 。 方 象 英 撰 。《 明 史 拟 传 》 六 卷 , 《 艺 文 志 》 五 卷 , 《 外 国 志 》 五 卷 。 尤 侗 撰 。《 国 史 考 异 》 六 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 开 辟 传 疑 》 二 卷 。 林 春 溥 撰 。《 历 代 甲 子 考 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 二 十 一 史 年 表 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 史 表 》 五 十 九 卷 。 万 斯 同 撰 。《 二 十 一 史 四 谱 》 五 十 四 卷 , 《 历 代 世 系 纪 年 编 》 一 卷 。 沈 炳 震 撰 。《 历 代 帝 王 年 表 》 三 卷 。 齐 召 南 撰 。《 历 代 帝 王 庙 谥 年 讳 谱 》 一 卷 。 陆 费 墀 撰 。《 纪 元 要 略 》 二 卷 。 陈 景 云 撰 。《 历 代 建 元 考 》 十 卷 。 锺 渊 映 撰 。《 元 号 略 》 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 纪 元 通 考 》 十 二 卷 。 叶 维 庚 撰 。《 列 代 建 元 表 》 十 卷 , 《 建 元 类 聚 考 》 二 卷 。 钱 东 垣 撰 。《 纪 元 编 》 三 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 历 代 统 纪 表 》 十 三 卷 。 段 承 基 撰 。汉 刘 珍 《 东 观 汉 记 》 二 十 四 卷 , 元 郝 经 《 续 后 汉 书 》 九 十 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 世 本 》 一 卷 。 孙 冯 翼 辑 。汉 宋 衷 《 世 本 注 》 五 卷 。 张 澍 辑 。《 七 家 后 汉 书 》 二 十 一 卷 。 汪 文 台 撰 。《 重 订 谢 承 后 汉 书 补 逸 》 五 卷 。 孙 志 祖 辑 。薛 莹 《 后 汉 书 》 一 卷 。华 峤 《 后 汉 书 注 》 一 卷 。谢 沈 《 后 汉 书 》 一 卷 。袁 山 松 《 后 汉 书 》 一 卷 。张 璠 《 后 汉 记 》 一 卷 。虞 预 《 晋 书 》 一 卷 。朱 凤 《 晋 书 》 一 卷 。何 法 盛 《 晋 中 兴 书 》 一 卷 。谢 灵 运 《 晋 书 》 一 卷 。臧 荣 绪 《 晋 书 》 一 卷 。众 家 《 晋 书 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。九 家 《 旧 晋 书 》 三 十 七 卷 。 汤 球 辑 。杂 史 类《 蒙 古 源 流 》 八 卷 。 蒙 古 小 彻 辰 萨 囊 台 吉 撰 。 乾 隆 四 十 二 年 敕 译 。 《 国 语 韦 昭 注 疏 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 国 语 校 文 》 一 卷 。 汪 中 撰 。《 国 语 补 注 》 一 卷 。 姚 鼐 撰 。《 国 语 补 校 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 国 语 补 韦 》 四 卷 。 黄 模 撰 。《 国 语 三 君 注 辑 存 》 四 卷 , 《 国 语 考 异 》 四 卷 , 《 国 语 发 正 》 二 十 一 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 国 语 翼 解 》 六 卷 。 陈 瑑 撰 。《 国 语 释 地 》 三 卷 。 谭 沄 撰 。《 国 语 正 义 》 二 十 一 卷 。 董 增 龄 撰 。《 战 国 策 去 毒 》 二 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 战 国 策 释 地 》 二 卷 。 张 琦 撰 。《 国 策 地 名 考 》 二 十 卷 。 程 恩 泽 撰 , 狄 子 奇 笺 。《 读 战 国 策 随 笔 》 一 卷 。 张 尚 瑗 撰 。《 战 国 策 札 记 》 三 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 武 王 克 殷 日 记 》 一 卷 , 《 灭 国 五 十 考 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 考 信 录 提 要 》 二 卷 。《 补 上 古 考 信 录 》 二 卷 。《 唐 虞 考 信 录 》 四 卷 。《 夏 考 信 录 》 二 卷 。《 商 考 信 录 》 二 卷 。《 丰 镐 考 信 录 》 八 卷 。《 丰 镐 别 录 》 三 卷 。《 考 古 续 说 》 二 卷 。《 考 信 附 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 熹 庙 谅 阴 记 》 一 卷 , 《 圣 安 本 纪 》 六 卷 , 《 明 季 实 录 》 六 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 南 宋 六 陵 遗 事 》 一 卷 , 《 庚 申 君 遗 事 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 见 闻 随 笔 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 安 南 使 事 记 》 一 卷 。 李 仙 根 撰 。《 建 文 帝 后 纪 》 一 卷 。 邵 远 平 撰 。《 武 宗 外 纪 》 一 卷 , 《 后 鉴 录 》 七 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 烈 皇 勤 政 记 》 一 卷 , 《 思 陵 典 礼 记 》 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 三 朝 野 纪 》 七 卷 。 李 逊 之 撰 。《 弘 光 日 录 》 四 卷 。《 永 历 实 录 》 二 十 五 卷 。《 行 朝 录 》 十 二 卷 。《 汰 存 录 》 一 卷 。《 赣 州 失 事 记 》 一 卷 。《 绍 武 争 立 记 》 一 卷 。《 舟 山 兴 废 记 》 一 卷 。《 四 明 山 寨 记 》 一 卷 。《 沙 州 定 乱 记 》 一 卷 。《 赐 姓 始 末 》 一 卷 。《 郑 成 功 传 》 一 卷 。《 滇 考 》 一 卷 。《 日 本 乞 师 记 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 永 历 实 录 》 二 十 六 卷 。 王 夫 之 撰 。《 鲁 春 秋 》 一 卷 。 查 继 佐 撰 。《 伪 东 宫 伪 后 及 党 祸 记 略 》 一 卷 。《 榆 林 城 守 记 略 》 一 卷 。《 保 定 城 守 记 略 》 一 卷 。《 扬 州 城 守 记 略 》 一 卷 。 戴 名 世 撰 。《 二 申 野 录 》 八 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 逊 代 阳 秋 》 二 十 八 卷 。 余 美 英 撰 。《 复 社 记 事 》 一 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 社 事 始 末 》 一 卷 。 杜 登 春 撰 。《 启 祯 野 乘 》 十 六 卷 , 《 二 集 》 八 卷 。 邹 漪 撰 。《 蜀 难 叙 略 》 一 卷 。 沈 荀 蔚 撰 。《 金 陵 野 钞 》 十 四 卷 。 顾 苓 撰 。《 甲 申 传 信 录 》 十 卷 。 钱 士 馨 撰 。《 史 外 》 八 卷 。 汪 有 典 撰 。《 明 季 北 略 》 二 十 四 卷 , 《 南 略 》 十 八 卷 。 计 六 奇 撰 。《 东 南 纪 事 》 十 二 卷 , 《 西 南 纪 事 》 十 二 卷 。 邵 廷 寀 撰 。《 南 疆 逸 史 》 三 十 卷 , 《 恤 谥 录 》 八 卷 , 《 摭 遗 》 十 八 卷 。 温 睿 临 撰 。《 南 疆 绎 史 》 五 十 八 卷 。 李 瑶 撰 。《 海 东 逸 史 》 十 八 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 爝 火 录 》 三 十 卷 。 李 本 撰 。《 小 腆 纪 传 》 六 十 五 卷 。 徐 鼒 撰 。《 补 遗 》 五 卷 , 《 考 异 》 一 卷 。 徐 承 礼 撰 。《 闽 事 纪 略 》 二 卷 。 华 廷 献 撰 。《 平 定 耿 逆 记 》 一 卷 。 李 之 芳 撰 。《 平 闽 记 》 十 三 卷 。 杨 捷 撰 。《 啸 亭 杂 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 三 卷 。 礼 亲 王 昭 梿 撰 。《 养 吉 斋 丛 录 》 二 十 二 卷 。 吴 振 棫 撰 。《 郎 潜 记 闻 初 笔 》 十 四 卷 , 《 二 笔 》 十 六 卷 , 《 三 笔 》 十 二 卷 。 陈 康 祺 撰 。《 圣 德 纪 略 》 一 卷 , 《 儤 直 纪 略 》 一 卷 , 《 恩 遇 纪 略 》 一 卷 , 《 旧 闻 纪 略 》 一 卷 。 瞿 鸿 禨 撰 。宋 不 著 撰 人 《 咸 淳 遗 事 》 二 卷 , 《 大 金 吊 伐 录 》 四 卷 , 元 王 鹗 《 汝 南 遗 事 》 四 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 国 语 贾 注 》 一 卷 。 蒋 曰 豫 辑 。郑 众 《 国 语 解 诂 》 一 卷 。贾 逵 《 国 语 注 》 一 卷 。唐 固 《 国 语 注 》 一 卷 。王 肃 《 国 语 章 句 》 一 卷 。孔 晁 《 国 语 注 》 一 卷 。孔 衍 《 春 秋 后 语 》 一 卷 。陆 贾 《 楚 汉 春 秋 》 一 卷 。伏 侯 《 古 今 注 》 一 卷 。王 粲 《 英 雄 记 》 一 卷 、 司 马 彪 《 战 略 》 一 卷 、 《 九 州 春 秋 》 一 卷 。傅 畅 《 晋 诸 公 赞 》 一 卷 。荀 绰 《 晋 后 略 》 一 卷 。卢 綝 《 晋 八 王 故 事 》 一 卷 。《 晋 四 王 遗 事 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。诏 令 奏 议 类《 太 祖 高 皇 帝 圣 训 》 四 卷 。 康 熙 二 十 五 年 敕 编 。《 太 宗 文 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 顺 治 时 敕 编 , 康 熙 二 十 六 年 告 成 。《 世 祖 章 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 康 熙 二 十 六 年 敕 编 。《 亲 政 纶 音 》 不 分 卷 。 顺 治 时 敕 编 。《 圣 祖 仁 皇 帝 圣 训 》 六 十 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 庭 训 格 言 》 不 分 卷 。 世 宗 御 编 。《 圣 谕 广 训 》 不 分 卷 。 雍 正 二 年 敕 刊 。《 上 谕 内 阁 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 七 年 敕 刊 , 乾 隆 时 续 刊 。《 朱 批 谕 旨 》 三 百 六 十 卷 。 雍 正 十 年 敕 编 , 乾 隆 三 年 告 成 。《 上 谕 八 旗 》 十 三 卷 , 《 上 谕 旗 务 议 覆 》 十 二 卷 , 《 谕 行 旗 务 奏 议 》 十 三 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 训 饬 州 县 条 规 》 二 十 卷 。 雍 正 八 年 敕 刊 。《 世 宗 宪 皇 帝 圣 训 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 五 年 敕 编 。《 高 宗 纯 皇 帝 圣 训 》 三 百 卷 。 嘉 庆 十 二 年 敕 编 。《 仁 宗 睿 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 道 光 四 年 敕 编 。《 宣 宗 成 皇 帝 圣 训 》 一 百 三 十 卷 。 咸 丰 六 年 敕 编 。《 文 宗 显 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 同 治 五 年 敕 编 。《 穆 宗 毅 皇 帝 圣 训 》 一 百 六 十 卷 。 光 绪 五 年 敕 编 。《 明 名 臣 奏 议 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 奉 敕 编 。《 息 斋 疏 草 》 五 卷 。 金 之 俊 撰 。《 龚 端 毅 奏 议 》 八 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 龚 鼎 孳 撰 。《 孟 忠 毅 公 奏 议 》 二 卷 。 孟 乔 芳 撰 。《 赵 忠 襄 奏 疏 存 稿 》 六 卷 。 赵 良 栋 撰 。《 张 襄 壮 奏 疏 》 六 卷 。 张 勇 撰 。《 兼 济 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 寒 松 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 象 枢 撰 。《 文 襄 公 奏 疏 》 十 五 卷 。 李 之 芳 撰 。《 抚 虔 奏 议 》 一 卷 。 佟 国 器 撰 。《 平 岳 疏 议 》 一 卷 , 《 平 海 疏 议 》 一 卷 。 万 正 色 撰 。《 郝 恭 定 集 》 五 卷 。 郝 惟 讷 撰 。《 中 山 奏 议 》 四 卷 。 郝 浴 撰 。《 靳 文 襄 奏 疏 》 八 卷 。 靳 辅 撰 。《 乾 清 门 奏 对 记 》 一 卷 。 汤 斌 撰 。《 抚 浙 奏 议 》 一 卷 , 《 督 闽 奏 议 》 一 卷 。 范 承 谟 撰 。《 抚 浙 疏 草 》 五 卷 。 朱 昌 祚 撰 。《 抚 吴 封 事 》 八 卷 , 《 抚 楚 封 事 》 一 卷 , 《 抚 黔 封 事 》 一 卷 , 《 抚 漕 封 事 》 一 卷 , 《 辑 瑞 陈 言 》 一 卷 。 慕 天 颜 撰 。《 于 山 奏 牍 》 七 卷 。 于 成 龙 撰 。《 清 忠 堂 奏 疏 》 不 分 卷 。 朱 宏 祚 撰 。《 西 台 奏 议 》 一 卷 , 《 京 兆 奏 议 》 一 卷 , 附 《 曲 徙 录 》 一 卷 。 杨 素 蕴 撰 。《 杨 黄 门 奏 疏 》 不 分 卷 , 《 抚 黔 奏 疏 》 八 卷 。 杨 雍 建 撰 。《 华 野 疏 稿 》 五 卷 。 郭 琇 撰 。《 河 防 疏 略 》 二 十 卷 。 朱 之 锡 撰 。《 西 陂 奏 疏 》 六 卷 。 宋 荦 撰 。《 督 漕 疏 草 》 二 十 二 卷 。 董 讷 撰 。《 奏 疏 稿 》 不 分 卷 。 江 蘩 撰 。《 抚 豫 宣 化 录 》 四 卷 。 田 文 镜 撰 。《 防 河 奏 议 》 十 二 卷 。 嵇 曾 筠 撰 。《 平 蛮 奏 疏 》 一 卷 。 鄂 尔 泰 撰 。《 张 公 奏 议 》 二 十 四 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 条 奏 疏 稿 》 二 卷 。 蒋 廷 锡 撰 。《 奏 疏 》 十 卷 。 高 其 倬 撰 。《 望 溪 奏 疏 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 尹 元 孚 奏 议 》 十 卷 。 尹 会 一 撰 。《 裘 文 达 奏 议 》 一 卷 。 裘 曰 修 撰 。《 那 文 毅 奏 议 》 八 十 卷 。 那 彦 成 撰 。《 两 河 奏 疏 》 不 分 卷 。 严 烺 撰 。《 思 补 斋 奏 稿 偶 存 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 恭 寿 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 韩 文 绮 撰 。《 楚 蒙 山 房 奏 疏 》 五 卷 。 晏 斯 盛 撰 。《 东 溟 奏 稿 》 四 卷 。 姚 莹 撰 。《 林 文 忠 政 书 》 三 卷 。 林 则 徐 撰 。《 陶 云 汀 先 生 奏 议 》 三 十 二 卷 。 陶 澍 撰 。《 耐 菴 奏 议 存 稿 》 十 二 卷 。 贺 长 龄 撰 。《 吴 文 节 遗 集 》 八 十 卷 。 吴 文 镕 撰 。《 张 大 司 马 奏 稿 》 四 卷 。 张 亮 基 撰 。《 骆 文 忠 奏 议 》 十 六 卷 。 骆 秉 章 撰 。《 李 文 恭 奏 议 》 二 十 二 卷 。 李 星 沅 撰 。《 李 尚 书 政 书 》 八 卷 。 李 宗 羲 撰 。《 王 侍 郎 奏 议 》 十 卷 。 王 茂 荫 撰 。《 台 垣 疏 稿 》 一 卷 。 丁 寿 昌 撰 。《 张 文 毅 奏 稿 》 八 卷 。 张 芾 撰 。《 曾 文 正 奏 稿 》 三 十 二 卷 。 曾 国 藩 撰 。《 胡 文 忠 奏 稿 》 五 十 二 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 左 文 襄 奏 疏 初 编 》 三 十 八 卷 , 《 续 编 》 七 十 六 卷 , 《 三 编 》 六 卷 。 左 宗 棠 撰 。《 曾 忠 襄 奏 疏 》 六 十 一 卷 。 曾 国 荃 撰 。《 沈 文 肃 政 书 》 十 二 卷 。 沈 葆 桢 撰 。《 李 忠 武 奏 议 》 一 卷 。 李 续 宾 撰 。《 刘 中 丞 奏 稿 》 八 卷 。 刘 昆 撰 。《 刘 中 丞 奏 议 》 二 十 卷 。 刘 蓉 撰 。《 刘 武 慎 奏 稿 》 十 六 卷 。 刘 长 佑 撰 。《 彭 刚 直 奏 议 》 八 卷 。 彭 玉 麟 撰 。《 郭 侍 郎 奏 疏 》 十 二 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 岑 襄 勤 奏 稿 》 三 十 卷 。 岑 毓 英 撰 。《 丁 文 诚 奏 议 》 二 十 六 卷 。 丁 宝 桢 撰 。《 毛 尚 书 奏 稿 》 十 六 卷 。 毛 鸿 宾 撰 。《 曾 惠 敏 奏 议 》 六 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 出 使 奏 疏 》 二 卷 。 薛 福 成 撰 。《 养 云 山 庄 奏 稿 》 四 卷 。 刘 瑞 芬 撰 。《 钱 敏 肃 奏 疏 》 七 卷 。 钱 鼎 铭 撰 。《 黎 文 肃 奏 议 》 十 六 卷 。 黎 培 敬 撰 。《 许 太 常 奏 稿 》 一 卷 。 许 乃 济 撰 。《 豸 华 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 金 应 麟 撰 。《 水 流 云 在 馆 奏 议 》 二 卷 。 宋 晋 撰 。《 吴 柳 堂 奏 疏 》 一 卷 。 吴 可 读 撰 。《 王 文 敏 奏 疏 稿 》 一 卷 。 王 懿 荣 撰 。《 袁 太 常 戊 戌 条 陈 》 一 卷 。 袁 昶 撰 。《 谏 垣 存 稿 》 四 卷 。 安 维 峻 撰 。《 李 文 忠 政 书 》 一 百 六 十 五 卷 。 李 鸿 章 撰 。《 张 宫 保 政 书 》 十 二 卷 。 张 之 洞 撰 。《 端 忠 敏 奏 议 》 十 六 卷 。 端 方 撰 。《 三 贤 政 书 》 十 八 卷 。 汤 斌 、 宋 荦 、 张 伯 行 撰 。《 嘉 定 长 白 二 先 生 奏 议 》 四 卷 。 徐 致 祥 、 宝 廷 撰 。《 宋 陈 次 升 谠 论 集 》 五 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。传 记 类《 宗 室 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 蒙 古 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 敕 撰 。《 八 旗 满 洲 氏 族 通 谱 》 八 十 卷 。 乾 隆 九 年 敕 撰 。《 胜 朝 殉 节 诸 臣 录 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 一 年 敕 撰 。《 满 汉 名 臣 传 》 八 十 卷 , 《 贰 臣 传 》 八 卷 , 《 逆 臣 传 》 二 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 史 传 三 编 》 五 十 六 卷 。 朱 轼 撰 。《 历 代 忠 臣 义 士 卓 行 录 》 八 卷 。 戴 作 铭 撰 。《 历 代 名 臣 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 朱 桓 撰 。《 广 群 辅 录 》 六 卷 。 徐 汾 撰 。《 臣 鉴 录 》 二 十 卷 。 蒋 伊 撰 。《 历 代 党 鉴 》 五 卷 。 徐 宾 撰 。《 续 高 士 传 》 五 卷 。 高 兆 撰 。《 续 补 高 士 传 》 三 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 孝 史 类 编 》 十 卷 。 黄 齐 贤 撰 。《 元 祐 党 人 传 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 明 名 臣 言 行 录 》 四 十 五 卷 。 徐 开 仕 撰 。《 崇 祯 五 十 宰 相 传 》 一 卷 , 《 年 表 》 一 卷 。 曹 溶 撰 。《 明 儒 言 行 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 沈 佳 撰 。《 东 林 列 传 》 二 十 四 卷 , 《 留 溪 外 传 》 十 八 卷 。 陈 鼎 撰 。《 复 社 姓 氏 传 略 》 十 卷 。 吴 山 嘉 撰 。《 国 朝 耆 献 类 徵 初 编 》 七 百 二 十 卷 , 《 编 目 》 十 九 卷 。 李 桓 撰 。《 碑 传 集 》 一 百 六 十 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 续 碑 传 集 》 八 十 六 卷 。 缪 荃 孙 撰 。《 国 朝 先 正 事 略 》 六 十 卷 。 李 元 度 撰 。《 中 兴 将 帅 别 传 》 三 十 卷 , 一 作 《 咸 同 以 来 功 臣 别 传 》 , 一 作 《 中 兴 名 臣 事 略 》 , 一 作 《 续 先 正 事 略 》 。《 续 编 》 六 卷 。 朱 孔 彰 撰 。《 大 清 名 臣 言 行 录 》 一 卷 。 留 保 撰 。《 文 献 徵 存 录 》 十 卷 。 钱 林 撰 。《 从 政 观 法 录 》 三 十 卷 。 朱 方 曾 撰 。《 初 月 楼 闻 见 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 学 统 》 五 十 六 卷 。 熊 赐 履 撰 。《 雒 闽 渊 源 录 》 十 九 卷 。 张 夏 撰 。《 圣 学 知 统 录 》 二 卷 , 《 圣 学 知 统 翼 编 》 二 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 道 统 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 道 南 源 委 》 六 卷 , 《 伊 洛 渊 源 续 录 》 二 十 卷 。 张 伯 行 撰 。《 儒 林 宗 派 》 十 六 卷 。 万 斯 同 撰 。《 理 学 宗 传 》 二 十 六 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 理 学 宗 传 辨 正 》 十 六 卷 。 刘 廷 诏 撰 。《 宋 元 学 案 》 一 百 卷 。 黄 宗 羲 原 本 , 全 祖 望 补 编 。《 明 儒 学 案 》 六 十 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 明 儒 林 录 》 十 九 卷 。 张 恒 撰 。《 国 朝 学 案 小 识 》 十 五 卷 。 唐 鉴 撰 。《 国 朝 经 学 名 儒 记 》 一 卷 。 张 星 鉴 撰 。《 国 朝 宋 学 渊 源 记 》 二 卷 , 《 附 记 》 一 卷 。 江 藩 撰 。《 国 朝 儒 林 文 苑 传 》 四 卷 。 阮 元 撰 。《 康 熙 己 未 词 科 录 》 十 二 卷 。 秦 瀛 撰 。《 鹤 徵 录 》 八 卷 。 李 集 、 李 富 孙 、 李 遇 孙 同 撰 。《 词 科 掌 录 》 十 七 卷 , 《 馀 话 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 鹤 徵 后 录 》 十 二 卷 。 李 富 孙 撰 。《 畴 人 传 四 》 十 六 卷 。 阮 元 撰 。《 续 畴 人 传 》 六 卷 。 罗 士 琳 撰 。《 畴 人 传 三 编 》 七 卷 。 诸 可 宝 撰 。《 国 朝 名 家 诗 钞 小 传 》 二 卷 。 郑 方 坤 撰 。《 畿 辅 人 物 志 》 二 十 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 洛 学 编 》 四 卷 。 汤 斌 撰 。《 中 州 人 物 考 》 八 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 中 州 道 学 编 》 二 卷 , 《 补 编 》 一 卷 。 耿 介 撰 。《 关 学 编 》 十 卷 。 廉 伟 然 撰 。《 东 越 儒 林 后 传 》 一 卷 , 《 文 苑 后 传 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 闽 中 理 学 渊 源 考 》 九 十 二 卷 , 《 闽 学 志 略 》 十 七 卷 。 李 清 馥 撰 。《 粤 东 名 儒 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 邓 淳 撰 。《 豫 章 十 代 文 献 略 》 五 十 卷 。 王 模 撰 。《 金 华 徵 献 略 》 二 十 卷 。 王 崇 炳 撰 。《 嘉 禾 献 徵 录 》 四 十 六 卷 。 盛 枫 撰 。《 松 陵 文 献 录 》 十 五 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 海 州 文 献 录 》 十 六 卷 。 许 乔 林 撰 。《 吴 门 耆 旧 记 》 一 卷 。 顾 承 撰 。《 列 女 传 补 注 》 八 卷 , 附 《 叙 录 》 一 卷 , 《 校 正 》 一 卷 。 闺 秀 王 照 圆 撰 。《 列 女 传 校 注 》 八 卷 。 闺 秀 梁 端 撰 。《 列 女 传 集 注 》 八 卷 。 闺 秀 萧 道 管 撰 。《 广 列 女 传 》 二 十 卷 。 刘 开 撰 。《 胜 朝 彤 史 拾 记 》 六 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 贤 媛 类 徵 初 编 》 十 二 卷 。 李 桓 撰 。《 越 女 表 微 录 》 五 卷 。 汪 辉 祖 撰 。宋 不 著 撰 人 《 庆 元 党 禁 》 一 卷 , 《 京 口 耆 旧 传 》 九 卷 , 元 辛 文 房 《 唐 才 子 传 》 八 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。魏 嵇 康 《 圣 贤 高 士 传 》 一 卷 , 后 魏 常 景 《 鉴 戒 象 赞 》 一 卷 。 以 上 马 国 翰 辑 。赵 岐 《 三 辅 决 录 》 一 卷 , 刘 向 《 孝 子 传 》 一 卷 , 萧 广 济 《 孝 子 传 》 一 卷 , 师 觉 授 《 孝 子 传 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 传 记 类 总 录 之 属《 晏 子 春 秋 音 义 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 晏 子 春 秋 校 正 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 晏 子 春 秋 校 勘 》 一 卷 。 黄 以 周 撰 。《 周 公 年 表 》 一 卷 。 牟 廷 相 撰 。《 孔 子 年 谱 》 五 卷 。 杨 方 晃 撰 。《 孔 子 年 谱 辑 注 》 一 卷 。 江 永 撰 , 黄 定 宜 辑 注 。《 孔 子 编 年 注 》 五 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 至 圣 编 年 世 纪 》 二 十 四 卷 。 李 灼 、 黄 晟 同 撰 。《 先 圣 生 卒 年 月 考 》 二 卷 。 孔 广 牧 撰 。《 孔 子 世 家 考 》 二 卷 , 《 仲 尼 弟 子 列 传 考 》 一 卷 。 郑 环 撰 。《 宗 圣 志 》 十 二 卷 。 孔 允 植 撰 。《 阙 里 文 献 考 》 一 百 卷 。 孔 继 汾 撰 。《 孔 子 世 家 补 订 》 一 卷 , 《 孔 门 师 弟 年 表 》 一 卷 , 《 孔 孟 年 表 》 一 卷 , 《 孟 子 列 传 纂 》 一 卷 , 《 孟 子 时 事 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 孔 子 编 年 》 四 卷 , 《 孟 子 编 年 》 四 卷 。 狄 子 奇 撰 。《 洙 泗 考 信 录 》 四 卷 , 《 馀 录 》 一 卷 , 《 孟 子 事 实 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 孔 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 , 《 孟 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 孟 子 年 谱 》 一 卷 。 黄 玉 蟾 撰 。《 孟 子 生 卒 年 月 考 》 一 卷 。 阎 若 璩 撰 。《 孟 子 游 历 考 》 一 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 迁 志 》 十 二 卷 。 孟 衍 泰 、 王 特 选 、 仲 蕴 锦 同 撰 。《 从 祀 名 贤 传 》 六 卷 。 常 安 撰 。《 刘 更 生 年 表 》 一 卷 。 梅 毓 撰 。《 许 君 年 表 》 一 卷 。 陶 方 琦 撰 。《 郑 司 农 年 谱 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 汉 郑 君 晋 陶 靖 节 魏 陈 思 王 唐 陆 宣 公 年 谱 》 四 卷 。 丁 晏 撰 。《 郑 康 成 纪 年 》 一 卷 。 袁 钧 撰 。《 郑 学 录 》 四 卷 。 郑 珍 撰 。《 诸 葛 忠 武 故 事 》 五 卷 。 张 澍 撰 。《 忠 武 志 》 八 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 王 右 军 年 谱 》 一 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 安 定 言 行 录 》 一 卷 。 丁 宝 书 撰 。《 濂 溪 周 夫 子 志 》 十 五 卷 。 吴 大 镕 撰 。《 增 订 欧 阳 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 朱 文 藻 撰 。《 胡 少 师 年 谱 》 一 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 王 荆 公 年 谱 》 二 十 五 卷 , 《 杂 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 蔡 上 翔 撰 。《 米 海 岳 年 谱 》 一 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 考 订 朱 子 世 家 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 朱 子 年 谱 》 四 卷 , 《 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 重 订 朱 子 年 谱 》 一 卷 。 褚 寅 亮 撰 。《 别 本 朱 子 年 谱 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 黄 中 撰 。《 陆 象 山 年 谱 》 二 卷 。 李 绂 撰 。《 杨 文 靖 年 谱 》 二 卷 。 张 夏 撰 。《 洪 文 惠 年 谱 》 一 卷 , 《 洪 文 敏 年 谱 》 一 卷 , 《 陆 放 翁 年 谱 》 一 卷 , 《 王 伯 厚 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 王 深 宁 年 谱 》 一 卷 。 张 大 昌 撰 。《 谢 皋 羽 年 谱 》 一 卷 。 徐 沁 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 三 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 二 卷 。 凌 廷 堪 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 一 卷 。 施 国 祁 撰 。《 周 文 襄 公 年 谱 》 二 卷 。 周 仁 俊 撰 。《 李 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 法 式 善 撰 。《 王 文 成 集 传 本 》 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 王 弇 州 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 归 震 川 年 谱 》 一 卷 。 孙 岱 撰 。《 杨 升 庵 年 谱 》 一 卷 。 李 调 元 撰 。《 周 忠 介 公 遗 事 》 一 卷 。 彭 定 求 撰 。《 缪 文 贞 公 年 谱 》 一 卷 。 缪 之 镕 撰 。《 袁 督 师 事 迹 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 倪 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 倪 会 鼎 撰 。《 黄 忠 端 公 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 左 忠 毅 年 谱 》 二 卷 。 左 宰 撰 。《 张 忠 烈 公 年 谱 》 一 卷 。 赵 之 谦 撰 。《 刘 子 行 状 》 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 蕺 山 年 谱 》 二 卷 。 刘 均 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 一 卷 。 吴 映 奎 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 黄 黎 洲 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 孙 夏 峰 年 谱 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 李 二 曲 历 年 纪 略 》 二 卷 。 惠 䦃 嗣 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 四 卷 。 陈 梓 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 一 卷 。 苏 惇 元 撰 。《 颜 习 斋 先 生 年 谱 》 二 卷 。 李 塨 撰 。《 李 恕 谷 先 生 年 谱 》 五 卷 。 冯 辰 撰 。《 申 凫 盟 先 生 年 谱 》 一 卷 。 申 涵 煜 、 申 涵 盼 同 撰 。《 宁 海 将 军 固 山 贝 子 功 绩 录 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 渔 洋 山 人 自 订 年 谱 注 》 一 卷 。 惠 栋 撰 。《 施 愚 山 年 谱 》 四 卷 。 施 念 曾 撰 。《 陆 清 献 年 谱 》 一 卷 。 罗 以 智 撰 。《 陆 稼 书 年 谱 》 二 卷 。 吴 光 酉 撰 。《 阎 潜 丘 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 朱 文 端 公 行 述 》 一 卷 。 朱 必 阶 撰 。《 阿 文 成 年 谱 》 二 十 四 卷 。 那 彦 成 撰 。《 钱 文 端 公 年 谱 》 三 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 王 述 庵 年 谱 》 二 卷 。 严 荣 撰 。《 孙 文 靖 年 谱 》 一 卷 。 孙 惠 惇 撰 。《 黄 昆 圃 年 谱 》 一 卷 。 黄 叔 琳 撰 。《 黄 荛 圃 年 谱 》 一 卷 。 江 标 撰 。《 戴 东 原 年 谱 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 洪 北 江 年 谱 》 一 卷 。 吕 培 撰 。《 焦 理 堂 事 略 》 一 卷 。 焦 廷 琥 撰 。《 寄 圃 老 人 自 记 年 谱 》 一 卷 。 孙 玉 庭 撰 。《 思 补 老 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 石 隐 山 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 彭 文 敬 自 订 年 谱 》 一 卷 。 彭 蕴 章 撰 。《 翁 文 端 年 谱 》 一 卷 。 翁 同 龢 撰 。《 骆 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 骆 天 保 撰 。《 曾 文 正 年 谱 》 十 二 卷 。 黎 庶 昌 撰 。《 曾 文 正 公 大 事 记 》 四 卷 。 王 定 安 撰 。《 吴 柳 堂 孤 忠 录 》 三 卷 。 傅 岩 霖 撰 。《 豫 章 先 贤 九 家 年 谱 》 九 卷 , 《 四 朝 先 贤 六 家 年 谱 》 七 卷 。 杨 希 闵 撰 。《 四 史 疑 年 录 》 七 卷 。 阮 元 撰 。《 历 代 名 人 年 谱 》 十 七 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 续 疑 年 录 》 四 卷 。 吴 修 撰 。《 补 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 椒 撰 。《 疑 年 赓 录 》 二 卷 。 张 鸣 珂 撰 。《 三 续 疑 年 录 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。以 上 传 记 类 名 人 之 属史 钞 类《 史 纬 》 三 百 三 十 卷 。 陈 允 锡 撰 。《 读 史 蒙 拾 》 一 卷 。 王 士 禄 撰 。《 廿 一 史 约 编 》 十 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 汉 书 蒙 拾 》 三 卷 , 《 后 汉 书 蒙 拾 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 汉 书 古 字 类 》 一 卷 。 郭 梦 星 撰 。《 国 志 蒙 拾 》 二 卷 。 郭 麟 撰 。《 宋 书 琐 语 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 两 晋 南 北 集 珍 》 六 卷 。 陈 维 崧 撰 。《 南 史 识 小 录 》 八 卷 , 《 北 史 识 小 录 》 八 卷 。 沈 名 孙 、 朱 昆 田 同 撰 。《 南 北 史 识 小 录 补 正 》 二 十 八 卷 。 张 应 昌 撰 。《 南 北 史 捃 华 》 八 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 新 旧 唐 书 合 钞 》 二 百 六 十 卷 。 沈 炳 震 撰 。载 记 类《 吴 越 春 秋 校 文 》 一 卷 。 蒋 光 煦 撰 。《 吴 越 春 秋 校 勘 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 读 吴 越 春 秋 》 一 卷 , 《 读 越 绝 书 》 一 卷 。 俞 樾 撰 。《 越 绝 书 札 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 名 。 钱 培 名 撰 。《 增 订 吴 越 备 史 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 钱 时 钰 撰 。《 补 华 阳 国 志 三 州 郡 县 目 录 》 一 卷 。 廖 寅 撰 。《 华 阳 国 志 校 勘 记 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 十 六 国 疆 域 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 十 六 国 春 秋 辑 补 》 一 百 卷 , 《 十 六 国 春 秋 纂 录 校 本 》 十 卷 。 汤 球 撰 。《 十 六 国 年 表 》 一 卷 。 张 愉 曾 撰 。《 十 六 国 年 表 》 三 十 二 卷 。 孔 尚 质 撰 。《 西 秦 百 官 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 十 国 春 秋 》 一 百 十 四 卷 。 吴 任 臣 撰 。《 拾 遗 》 一 卷 , 《 备 考 》 一 卷 。 周 昂 撰 。《 南 汉 书 》 十 八 卷 , 《 考 异 》 十 八 卷 , 《 丛 录 》 二 卷 , 《 文 字 略 》 二 卷 。 梁 廷 相 撰 。《 南 汉 纪 》 五 卷 , 《 地 理 志 》 一 卷 , 《 金 石 志 》 一 卷 。 吴 兰 修 撰 。《 南 唐 拾 遗 记 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 西 夏 国 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 西 夏 书 事 》 四 十 二 卷 。 吴 广 成 撰 。《 西 夏 纪 事 本 末 》 三 十 六 卷 。 张 鉴 撰 。《 西 夏 书 》 十 卷 。 周 春 撰 。《 西 夏 事 略 》 十 六 卷 。 陈 昆 撰 。《 晋 陆 翙 邺 中 记 》 一 卷 , 《 唐 樊 绰 蛮 书 》 十 卷 , 《 宋 不 著 撰 人 江 南 馀 载 》 二 卷 。 乾 隆 时 奉 敕 辑 。时 令 类《 月 令 辑 要 》 二 十 四 卷 , 《 图 说 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 古 今 类 传 岁 时 部 》 四 卷 。 董 穀 士 、 董 炳 文 同 编 。《 时 令 汇 纪 》 十 六 卷 , 《 馀 日 事 文 》 四 卷 。 朱 濂 撰 。《 月 日 纪 古 》 十 二 卷 。 萧 智 汉 撰 。《 节 序 同 风 录 》 十 二 卷 。 孔 尚 任 撰 。《 七 十 二 候 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 月 令 粹 编 》 二 十 四 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 二 十 四 史 日 月 考 》 二 百 三 十 六 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 古 今 冬 至 表 》 四 卷 。 谭 沄 撰 。《 唐 韩 鄂 四 时 纂 要 》 一 卷 。 马 国 翰 辑 。地 理 类《 皇 舆 表 》 十 六 卷 。 康 熙 四 十 三 年 , 喇 沙 里 等 奉 敕 撰 。《 方 舆 路 程 考 略 》 不 分 卷 。 康 熙 时 , 汪 士 鋐 等 奉 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 三 百 四 十 卷 。 乾 隆 八 年 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 五 百 卷 。 乾 隆 二 十 九 年 敕 撰 。《 皇 朝 职 贡 图 》 九 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 历 代 疆 域 表 》 三 卷 , 《 沿 革 表 》 三 卷 。 段 长 基 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 表 》 四 十 七 卷 。 陈 芳 绩 撰 。《 东 晋 南 北 朝 舆 地 表 》 二 十 一 卷 。 徐 文 范 撰 。《 舆 地 沿 革 表 》 四 十 卷 。 杨 丕 复 撰 。《 周 末 列 国 所 有 郡 县 考 》 一 卷 , 《 古 国 都 今 郡 县 合 考 》 一 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 战 国 地 舆 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 楚 汉 诸 侯 疆 域 志 》 三 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 历 代 郡 国 考 略 》 三 卷 。 叶 沄 撰 。《 今 古 地 理 述 》 二 十 卷 。 王 子 音 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 图 》 一 卷 , 《 舆 地 图 》 一 卷 , 《 历 代 地 理 志 韵 编 今 释 》 二 十 卷 , 《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 王 会 新 编 》 一 百 四 十 五 卷 。 茹 铉 撰 。《 乾 隆 府 厅 州 县 志 》 五 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 皇 朝 舆 地 全 图 》 不 分 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 大 清 一 统 舆 图 》 三 十 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 一 卷 , 《 舆 地 略 》 一 卷 。 严 德 撰 。《 郡 县 分 韵 考 》 十 卷 。 黄 本 骥 撰 。《 肇 域 志 》 一 百 卷 , 《 天 下 郡 国 利 病 书 》 一 百 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 读 史 方 舆 纪 要 》 一 百 三 十 卷 , 《 形 势 纪 要 》 九 卷 。 顾 祖 禹 撰 。《 太 平 寰 宇 记 补 缺 》 二 卷 。 陈 兰 森 撰 。《 山 河 两 戒 考 》 十 四 卷 。 徐 文 靖 撰 。晋 《 太 康 三 年 地 记 》 一 卷 , 王 隐 《 晋 书 地 道 记 》 一 卷 , 唐 濮 王 泰 等 《 括 地 志 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 地 理 类 总 志 之 属《 满 洲 源 流 考 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 热 河 志 》 八 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 和 珅 等 奉 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 考 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 三 十 九 年 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 》 四 十 二 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 盛 京 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 新 疆 识 略 》 十 三 卷 。 道 光 元 年 , 汪 廷 珍 等 奉 敕 撰 。《 盛 京 通 志 》 四 十 八 卷 。 雷 以 诚 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 李 卫 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 三 百 卷 。 李 鸿 章 等 修 。《 江 南 通 志 》 二 百 卷 。 赵 宏 恩 等 修 。《 安 徽 通 志 》 二 百 六 十 卷 。 陶 澍 修 。《 安 徽 通 志 》 三 百 五 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 江 西 通 志 》 二 百 六 卷 。 白 璜 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 六 十 二 卷 。 谢 旻 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 八 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 浙 江 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 嵇 曾 筠 等 修 。《 福 建 通 志 》 七 十 八 卷 。 郝 玉 麟 修 。《 福 建 通 志 》 二 百 七 十 八 卷 。 吴 棠 等 修 。《 湖 广 通 志 》 八 十 卷 。 徐 国 相 等 修 。《 湖 广 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 迈 柱 等 修 。《 湖 北 通 志 》 一 百 卷 。 吴 熊 光 等 修 。《 湖 南 通 志 》 一 百 七 十 卷 。 陈 宏 谋 等 修 。《 湖 南 通 志 》 二 百 二 十 八 卷 。 巴 哈 布 等 修 。《 湖 南 通 志 》 三 百 十 五 卷 。 裕 禄 等 修 。《 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 王 士 俊 等 修 。《 续 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 阿 思 喀 等 修 。《 山 东 通 志 》 三 十 六 卷 。 岳 濬 等 修 。《 山 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 钱 江 等 修 。《 山 西 通 志 》 二 百 三 十 卷 。 觉 罗 石 麟 等 修 。《 山 西 通 志 》 一 百 八 十 四 卷 。 张 煦 等 修 。《 山 西 志 辑 要 》 十 卷 。 雅 德 撰 。《 陕 西 通 志 》 一 百 卷 。 刘 於 义 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 五 十 卷 。 许 容 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 一 百 卷 。 长 庚 等 修 。《 四 川 通 志 》 四 十 七 卷 。 黄 廷 桂 等 修 。《 四 川 通 志 》 二 百 二 十 六 卷 。 杨 芳 灿 等 修 。《 广 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 郝 玉 麟 等 修 。《 广 东 通 志 》 三 百 三 十 四 卷 。 阮 元 等 修 。《 广 西 通 志 》 一 百 二 十 八 卷 。 金 鉷 等 修 。《 广 西 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 吉 庆 等 修 。《 云 南 通 志 》 三 十 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 续 云 南 通 志 稿 》 一 百 九 十 四 卷 。 王 文 韶 等 修 。《 贵 州 通 志 》 四 十 六 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 吉 林 通 志 》 一 百 二 十 二 卷 。 长 顺 等 修 。《 顺 天 府 志 》 一 百 三 十 卷 。 李 鸿 章 修 。《 保 定 府 志 》 八 十 卷 。 李 振 祜 修 。《 承 德 府 志 》 六 十 卷 。 海 忠 修 。《 永 平 府 志 》 七 十 二 卷 。 游 智 开 修 。《 河 间 府 志 》 二 十 卷 。 周 嘉 露 修 。《 天 津 府 志 》 四 十 卷 。 李 梅 宾 修 。《 天 津 府 志 》 五 十 四 卷 。 李 鸿 章 修 。《 正 定 府 志 》 五 十 卷 。 郑 大 进 修 。《 顺 德 府 志 》 十 六 卷 。 徐 景 曾 修 。《 广 平 府 志 》 二 十 四 卷 。 吴 穀 修 。《 大 名 府 志 》 二 十 二 卷 。 李 煐 修 。《 大 名 府 志 》 六 卷 。 武 蔚 文 修 。《 宣 化 府 志 》 四 十 二 卷 。 王 畹 修 。《 江 宁 府 志 》 五 十 六 卷 。 吕 燕 昭 修 。《 江 宁 府 志 》 十 五 卷 。 苏 启 勋 修 。《 苏 州 府 志 》 八 十 卷 。 习 巂 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 六 十 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 五 十 卷 。 冯 桂 芬 撰 。《 松 江 府 志 》 八 十 四 卷 。 宋 如 林 修 。《 松 江 府 志 》 四 十 卷 。 博 润 修 。《 常 州 府 志 》 三 十 八 卷 。 于 琨 修 。《 淮 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 顾 栋 高 撰 。《 扬 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 万 寿 修 。《 扬 州 府 志 》 七 十 二 卷 。 张 世 浣 修 。《 扬 州 府 志 》 三 十 卷 。 晏 端 书 撰 。《 徐 州 府 志 》 三 十 卷 。 王 峻 修 。《 安 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 张 楷 修 。《 徽 州 府 志 》 八 卷 。 郑 交 泰 修 。《 宁 国 府 志 》 三 十 八 卷 。 鲁 铨 修 。《 池 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 张 士 范 修 。《 太 平 府 志 》 四 十 四 卷 。 朱 肇 基 修 。《 庐 州 府 志 》 五 十 四 卷 。 张 祥 云 修 。《 凤 阳 府 志 》 二 十 一 卷 。 冯 煦 修 。《 颍 州 府 志 》 十 卷 。 王 敛 福 修 。《 南 昌 府 志 》 七 十 六 卷 。 黄 良 栋 修 。《 饶 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 黄 家 遴 修 。《 广 信 府 志 》 二 十 六 卷 。 康 基 渊 修 。《 南 康 府 志 》 十 二 卷 。 廖 文 英 修 。《 九 江 府 志 》 二 十 二 卷 。 胡 宗 虞 修 。《 建 昌 府 志 》 三 十 四 卷 。 姚 文 光 修 。《 抚 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 张 四 教 修 。《 临 江 府 志 》 十 六 卷 。 施 润 章 撰 。《 瑞 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 黄 廷 金 修 。《 袁 州 府 志 》 十 五 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 吉 安 府 志 》 七 十 六 卷 。 卢 松 修 。《 赣 州 府 志 》 七 十 八 卷 。 李 本 仁 修 。《 南 安 府 志 》 二 十 卷 。 陈 奕 禧 撰 。《 南 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 黄 鸣 珂 修 。《 杭 州 府 志 》 四 十 卷 。 马 铎 修 。《 杭 州 府 志 》 一 百 十 卷 。 郑 枟 修 。《 嘉 兴 府 志 》 十 六 卷 。 吴 永 芳 修 。《 嘉 兴 府 志 》 八 十 卷 。 伊 汤 安 修 。《 嘉 兴 府 志 》 九 十 卷 。 许 瑶 光 修 。《 湖 录 》 一 百 五 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 湖 州 府 志 》 十 二 卷 。 程 量 修 。《 湖 州 府 志 》 四 十 八 卷 。 李 堂 修 。《 湖 州 府 志 》 九 十 六 卷 。 宗 源 瀚 撰 。《 宁 波 府 志 》 三 十 六 卷 。 曹 秉 仁 修 。《 绍 兴 府 志 》 六 十 卷 。 邹 尚 周 修 。《 绍 兴 府 志 》 八 十 卷 。 李 亨 特 修 。《 台 州 府 志 》 十 八 卷 。 冯 甦 修 。《 金 华 府 志 》 三 十 卷 。 张 荩 修 。《 衢 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 杨 廷 望 修 。《 严 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 吴 士 进 修 。《 温 州 府 志 》 三 十 卷 。 汪 爌 修 。《 处 州 府 志 》 二 十 卷 。 曹 抡 彬 修 。《 处 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 潘 绍 贻 修 。《 福 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 高 景 崧 修 。《 泉 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 章 倬 标 修 。《 建 宁 府 志 》 四 十 八 卷 。 张 琦 修 。《 延 平 府 志 》 四 十 六 卷 。 徐 震 耀 修 。《 汀 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 曾 曰 煐 修 。《 邵 武 府 志 》 三 十 卷 。 王 琛 修 。《 邵 武 府 志 》 二 十 四 卷 。 张 凤 孙 修 。《 漳 州 府 志 》 五 十 卷 。 沈 定 均 修 。《 福 宁 府 志 》 三 十 卷 。 李 绂 修 。《 台 湾 府 志 》 二 十 六 卷 。 六 十 七 修 。《 武 昌 府 志 》 十 二 卷 。 裴 天 锡 修 。《 汉 阳 府 志 》 五 十 卷 。 陶 士 偰 修 。《 安 陆 府 志 》 三 十 六 卷 。 张 尊 德 修 。《 襄 阳 府 志 》 四 十 卷 。 陈 谔 修 。《 郧 阳 府 志 》 十 卷 。 王 正 常 修 。《 郧 阳 府 志 》 三 十 八 卷 。 杨 廷 耀 修 。《 德 安 府 志 》 二 十 四 卷 。 傅 鹤 祥 修 。《 黄 州 府 志 》 二 十 卷 。 王 勍 修 。《 荆 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 施 廷 枢 修 。《 宜 昌 府 志 》 十 六 卷 。 聂 光 銮 修 。《 施 南 府 志 》 三 十 卷 。 松 林 修 。《 长 沙 府 志 》 五 十 卷 。 吕 肃 高 修 。《 岳 州 府 志 》 三 十 卷 。 黄 凝 道 修 。《 宝 庆 府 志 》 一 百 五 十 七 卷 。 黄 宅 中 修 。《 衡 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 饶 佺 修 。《 常 德 府 志 》 四 十 八 卷 。 应 光 烈 撰 。《 辰 州 府 志 》 十 一 卷 。 毕 本 烈 修 。《 沅 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 官 五 修 。《 永 州 府 志 》 十 八 卷 。 宗 绩 辰 撰 。《 永 顺 府 志 》 十 二 卷 。 张 天 如 修 。《 开 封 府 志 》 四 十 卷 。 管 竭 忠 修 。《 陈 州 府 志 》 三 十 卷 。 崔 应 楷 修 。《 归 德 府 志 》 三 十 六 卷 。 陈 锡 辂 修 。《 彰 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 汤 康 业 修 。《 卫 辉 府 志 》 五 十 五 卷 。 德 昌 修 。《 怀 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 杜 悰 修 。《 河 南 府 志 》 一 百 十 六 卷 。 施 诚 修 。《 南 阳 府 志 》 六 卷 。 孔 传 金 修 。《 汝 宁 府 志 》 三 十 卷 。 德 昌 修 。《 济 南 府 志 》 七 十 二 卷 。 王 赠 芳 修 。《 泰 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 成 城 修 。《 武 定 府 志 》 三 十 八 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兖 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 陈 顾 䦅 修 。《 沂 州 府 志 》 二 十 三 卷 。 李 希 贤 修 。《 曹 州 府 志 》 二 十 二 卷 。 周 尚 质 修 。《 东 昌 府 志 》 五 十 卷 。 白 嵩 修 。《 青 州 府 志 》 六 十 四 卷 。 毛 永 相 修 。《 登 州 府 志 》 六 十 九 卷 。 贾 瑚 修 。《 莱 州 府 志 》 十 六 卷 。 严 有 禧 修 。《 太 原 府 志 》 六 十 卷 。 沈 树 声 修 。《 平 阳 府 志 》 三 十 六 卷 。 章 廷 珪 修 。《 蒲 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 周 景 柱 修 。《 潞 安 府 志 》 四 十 卷 。 张 淑 渠 修 。《 汾 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 孙 和 相 修 , 戴 震 撰 。《 泽 州 府 志 》 五 十 二 卷 。 朱 樟 修 。《 大 同 府 志 》 三 十 二 卷 。 吴 辅 宏 修 。《 宁 武 府 志 》 十 二 卷 。 周 景 柱 修 。《 朔 平 府 志 》 十 二 卷 。 刘 士 铭 修 。《 西 安 府 志 》 八 十 卷 。 严 长 明 撰 。《 同 州 府 志 》 三 十 四 卷 。 李 思 继 修 。《 凤 翔 府 志 》 十 二 卷 。 达 灵 阿 修 。《 汉 中 府 志 》 三 十 二 卷 。 严 如 煜 撰 。《 兴 安 府 志 》 三 十 卷 。 叶 世 倬 修 。《 延 安 府 志 》 八 十 卷 。 张 蕙 修 。《 榆 林 府 志 》 五 十 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兰 州 府 志 》 四 卷 。 陈 如 稷 修 。《 西 宁 志 》 七 卷 。 苏 锐 修 。《 甘 州 府 志 》 十 六 卷 。 锺 赓 起 修 。《 保 宁 府 志 》 六 十 二 卷 。 史 观 修 。《 重 庆 府 志 》 九 卷 。 王 梦 庚 修 。《 夔 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 恩 成 修 。《 雅 州 府 志 》 二 十 卷 。 陈 钧 修 。《 广 州 府 志 》 六 十 卷 。 沈 廷 芳 修 。《 肇 庆 府 志 》 二 十 一 卷 。 何 梦 瑶 撰 。《 韶 州 府 志 》 十 六 卷 。 唐 宗 尧 修 。《 惠 州 府 志 》 二 十 卷 。 吕 应 奎 修 。《 惠 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 刘 溎 年 修 。《 潮 州 府 志 》 四 十 二 卷 , 《 廉 州 府 志 》 二 十 卷 。 周 硕 勋 修 。《 高 州 府 志 》 十 六 卷 。 黄 安 涛 撰 。《 雷 州 府 志 》 二 十 卷 。 雷 学 海 修 。《 琼 州 府 志 》 四 十 四 卷 。 张 岳 崧 撰 。《 平 乐 府 志 》 四 十 卷 。 清 桂 修 。《 浔 州 府 志 》 三 十 九 卷 。 魏 笃 修 。《 镇 安 府 志 》 八 卷 。 傅 聚 修 。《 云 南 府 志 》 三 十 卷 。 张 毓 修 。《 大 理 府 志 》 三 十 卷 。 黄 元 治 修 。《 临 安 府 志 》 二 十 卷 。 江 濬 源 修 。《 楚 雄 府 志 》 十 卷 。 张 嘉 颖 修 。《 澂 江 府 志 》 十 六 卷 。 柳 正 芳 修 。《 广 南 府 志 》 四 卷 。 何 愚 修 。《 顺 宁 府 志 》 十 卷 。 刘 靖 修 。《 曲 靖 府 志 》 八 卷 。 程 封 修 。《 丽 江 府 志 》 二 卷 。 万 咸 燕 修 。《 永 昌 府 志 》 二 十 六 卷 。 宣 世 涛 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 东 川 府 志 》 二 十 卷 。 方 桂 修 。《 思 州 府 志 》 八 卷 。 蒋 深 修 。《 镇 远 府 志 》 二 十 卷 。 蔡 宗 建 修 。《 铜 仁 府 志 》 十 一 卷 。 徐 訚 修 。《 黎 平 府 志 》 四 十 一 卷 。 刘 宇 昌 修 。《 遵 义 府 志 》 四 十 八 卷 。 郑 珍 、 莫 友 芝 同 撰 。《 遵 化 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 刘 靖 修 。《 易 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 张 登 高 修 。《 冀 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 范 清 旷 修 。《 赵 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 祝 万 祉 修 。《 深 州 直 隶 州 风 土 记 》 二 十 二 卷 。 吴 汝 纶 撰 。《 定 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 王 榕 吉 修 。《 口 北 三 厅 志 》 十 八 卷 。 黄 可 润 修 。《 川 沙 厅 志 》 十 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 海 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 通 州 直 隶 州 志 》 十 五 卷 。 王 宜 亨 修 。《 广 德 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 滁 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 敦 泰 修 。《 和 州 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 夏 炜 修 。《 六 安 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 泗 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 莫 之 幹 修 。《 莲 花 厅 志 》 十 卷 。 李 其 昌 修 。《 宁 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 刘 丙 修 。《 定 南 厅 志 》 八 卷 。 赖 勋 修 。《 定 海 直 隶 厅 志 》 三 十 卷 。 陈 重 威 、 黄 以 周 同 撰 。《 玉 环 厅 志 》 四 卷 。 张 坦 龙 修 。《 玉 环 厅 志 》 十 五 卷 。 吕 鸿 焘 修 。《 厦 门 厅 志 》 十 六 卷 。 周 凯 修 。《 永 春 直 隶 州 志 》 十 六 卷 , 《 龙 岩 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 郑 一 崧 修 。《 噶 吗 兰 厅 志 》 八 卷 。 董 正 官 修 。《 淡 水 厅 志 》 十 五 卷 。 陈 培 桂 修 。《 荆 门 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 黄 昌 辅 修 。《 鹤 峰 直 隶 厅 志 》 十 四 卷 。 吉 锺 颖 修 。《 澧 州 直 隶 州 志 》 二 十 八 卷 。 魏 式 曾 修 。《 桂 阳 直 隶 州 志 》 二 十 七 卷 。 陈 延 棨 修 。《 凤 皇 直 隶 厅 志 》 二 十 卷 。 黄 应 培 修 。《 永 绥 直 隶 厅 志 》 十 八 卷 。 周 玉 衡 修 。《 乾 州 直 隶 厅 志 》 十 六 卷 。 赵 文 在 修 。《 晃 州 直 隶 厅 志 》 四 十 四 卷 。 俞 光 振 修 。《 靖 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 汪 尚 文 修 。《 郴 州 直 隶 州 志 》 四 十 三 卷 。 朱 偓 修 。《 郑 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 张 钺 修 。《 许 州 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 段 汝 舟 修 。《 陕 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 龚 崧 林 修 。《 淅 川 直 隶 厅 志 》 九 卷 。 徐 光 第 修 。《 汝 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 钱 福 昌 修 。《 济 宁 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 周 永 年 、 盛 百 二 同 撰 。《 临 清 直 隶 州 志 》 十 一 卷 。 朱 度 修 。《 胶 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 於 智 修 。《 平 定 直 隶 州 志 》 十 卷 。 金 明 源 修 。《 忻 州 直 隶 州 志 》 四 十 二 卷 。 方 戊 昌 修 。《 代 州 直 隶 州 志 》 六 卷 。 吴 重 光 修 。《 保 德 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 秉 韬 修 。《 霍 州 直 隶 州 志 》 二 十 五 卷 。 崔 允 临 修 。《 解 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 言 如 泗 修 。《 绛 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 张 成 德 修 。《 沁 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 雷 畅 修 。《 商 州 直 隶 州 志 》 十 四 卷 。 王 如 玖 修 。《 潼 关 厅 志 》 九 卷 。 杨 端 本 修 。《 定 远 厅 志 》 二 十 六 卷 。 余 修 凤 修 。《 留 坝 厅 志 》 十 卷 。 贺 仲 瑊 修 。《 汉 阴 厅 志 》 十 卷 。 钱 鹤 年 修 。《 鄜 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 吴 鸣 捷 修 。《 泾 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 张 延 福 修 。《 阶 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 林 忠 修 。《 秦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 任 其 昌 修 。《 肃 州 直 隶 州 志 》 不 分 卷 。 黄 文 炜 修 。《 循 化 厅 志 》 八 卷 。 龚 景 瀚 撰 。《 资 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 刘 蜅 修 。《 绵 州 直 隶 州 志 》 五 十 四 卷 。 范 绍 泗 修 。《 茂 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 杨 迦 怿 修 。《 马 边 厅 志 》 六 卷 。 周 斯 才 修 。《 叙 永 直 隶 厅 志 》 四 十 六 卷 。 周 伟 业 修 。《 江 北 厅 志 》 八 卷 。 宋 煊 修 。《 酉 阳 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 冯 世 瀛 修 。《 忠 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 吕 鋧 麟 撰 。《 石 砫 直 隶 厅 志 》 十 二 卷 。 王 槐 龄 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 十 九 卷 。 徐 长 发 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 四 十 六 卷 。 吴 巩 修 。《 连 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 单 兴 诗 修 。《 连 山 直 隶 厅 志 》 一 卷 。 姚 柬 之 修 。《 南 雄 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 黄 其 勤 修 。《 嘉 应 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 之 正 修 。《 钦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 朱 椿 年 修 。《 阳 江 直 隶 州 志 》 八 卷 。 胡 璟 修 。《 崖 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 宋 锦 修 。《 景 东 直 隶 厅 志 》 二 十 八 卷 。 罗 含 章 修 。《 广 西 府 志 》 二 十 六 卷 。 周 埰 修 。《 元 江 直 隶 州 志 》 四 卷 。 广 裕 修 。《 蒙 化 直 隶 厅 志 》 六 卷 。 徐 时 行 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 镇 边 抚 彝 直 隶 厅 志 》 八 卷 。 谢 体 仁 修 。《 永 清 县 志 》 二 十 四 卷 。 章 学 诚 撰 。《 迁 安 府 志 》 二 十 卷 , 《 抚 宁 县 志 》 十 二 卷 。 史 梦 兰 撰 。《 灵 寿 县 志 》 十 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 上 元 江 宁 县 志 》 三 十 卷 。 莫 友 芝 、 甘 绍 盘 同 撰 。《 高 淳 县 志 》 二 十 八 卷 。 张 裕 钊 撰 。《 吴 江 县 志 》 四 十 六 卷 。 郭 琇 撰 。《 黎 里 志 》 十 六 卷 。 徐 达 源 撰 。《 崇 明 县 志 》 十 八 卷 。 李 联 琇 撰 。《 华 亭 县 志 》 二 十 四 卷 。 姚 光 发 、 张 文 虎 撰 。《 娄 县 志 》 三 十 卷 。 陆 锡 熊 撰 。《 上 海 县 志 》 二 十 卷 。 李 林 松 撰 。《 南 汇 县 志 》 二 十 二 卷 。 张 文 虎 撰 。《 青 浦 县 志 》 四 十 卷 。 王 昶 撰 。《 武 进 阳 湖 县 志 》 三 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 无 锡 金 匮 县 志 》 四 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 宜 兴 荆 溪 县 志 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 荆 溪 县 志 》 四 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 丹 徒 县 志 》 六 十 卷 。 吕 耀 斗 撰 。《 宝 应 图 经 》 六 卷 。 刘 宝 楠 撰 。《 邳 州 志 》 二 十 卷 , 《 清 河 县 志 》 二 十 四 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 山 阳 县 志 》 二 十 一 卷 。 何 绍 基 、 丁 晏 同 撰 。《 合 肥 县 志 》 三 十 六 卷 。 左 辅 撰 。《 凤 台 县 志 》 十 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 弋 阳 县 志 》 十 四 卷 , 《 宜 春 县 志 》 十 五 卷 , 《 分 宜 县 志 》 十 五 卷 , 《 万 载 县 志 》 十 八 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 海 昌 备 志 》 十 六 卷 。 钱 泰 吉 撰 。《 海 盐 县 续 图 经 》 七 卷 。 王 为 珪 撰 。《 南 浔 镇 志 》 四 十 一 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 黄 岩 县 志 》 四 十 卷 。 王 咏 霓 撰 。《 罗 源 县 志 》 三 十 卷 。 林 春 溥 撰 。《 台 湾 县 志 》 十 七 卷 。 王 礼 撰 。《 黄 冈 县 志 》 二 十 四 卷 。 刘 恭 冕 撰 。《 麻 城 县 志 》 五 十 六 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 东 湖 县 志 》 三 十 卷 。 王 柏 心 撰 。《 湘 阴 县 志 》 三 十 六 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 武 陵 县 志 》 三 十 一 卷 。 杨 丕 复 、 杨 彝 珍 同 撰 。《 龙 阳 县 志 》 三 十 一 卷 。 黄 教 镕 撰 。《 杞 纪 》 二 十 二 卷 。 张 桢 撰 。《 孟 县 志 》 十 卷 。 冯 敏 昌 撰 。《 偃 师 县 志 》 三 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 登 封 县 志 》 二 十 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 新 城 县 志 》 十 四 卷 。 王 士 禛 撰 。《 曲 阜 县 志 》 二 十 六 卷 。 孔 毓 琚 撰 。《 聊 城 县 志 》 四 卷 。 傅 以 渐 撰 。《 灵 石 县 志 》 十 二 卷 。 王 志 瀜 撰 。《 澄 城 县 志 》 二 十 一 卷 。 洪 亮 吉 、 孙 星 衍 同 撰 。《 武 威 县 志 》 一 卷 , 《 镇 番 县 志 》 一 卷 , 《 永 昌 县 志 》 一 卷 , 《 古 浪 县 志 》 一 卷 , 《 平 番 县 志 》 一 卷 。 张 弨 美 撰 。《 什 邡 县 志 》 五 十 四 卷 。 纪 大 奎 撰 。《 罗 江 县 志 》 十 卷 。 李 调 元 撰 。《 遂 宁 县 志 》 六 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 新 会 县 志 》 十 四 卷 。 黄 培 芳 、 曾 钊 同 撰 。《 师 宗 州 志 》 二 卷 。 夏 治 元 撰 。《 弥 勒 州 志 》 二 十 七 卷 。 王 纬 撰 。《 禄 劝 州 志 》 二 卷 。 李 廷 宰 撰 。《 永 宁 州 志 》 十 二 卷 。 沈 毓 兰 撰 。以 上 地 理 类 都 会 郡 县 之 属《 盘 山 志 》 二 十 一 卷 。 乾 隆 十 九 年 , 蒋 溥 等 奉 敕 撰 。《 清 凉 山 新 志 》 十 卷 。 康 熙 间 敕 撰 。《 万 山 纲 目 》 二 十 一 卷 。 李 诚 撰 。《 长 白 山 录 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 万 岁 山 考 证 》 一 卷 , 《 昌 平 山 水 记 》 二 卷 , 《 岱 岳 记 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 泰 山 志 》 二 十 卷 。 金 棨 撰 。《 泰 山 道 里 记 》 一 卷 。 聂 鈫 撰 。《 岱 览 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 泰 山 述 记 》 十 卷 。 宋 思 仁 撰 。《 说 嵩 》 三 十 二 卷 , 《 嵩 岳 庙 史 》 十 卷 。 景 日 䦆 撰 。《 南 岳 志 》 八 卷 。 高 自 位 撰 。《 岳 麓 志 》 八 卷 。 赵 宁 撰 。《 华 岳 志 》 八 卷 。 李 榕 撰 。《 恒 岳 志 》 三 卷 。 张 崇 德 撰 。《 恒 山 志 》 五 卷 。 桂 敬 顺 撰 。《 摄 山 志 》 八 卷 。 陈 毅 撰 。《 宝 华 山 志 》 十 五 卷 。 刘 名 芳 撰 。《 䦷 山 志 》 八 卷 。 顾 云 撰 。《 茅 山 志 》 十 四 卷 。 笪 重 光 撰 。《 北 固 山 志 》 二 卷 。 释 了 璞 撰 。《 金 山 志 略 》 四 卷 。 释 行 海 撰 。《 焦 山 志 》 二 十 六 卷 。 吴 云 撰 。《 虎 丘 山 志 》 二 十 四 卷 。 顾 诒 禄 撰 。《 慧 山 记 续 编 》 四 卷 。 邵 涵 初 撰 。《 黄 山 志 》 七 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 九 华 纪 胜 》 二 十 三 卷 , 《 齐 山 岩 洞 志 》 二 十 六 卷 。 陈 蔚 撰 。《 庐 山 小 志 》 二 十 四 卷 。 蔡 瀛 撰 。《 青 源 山 志 略 》 十 三 卷 。 施 润 章 撰 。《 四 明 山 志 》 九 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 普 陀 山 志 》 十 五 卷 。 朱 谨 、 陈 璿 同 撰 。《 西 天 目 祖 山 志 》 八 卷 。 释 广 宾 撰 。《 天 台 山 全 志 》 十 六 卷 。 张 联 元 撰 。《 广 雁 荡 山 志 》 三 十 卷 。 曾 唯 撰 。《 天 竺 山 志 》 十 二 卷 。 管 廷 芳 撰 。《 武 夷 山 新 志 》 二 十 四 卷 。 董 天 工 撰 。《 麻 姑 山 丹 霞 洞 天 志 》 十 七 卷 。 罗 森 撰 。《 鼓 山 志 》 十 二 卷 。 僧 元 贤 撰 。《 大 别 山 志 》 十 卷 , 《 黄 鹄 山 志 》 十 二 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 莲 峰 志 》 五 卷 。 王 夫 之 撰 。《 洛 阳 龙 门 志 》 一 卷 。 路 朝 霖 撰 。《 太 岳 太 和 山 纪 略 》 八 卷 。 王 概 撰 。《 峨 眉 山 志 》 十 八 卷 。 蒋 超 撰 。《 罗 浮 山 志 会 编 》 二 十 二 卷 。 宋 广 业 撰 。《 西 樵 志 》 六 卷 。 马 符 箓 撰 。《 桂 郁 岩 洞 志 》 一 卷 。 贾 敦 临 撰 。《 鸡 足 山 志 》 十 卷 。 范 承 勋 撰 。《 水 经 注 集 释 订 譌 》 四 十 卷 。 沈 炳 巽 撰 。《 水 经 注 释 》 四 十 卷 , 《 刊 误 》 十 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 赵 一 清 撰 。《 水 经 注 校 》 三 十 卷 , 《 水 地 记 》 一 卷 。 戴 震 撰 。《 水 经 注 校 正 》 四 十 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 全 祖 望 撰 。《 水 经 注 释 地 》 四 十 卷 , 《 水 道 直 指 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 张 匡 学 撰 。《 水 经 释 地 》 八 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 水 经 注 疏 证 》 四 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 水 经 注 图 说 残 稿 》 四 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 水 经 注 西 南 诸 水 考 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 水 经 注 洛 泾 二 水 补 》 一 卷 。 谢 锺 英 撰 。《 水 经 注 图 》 二 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 合 校 水 经 注 》 四 十 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 先 谦 撰 。《 河 源 纪 略 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 七 年 , 纪 昀 、 陆 锡 熊 等 奉 敕 撰 。《 今 水 经 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 水 道 提 纲 》 二 十 八 卷 。 齐 召 南 撰 。《 江 源 记 》 一 卷 。 查 拉 吴 麟 撰 。《 导 江 三 议 》 一 卷 。 王 柏 心 撰 。《 长 江 图 说 》 十 二 卷 。 黄 翼 升 撰 。《 淮 流 一 勺 》 二 卷 。 范 以 煦 撰 。《 昆 仑 河 源 考 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 黄 河 全 图 》 五 卷 。 吴 大 澂 、 倪 文 蔚 同 撰 。《 中 国 黄 河 经 纬 度 图 》 一 卷 。 梅 启 照 撰 。《 历 代 黄 河 变 迁 图 考 》 四 卷 。 刘 鹗 撰 。《 东 西 二 汉 水 辨 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 汉 水 发 源 考 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 直 隶 河 渠 志 》 一 卷 。 陈 仪 撰 。《 二 渠 九 河 图 考 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 永 定 河 志 》 三 十 二 卷 。 李 逢 亨 撰 。《 西 域 水 道 记 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 关 中 水 道 记 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 蜀 水 考 》 四 卷 。 陈 登 龙 撰 。《 汴 水 说 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 漳 水 图 经 》 一 卷 。 姚 柬 之 撰 。《 山 东 全 河 备 考 》 四 卷 。 叶 方 恒 撰 。《 山 东 运 河 备 览 》 十 二 卷 。 陆  翟 撰 。《 扬 州 水 道 记 》 四 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 太 湖 备 考 》 十 六 卷 。 金 友 理 撰 。《 新 刘 河 志 》 一 卷 , 《 娄 江 志 》 一 卷 。 顾 士 梿 撰 。《 章 水 经 流 考 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 浙 江 图 考 》 三 卷 。 阮 元 撰 。《 洞 庭 湖 志 》 十 四 卷 。 万 年 淳 撰 。《 两 河 清 汇 》 八 卷 。 薛 凤 祚 撰 。《 河 纪 》 二 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 居 济 一 得 》 八 卷 。 张 伯 行 撰 。《 治 河 奏 绩 书 》 四 卷 。 靳 辅 撰 。《 畿 辅 水 利 辑 览 》 一 卷 , 《 水 利 营 田 图 说 》 一 卷 , 《 畿 辅 河 道 管 见 》 一 卷 , 《 水 利 私 议 》 一 卷 。 吴 邦 庆 撰 。《 河 防 刍 议 》 六 卷 。 崔 维 雅 撰 。《 畿 辅 水 利 四 案 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 潘 锡 恩 撰 。《 畿 辅 安 澜 志 》 十 卷 。 王 履 泰 撰 。《 畿 辅 水 利 议 》 一 卷 。 林 则 徐 撰 。《 北 河 续 记 》 八 卷 。 阎 廷 谟 撰 。《 行 水 金 鉴 》 一 百 七 十 五 卷 。 傅 泽 洪 撰 。《 续 行 水 金 鉴 》 一 百 五 十 六 卷 。 黎 世 垿 撰 。《 五 省 沟 洫 图 说 》 一 卷 。 沈 梦 兰 撰 。《 西 北 水 利 议 》 一 卷 。 许 承 宣 撰 。《 东 南 水 利 》 八 卷 。 沈 恺 曾 撰 。《 明 江 南 治 水 记 》 一 卷 。 陈 士 矿 撰 。《 三 吴 水 利 条 议 》 一 卷 。 钱 中 谐 撰 。《 江 苏 水 利 图 说 》 二 十 一 卷 。 陶 澍 撰 。《 江 苏 水 利 全 案 正 编 》 四 十 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 李 庆 云 撰 。《 浙 西 水 利 备 考 》 八 卷 。 王 凤 生 撰 。《 西 湖 水 利 考 》 一 卷 。 吴 农 祥 撰 。《 萧 山 水 利 书 》 七 卷 。 来 鸿 雯 、 张 文 瑞 、 张 学 懋 同 撰 。《 湘 湖 水 利 志 》 三 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 海 塘 新 志 》 六 卷 , 《 两 浙 海 塘 通 志 》 二 十 卷 。 方 观 承 撰 。《 海 塘 揽 要 》 十 二 卷 。 杨 鑅 撰 。《 捍 海 塘 志 》 一 卷 。 钱 文 瀚 撰 。《 海 塘 录 》 二 十 六 卷 。 翟 均 廉 撰 。《 海 道 图 说 》 十 五 卷 。 金 约 撰 。《 元 沙 克 什 河 防 通 议 》 二 卷 , 《 王 喜 治 河 图 略 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。以 上 地 理 类 山 川 河 渠 之 属《 西 域 图 志 》 五 十 二 卷 。 乾 隆 二 十 一 年 , 刘 统 勋 等 奉 敕 撰 。《 藩 部 要 略 》 十 八 卷 , 《 西 陲 要 略 》 四 卷 , 《 西 域 释 地 》 一 卷 , 《 西 域 行 程 记 》 一 卷 , 《 万 里 行 程 记 》 四 卷 。 祁 韵 士 撰 。《 蒙 古 游 牧 记 》 十 六 卷 。 张 穆 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 西 陲 总 统 事 略 》 十 二 卷 。 松 筠 撰 。《 西 域 闻 见 录 》 八 卷 。 七 十 一 撰 。《 卫 藏 图 志 》 五 十 卷 。 盛 绳 祖 撰 。《 西 藏 通 考 》 八 卷 。 黄 沛 翘 撰 。《 康 輶 纪 行 》 十 六 卷 。 姚 莹 撰 。《 金 川 琐 记 》 六 卷 。 李 心 衡 撰 。《 西 游 记 金 山 以 东 释 》 一 卷 。 沈 尧 撰 。《 朔 方 备 乘 》 八 十 五 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 三 州 辑 略 》 九 卷 。 和 宁 撰 。《 蛮 司 合 志 》 十 五 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 楚 南 苗 志 》 六 卷 。 段 汝 霖 撰 。《 苗 防 备 览 》 二 十 二 卷 , 《 三 省 边 防 备 览 》 十 六 卷 。 严 如 煜 撰 。《 苗 蛮 合 志 》 二 卷 。 曹 树 翘 撰 。《 楚 峒 志 略 》 一 卷 。 吴 省 兰 撰 。《 云 缅 山 川 志 》 一 卷 。 李 荣 升 撰 。《 台 湾 纪 略 》 一 卷 。 林 谦 光 撰 。《 澎 湖 纪 略 》 十 二 卷 。 胡 建 伟 撰 。《 澳 门 记 略 》 二 卷 。 印 光 任 、 张 汝 霖 同 撰 。《 海 防 述 略 》 一 卷 。 杜 臻 撰 。《 海 防 备 览 》 十 卷 。 薛 传 源 撰 。《 防 海 辑 要 》 十 八 卷 , 《 图 》 一 卷 。 俞 昌 会 撰 。《 洋 防 辑 要 》 二 十 四 卷 。 严 如 煜 撰 。以 上 地 理 类 边 防 之 属《 西 湖 志 纂 》 十 二 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 梁 诗 正 奉 敕 撰 。《 历 代 帝 王 宅 京 记 》 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 陵 寝 备 考 》 五 十 卷 , 《 宗 庙 附 考 》 八 卷 。 朱 孔 阳 撰 。《 帝 陵 图 说 》 四 卷 。 梁 份 撰 。《 唐 两 京 城 坊 考 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 宋 东 京 考 》 二 十 卷 。 周 城 撰 。《 圆 明 园 记 》 一 卷 。 黄 凯 钧 撰 。《 南 宋 古 迹 考 》 二 卷 。 周 春 撰 。《 北 平 古 今 记 》 十 卷 , 《 建 康 古 今 记 》 十 卷 , 《 营 平 二 州 地 名 记 》 一 卷 , 《 山 东 考 古 录 》 一 卷 , 《 谲 觚 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 关 中 胜 迹 图 志 》 三 十 二 卷 。 毕 沅 撰 。《 江 城 名 迹 》 二 卷 。 陈 宏 绪 撰 。《 潞 城 考 古 录 》 二 卷 。 刘 锡 信 撰 。《 两 浙 防 护 录 》 不 分 卷 。 阮 元 撰 。《 西 湖 志 》 四 十 六 卷 。 傅 玉 露 撰 。《 先 圣 庙 林 记 》 一 卷 。 屈 大 均 撰 。《 阙 里 广 志 》 二 十 卷 。 宋 际 、 李 庆 长 同 撰 。《 阙 里 述 闻 》 十 四 卷 。 郑 晓 如 撰 。《 仓 圣 庙 志 》 一 卷 。 祝 炳 森 撰 。《 梅 里 志 》 四 卷 。 吴 存 礼 撰 。《 伍 公 庙 志 》 六 卷 。 金 志 章 撰 。《 卧 龙 冈 志 》 二 卷 。 罗 景 星 撰 。《 鹦 鹉 洲 志 》 四 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 兰 亭 志 》 一 卷 。 王 复 礼 撰 。《 南 岳 二 贤 祠 志 》 八 卷 。 尹 继 隆 撰 。《 濂 溪 志 》 七 卷 。 周 诰 撰 。《 岳 庙 志 略 》 十 卷 。 冯 培 撰 。《 于 忠 肃 公 祠 墓 录 》 十 二 卷 。 丁 丙 撰 。《 平 山 堂 小 志 》 十 二 卷 。 程 梦 星 撰 。《 沧 浪 小 志 》 二 卷 。 宋 荦 撰 。《 竹 垞 小 志 》 五 卷 。 阮 元 撰 。《 白 鹿 书 院 志 》 十 九 卷 。 毛 德 琦 撰 。《 鹅 湖 讲 舍 汇 编 》 十 二 卷 。 郑 之 侨 撰 。《 明 道 书 院 纪 绩 》 四 卷 。 章 秉 法 撰 。《 东 林 书 院 志 》 二 十 二 卷 。 高 { 山 桂 } 、 高 嶐 、 高 廷 珍 、 高 陛 、 许 献 同 撰 。《 毓 文 书 院 志 》 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 学 海 堂 志 》 一 卷 。 林 伯 桐 撰 。《 文 澜 阁 志 》 二 卷 。 孙 树 礼 等 撰 。以 上 地 理 类 古 迹 之 属《 宸 垣 识 略 》 十 六 卷 。 吴 长 元 撰 。《 天 府 广 记 》 四 十 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 金 鳌 退 食 笔 记 》 二 卷 , 《 松 亭 行 纪 》 二 卷 , 《 塞 北 小 钞 》 一 卷 , 《 东 巡 扈 从 日 录 》 一 卷 , 《 西 巡 扈 从 日 录 》 二 卷 。 高 士 奇 撰 。《 都 门 纪 略 》 四 卷 。 杨 静 亭 撰 。《 盛 京 疆 域 考 》 六 卷 。 杨 同 桂 、 孙 宗 瀚 同 撰 。《 辽 载 前 集 》 二 卷 。 林 本 裕 撰 。《 吉 林 外 纪 》 十 卷 。 萨 英 额 撰 。《 黑 龙 江 外 纪 》 四 卷 。 西 清 撰 。《 龙。

卷 一 百 四 十 六 志 一 百 二 十 一。

卷 一 百 四 十 六 志 一 百 二 十 一◎ 艺 文 二史 部 十 六 类 : 一 曰 正 史 类 , 二 曰 编 年 类 , 三 曰 纪 事 本 末 类 , 四 曰 别 史 类 , 五 曰 杂 史 类 , 六 曰 诏 令 奏 议 类 , 七 曰 传 记 类 , 八 曰 史 钞 类 , 九 曰 载 记 类 , 十 曰 时 令 类 , 十 一 曰 地 理 类 , 十 二 曰 职 官 类 , 十 三 曰 政 书 类 , 十 四 曰 目 录 类 , 十 五 曰 金 石 类 , 十 六 曰 史 评 类 。正 史 类《 明 史 》 三 百 三 十 六 卷 。 康 熙 十 八 年 敕 撰 , 乾 隆 四 年 书 成 表 进 。《 辽 金 元 三 史 国 语 解 》 四 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 史 记 补 注 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 史 记 疑 问 》 一 卷 。 邵 泰 衢 撰 。《 史 记 考 证 》 七 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 史 记 志 疑 》 三 十 六 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 读 史 记 十 表 》 十 卷 。 汪 越 撰 , 徐 克 范 补 。《 史 记 天 官 书 补 目 》 一 卷 , 《 考 证 》 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 史 记 律 历 天 官 书 正 譌 》 三 卷 。 王 元 启 撰 。《 史 记 三 书 释 疑 》 三 卷 。 钱 塘 撰 。《 史 记 功 比 说 》 一 卷 。 张 锡 瑜 撰 。《 史 记 毛 本 正 误 》 一 卷 。 丁 晏 撰 。《 校 刊 史 记 札 记 》 五 卷 。 张 文 虎 撰 。《 史 汉 笺 论 》 十 卷 。 杨 于 果 撰 。《 史 汉 骈 枝 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 汉 书 辨 疑 》 二 十 二 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 汉 书 拾 遗 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 汉 书 疏 证 》 三 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 汉 书 注 校 补 》 五 十 六 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 汉 书 管 见 》 四 卷 。 朱 一 新 撰 。《 汉 书 补 注 》 一 百 卷 。 王 先 谦 撰 。《 汉 初 年 月 日 表 》 一 卷 。 姚 文 田 撰 。《 汉 书 律 历 志 正 譌 》 二 卷 。 王 元 启 撰 。《 汉 书 地 理 志 稽 疑 》 六 卷 。 全 祖 望 撰 。《 汉 书 地 理 志 补 注 》 一 百 三 卷 。 吴 卓 信 撰 。《 新 斠 注 汉 书 地 理 志 》 十 六 卷 。 钱 坫 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 注 》 二 卷 。 王 绍 兰 撰 。《 汉 书 地 理 志 校 本 》 二 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 汉 志 水 道 疏 证 》 四 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 汉 书 地 理 志 水 道 图 说 》 七 卷 。 陈 澧 撰 。《 汉 志 释 地 略 汉 志 志 疑 》 一 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 汉 书 地 理 志 集 释 》 十 四 卷 , 《 西 域 传 补 注 》 二 卷 。 徐 松 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 汉 书 古 今 人 表 考 》 九 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 人 表 考 校 补 》 一 卷 , 《 续 补 》 一 卷 。 蔡 云 撰 。《 汉 书 正 误 》 四 卷 。 王 峻 撰 。《 汉 书 刊 误 》 一 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 两 汉 朔 闰 表 》 二 卷 , 附 《 汉 太 初 以 前 朔 闰 表 》 一 卷 。 张 其 〈 曾 羽 〉 撰 。《 两 汉 举 正 》 五 卷 。 陈 景 云 撰 。《 后 汉 书 补 注 》 二 十 四 卷 。 惠 栋 撰 。《 后 汉 书 辨 疑 》 十 一 卷 , 《 续 后 汉 书 辨 疑 》 九 卷 , 《 后 汉 书 补 表 》 八 卷 , 《 补 续 汉 书 艺 文 志 》 一 卷 , 《 后 汉 郡 国 令 长 考 》 一 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 后 汉 书 疏 证 》 三 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 后 汉 书 补 注 续 》 一 卷 , 《 补 后 汉 书 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 后 汉 书 注 补 正 》 八 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 后 汉 书 注 又 补 》 一 卷 。 沈 铭 彝 撰 。《 后 汉 书 儒 林 传 补 》 二 卷 。 李 聿 修 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 后 汉 书 注 刊 误 》 一 卷 , 《 后 汉 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 后 汉 三 公 年 表 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 后 汉 书 注 考 证 》 一 卷 。 何 若 瑶 撰 。《 三 国 志 举 正 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 三 国 志 考 证 》 八 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 国 志 补 注 》 六 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 三 国 志 续 考 证 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 三 国 志 辨 疑 》 三 卷 。 钱 大 昭 撰 。《 三 国 志 注 补 》 六 十 五 卷 。 赵 一 清 撰 。《 三 国 志 补 注 》 十 六 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 三 国 志 旁 证 》 三 十 卷 。 梁 章 钜 撰 。《 三 国 志 证 闻 》 二 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 三 国 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 三 国 疆 域 志 》 三 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 三 国 职 官 表 》 三 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 三 国 志 注 续 》 一 卷 , 《 补 三 国 艺 文 志 》 四 卷 。 侯 康 撰 。《 三 国 志 注 证 遗 》 四 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 晋 书 地 理 志 新 补 正 》 五 卷 。 毕 沅 撰 。《 东 晋 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 晋 书 补 传 赞 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 补 晋 书 兵 志 》 一 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 四 卷 。 周 云 撰 。《 晋 书 校 勘 记 》 三 卷 。 劳 格 撰 。《 补 晋 书 艺 文 志 》 四 卷 , 《 晋 书 校 文 》 五 卷 。 丁 国 钧 撰 。《 晋 宋 书 故 》 一 卷 , 《 补 宋 书 刑 法 志 》 一 卷 , 《 食 货 志 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 宋 书 州 郡 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 补 梁 疆 域 志 》 四 卷 。 洪 饴 孙 撰 。《 魏 书 校 勘 记 》 一 卷 。 王 先 谦 撰 。《 北 周 公 卿 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 南 北 史 识 疑 》 四 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 补 南 北 史 表 》 七 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 补 南 北 史 志 》 十 四 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 隋 书 经 籍 志 考 证 》 十 三 卷 。 章 宗 源 撰 。《 隋 书 地 理 志 考 证 》 九 卷 。 杨 守 敬 撰 。《 新 旧 唐 书 互 证 》 二 十 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 旧 唐 书 疑 义 》 四 卷 。 张 道 撰 。《 旧 唐 书 校 勘 记 》 六 十 六 卷 。 罗 士 琳 、 陈 立 、 刘 文 淇 、 刘 毓 崧 同 撰 。《 唐 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 五 代 史 志 疑 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 》 四 卷 。 吴 兰 庭 撰 。《 五 代 史 纂 误 续 补 》 六 卷 。 吴 光 耀 撰 。《 五 代 史 纂 误 补 续 》 一 卷 。 周 寿 昌 撰 。《 旧 五 代 史 考 异 》 二 卷 。 邵 晋 涵 撰 。《 新 五 代 史 注 》 七 十 四 卷 。 彭 元 瑞 、 刘 凤 诰 同 撰 。《 五 代 纪 年 表 》 一 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 五 代 史 地 理 考 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 补 五 代 史 艺 文 志 》 一 卷 。 顾 櫰 三 撰 。《 五 代 学 士 年 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 宋 史 地 理 志 校 勘 记 》 一 卷 。 成 蓉 镜 撰 。《 宋 史 艺 文 志 补 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 宋 中 兴 学 士 年 表 》 一 卷 , 《 宋 修 唐 书 史 臣 表 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 辽 史 拾 遗 》 二 十 四 卷 , 《 补 》 五 卷 。 厉 鹗 撰 。《 辽 史 拾 遗 续 》 三 卷 。 杨 复 吉 撰 。《 金 史 详 校 》 十 卷 , 《 金 源 劄 记 》 二 卷 。 施 国 祁 撰 。《 元 史 本 证 》 五 十 卷 , 《 元 史 证 误 》 二 十 三 卷 。 汪 辉 祖 撰 。《 元 史 氏 族 表 》 三 卷 , 《 补 元 史 艺 文 志 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 元 史 译 文 证 补 》 三 十 卷 。 洪 钧 撰 。《 宋 辽 金 元 四 史 朔 闰 考 》 二 卷 , 《 辽 金 元 三 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 倪 灿 撰 。《 补 辽 金 元 三 史 艺 文 志 》 一 卷 。 金 门 诏 撰 。《 明 史 考 证 攟 逸 》 四 十 二 卷 。 王 颂 蔚 撰 。《 二 十 二 史 考 异 》 一 百 卷 , 《 诸 史 拾 遗 》 五 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 十 七 史 商 榷 》 一 百 卷 。 王 鸣 盛 撰 。《 二 十 二 史 劄 记 》 三 十 六 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 赵 翼 撰 。《 四 史 发 伏 》 十 二 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 读 史 举 正 》 八 卷 。 张 熷 撰 。《 诸 史 然 疑 》 一 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 诸 史 考 异 》 十 八 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 历 代 史 目 表 》 一 卷 。 洪 饴 孙 撰 。宋 薛 居 正 等 《 旧 五 代 史 》 一 百 五 十 卷 、 《 目 录 》 二 卷 , 宋 吴 缜 《 五 代 史 记 纂 误 》 三 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。《 汉 书 音 义 》 三 卷 、 《 补 遗 》 一 卷 。 臧 镛 堂 辑 。编 年 类《 太 祖 实 录 》 十 三 卷 。 崇 德 元 年 敕 纂 , 康 熙 二 十 一 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 太 宗 实 录 》 六 十 八 卷 。 顺 治 九 年 敕 纂 , 康 熙 十 二 年 圣 祖 重 修 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 世 祖 实 录 》 一 百 四 十 七 卷 。 康 熙 六 年 敕 纂 , 雍 正 十 二 年 敕 加 校 订 。《 圣 祖 实 录 》 三 百 三 卷 。 康 熙 六 十 一 年 敕 纂 。《 世 宗 实 录 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 十 三 年 敕 纂 。《 高 宗 实 录 》 一 千 五 百 卷 。 嘉 庆 四 年 敕 纂 。《 仁 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 道 光 四 年 敕 纂 。《 宣 宗 实 录 》 四 百 七 十 六 卷 。 咸 丰 二 年 敕 纂 。《 文 宗 实 录 》 三 百 五 十 六 卷 。 同 治 元 年 敕 纂 。《 穆 宗 实 录 》 三 百 七 十 四 卷 。 光 绪 五 年 敕 纂 。《 德 宗 实 录 》 五 百 六 十 一 卷 。 宣 统 时 敕 纂 。《 御 批 通 鉴 辑 览 》 一 百 十 六 卷 , 附 《 明 唐 桂 二 王 本 末 》 三 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 御 定 通 鉴 纲 目 三 编 》 四 十 卷 。 乾 隆 四 十 年 敕 撰 。《 开 国 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 三 十 八 年 敕 撰 。《 竹 书 统 笺 》 十 二 卷 。 徐 文 靖 撰 。《 竹 书 纪 年 集 证 》 五 十 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 考 定 竹 书 》 十 三 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 竹 书 纪 年 校 正 》 十 四 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 校 正 竹 书 纪 年 》 二 卷 。 洪 颐 煊 撰 。《 竹 书 纪 年 集 注 》 二 卷 。 陈 诗 撰 。《 竹 书 纪 年 校 补 》 二 卷 。 张 宗 泰 撰 。《 考 订 竹 书 纪 年 》 十 四 卷 , 《 竹 书 纪 年 义 证 》 四 十 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 竹 书 纪 年 补 证 》 四 卷 。 林 春 溥 撰 。《 资 治 通 鉴 后 编 》 一 百 八 十 四 卷 。 徐 乾 学 撰 。《 续 资 治 通 鉴 后 编 校 勘 记 》 十 五 卷 。 夏 震 武 撰 。《 续 资 治 通 鉴 》 三 百 二 十 卷 。 毕 沅 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 补 》 六 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 续 资 治 通 鉴 长 编 拾 遗 》 六 十 卷 。 黄 以 周 撰 。《 通 鉴 胡 注 举 正 》 一 卷 。 陈 景 云 撰 。《 通 鉴 注 辨 正 》 二 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 通 鉴 注 商 》 十 八 卷 。 赵 绍 祖 撰 。《 通 鉴 刊 本 识 误 》 三 卷 , 《 通 鉴 补 略 》 一 卷 。 张 敦 仁 撰 。《 通 鉴 校 勘 记 》 七 卷 。 张 瑛 撰 。《 通 鉴 地 理 今 释 》 十 六 卷 。 吴 熙 载 撰 。《 纲 目 订 误 》 四 卷 。 陈 景 云 撰 。《 纲 目 分 注 补 遗 》 四 卷 。 芮 长 恤 撰 。《 通 鉴 纲 目 释 地 纠 缪 》 六 卷 , 《 释 地 补 注 》 六 卷 。 张 庚 撰 。《 纲 目 志 疑 》 一 卷 。 华 湛 恩 撰 。《 读 通 鉴 纲 目 条 记 》 二 十 卷 。 李 述 来 撰 。《 明 鉴 前 纪 》 二 卷 。 齐 召 南 撰 。《 明 通 鉴 》 一 百 卷 。 夏 燮 撰 。《 明 纪 》 六 十 卷 。 陈 鹤 撰 。《 周 季 编 略 》 九 卷 。 黄 式 三 撰 。《 古 史 纪 年 》 十 四 卷 , 《 古 史 考 年 异 同 表 》 二 卷 , 《 战 国 纪 年 》 六 卷 , 附 《 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 国 策 编 年 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 小 腆 纪 年 附 考 》 二 十 卷 。 徐 鼒 撰 。《 东 华 录 》 三 十 二 卷 。 蒋 良 骥 撰 。《 十 朝 东 华 录 》 四 百 二 十 五 卷 。 王 先 谦 撰 。《 咸 丰 朝 东 华 续 录 》 六 十 九 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 光 绪 东 华 录 》 二 百 二 十 卷 。 朱 寿 朋 撰 。《 滇 云 历 年 传 》 十 二 卷 。 倪 蜕 撰 。宋 李 焘 《 续 资 治 通 鉴 长 编 》 五 百 二 十 卷 。宋 不 著 撰 人 《 两 朝 纲 目 备 要 》 十 六 卷 。宋 王 益 之 《 西 汉 纪 年 》 三 十 卷 。宋 熊 克 《 中 兴 小 纪 》 四 十 卷 。 以 上 乾 隆 时 敕 辑 。陆 机 《 晋 纪 》 一 卷 。干 宝 《 晋 纪 》 一 卷 。习 凿 齿 《 汉 晋 春 秋 》 一 卷 。邓 粲 《 晋 纪 》 一 卷 。孙 盛 《 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 谦 之 《 晋 纪 》 一 卷 。徐 广 《 晋 纪 》 一 卷 。檀 道 鸾 《 续 晋 阳 秋 》 一 卷 。刘 道 薈 《 晋 起 居 注 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。《 晋 纪 》 五 卷 。《 晋 阳 秋 》 五 卷 。《 汉 晋 春 秋 》 四 卷 。《 三 十 国 春 秋 》 十 八 卷 。 以 上 汤 球 辑 。纪 事 本 末 类《 平 定 三 逆 方 略 》 六 十 卷 。 康 熙 二 十 一 年 , 勒 德 洪 等 奉 敕 撰 。《 亲 征 平 定 朔 漠 方 略 》 四 十 八 卷 。 康 熙 四 十 七 年 , 温 达 等 奉 敕 撰 。《 平 定 金 川 方 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 十 三 年 , 来 保 等 奉 敕 撰 。《 平 定 准 噶 尔 方 略 前 编 》 五 十 四 卷 , 《 正 编 》 八 十 五 卷 , 《 续 编 》 三 十 三 卷 。 乾 隆 三 十 七 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 临 清 纪 略 》 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 于 敏 中 等 奉 敕 撰 。《 平 定 两 金 川 方 略 》 一 百 五 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 兰 州 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 石 峰 堡 纪 略 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 九 年 敕 撰 。《 台 湾 纪 略 》 七 十 卷 。 乾 隆 五 十 三 年 敕 撰 。《 安 南 纪 略 》 三 十 二 卷 。 乾 隆 五 十 六 年 敕 撰 。《 廓 尔 喀 纪 略 》 五 十 四 卷 。 乾 隆 六 十 年 敕 撰 。《 巴 布 勒 纪 略 》 二 十 六 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 平 苗 匪 纪 略 》 五 十 二 卷 。 嘉 庆 二 年 , 鄂 辉 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 三 省 邪 匪 方 略 前 编 》 三 百 六 十 一 卷 , 《 续 编 》 三 十 六 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 嘉 庆 十 五 年 , 庆 桂 等 奉 敕 撰 。《 平 定 教 匪 纪 略 》 四 十 二 卷 。 嘉 庆 二 十 一 年 , 托 津 等 奉 敕 撰 。《 平 定 回 疆 剿 捦 逆 裔 方 略 》 八 十 卷 。 道 光 九 年 , 曹 振 镛 等 奉 敕 撰 。《 剿 平 粤 匪 方 略 》 四 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 剿 平 捻 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 同 治 十 一 年 敕 撰 。《 平 定 陕 甘 新 疆 回 匪 方 略 》 三 百 二 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 云 南 回 匪 方 略 》 五 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 平 定 贵 州 苗 匪 纪 略 》 四 十 卷 。 光 绪 二 十 二 年 敕 撰 。《 绎 史 》 一 百 六 十 卷 。 马 骕 撰 。《 左 传 纪 事 本 末 》 五 十 三 卷 。 高 士 奇 撰 。《 通 鉴 本 末 纪 要 》 八 十 一 卷 。 蔡 毓 荣 撰 。《 辽 史 纪 事 本 末 》 四 十 卷 , 《 金 史 纪 事 本 末 》 五 十 二 卷 。 李 有 棠 撰 。《 明 史 纪 事 本 末 》 八 十 卷 。 谷 应 泰 撰 。《 续 明 纪 事 本 末 》 十 八 卷 。 倪 在 田 撰 。《 明 朝 纪 事 本 末 补 编 》 五 卷 。 彭 孙 贻 撰 。《 三 藩 纪 事 本 末 》 四 卷 。 杨 陆 荣 撰 。《 四 藩 始 末 》 四 卷 。 钱 名 世 撰 。《 绥 寇 纪 略 》 十 二 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 滇 考 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 皇 朝 武 功 纪 盛 》 四 卷 。 赵 翼 撰 。《 圣 武 记 》 十 四 卷 。 魏 源 撰 。《 平 定 罗 刹 方 略 》 四 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 平 台 纪 略 》 一 卷 , 附 《 东 征 集 》 六 卷 。 蓝 鼎 元 撰 。《 平 定 粤 匪 纪 略 》 十 卷 , 《 附 记 》 四 卷 。 杜 文 澜 撰 。《 湘 军 志 》 十 六 卷 。 王 闿 运 撰 。《 湘 军 记 》 二 十 卷 。 王 定 安 撰 。《 平 浙 纪 略 》 十 六 卷 。 秦 缃 业 、 陈 锺 英 同 撰 。《 吴 中 平 寇 记 》 八 卷 。 钱 勖 撰 。《 淮 军 平 捻 记 》 十 二 卷 。 周 世 澄 撰 。《 豫 军 纪 略 》 十 二 卷 。 尹 耕 云 撰 。《 山 东 军 兴 纪 略 》 二 十 二 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 霆 军 纪 略 》 十 六 卷 。 陈 昌 撰 。《 平 定 关 陇 纪 略 》 十 三 卷 。 易 孔 昭 、 胡 孚 骏 同 撰 。《 粤 东 剿 匪 纪 略 》 五 卷 。 陈 坤 撰 。《 平 回 志 》 八 卷 。 杨 毓 秀 撰 。《 剿 定 新 疆 记 》 八 卷 。 魏 光 焘 撰 。《 浙 东 筹 防 录 》 四 卷 。 薛 福 成 撰 。《 国 朝 柔 远 记 》 十 八 卷 。 王 之 春 撰 。《 中 西 纪 事 》 二 十 四 卷 。 夏 燮 撰 。《 普 法 战 纪 》 二 十 卷 。 王 韬 撰 。《 中 东 战 纪 本 末 》 八 卷 。 蔡 尔 康 撰 。别 史 类《 历 代 纪 事 年 表 》 一 百 卷 。 康 熙 五 十 一 年 , 王 之 枢 等 奉 敕 撰 。《 续 通 志 五 百 》 二 十 七 卷 。 乾 隆 三 十 二 年 敕 撰 。《 逸 周 书 补 注 》 二 十 二 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 陈 逢 衡 撰 。《 汲 冢 周 书 辑 要 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 》 十 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 朱 右 曾 撰 。《 逸 周 书 集 训 校 释 增 校 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 逸 周 书 管 笺 》 十 六 卷 。 丁 宗 洛 撰 。《 逸 周 书 王 会 篇 笺 释 》 三 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 校 辑 世 本 》 二 卷 。 雷 学 淇 撰 。《 世 本 辑 补 》 十 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 帝 王 世 纪 考 异 》 一 卷 。 宋 翔 凤 撰 。《 帝 王 世 纪 地 名 衍 》 四 卷 。 迮 鹤 寿 撰 。《 春 秋 战 国 异 词 》 五 十 六 卷 , 《 通 表 》 二 卷 , 《 摭 遗 》 一 卷 。 陈 厚 耀 撰 。《 春 秋 纪 传 》 五 十 一 卷 。 李 凤 雏 撰 。《 尚 史 》 一 百 七 卷 。 李 锴 撰 。《 后 汉 书 补 逸 》 二 十 一 卷 。 姚 之 骃 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 章 陶 撰 。《 季 汉 书 》 九 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 季 汉 五 志 》 十 二 卷 。 王 复 礼 撰 。《 后 汉 书 》 十 四 卷 。 王 廷 璨 撰 。《 晋 记 》 六 十 八 卷 。 郭 伦 撰 。《 晋 略 》 六 十 卷 。 周 济 撰 。《 西 魏 书 》 二 十 四 卷 。 谢 启 昆 撰 。《 续 唐 书 》 七 十 卷 。 陈 鳣 撰 。《 宋 史 翼 》 四 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 元 史 新 编 》 九 十 五 卷 。 魏 源 撰 。《 元 秘 史 注 》 十 五 卷 。 李 文 田 撰 。《 元 史 备 志 》 五 卷 。 王 光 鲁 撰 。《 续 宏 简 录 》 四 十 二 卷 。 邵 远 平 撰 。《 明 书 》 一 百 七 十 一 卷 。 傅 维 鳞 撰 。《 明 史 稿 》 三 百 十 卷 。 王 鸿 绪 撰 。《 明 史 稿 》 二 十 卷 , 《 续 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 拟 明 史 列 传 》 二 十 四 卷 。 汪 琬 撰 。《 拟 明 史 传 》 不 分 卷 。 姜 宸 英 撰 。《 明 史 分 稿 残 编 》 二 卷 。 方 象 英 撰 。《 明 史 拟 传 》 六 卷 , 《 艺 文 志 》 五 卷 , 《 外 国 志 》 五 卷 。 尤 侗 撰 。《 国 史 考 异 》 六 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 开 辟 传 疑 》 二 卷 。 林 春 溥 撰 。《 历 代 甲 子 考 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 二 十 一 史 年 表 》 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 史 表 》 五 十 九 卷 。 万 斯 同 撰 。《 二 十 一 史 四 谱 》 五 十 四 卷 , 《 历 代 世 系 纪 年 编 》 一 卷 。 沈 炳 震 撰 。《 历 代 帝 王 年 表 》 三 卷 。 齐 召 南 撰 。《 历 代 帝 王 庙 谥 年 讳 谱 》 一 卷 。 陆 费 墀 撰 。《 纪 元 要 略 》 二 卷 。 陈 景 云 撰 。《 历 代 建 元 考 》 十 卷 。 锺 渊 映 撰 。《 元 号 略 》 四 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 梁 玉 绳 撰 。《 纪 元 通 考 》 十 二 卷 。 叶 维 庚 撰 。《 列 代 建 元 表 》 十 卷 , 《 建 元 类 聚 考 》 二 卷 。 钱 东 垣 撰 。《 纪 元 编 》 三 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 历 代 统 纪 表 》 十 三 卷 。 段 承 基 撰 。汉 刘 珍 《 东 观 汉 记 》 二 十 四 卷 , 元 郝 经 《 续 后 汉 书 》 九 十 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 世 本 》 一 卷 。 孙 冯 翼 辑 。汉 宋 衷 《 世 本 注 》 五 卷 。 张 澍 辑 。《 七 家 后 汉 书 》 二 十 一 卷 。 汪 文 台 撰 。《 重 订 谢 承 后 汉 书 补 逸 》 五 卷 。 孙 志 祖 辑 。薛 莹 《 后 汉 书 》 一 卷 。华 峤 《 后 汉 书 注 》 一 卷 。谢 沈 《 后 汉 书 》 一 卷 。袁 山 松 《 后 汉 书 》 一 卷 。张 璠 《 后 汉 记 》 一 卷 。虞 预 《 晋 书 》 一 卷 。朱 凤 《 晋 书 》 一 卷 。何 法 盛 《 晋 中 兴 书 》 一 卷 。谢 灵 运 《 晋 书 》 一 卷 。臧 荣 绪 《 晋 书 》 一 卷 。众 家 《 晋 书 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。九 家 《 旧 晋 书 》 三 十 七 卷 。 汤 球 辑 。杂 史 类《 蒙 古 源 流 》 八 卷 。 蒙 古 小 彻 辰 萨 囊 台 吉 撰 。 乾 隆 四 十 二 年 敕 译 。 《 国 语 韦 昭 注 疏 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 国 语 校 文 》 一 卷 。 汪 中 撰 。《 国 语 补 注 》 一 卷 。 姚 鼐 撰 。《 国 语 补 校 》 一 卷 。 刘 台 拱 撰 。《 国 语 补 韦 》 四 卷 。 黄 模 撰 。《 国 语 三 君 注 辑 存 》 四 卷 , 《 国 语 考 异 》 四 卷 , 《 国 语 发 正 》 二 十 一 卷 。 汪 远 孙 撰 。《 国 语 翼 解 》 六 卷 。 陈 瑑 撰 。《 国 语 释 地 》 三 卷 。 谭 沄 撰 。《 国 语 正 义 》 二 十 一 卷 。 董 增 龄 撰 。《 战 国 策 去 毒 》 二 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 战 国 策 释 地 》 二 卷 。 张 琦 撰 。《 国 策 地 名 考 》 二 十 卷 。 程 恩 泽 撰 , 狄 子 奇 笺 。《 读 战 国 策 随 笔 》 一 卷 。 张 尚 瑗 撰 。《 战 国 策 札 记 》 三 卷 。 顾 广 圻 撰 。《 武 王 克 殷 日 记 》 一 卷 , 《 灭 国 五 十 考 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 考 信 录 提 要 》 二 卷 。《 补 上 古 考 信 录 》 二 卷 。《 唐 虞 考 信 录 》 四 卷 。《 夏 考 信 录 》 二 卷 。《 商 考 信 录 》 二 卷 。《 丰 镐 考 信 录 》 八 卷 。《 丰 镐 别 录 》 三 卷 。《 考 古 续 说 》 二 卷 。《 考 信 附 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 熹 庙 谅 阴 记 》 一 卷 , 《 圣 安 本 纪 》 六 卷 , 《 明 季 实 录 》 六 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 南 宋 六 陵 遗 事 》 一 卷 , 《 庚 申 君 遗 事 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 见 闻 随 笔 》 二 卷 。 冯 甦 撰 。《 安 南 使 事 记 》 一 卷 。 李 仙 根 撰 。《 建 文 帝 后 纪 》 一 卷 。 邵 远 平 撰 。《 武 宗 外 纪 》 一 卷 , 《 后 鉴 录 》 七 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 烈 皇 勤 政 记 》 一 卷 , 《 思 陵 典 礼 记 》 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 三 朝 野 纪 》 七 卷 。 李 逊 之 撰 。《 弘 光 日 录 》 四 卷 。《 永 历 实 录 》 二 十 五 卷 。《 行 朝 录 》 十 二 卷 。《 汰 存 录 》 一 卷 。《 赣 州 失 事 记 》 一 卷 。《 绍 武 争 立 记 》 一 卷 。《 舟 山 兴 废 记 》 一 卷 。《 四 明 山 寨 记 》 一 卷 。《 沙 州 定 乱 记 》 一 卷 。《 赐 姓 始 末 》 一 卷 。《 郑 成 功 传 》 一 卷 。《 滇 考 》 一 卷 。《 日 本 乞 师 记 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 永 历 实 录 》 二 十 六 卷 。 王 夫 之 撰 。《 鲁 春 秋 》 一 卷 。 查 继 佐 撰 。《 伪 东 宫 伪 后 及 党 祸 记 略 》 一 卷 。《 榆 林 城 守 记 略 》 一 卷 。《 保 定 城 守 记 略 》 一 卷 。《 扬 州 城 守 记 略 》 一 卷 。 戴 名 世 撰 。《 二 申 野 录 》 八 卷 。 孙 之 騄 撰 。《 逊 代 阳 秋 》 二 十 八 卷 。 余 美 英 撰 。《 复 社 记 事 》 一 卷 。 吴 伟 业 撰 。《 社 事 始 末 》 一 卷 。 杜 登 春 撰 。《 启 祯 野 乘 》 十 六 卷 , 《 二 集 》 八 卷 。 邹 漪 撰 。《 蜀 难 叙 略 》 一 卷 。 沈 荀 蔚 撰 。《 金 陵 野 钞 》 十 四 卷 。 顾 苓 撰 。《 甲 申 传 信 录 》 十 卷 。 钱 士 馨 撰 。《 史 外 》 八 卷 。 汪 有 典 撰 。《 明 季 北 略 》 二 十 四 卷 , 《 南 略 》 十 八 卷 。 计 六 奇 撰 。《 东 南 纪 事 》 十 二 卷 , 《 西 南 纪 事 》 十 二 卷 。 邵 廷 寀 撰 。《 南 疆 逸 史 》 三 十 卷 , 《 恤 谥 录 》 八 卷 , 《 摭 遗 》 十 八 卷 。 温 睿 临 撰 。《 南 疆 绎 史 》 五 十 八 卷 。 李 瑶 撰 。《 海 东 逸 史 》 十 八 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 爝 火 录 》 三 十 卷 。 李 本 撰 。《 小 腆 纪 传 》 六 十 五 卷 。 徐 鼒 撰 。《 补 遗 》 五 卷 , 《 考 异 》 一 卷 。 徐 承 礼 撰 。《 闽 事 纪 略 》 二 卷 。 华 廷 献 撰 。《 平 定 耿 逆 记 》 一 卷 。 李 之 芳 撰 。《 平 闽 记 》 十 三 卷 。 杨 捷 撰 。《 啸 亭 杂 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 三 卷 。 礼 亲 王 昭 梿 撰 。《 养 吉 斋 丛 录 》 二 十 二 卷 。 吴 振 棫 撰 。《 郎 潜 记 闻 初 笔 》 十 四 卷 , 《 二 笔 》 十 六 卷 , 《 三 笔 》 十 二 卷 。 陈 康 祺 撰 。《 圣 德 纪 略 》 一 卷 , 《 儤 直 纪 略 》 一 卷 , 《 恩 遇 纪 略 》 一 卷 , 《 旧 闻 纪 略 》 一 卷 。 瞿 鸿 禨 撰 。宋 不 著 撰 人 《 咸 淳 遗 事 》 二 卷 , 《 大 金 吊 伐 录 》 四 卷 , 元 王 鹗 《 汝 南 遗 事 》 四 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。《 国 语 贾 注 》 一 卷 。 蒋 曰 豫 辑 。郑 众 《 国 语 解 诂 》 一 卷 。贾 逵 《 国 语 注 》 一 卷 。唐 固 《 国 语 注 》 一 卷 。王 肃 《 国 语 章 句 》 一 卷 。孔 晁 《 国 语 注 》 一 卷 。孔 衍 《 春 秋 后 语 》 一 卷 。陆 贾 《 楚 汉 春 秋 》 一 卷 。伏 侯 《 古 今 注 》 一 卷 。王 粲 《 英 雄 记 》 一 卷 、 司 马 彪 《 战 略 》 一 卷 、 《 九 州 春 秋 》 一 卷 。傅 畅 《 晋 诸 公 赞 》 一 卷 。荀 绰 《 晋 后 略 》 一 卷 。卢 綝 《 晋 八 王 故 事 》 一 卷 。《 晋 四 王 遗 事 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。诏 令 奏 议 类《 太 祖 高 皇 帝 圣 训 》 四 卷 。 康 熙 二 十 五 年 敕 编 。《 太 宗 文 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 顺 治 时 敕 编 , 康 熙 二 十 六 年 告 成 。《 世 祖 章 皇 帝 圣 训 》 六 卷 。 康 熙 二 十 六 年 敕 编 。《 亲 政 纶 音 》 不 分 卷 。 顺 治 时 敕 编 。《 圣 祖 仁 皇 帝 圣 训 》 六 十 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 庭 训 格 言 》 不 分 卷 。 世 宗 御 编 。《 圣 谕 广 训 》 不 分 卷 。 雍 正 二 年 敕 刊 。《 上 谕 内 阁 》 一 百 五 十 九 卷 。 雍 正 七 年 敕 刊 , 乾 隆 时 续 刊 。《 朱 批 谕 旨 》 三 百 六 十 卷 。 雍 正 十 年 敕 编 , 乾 隆 三 年 告 成 。《 上 谕 八 旗 》 十 三 卷 , 《 上 谕 旗 务 议 覆 》 十 二 卷 , 《 谕 行 旗 务 奏 议 》 十 三 卷 。 雍 正 九 年 敕 编 。《 训 饬 州 县 条 规 》 二 十 卷 。 雍 正 八 年 敕 刊 。《 世 宗 宪 皇 帝 圣 训 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 五 年 敕 编 。《 高 宗 纯 皇 帝 圣 训 》 三 百 卷 。 嘉 庆 十 二 年 敕 编 。《 仁 宗 睿 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 道 光 四 年 敕 编 。《 宣 宗 成 皇 帝 圣 训 》 一 百 三 十 卷 。 咸 丰 六 年 敕 编 。《 文 宗 显 皇 帝 圣 训 》 一 百 十 卷 。 同 治 五 年 敕 编 。《 穆 宗 毅 皇 帝 圣 训 》 一 百 六 十 卷 。 光 绪 五 年 敕 编 。《 明 名 臣 奏 议 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 奉 敕 编 。《 息 斋 疏 草 》 五 卷 。 金 之 俊 撰 。《 龚 端 毅 奏 议 》 八 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 龚 鼎 孳 撰 。《 孟 忠 毅 公 奏 议 》 二 卷 。 孟 乔 芳 撰 。《 赵 忠 襄 奏 疏 存 稿 》 六 卷 。 赵 良 栋 撰 。《 张 襄 壮 奏 疏 》 六 卷 。 张 勇 撰 。《 兼 济 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 寒 松 堂 奏 议 》 四 卷 。 魏 象 枢 撰 。《 文 襄 公 奏 疏 》 十 五 卷 。 李 之 芳 撰 。《 抚 虔 奏 议 》 一 卷 。 佟 国 器 撰 。《 平 岳 疏 议 》 一 卷 , 《 平 海 疏 议 》 一 卷 。 万 正 色 撰 。《 郝 恭 定 集 》 五 卷 。 郝 惟 讷 撰 。《 中 山 奏 议 》 四 卷 。 郝 浴 撰 。《 靳 文 襄 奏 疏 》 八 卷 。 靳 辅 撰 。《 乾 清 门 奏 对 记 》 一 卷 。 汤 斌 撰 。《 抚 浙 奏 议 》 一 卷 , 《 督 闽 奏 议 》 一 卷 。 范 承 谟 撰 。《 抚 浙 疏 草 》 五 卷 。 朱 昌 祚 撰 。《 抚 吴 封 事 》 八 卷 , 《 抚 楚 封 事 》 一 卷 , 《 抚 黔 封 事 》 一 卷 , 《 抚 漕 封 事 》 一 卷 , 《 辑 瑞 陈 言 》 一 卷 。 慕 天 颜 撰 。《 于 山 奏 牍 》 七 卷 。 于 成 龙 撰 。《 清 忠 堂 奏 疏 》 不 分 卷 。 朱 宏 祚 撰 。《 西 台 奏 议 》 一 卷 , 《 京 兆 奏 议 》 一 卷 , 附 《 曲 徙 录 》 一 卷 。 杨 素 蕴 撰 。《 杨 黄 门 奏 疏 》 不 分 卷 , 《 抚 黔 奏 疏 》 八 卷 。 杨 雍 建 撰 。《 华 野 疏 稿 》 五 卷 。 郭 琇 撰 。《 河 防 疏 略 》 二 十 卷 。 朱 之 锡 撰 。《 西 陂 奏 疏 》 六 卷 。 宋 荦 撰 。《 督 漕 疏 草 》 二 十 二 卷 。 董 讷 撰 。《 奏 疏 稿 》 不 分 卷 。 江 蘩 撰 。《 抚 豫 宣 化 录 》 四 卷 。 田 文 镜 撰 。《 防 河 奏 议 》 十 二 卷 。 嵇 曾 筠 撰 。《 平 蛮 奏 疏 》 一 卷 。 鄂 尔 泰 撰 。《 张 公 奏 议 》 二 十 四 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 条 奏 疏 稿 》 二 卷 。 蒋 廷 锡 撰 。《 奏 疏 》 十 卷 。 高 其 倬 撰 。《 望 溪 奏 疏 》 一 卷 。 方 苞 撰 。《 尹 元 孚 奏 议 》 十 卷 。 尹 会 一 撰 。《 裘 文 达 奏 议 》 一 卷 。 裘 曰 修 撰 。《 那 文 毅 奏 议 》 八 十 卷 。 那 彦 成 撰 。《 两 河 奏 疏 》 不 分 卷 。 严 烺 撰 。《 思 补 斋 奏 稿 偶 存 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 恭 寿 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 韩 文 绮 撰 。《 楚 蒙 山 房 奏 疏 》 五 卷 。 晏 斯 盛 撰 。《 东 溟 奏 稿 》 四 卷 。 姚 莹 撰 。《 林 文 忠 政 书 》 三 卷 。 林 则 徐 撰 。《 陶 云 汀 先 生 奏 议 》 三 十 二 卷 。 陶 澍 撰 。《 耐 菴 奏 议 存 稿 》 十 二 卷 。 贺 长 龄 撰 。《 吴 文 节 遗 集 》 八 十 卷 。 吴 文 镕 撰 。《 张 大 司 马 奏 稿 》 四 卷 。 张 亮 基 撰 。《 骆 文 忠 奏 议 》 十 六 卷 。 骆 秉 章 撰 。《 李 文 恭 奏 议 》 二 十 二 卷 。 李 星 沅 撰 。《 李 尚 书 政 书 》 八 卷 。 李 宗 羲 撰 。《 王 侍 郎 奏 议 》 十 卷 。 王 茂 荫 撰 。《 台 垣 疏 稿 》 一 卷 。 丁 寿 昌 撰 。《 张 文 毅 奏 稿 》 八 卷 。 张 芾 撰 。《 曾 文 正 奏 稿 》 三 十 二 卷 。 曾 国 藩 撰 。《 胡 文 忠 奏 稿 》 五 十 二 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 左 文 襄 奏 疏 初 编 》 三 十 八 卷 , 《 续 编 》 七 十 六 卷 , 《 三 编 》 六 卷 。 左 宗 棠 撰 。《 曾 忠 襄 奏 疏 》 六 十 一 卷 。 曾 国 荃 撰 。《 沈 文 肃 政 书 》 十 二 卷 。 沈 葆 桢 撰 。《 李 忠 武 奏 议 》 一 卷 。 李 续 宾 撰 。《 刘 中 丞 奏 稿 》 八 卷 。 刘 昆 撰 。《 刘 中 丞 奏 议 》 二 十 卷 。 刘 蓉 撰 。《 刘 武 慎 奏 稿 》 十 六 卷 。 刘 长 佑 撰 。《 彭 刚 直 奏 议 》 八 卷 。 彭 玉 麟 撰 。《 郭 侍 郎 奏 疏 》 十 二 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 岑 襄 勤 奏 稿 》 三 十 卷 。 岑 毓 英 撰 。《 丁 文 诚 奏 议 》 二 十 六 卷 。 丁 宝 桢 撰 。《 毛 尚 书 奏 稿 》 十 六 卷 。 毛 鸿 宾 撰 。《 曾 惠 敏 奏 议 》 六 卷 。 曾 纪 泽 撰 。《 出 使 奏 疏 》 二 卷 。 薛 福 成 撰 。《 养 云 山 庄 奏 稿 》 四 卷 。 刘 瑞 芬 撰 。《 钱 敏 肃 奏 疏 》 七 卷 。 钱 鼎 铭 撰 。《 黎 文 肃 奏 议 》 十 六 卷 。 黎 培 敬 撰 。《 许 太 常 奏 稿 》 一 卷 。 许 乃 济 撰 。《 豸 华 堂 奏 议 》 十 二 卷 。 金 应 麟 撰 。《 水 流 云 在 馆 奏 议 》 二 卷 。 宋 晋 撰 。《 吴 柳 堂 奏 疏 》 一 卷 。 吴 可 读 撰 。《 王 文 敏 奏 疏 稿 》 一 卷 。 王 懿 荣 撰 。《 袁 太 常 戊 戌 条 陈 》 一 卷 。 袁 昶 撰 。《 谏 垣 存 稿 》 四 卷 。 安 维 峻 撰 。《 李 文 忠 政 书 》 一 百 六 十 五 卷 。 李 鸿 章 撰 。《 张 宫 保 政 书 》 十 二 卷 。 张 之 洞 撰 。《 端 忠 敏 奏 议 》 十 六 卷 。 端 方 撰 。《 三 贤 政 书 》 十 八 卷 。 汤 斌 、 宋 荦 、 张 伯 行 撰 。《 嘉 定 长 白 二 先 生 奏 议 》 四 卷 。 徐 致 祥 、 宝 廷 撰 。《 宋 陈 次 升 谠 论 集 》 五 卷 。 乾 隆 时 敕 辑 。传 记 类《 宗 室 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 敕 撰 。《 蒙 古 王 公 功 绩 表 传 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 敕 撰 。《 八 旗 满 洲 氏 族 通 谱 》 八 十 卷 。 乾 隆 九 年 敕 撰 。《 胜 朝 殉 节 诸 臣 录 》 十 二 卷 。 乾 隆 四 十 一 年 敕 撰 。《 满 汉 名 臣 传 》 八 十 卷 , 《 贰 臣 传 》 八 卷 , 《 逆 臣 传 》 二 卷 。 乾 隆 时 敕 撰 。《 史 传 三 编 》 五 十 六 卷 。 朱 轼 撰 。《 历 代 忠 臣 义 士 卓 行 录 》 八 卷 。 戴 作 铭 撰 。《 历 代 名 臣 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 朱 桓 撰 。《 广 群 辅 录 》 六 卷 。 徐 汾 撰 。《 臣 鉴 录 》 二 十 卷 。 蒋 伊 撰 。《 历 代 党 鉴 》 五 卷 。 徐 宾 撰 。《 续 高 士 传 》 五 卷 。 高 兆 撰 。《 续 补 高 士 传 》 三 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 孝 史 类 编 》 十 卷 。 黄 齐 贤 撰 。《 元 祐 党 人 传 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。《 明 名 臣 言 行 录 》 四 十 五 卷 。 徐 开 仕 撰 。《 崇 祯 五 十 宰 相 传 》 一 卷 , 《 年 表 》 一 卷 。 曹 溶 撰 。《 明 儒 言 行 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 沈 佳 撰 。《 东 林 列 传 》 二 十 四 卷 , 《 留 溪 外 传 》 十 八 卷 。 陈 鼎 撰 。《 复 社 姓 氏 传 略 》 十 卷 。 吴 山 嘉 撰 。《 国 朝 耆 献 类 徵 初 编 》 七 百 二 十 卷 , 《 编 目 》 十 九 卷 。 李 桓 撰 。《 碑 传 集 》 一 百 六 十 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 续 碑 传 集 》 八 十 六 卷 。 缪 荃 孙 撰 。《 国 朝 先 正 事 略 》 六 十 卷 。 李 元 度 撰 。《 中 兴 将 帅 别 传 》 三 十 卷 , 一 作 《 咸 同 以 来 功 臣 别 传 》 , 一 作 《 中 兴 名 臣 事 略 》 , 一 作 《 续 先 正 事 略 》 。《 续 编 》 六 卷 。 朱 孔 彰 撰 。《 大 清 名 臣 言 行 录 》 一 卷 。 留 保 撰 。《 文 献 徵 存 录 》 十 卷 。 钱 林 撰 。《 从 政 观 法 录 》 三 十 卷 。 朱 方 曾 撰 。《 初 月 楼 闻 见 录 》 十 卷 , 《 续 录 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 学 统 》 五 十 六 卷 。 熊 赐 履 撰 。《 雒 闽 渊 源 录 》 十 九 卷 。 张 夏 撰 。《 圣 学 知 统 录 》 二 卷 , 《 圣 学 知 统 翼 编 》 二 卷 。 魏 裔 介 撰 。《 道 统 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 , 《 道 南 源 委 》 六 卷 , 《 伊 洛 渊 源 续 录 》 二 十 卷 。 张 伯 行 撰 。《 儒 林 宗 派 》 十 六 卷 。 万 斯 同 撰 。《 理 学 宗 传 》 二 十 六 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 理 学 宗 传 辨 正 》 十 六 卷 。 刘 廷 诏 撰 。《 宋 元 学 案 》 一 百 卷 。 黄 宗 羲 原 本 , 全 祖 望 补 编 。《 明 儒 学 案 》 六 十 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 明 儒 林 录 》 十 九 卷 。 张 恒 撰 。《 国 朝 学 案 小 识 》 十 五 卷 。 唐 鉴 撰 。《 国 朝 经 学 名 儒 记 》 一 卷 。 张 星 鉴 撰 。《 国 朝 宋 学 渊 源 记 》 二 卷 , 《 附 记 》 一 卷 。 江 藩 撰 。《 国 朝 儒 林 文 苑 传 》 四 卷 。 阮 元 撰 。《 康 熙 己 未 词 科 录 》 十 二 卷 。 秦 瀛 撰 。《 鹤 徵 录 》 八 卷 。 李 集 、 李 富 孙 、 李 遇 孙 同 撰 。《 词 科 掌 录 》 十 七 卷 , 《 馀 话 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 鹤 徵 后 录 》 十 二 卷 。 李 富 孙 撰 。《 畴 人 传 四 》 十 六 卷 。 阮 元 撰 。《 续 畴 人 传 》 六 卷 。 罗 士 琳 撰 。《 畴 人 传 三 编 》 七 卷 。 诸 可 宝 撰 。《 国 朝 名 家 诗 钞 小 传 》 二 卷 。 郑 方 坤 撰 。《 畿 辅 人 物 志 》 二 十 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 洛 学 编 》 四 卷 。 汤 斌 撰 。《 中 州 人 物 考 》 八 卷 。 孙 奇 逢 撰 。《 中 州 道 学 编 》 二 卷 , 《 补 编 》 一 卷 。 耿 介 撰 。《 关 学 编 》 十 卷 。 廉 伟 然 撰 。《 东 越 儒 林 后 传 》 一 卷 , 《 文 苑 后 传 》 一 卷 。 陈 寿 祺 撰 。《 闽 中 理 学 渊 源 考 》 九 十 二 卷 , 《 闽 学 志 略 》 十 七 卷 。 李 清 馥 撰 。《 粤 东 名 儒 言 行 录 》 二 十 四 卷 。 邓 淳 撰 。《 豫 章 十 代 文 献 略 》 五 十 卷 。 王 模 撰 。《 金 华 徵 献 略 》 二 十 卷 。 王 崇 炳 撰 。《 嘉 禾 献 徵 录 》 四 十 六 卷 。 盛 枫 撰 。《 松 陵 文 献 录 》 十 五 卷 。 潘 柽 章 撰 。《 海 州 文 献 录 》 十 六 卷 。 许 乔 林 撰 。《 吴 门 耆 旧 记 》 一 卷 。 顾 承 撰 。《 列 女 传 补 注 》 八 卷 , 附 《 叙 录 》 一 卷 , 《 校 正 》 一 卷 。 闺 秀 王 照 圆 撰 。《 列 女 传 校 注 》 八 卷 。 闺 秀 梁 端 撰 。《 列 女 传 集 注 》 八 卷 。 闺 秀 萧 道 管 撰 。《 广 列 女 传 》 二 十 卷 。 刘 开 撰 。《 胜 朝 彤 史 拾 记 》 六 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 贤 媛 类 徵 初 编 》 十 二 卷 。 李 桓 撰 。《 越 女 表 微 录 》 五 卷 。 汪 辉 祖 撰 。宋 不 著 撰 人 《 庆 元 党 禁 》 一 卷 , 《 京 口 耆 旧 传 》 九 卷 , 元 辛 文 房 《 唐 才 子 传 》 八 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。魏 嵇 康 《 圣 贤 高 士 传 》 一 卷 , 后 魏 常 景 《 鉴 戒 象 赞 》 一 卷 。 以 上 马 国 翰 辑 。赵 岐 《 三 辅 决 录 》 一 卷 , 刘 向 《 孝 子 传 》 一 卷 , 萧 广 济 《 孝 子 传 》 一 卷 , 师 觉 授 《 孝 子 传 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 传 记 类 总 录 之 属《 晏 子 春 秋 音 义 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 晏 子 春 秋 校 正 》 一 卷 。 卢 文 弨 撰 。《 晏 子 春 秋 校 勘 》 一 卷 。 黄 以 周 撰 。《 周 公 年 表 》 一 卷 。 牟 廷 相 撰 。《 孔 子 年 谱 》 五 卷 。 杨 方 晃 撰 。《 孔 子 年 谱 辑 注 》 一 卷 。 江 永 撰 , 黄 定 宜 辑 注 。《 孔 子 编 年 注 》 五 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 至 圣 编 年 世 纪 》 二 十 四 卷 。 李 灼 、 黄 晟 同 撰 。《 先 圣 生 卒 年 月 考 》 二 卷 。 孔 广 牧 撰 。《 孔 子 世 家 考 》 二 卷 , 《 仲 尼 弟 子 列 传 考 》 一 卷 。 郑 环 撰 。《 宗 圣 志 》 十 二 卷 。 孔 允 植 撰 。《 阙 里 文 献 考 》 一 百 卷 。 孔 继 汾 撰 。《 孔 子 世 家 补 订 》 一 卷 , 《 孔 门 师 弟 年 表 》 一 卷 , 《 孔 孟 年 表 》 一 卷 , 《 孟 子 列 传 纂 》 一 卷 , 《 孟 子 时 事 年 表 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 孔 子 编 年 》 四 卷 , 《 孟 子 编 年 》 四 卷 。 狄 子 奇 撰 。《 洙 泗 考 信 录 》 四 卷 , 《 馀 录 》 一 卷 , 《 孟 子 事 实 录 》 二 卷 。 崔 述 撰 。《 孔 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 , 《 孟 子 弟 子 门 人 考 》 一 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 孟 子 年 谱 》 一 卷 。 黄 玉 蟾 撰 。《 孟 子 生 卒 年 月 考 》 一 卷 。 阎 若 璩 撰 。《 孟 子 游 历 考 》 一 卷 。 潘 眉 撰 。《 三 迁 志 》 十 二 卷 。 孟 衍 泰 、 王 特 选 、 仲 蕴 锦 同 撰 。《 从 祀 名 贤 传 》 六 卷 。 常 安 撰 。《 刘 更 生 年 表 》 一 卷 。 梅 毓 撰 。《 许 君 年 表 》 一 卷 。 陶 方 琦 撰 。《 郑 司 农 年 谱 》 一 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 汉 郑 君 晋 陶 靖 节 魏 陈 思 王 唐 陆 宣 公 年 谱 》 四 卷 。 丁 晏 撰 。《 郑 康 成 纪 年 》 一 卷 。 袁 钧 撰 。《 郑 学 录 》 四 卷 。 郑 珍 撰 。《 诸 葛 忠 武 故 事 》 五 卷 。 张 澍 撰 。《 忠 武 志 》 八 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 王 右 军 年 谱 》 一 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 安 定 言 行 录 》 一 卷 。 丁 宝 书 撰 。《 濂 溪 周 夫 子 志 》 十 五 卷 。 吴 大 镕 撰 。《 增 订 欧 阳 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 朱 文 藻 撰 。《 胡 少 师 年 谱 》 一 卷 。 胡 培 翚 撰 。《 王 荆 公 年 谱 》 二 十 五 卷 , 《 杂 录 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 蔡 上 翔 撰 。《 米 海 岳 年 谱 》 一 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 考 订 朱 子 世 家 》 一 卷 。 江 永 撰 。《 朱 子 年 谱 》 四 卷 , 《 考 异 》 四 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 懋 竑 撰 。《 重 订 朱 子 年 谱 》 一 卷 。 褚 寅 亮 撰 。《 别 本 朱 子 年 谱 》 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 黄 中 撰 。《 陆 象 山 年 谱 》 二 卷 。 李 绂 撰 。《 杨 文 靖 年 谱 》 二 卷 。 张 夏 撰 。《 洪 文 惠 年 谱 》 一 卷 , 《 洪 文 敏 年 谱 》 一 卷 , 《 陆 放 翁 年 谱 》 一 卷 , 《 王 伯 厚 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 王 深 宁 年 谱 》 一 卷 。 张 大 昌 撰 。《 谢 皋 羽 年 谱 》 一 卷 。 徐 沁 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 三 卷 。 翁 方 纲 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 二 卷 。 凌 廷 堪 撰 。《 元 遗 山 年 谱 》 一 卷 。 施 国 祁 撰 。《 周 文 襄 公 年 谱 》 二 卷 。 周 仁 俊 撰 。《 李 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 法 式 善 撰 。《 王 文 成 集 传 本 》 二 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 王 弇 州 年 谱 》 一 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 归 震 川 年 谱 》 一 卷 。 孙 岱 撰 。《 杨 升 庵 年 谱 》 一 卷 。 李 调 元 撰 。《 周 忠 介 公 遗 事 》 一 卷 。 彭 定 求 撰 。《 缪 文 贞 公 年 谱 》 一 卷 。 缪 之 镕 撰 。《 袁 督 师 事 迹 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 倪 文 正 公 年 谱 》 一 卷 。 倪 会 鼎 撰 。《 黄 忠 端 公 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 左 忠 毅 年 谱 》 二 卷 。 左 宰 撰 。《 张 忠 烈 公 年 谱 》 一 卷 。 赵 之 谦 撰 。《 刘 子 行 状 》 二 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 蕺 山 年 谱 》 二 卷 。 刘 均 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 一 卷 。 吴 映 奎 撰 。《 顾 亭 林 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 黄 黎 洲 年 谱 》 二 卷 。 黄 炳 垕 撰 。《 孙 夏 峰 年 谱 》 二 卷 。 汤 斌 撰 。《 李 二 曲 历 年 纪 略 》 二 卷 。 惠 䦃 嗣 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 四 卷 。 陈 梓 撰 。《 杨 园 先 生 年 谱 》 一 卷 。 苏 惇 元 撰 。《 颜 习 斋 先 生 年 谱 》 二 卷 。 李 塨 撰 。《 李 恕 谷 先 生 年 谱 》 五 卷 。 冯 辰 撰 。《 申 凫 盟 先 生 年 谱 》 一 卷 。 申 涵 煜 、 申 涵 盼 同 撰 。《 宁 海 将 军 固 山 贝 子 功 绩 录 》 一 卷 。 不 著 撰 人 氏 名 。《 渔 洋 山 人 自 订 年 谱 注 》 一 卷 。 惠 栋 撰 。《 施 愚 山 年 谱 》 四 卷 。 施 念 曾 撰 。《 陆 清 献 年 谱 》 一 卷 。 罗 以 智 撰 。《 陆 稼 书 年 谱 》 二 卷 。 吴 光 酉 撰 。《 阎 潜 丘 年 谱 》 四 卷 。 张 穆 撰 。《 朱 文 端 公 行 述 》 一 卷 。 朱 必 阶 撰 。《 阿 文 成 年 谱 》 二 十 四 卷 。 那 彦 成 撰 。《 钱 文 端 公 年 谱 》 三 卷 。 钱 仪 吉 撰 。《 王 述 庵 年 谱 》 二 卷 。 严 荣 撰 。《 孙 文 靖 年 谱 》 一 卷 。 孙 惠 惇 撰 。《 黄 昆 圃 年 谱 》 一 卷 。 黄 叔 琳 撰 。《 黄 荛 圃 年 谱 》 一 卷 。 江 标 撰 。《 戴 东 原 年 谱 》 一 卷 。 段 玉 裁 撰 。《 洪 北 江 年 谱 》 一 卷 。 吕 培 撰 。《 焦 理 堂 事 略 》 一 卷 。 焦 廷 琥 撰 。《 寄 圃 老 人 自 记 年 谱 》 一 卷 。 孙 玉 庭 撰 。《 思 补 老 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 潘 世 恩 撰 。《 石 隐 山 人 自 订 年 谱 》 一 卷 。 朱 骏 声 撰 。《 彭 文 敬 自 订 年 谱 》 一 卷 。 彭 蕴 章 撰 。《 翁 文 端 年 谱 》 一 卷 。 翁 同 龢 撰 。《 骆 文 忠 年 谱 》 一 卷 。 骆 天 保 撰 。《 曾 文 正 年 谱 》 十 二 卷 。 黎 庶 昌 撰 。《 曾 文 正 公 大 事 记 》 四 卷 。 王 定 安 撰 。《 吴 柳 堂 孤 忠 录 》 三 卷 。 傅 岩 霖 撰 。《 豫 章 先 贤 九 家 年 谱 》 九 卷 , 《 四 朝 先 贤 六 家 年 谱 》 七 卷 。 杨 希 闵 撰 。《 四 史 疑 年 录 》 七 卷 。 阮 元 撰 。《 历 代 名 人 年 谱 》 十 七 卷 。 吴 荣 光 撰 。《 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 大 昕 撰 。《 续 疑 年 录 》 四 卷 。 吴 修 撰 。《 补 疑 年 录 》 四 卷 。 钱 椒 撰 。《 疑 年 赓 录 》 二 卷 。 张 鸣 珂 撰 。《 三 续 疑 年 录 》 十 卷 。 陆 心 源 撰 。以 上 传 记 类 名 人 之 属史 钞 类《 史 纬 》 三 百 三 十 卷 。 陈 允 锡 撰 。《 读 史 蒙 拾 》 一 卷 。 王 士 禄 撰 。《 廿 一 史 约 编 》 十 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 汉 书 蒙 拾 》 三 卷 , 《 后 汉 书 蒙 拾 》 二 卷 。 杭 世 骏 撰 。《 汉 书 古 字 类 》 一 卷 。 郭 梦 星 撰 。《 国 志 蒙 拾 》 二 卷 。 郭 麟 撰 。《 宋 书 琐 语 》 一 卷 。 郝 懿 行 撰 。《 两 晋 南 北 集 珍 》 六 卷 。 陈 维 崧 撰 。《 南 史 识 小 录 》 八 卷 , 《 北 史 识 小 录 》 八 卷 。 沈 名 孙 、 朱 昆 田 同 撰 。《 南 北 史 识 小 录 补 正 》 二 十 八 卷 。 张 应 昌 撰 。《 南 北 史 捃 华 》 八 卷 。 周 嘉 猷 撰 。《 新 旧 唐 书 合 钞 》 二 百 六 十 卷 。 沈 炳 震 撰 。载 记 类《 吴 越 春 秋 校 文 》 一 卷 。 蒋 光 煦 撰 。《 吴 越 春 秋 校 勘 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 读 吴 越 春 秋 》 一 卷 , 《 读 越 绝 书 》 一 卷 。 俞 樾 撰 。《 越 绝 书 札 记 》 一 卷 , 《 逸 文 》 一 名 。 钱 培 名 撰 。《 增 订 吴 越 备 史 》 五 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 钱 时 钰 撰 。《 补 华 阳 国 志 三 州 郡 县 目 录 》 一 卷 。 廖 寅 撰 。《 华 阳 国 志 校 勘 记 》 一 卷 。 顾 观 光 撰 。《 十 六 国 疆 域 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 十 六 国 春 秋 辑 补 》 一 百 卷 , 《 十 六 国 春 秋 纂 录 校 本 》 十 卷 。 汤 球 撰 。《 十 六 国 年 表 》 一 卷 。 张 愉 曾 撰 。《 十 六 国 年 表 》 三 十 二 卷 。 孔 尚 质 撰 。《 西 秦 百 官 表 》 一 卷 。 练 恕 撰 。《 十 国 春 秋 》 一 百 十 四 卷 。 吴 任 臣 撰 。《 拾 遗 》 一 卷 , 《 备 考 》 一 卷 。 周 昂 撰 。《 南 汉 书 》 十 八 卷 , 《 考 异 》 十 八 卷 , 《 丛 录 》 二 卷 , 《 文 字 略 》 二 卷 。 梁 廷 相 撰 。《 南 汉 纪 》 五 卷 , 《 地 理 志 》 一 卷 , 《 金 石 志 》 一 卷 。 吴 兰 修 撰 。《 南 唐 拾 遗 记 》 一 卷 。 毛 先 舒 撰 。《 西 夏 国 志 》 十 六 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 西 夏 书 事 》 四 十 二 卷 。 吴 广 成 撰 。《 西 夏 纪 事 本 末 》 三 十 六 卷 。 张 鉴 撰 。《 西 夏 书 》 十 卷 。 周 春 撰 。《 西 夏 事 略 》 十 六 卷 。 陈 昆 撰 。《 晋 陆 翙 邺 中 记 》 一 卷 , 《 唐 樊 绰 蛮 书 》 十 卷 , 《 宋 不 著 撰 人 江 南 馀 载 》 二 卷 。 乾 隆 时 奉 敕 辑 。时 令 类《 月 令 辑 要 》 二 十 四 卷 , 《 图 说 》 一 卷 。 康 熙 五 十 四 年 , 李 光 地 等 奉 敕 撰 。《 古 今 类 传 岁 时 部 》 四 卷 。 董 穀 士 、 董 炳 文 同 编 。《 时 令 汇 纪 》 十 六 卷 , 《 馀 日 事 文 》 四 卷 。 朱 濂 撰 。《 月 日 纪 古 》 十 二 卷 。 萧 智 汉 撰 。《 节 序 同 风 录 》 十 二 卷 。 孔 尚 任 撰 。《 七 十 二 候 考 》 一 卷 。 曹 仁 虎 撰 。《 月 令 粹 编 》 二 十 四 卷 。 秦 嘉 谟 撰 。《 二 十 四 史 日 月 考 》 二 百 三 十 六 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 古 今 冬 至 表 》 四 卷 。 谭 沄 撰 。《 唐 韩 鄂 四 时 纂 要 》 一 卷 。 马 国 翰 辑 。地 理 类《 皇 舆 表 》 十 六 卷 。 康 熙 四 十 三 年 , 喇 沙 里 等 奉 敕 撰 。《 方 舆 路 程 考 略 》 不 分 卷 。 康 熙 时 , 汪 士 鋐 等 奉 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 三 百 四 十 卷 。 乾 隆 八 年 敕 撰 。《 大 清 一 统 志 》 五 百 卷 。 乾 隆 二 十 九 年 敕 撰 。《 皇 朝 职 贡 图 》 九 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 傅 恒 等 奉 敕 撰 。《 历 代 疆 域 表 》 三 卷 , 《 沿 革 表 》 三 卷 。 段 长 基 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 表 》 四 十 七 卷 。 陈 芳 绩 撰 。《 东 晋 南 北 朝 舆 地 表 》 二 十 一 卷 。 徐 文 范 撰 。《 舆 地 沿 革 表 》 四 十 卷 。 杨 丕 复 撰 。《 周 末 列 国 所 有 郡 县 考 》 一 卷 , 《 古 国 都 今 郡 县 合 考 》 一 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 战 国 地 舆 》 一 卷 。 林 春 溥 撰 。《 楚 汉 诸 侯 疆 域 志 》 三 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 历 代 郡 国 考 略 》 三 卷 。 叶 沄 撰 。《 今 古 地 理 述 》 二 十 卷 。 王 子 音 撰 。《 历 代 地 理 沿 革 图 》 一 卷 , 《 舆 地 图 》 一 卷 , 《 历 代 地 理 志 韵 编 今 释 》 二 十 卷 , 《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 王 会 新 编 》 一 百 四 十 五 卷 。 茹 铉 撰 。《 乾 隆 府 厅 州 县 志 》 五 十 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 皇 朝 舆 地 全 图 》 不 分 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 大 清 一 统 舆 图 》 三 十 卷 。 胡 林 翼 撰 。《 皇 朝 舆 地 韵 编 》 一 卷 , 《 舆 地 略 》 一 卷 。 严 德 撰 。《 郡 县 分 韵 考 》 十 卷 。 黄 本 骥 撰 。《 肇 域 志 》 一 百 卷 , 《 天 下 郡 国 利 病 书 》 一 百 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 读 史 方 舆 纪 要 》 一 百 三 十 卷 , 《 形 势 纪 要 》 九 卷 。 顾 祖 禹 撰 。《 太 平 寰 宇 记 补 缺 》 二 卷 。 陈 兰 森 撰 。《 山 河 两 戒 考 》 十 四 卷 。 徐 文 靖 撰 。晋 《 太 康 三 年 地 记 》 一 卷 , 王 隐 《 晋 书 地 道 记 》 一 卷 , 唐 濮 王 泰 等 《 括 地 志 》 一 卷 。 以 上 黄 奭 辑 。以 上 地 理 类 总 志 之 属《 满 洲 源 流 考 》 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 二 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 热 河 志 》 八 十 卷 。 乾 隆 四 十 六 年 , 和 珅 等 奉 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 考 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 三 十 九 年 敕 撰 。《 日 下 旧 闻 》 四 十 二 卷 。 朱 彝 尊 撰 。《 盛 京 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 乾 隆 四 十 四 年 , 阿 桂 等 奉 敕 撰 。《 新 疆 识 略 》 十 三 卷 。 道 光 元 年 , 汪 廷 珍 等 奉 敕 撰 。《 盛 京 通 志 》 四 十 八 卷 。 雷 以 诚 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 李 卫 等 修 。《 畿 辅 通 志 》 三 百 卷 。 李 鸿 章 等 修 。《 江 南 通 志 》 二 百 卷 。 赵 宏 恩 等 修 。《 安 徽 通 志 》 二 百 六 十 卷 。 陶 澍 修 。《 安 徽 通 志 》 三 百 五 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 江 西 通 志 》 二 百 六 卷 。 白 璜 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 六 十 二 卷 。 谢 旻 等 修 。《 江 西 通 志 》 一 百 八 十 卷 。 刘 坤 一 等 修 。《 浙 江 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 嵇 曾 筠 等 修 。《 福 建 通 志 》 七 十 八 卷 。 郝 玉 麟 修 。《 福 建 通 志 》 二 百 七 十 八 卷 。 吴 棠 等 修 。《 湖 广 通 志 》 八 十 卷 。 徐 国 相 等 修 。《 湖 广 通 志 》 一 百 二 十 卷 。 迈 柱 等 修 。《 湖 北 通 志 》 一 百 卷 。 吴 熊 光 等 修 。《 湖 南 通 志 》 一 百 七 十 卷 。 陈 宏 谋 等 修 。《 湖 南 通 志 》 二 百 二 十 八 卷 。 巴 哈 布 等 修 。《 湖 南 通 志 》 三 百 十 五 卷 。 裕 禄 等 修 。《 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 王 士 俊 等 修 。《 续 河 南 通 志 》 八 十 卷 。 阿 思 喀 等 修 。《 山 东 通 志 》 三 十 六 卷 。 岳 濬 等 修 。《 山 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 钱 江 等 修 。《 山 西 通 志 》 二 百 三 十 卷 。 觉 罗 石 麟 等 修 。《 山 西 通 志 》 一 百 八 十 四 卷 。 张 煦 等 修 。《 山 西 志 辑 要 》 十 卷 。 雅 德 撰 。《 陕 西 通 志 》 一 百 卷 。 刘 於 义 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 五 十 卷 。 许 容 等 修 。《 甘 肃 通 志 》 一 百 卷 。 长 庚 等 修 。《 四 川 通 志 》 四 十 七 卷 。 黄 廷 桂 等 修 。《 四 川 通 志 》 二 百 二 十 六 卷 。 杨 芳 灿 等 修 。《 广 东 通 志 》 六 十 四 卷 。 郝 玉 麟 等 修 。《 广 东 通 志 》 三 百 三 十 四 卷 。 阮 元 等 修 。《 广 西 通 志 》 一 百 二 十 八 卷 。 金 鉷 等 修 。《 广 西 通 志 》 二 百 八 十 卷 。 吉 庆 等 修 。《 云 南 通 志 》 三 十 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 续 云 南 通 志 稿 》 一 百 九 十 四 卷 。 王 文 韶 等 修 。《 贵 州 通 志 》 四 十 六 卷 。 鄂 尔 泰 等 修 。《 吉 林 通 志 》 一 百 二 十 二 卷 。 长 顺 等 修 。《 顺 天 府 志 》 一 百 三 十 卷 。 李 鸿 章 修 。《 保 定 府 志 》 八 十 卷 。 李 振 祜 修 。《 承 德 府 志 》 六 十 卷 。 海 忠 修 。《 永 平 府 志 》 七 十 二 卷 。 游 智 开 修 。《 河 间 府 志 》 二 十 卷 。 周 嘉 露 修 。《 天 津 府 志 》 四 十 卷 。 李 梅 宾 修 。《 天 津 府 志 》 五 十 四 卷 。 李 鸿 章 修 。《 正 定 府 志 》 五 十 卷 。 郑 大 进 修 。《 顺 德 府 志 》 十 六 卷 。 徐 景 曾 修 。《 广 平 府 志 》 二 十 四 卷 。 吴 穀 修 。《 大 名 府 志 》 二 十 二 卷 。 李 煐 修 。《 大 名 府 志 》 六 卷 。 武 蔚 文 修 。《 宣 化 府 志 》 四 十 二 卷 。 王 畹 修 。《 江 宁 府 志 》 五 十 六 卷 。 吕 燕 昭 修 。《 江 宁 府 志 》 十 五 卷 。 苏 启 勋 修 。《 苏 州 府 志 》 八 十 卷 。 习 巂 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 六 十 卷 。 石 韫 玉 撰 。《 苏 州 府 志 》 一 百 五 十 卷 。 冯 桂 芬 撰 。《 松 江 府 志 》 八 十 四 卷 。 宋 如 林 修 。《 松 江 府 志 》 四 十 卷 。 博 润 修 。《 常 州 府 志 》 三 十 八 卷 。 于 琨 修 。《 淮 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 顾 栋 高 撰 。《 扬 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 万 寿 修 。《 扬 州 府 志 》 七 十 二 卷 。 张 世 浣 修 。《 扬 州 府 志 》 三 十 卷 。 晏 端 书 撰 。《 徐 州 府 志 》 三 十 卷 。 王 峻 修 。《 安 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 张 楷 修 。《 徽 州 府 志 》 八 卷 。 郑 交 泰 修 。《 宁 国 府 志 》 三 十 八 卷 。 鲁 铨 修 。《 池 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 张 士 范 修 。《 太 平 府 志 》 四 十 四 卷 。 朱 肇 基 修 。《 庐 州 府 志 》 五 十 四 卷 。 张 祥 云 修 。《 凤 阳 府 志 》 二 十 一 卷 。 冯 煦 修 。《 颍 州 府 志 》 十 卷 。 王 敛 福 修 。《 南 昌 府 志 》 七 十 六 卷 。 黄 良 栋 修 。《 饶 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 黄 家 遴 修 。《 广 信 府 志 》 二 十 六 卷 。 康 基 渊 修 。《 南 康 府 志 》 十 二 卷 。 廖 文 英 修 。《 九 江 府 志 》 二 十 二 卷 。 胡 宗 虞 修 。《 建 昌 府 志 》 三 十 四 卷 。 姚 文 光 修 。《 抚 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 张 四 教 修 。《 临 江 府 志 》 十 六 卷 。 施 润 章 撰 。《 瑞 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 黄 廷 金 修 。《 袁 州 府 志 》 十 五 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 吉 安 府 志 》 七 十 六 卷 。 卢 松 修 。《 赣 州 府 志 》 七 十 八 卷 。 李 本 仁 修 。《 南 安 府 志 》 二 十 卷 。 陈 奕 禧 撰 。《 南 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 黄 鸣 珂 修 。《 杭 州 府 志 》 四 十 卷 。 马 铎 修 。《 杭 州 府 志 》 一 百 十 卷 。 郑 枟 修 。《 嘉 兴 府 志 》 十 六 卷 。 吴 永 芳 修 。《 嘉 兴 府 志 》 八 十 卷 。 伊 汤 安 修 。《 嘉 兴 府 志 》 九 十 卷 。 许 瑶 光 修 。《 湖 录 》 一 百 五 卷 。 郑 元 庆 撰 。《 湖 州 府 志 》 十 二 卷 。 程 量 修 。《 湖 州 府 志 》 四 十 八 卷 。 李 堂 修 。《 湖 州 府 志 》 九 十 六 卷 。 宗 源 瀚 撰 。《 宁 波 府 志 》 三 十 六 卷 。 曹 秉 仁 修 。《 绍 兴 府 志 》 六 十 卷 。 邹 尚 周 修 。《 绍 兴 府 志 》 八 十 卷 。 李 亨 特 修 。《 台 州 府 志 》 十 八 卷 。 冯 甦 修 。《 金 华 府 志 》 三 十 卷 。 张 荩 修 。《 衢 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 杨 廷 望 修 。《 严 州 府 志 》 三 十 五 卷 。 吴 士 进 修 。《 温 州 府 志 》 三 十 卷 。 汪 爌 修 。《 处 州 府 志 》 二 十 卷 。 曹 抡 彬 修 。《 处 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 潘 绍 贻 修 。《 福 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 高 景 崧 修 。《 泉 州 府 志 》 七 十 六 卷 。 章 倬 标 修 。《 建 宁 府 志 》 四 十 八 卷 。 张 琦 修 。《 延 平 府 志 》 四 十 六 卷 。 徐 震 耀 修 。《 汀 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 曾 曰 煐 修 。《 邵 武 府 志 》 三 十 卷 。 王 琛 修 。《 邵 武 府 志 》 二 十 四 卷 。 张 凤 孙 修 。《 漳 州 府 志 》 五 十 卷 。 沈 定 均 修 。《 福 宁 府 志 》 三 十 卷 。 李 绂 修 。《 台 湾 府 志 》 二 十 六 卷 。 六 十 七 修 。《 武 昌 府 志 》 十 二 卷 。 裴 天 锡 修 。《 汉 阳 府 志 》 五 十 卷 。 陶 士 偰 修 。《 安 陆 府 志 》 三 十 六 卷 。 张 尊 德 修 。《 襄 阳 府 志 》 四 十 卷 。 陈 谔 修 。《 郧 阳 府 志 》 十 卷 。 王 正 常 修 。《 郧 阳 府 志 》 三 十 八 卷 。 杨 廷 耀 修 。《 德 安 府 志 》 二 十 四 卷 。 傅 鹤 祥 修 。《 黄 州 府 志 》 二 十 卷 。 王 勍 修 。《 荆 州 府 志 》 五 十 八 卷 。 施 廷 枢 修 。《 宜 昌 府 志 》 十 六 卷 。 聂 光 銮 修 。《 施 南 府 志 》 三 十 卷 。 松 林 修 。《 长 沙 府 志 》 五 十 卷 。 吕 肃 高 修 。《 岳 州 府 志 》 三 十 卷 。 黄 凝 道 修 。《 宝 庆 府 志 》 一 百 五 十 七 卷 。 黄 宅 中 修 。《 衡 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 饶 佺 修 。《 常 德 府 志 》 四 十 八 卷 。 应 光 烈 撰 。《 辰 州 府 志 》 十 一 卷 。 毕 本 烈 修 。《 沅 州 府 志 》 四 十 卷 。 张 官 五 修 。《 永 州 府 志 》 十 八 卷 。 宗 绩 辰 撰 。《 永 顺 府 志 》 十 二 卷 。 张 天 如 修 。《 开 封 府 志 》 四 十 卷 。 管 竭 忠 修 。《 陈 州 府 志 》 三 十 卷 。 崔 应 楷 修 。《 归 德 府 志 》 三 十 六 卷 。 陈 锡 辂 修 。《 彰 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 汤 康 业 修 。《 卫 辉 府 志 》 五 十 五 卷 。 德 昌 修 。《 怀 庆 府 志 》 三 十 二 卷 。 杜 悰 修 。《 河 南 府 志 》 一 百 十 六 卷 。 施 诚 修 。《 南 阳 府 志 》 六 卷 。 孔 传 金 修 。《 汝 宁 府 志 》 三 十 卷 。 德 昌 修 。《 济 南 府 志 》 七 十 二 卷 。 王 赠 芳 修 。《 泰 安 府 志 》 三 十 二 卷 。 成 城 修 。《 武 定 府 志 》 三 十 八 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兖 州 府 志 》 三 十 二 卷 。 陈 顾 䦅 修 。《 沂 州 府 志 》 二 十 三 卷 。 李 希 贤 修 。《 曹 州 府 志 》 二 十 二 卷 。 周 尚 质 修 。《 东 昌 府 志 》 五 十 卷 。 白 嵩 修 。《 青 州 府 志 》 六 十 四 卷 。 毛 永 相 修 。《 登 州 府 志 》 六 十 九 卷 。 贾 瑚 修 。《 莱 州 府 志 》 十 六 卷 。 严 有 禧 修 。《 太 原 府 志 》 六 十 卷 。 沈 树 声 修 。《 平 阳 府 志 》 三 十 六 卷 。 章 廷 珪 修 。《 蒲 州 府 志 》 二 十 四 卷 。 周 景 柱 修 。《 潞 安 府 志 》 四 十 卷 。 张 淑 渠 修 。《 汾 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 孙 和 相 修 , 戴 震 撰 。《 泽 州 府 志 》 五 十 二 卷 。 朱 樟 修 。《 大 同 府 志 》 三 十 二 卷 。 吴 辅 宏 修 。《 宁 武 府 志 》 十 二 卷 。 周 景 柱 修 。《 朔 平 府 志 》 十 二 卷 。 刘 士 铭 修 。《 西 安 府 志 》 八 十 卷 。 严 长 明 撰 。《 同 州 府 志 》 三 十 四 卷 。 李 思 继 修 。《 凤 翔 府 志 》 十 二 卷 。 达 灵 阿 修 。《 汉 中 府 志 》 三 十 二 卷 。 严 如 煜 撰 。《 兴 安 府 志 》 三 十 卷 。 叶 世 倬 修 。《 延 安 府 志 》 八 十 卷 。 张 蕙 修 。《 榆 林 府 志 》 五 十 卷 。 李 熙 龄 修 。《 兰 州 府 志 》 四 卷 。 陈 如 稷 修 。《 西 宁 志 》 七 卷 。 苏 锐 修 。《 甘 州 府 志 》 十 六 卷 。 锺 赓 起 修 。《 保 宁 府 志 》 六 十 二 卷 。 史 观 修 。《 重 庆 府 志 》 九 卷 。 王 梦 庚 修 。《 夔 州 府 志 》 三 十 六 卷 。 恩 成 修 。《 雅 州 府 志 》 二 十 卷 。 陈 钧 修 。《 广 州 府 志 》 六 十 卷 。 沈 廷 芳 修 。《 肇 庆 府 志 》 二 十 一 卷 。 何 梦 瑶 撰 。《 韶 州 府 志 》 十 六 卷 。 唐 宗 尧 修 。《 惠 州 府 志 》 二 十 卷 。 吕 应 奎 修 。《 惠 州 府 志 》 四 十 五 卷 。 刘 溎 年 修 。《 潮 州 府 志 》 四 十 二 卷 , 《 廉 州 府 志 》 二 十 卷 。 周 硕 勋 修 。《 高 州 府 志 》 十 六 卷 。 黄 安 涛 撰 。《 雷 州 府 志 》 二 十 卷 。 雷 学 海 修 。《 琼 州 府 志 》 四 十 四 卷 。 张 岳 崧 撰 。《 平 乐 府 志 》 四 十 卷 。 清 桂 修 。《 浔 州 府 志 》 三 十 九 卷 。 魏 笃 修 。《 镇 安 府 志 》 八 卷 。 傅 聚 修 。《 云 南 府 志 》 三 十 卷 。 张 毓 修 。《 大 理 府 志 》 三 十 卷 。 黄 元 治 修 。《 临 安 府 志 》 二 十 卷 。 江 濬 源 修 。《 楚 雄 府 志 》 十 卷 。 张 嘉 颖 修 。《 澂 江 府 志 》 十 六 卷 。 柳 正 芳 修 。《 广 南 府 志 》 四 卷 。 何 愚 修 。《 顺 宁 府 志 》 十 卷 。 刘 靖 修 。《 曲 靖 府 志 》 八 卷 。 程 封 修 。《 丽 江 府 志 》 二 卷 。 万 咸 燕 修 。《 永 昌 府 志 》 二 十 六 卷 。 宣 世 涛 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 东 川 府 志 》 二 十 卷 。 方 桂 修 。《 思 州 府 志 》 八 卷 。 蒋 深 修 。《 镇 远 府 志 》 二 十 卷 。 蔡 宗 建 修 。《 铜 仁 府 志 》 十 一 卷 。 徐 訚 修 。《 黎 平 府 志 》 四 十 一 卷 。 刘 宇 昌 修 。《 遵 义 府 志 》 四 十 八 卷 。 郑 珍 、 莫 友 芝 同 撰 。《 遵 化 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 刘 靖 修 。《 易 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 张 登 高 修 。《 冀 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 范 清 旷 修 。《 赵 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 祝 万 祉 修 。《 深 州 直 隶 州 风 土 记 》 二 十 二 卷 。 吴 汝 纶 撰 。《 定 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 王 榕 吉 修 。《 口 北 三 厅 志 》 十 八 卷 。 黄 可 润 修 。《 川 沙 厅 志 》 十 四 卷 。 俞 樾 撰 。《 海 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 通 州 直 隶 州 志 》 十 五 卷 。 王 宜 亨 修 。《 广 德 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 滁 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 敦 泰 修 。《 和 州 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 夏 炜 修 。《 六 安 直 隶 州 志 》 五 十 卷 。 周 广 业 修 。《 泗 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 莫 之 幹 修 。《 莲 花 厅 志 》 十 卷 。 李 其 昌 修 。《 宁 州 直 隶 州 志 》 三 十 二 卷 。 刘 丙 修 。《 定 南 厅 志 》 八 卷 。 赖 勋 修 。《 定 海 直 隶 厅 志 》 三 十 卷 。 陈 重 威 、 黄 以 周 同 撰 。《 玉 环 厅 志 》 四 卷 。 张 坦 龙 修 。《 玉 环 厅 志 》 十 五 卷 。 吕 鸿 焘 修 。《 厦 门 厅 志 》 十 六 卷 。 周 凯 修 。《 永 春 直 隶 州 志 》 十 六 卷 , 《 龙 岩 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 郑 一 崧 修 。《 噶 吗 兰 厅 志 》 八 卷 。 董 正 官 修 。《 淡 水 厅 志 》 十 五 卷 。 陈 培 桂 修 。《 荆 门 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 黄 昌 辅 修 。《 鹤 峰 直 隶 厅 志 》 十 四 卷 。 吉 锺 颖 修 。《 澧 州 直 隶 州 志 》 二 十 八 卷 。 魏 式 曾 修 。《 桂 阳 直 隶 州 志 》 二 十 七 卷 。 陈 延 棨 修 。《 凤 皇 直 隶 厅 志 》 二 十 卷 。 黄 应 培 修 。《 永 绥 直 隶 厅 志 》 十 八 卷 。 周 玉 衡 修 。《 乾 州 直 隶 厅 志 》 十 六 卷 。 赵 文 在 修 。《 晃 州 直 隶 厅 志 》 四 十 四 卷 。 俞 光 振 修 。《 靖 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 汪 尚 文 修 。《 郴 州 直 隶 州 志 》 四 十 三 卷 。 朱 偓 修 。《 郑 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 张 钺 修 。《 许 州 直 隶 州 志 》 十 六 卷 。 段 汝 舟 修 。《 陕 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 龚 崧 林 修 。《 淅 川 直 隶 厅 志 》 九 卷 。 徐 光 第 修 。《 汝 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 钱 福 昌 修 。《 济 宁 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 周 永 年 、 盛 百 二 同 撰 。《 临 清 直 隶 州 志 》 十 一 卷 。 朱 度 修 。《 胶 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 於 智 修 。《 平 定 直 隶 州 志 》 十 卷 。 金 明 源 修 。《 忻 州 直 隶 州 志 》 四 十 二 卷 。 方 戊 昌 修 。《 代 州 直 隶 州 志 》 六 卷 。 吴 重 光 修 。《 保 德 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 秉 韬 修 。《 霍 州 直 隶 州 志 》 二 十 五 卷 。 崔 允 临 修 。《 解 州 直 隶 州 志 》 十 八 卷 。 言 如 泗 修 。《 绛 州 直 隶 州 志 》 二 十 卷 。 张 成 德 修 。《 沁 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 雷 畅 修 。《 商 州 直 隶 州 志 》 十 四 卷 。 王 如 玖 修 。《 潼 关 厅 志 》 九 卷 。 杨 端 本 修 。《 定 远 厅 志 》 二 十 六 卷 。 余 修 凤 修 。《 留 坝 厅 志 》 十 卷 。 贺 仲 瑊 修 。《 汉 阴 厅 志 》 十 卷 。 钱 鹤 年 修 。《 鄜 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 吴 鸣 捷 修 。《 泾 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 张 延 福 修 。《 阶 州 直 隶 州 志 》 二 卷 。 林 忠 修 。《 秦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 任 其 昌 修 。《 肃 州 直 隶 州 志 》 不 分 卷 。 黄 文 炜 修 。《 循 化 厅 志 》 八 卷 。 龚 景 瀚 撰 。《 资 州 直 隶 州 志 》 三 十 卷 。 刘 蜅 修 。《 绵 州 直 隶 州 志 》 五 十 四 卷 。 范 绍 泗 修 。《 茂 州 直 隶 州 志 》 四 卷 。 杨 迦 怿 修 。《 马 边 厅 志 》 六 卷 。 周 斯 才 修 。《 叙 永 直 隶 厅 志 》 四 十 六 卷 。 周 伟 业 修 。《 江 北 厅 志 》 八 卷 。 宋 煊 修 。《 酉 阳 直 隶 州 志 》 二 十 四 卷 。 冯 世 瀛 修 。《 忠 州 直 隶 州 志 》 八 卷 。 吕 鋧 麟 撰 。《 石 砫 直 隶 厅 志 》 十 二 卷 。 王 槐 龄 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 十 九 卷 。 徐 长 发 修 。《 眉 州 直 隶 州 志 》 四 十 六 卷 。 吴 巩 修 。《 连 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 单 兴 诗 修 。《 连 山 直 隶 厅 志 》 一 卷 。 姚 柬 之 修 。《 南 雄 直 隶 州 志 》 三 十 四 卷 。 黄 其 勤 修 。《 嘉 应 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 王 之 正 修 。《 钦 州 直 隶 州 志 》 十 二 卷 。 朱 椿 年 修 。《 阳 江 直 隶 州 志 》 八 卷 。 胡 璟 修 。《 崖 州 直 隶 州 志 》 十 卷 。 宋 锦 修 。《 景 东 直 隶 厅 志 》 二 十 八 卷 。 罗 含 章 修 。《 广 西 府 志 》 二 十 六 卷 。 周 埰 修 。《 元 江 直 隶 州 志 》 四 卷 。 广 裕 修 。《 蒙 化 直 隶 厅 志 》 六 卷 。 徐 时 行 修 。《 永 北 府 志 》 二 十 八 卷 。 陈 奇 典 修 。《 镇 边 抚 彝 直 隶 厅 志 》 八 卷 。 谢 体 仁 修 。《 永 清 县 志 》 二 十 四 卷 。 章 学 诚 撰 。《 迁 安 府 志 》 二 十 卷 , 《 抚 宁 县 志 》 十 二 卷 。 史 梦 兰 撰 。《 灵 寿 县 志 》 十 卷 。 陆 陇 其 撰 。《 上 元 江 宁 县 志 》 三 十 卷 。 莫 友 芝 、 甘 绍 盘 同 撰 。《 高 淳 县 志 》 二 十 八 卷 。 张 裕 钊 撰 。《 吴 江 县 志 》 四 十 六 卷 。 郭 琇 撰 。《 黎 里 志 》 十 六 卷 。 徐 达 源 撰 。《 崇 明 县 志 》 十 八 卷 。 李 联 琇 撰 。《 华 亭 县 志 》 二 十 四 卷 。 姚 光 发 、 张 文 虎 撰 。《 娄 县 志 》 三 十 卷 。 陆 锡 熊 撰 。《 上 海 县 志 》 二 十 卷 。 李 林 松 撰 。《 南 汇 县 志 》 二 十 二 卷 。 张 文 虎 撰 。《 青 浦 县 志 》 四 十 卷 。 王 昶 撰 。《 武 进 阳 湖 县 志 》 三 十 卷 。 汤 成 烈 撰 。《 无 锡 金 匮 县 志 》 四 十 卷 。 秦 缃 业 撰 。《 宜 兴 荆 溪 县 志 》 十 卷 。 吴 德 旋 撰 。《 荆 溪 县 志 》 四 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 丹 徒 县 志 》 六 十 卷 。 吕 耀 斗 撰 。《 宝 应 图 经 》 六 卷 。 刘 宝 楠 撰 。《 邳 州 志 》 二 十 卷 , 《 清 河 县 志 》 二 十 四 卷 。 鲁 一 同 撰 。《 山 阳 县 志 》 二 十 一 卷 。 何 绍 基 、 丁 晏 同 撰 。《 合 肥 县 志 》 三 十 六 卷 。 左 辅 撰 。《 凤 台 县 志 》 十 二 卷 。 李 兆 洛 撰 。《 弋 阳 县 志 》 十 四 卷 , 《 宜 春 县 志 》 十 五 卷 , 《 分 宜 县 志 》 十 五 卷 , 《 万 载 县 志 》 十 八 卷 。 陈 乔 枞 撰 。《 海 昌 备 志 》 十 六 卷 。 钱 泰 吉 撰 。《 海 盐 县 续 图 经 》 七 卷 。 王 为 珪 撰 。《 南 浔 镇 志 》 四 十 一 卷 。 汪 曰 桢 撰 。《 黄 岩 县 志 》 四 十 卷 。 王 咏 霓 撰 。《 罗 源 县 志 》 三 十 卷 。 林 春 溥 撰 。《 台 湾 县 志 》 十 七 卷 。 王 礼 撰 。《 黄 冈 县 志 》 二 十 四 卷 。 刘 恭 冕 撰 。《 麻 城 县 志 》 五 十 六 卷 。 潘 颐 福 撰 。《 东 湖 县 志 》 三 十 卷 。 王 柏 心 撰 。《 湘 阴 县 志 》 三 十 六 卷 。 郭 嵩 焘 撰 。《 武 陵 县 志 》 三 十 一 卷 。 杨 丕 复 、 杨 彝 珍 同 撰 。《 龙 阳 县 志 》 三 十 一 卷 。 黄 教 镕 撰 。《 杞 纪 》 二 十 二 卷 。 张 桢 撰 。《 孟 县 志 》 十 卷 。 冯 敏 昌 撰 。《 偃 师 县 志 》 三 十 卷 。 孙 星 衍 撰 。《 登 封 县 志 》 二 十 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 新 城 县 志 》 十 四 卷 。 王 士 禛 撰 。《 曲 阜 县 志 》 二 十 六 卷 。 孔 毓 琚 撰 。《 聊 城 县 志 》 四 卷 。 傅 以 渐 撰 。《 灵 石 县 志 》 十 二 卷 。 王 志 瀜 撰 。《 澄 城 县 志 》 二 十 一 卷 。 洪 亮 吉 、 孙 星 衍 同 撰 。《 武 威 县 志 》 一 卷 , 《 镇 番 县 志 》 一 卷 , 《 永 昌 县 志 》 一 卷 , 《 古 浪 县 志 》 一 卷 , 《 平 番 县 志 》 一 卷 。 张 弨 美 撰 。《 什 邡 县 志 》 五 十 四 卷 。 纪 大 奎 撰 。《 罗 江 县 志 》 十 卷 。 李 调 元 撰 。《 遂 宁 县 志 》 六 卷 。 张 鹏 翮 撰 。《 新 会 县 志 》 十 四 卷 。 黄 培 芳 、 曾 钊 同 撰 。《 师 宗 州 志 》 二 卷 。 夏 治 元 撰 。《 弥 勒 州 志 》 二 十 七 卷 。 王 纬 撰 。《 禄 劝 州 志 》 二 卷 。 李 廷 宰 撰 。《 永 宁 州 志 》 十 二 卷 。 沈 毓 兰 撰 。以 上 地 理 类 都 会 郡 县 之 属《 盘 山 志 》 二 十 一 卷 。 乾 隆 十 九 年 , 蒋 溥 等 奉 敕 撰 。《 清 凉 山 新 志 》 十 卷 。 康 熙 间 敕 撰 。《 万 山 纲 目 》 二 十 一 卷 。 李 诚 撰 。《 长 白 山 录 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 万 岁 山 考 证 》 一 卷 , 《 昌 平 山 水 记 》 二 卷 , 《 岱 岳 记 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 泰 山 志 》 二 十 卷 。 金 棨 撰 。《 泰 山 道 里 记 》 一 卷 。 聂 鈫 撰 。《 岱 览 》 三 十 二 卷 。 唐 仲 冕 撰 。《 泰 山 述 记 》 十 卷 。 宋 思 仁 撰 。《 说 嵩 》 三 十 二 卷 , 《 嵩 岳 庙 史 》 十 卷 。 景 日 䦆 撰 。《 南 岳 志 》 八 卷 。 高 自 位 撰 。《 岳 麓 志 》 八 卷 。 赵 宁 撰 。《 华 岳 志 》 八 卷 。 李 榕 撰 。《 恒 岳 志 》 三 卷 。 张 崇 德 撰 。《 恒 山 志 》 五 卷 。 桂 敬 顺 撰 。《 摄 山 志 》 八 卷 。 陈 毅 撰 。《 宝 华 山 志 》 十 五 卷 。 刘 名 芳 撰 。《 䦷 山 志 》 八 卷 。 顾 云 撰 。《 茅 山 志 》 十 四 卷 。 笪 重 光 撰 。《 北 固 山 志 》 二 卷 。 释 了 璞 撰 。《 金 山 志 略 》 四 卷 。 释 行 海 撰 。《 焦 山 志 》 二 十 六 卷 。 吴 云 撰 。《 虎 丘 山 志 》 二 十 四 卷 。 顾 诒 禄 撰 。《 慧 山 记 续 编 》 四 卷 。 邵 涵 初 撰 。《 黄 山 志 》 七 卷 。 闵 麟 嗣 撰 。《 九 华 纪 胜 》 二 十 三 卷 , 《 齐 山 岩 洞 志 》 二 十 六 卷 。 陈 蔚 撰 。《 庐 山 小 志 》 二 十 四 卷 。 蔡 瀛 撰 。《 青 源 山 志 略 》 十 三 卷 。 施 润 章 撰 。《 四 明 山 志 》 九 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 普 陀 山 志 》 十 五 卷 。 朱 谨 、 陈 璿 同 撰 。《 西 天 目 祖 山 志 》 八 卷 。 释 广 宾 撰 。《 天 台 山 全 志 》 十 六 卷 。 张 联 元 撰 。《 广 雁 荡 山 志 》 三 十 卷 。 曾 唯 撰 。《 天 竺 山 志 》 十 二 卷 。 管 廷 芳 撰 。《 武 夷 山 新 志 》 二 十 四 卷 。 董 天 工 撰 。《 麻 姑 山 丹 霞 洞 天 志 》 十 七 卷 。 罗 森 撰 。《 鼓 山 志 》 十 二 卷 。 僧 元 贤 撰 。《 大 别 山 志 》 十 卷 , 《 黄 鹄 山 志 》 十 二 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 莲 峰 志 》 五 卷 。 王 夫 之 撰 。《 洛 阳 龙 门 志 》 一 卷 。 路 朝 霖 撰 。《 太 岳 太 和 山 纪 略 》 八 卷 。 王 概 撰 。《 峨 眉 山 志 》 十 八 卷 。 蒋 超 撰 。《 罗 浮 山 志 会 编 》 二 十 二 卷 。 宋 广 业 撰 。《 西 樵 志 》 六 卷 。 马 符 箓 撰 。《 桂 郁 岩 洞 志 》 一 卷 。 贾 敦 临 撰 。《 鸡 足 山 志 》 十 卷 。 范 承 勋 撰 。《 水 经 注 集 释 订 譌 》 四 十 卷 。 沈 炳 巽 撰 。《 水 经 注 释 》 四 十 卷 , 《 刊 误 》 十 二 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 赵 一 清 撰 。《 水 经 注 校 》 三 十 卷 , 《 水 地 记 》 一 卷 。 戴 震 撰 。《 水 经 注 校 正 》 四 十 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 全 祖 望 撰 。《 水 经 注 释 地 》 四 十 卷 , 《 水 道 直 指 》 一 卷 , 《 补 遗 》 一 卷 。 张 匡 学 撰 。《 水 经 释 地 》 八 卷 。 孔 继 涵 撰 。《 水 经 注 疏 证 》 四 十 卷 。 沈 钦 韩 撰 。《 水 经 注 图 说 残 稿 》 四 卷 。 董 祐 诚 撰 。《 水 经 注 西 南 诸 水 考 》 三 卷 。 陈 澧 撰 。《 水 经 注 洛 泾 二 水 补 》 一 卷 。 谢 锺 英 撰 。《 水 经 注 图 》 二 卷 。 汪 士 铎 撰 。《 合 校 水 经 注 》 四 十 卷 , 《 附 录 》 二 卷 。 王 先 谦 撰 。《 河 源 纪 略 》 三 十 六 卷 。 乾 隆 四 十 七 年 , 纪 昀 、 陆 锡 熊 等 奉 敕 撰 。《 今 水 经 》 一 卷 。 黄 宗 羲 撰 。《 水 道 提 纲 》 二 十 八 卷 。 齐 召 南 撰 。《 江 源 记 》 一 卷 。 查 拉 吴 麟 撰 。《 导 江 三 议 》 一 卷 。 王 柏 心 撰 。《 长 江 图 说 》 十 二 卷 。 黄 翼 升 撰 。《 淮 流 一 勺 》 二 卷 。 范 以 煦 撰 。《 昆 仑 河 源 考 》 一 卷 。 万 斯 同 撰 。《 黄 河 全 图 》 五 卷 。 吴 大 澂 、 倪 文 蔚 同 撰 。《 中 国 黄 河 经 纬 度 图 》 一 卷 。 梅 启 照 撰 。《 历 代 黄 河 变 迁 图 考 》 四 卷 。 刘 鹗 撰 。《 东 西 二 汉 水 辨 》 一 卷 。 王 士 禛 撰 。《 汉 水 发 源 考 》 一 卷 。 王 筠 撰 。《 直 隶 河 渠 志 》 一 卷 。 陈 仪 撰 。《 二 渠 九 河 图 考 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 永 定 河 志 》 三 十 二 卷 。 李 逢 亨 撰 。《 西 域 水 道 记 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 关 中 水 道 记 》 一 卷 。 孙 彤 撰 。《 蜀 水 考 》 四 卷 。 陈 登 龙 撰 。《 汴 水 说 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 漳 水 图 经 》 一 卷 。 姚 柬 之 撰 。《 山 东 全 河 备 考 》 四 卷 。 叶 方 恒 撰 。《 山 东 运 河 备 览 》 十 二 卷 。 陆  翟 撰 。《 扬 州 水 道 记 》 四 卷 。 刘 文 淇 撰 。《 太 湖 备 考 》 十 六 卷 。 金 友 理 撰 。《 新 刘 河 志 》 一 卷 , 《 娄 江 志 》 一 卷 。 顾 士 梿 撰 。《 章 水 经 流 考 》 一 卷 。 朱 际 虞 撰 。《 浙 江 图 考 》 三 卷 。 阮 元 撰 。《 洞 庭 湖 志 》 十 四 卷 。 万 年 淳 撰 。《 两 河 清 汇 》 八 卷 。 薛 凤 祚 撰 。《 河 纪 》 二 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 居 济 一 得 》 八 卷 。 张 伯 行 撰 。《 治 河 奏 绩 书 》 四 卷 。 靳 辅 撰 。《 畿 辅 水 利 辑 览 》 一 卷 , 《 水 利 营 田 图 说 》 一 卷 , 《 畿 辅 河 道 管 见 》 一 卷 , 《 水 利 私 议 》 一 卷 。 吴 邦 庆 撰 。《 河 防 刍 议 》 六 卷 。 崔 维 雅 撰 。《 畿 辅 水 利 四 案 》 四 卷 , 《 附 录 》 一 卷 。 潘 锡 恩 撰 。《 畿 辅 安 澜 志 》 十 卷 。 王 履 泰 撰 。《 畿 辅 水 利 议 》 一 卷 。 林 则 徐 撰 。《 北 河 续 记 》 八 卷 。 阎 廷 谟 撰 。《 行 水 金 鉴 》 一 百 七 十 五 卷 。 傅 泽 洪 撰 。《 续 行 水 金 鉴 》 一 百 五 十 六 卷 。 黎 世 垿 撰 。《 五 省 沟 洫 图 说 》 一 卷 。 沈 梦 兰 撰 。《 西 北 水 利 议 》 一 卷 。 许 承 宣 撰 。《 东 南 水 利 》 八 卷 。 沈 恺 曾 撰 。《 明 江 南 治 水 记 》 一 卷 。 陈 士 矿 撰 。《 三 吴 水 利 条 议 》 一 卷 。 钱 中 谐 撰 。《 江 苏 水 利 图 说 》 二 十 一 卷 。 陶 澍 撰 。《 江 苏 水 利 全 案 正 编 》 四 十 卷 , 《 附 编 》 十 二 卷 。 李 庆 云 撰 。《 浙 西 水 利 备 考 》 八 卷 。 王 凤 生 撰 。《 西 湖 水 利 考 》 一 卷 。 吴 农 祥 撰 。《 萧 山 水 利 书 》 七 卷 。 来 鸿 雯 、 张 文 瑞 、 张 学 懋 同 撰 。《 湘 湖 水 利 志 》 三 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 海 塘 新 志 》 六 卷 , 《 两 浙 海 塘 通 志 》 二 十 卷 。 方 观 承 撰 。《 海 塘 揽 要 》 十 二 卷 。 杨 鑅 撰 。《 捍 海 塘 志 》 一 卷 。 钱 文 瀚 撰 。《 海 塘 录 》 二 十 六 卷 。 翟 均 廉 撰 。《 海 道 图 说 》 十 五 卷 。 金 约 撰 。《 元 沙 克 什 河 防 通 议 》 二 卷 , 《 王 喜 治 河 图 略 》 一 卷 。 以 上 乾 隆 时 奉 敕 辑 。以 上 地 理 类 山 川 河 渠 之 属《 西 域 图 志 》 五 十 二 卷 。 乾 隆 二 十 一 年 , 刘 统 勋 等 奉 敕 撰 。《 藩 部 要 略 》 十 八 卷 , 《 西 陲 要 略 》 四 卷 , 《 西 域 释 地 》 一 卷 , 《 西 域 行 程 记 》 一 卷 , 《 万 里 行 程 记 》 四 卷 。 祁 韵 士 撰 。《 蒙 古 游 牧 记 》 十 六 卷 。 张 穆 撰 。《 汉 西 域 图 考 》 七 卷 。 李 光 廷 撰 。《 西 陲 总 统 事 略 》 十 二 卷 。 松 筠 撰 。《 西 域 闻 见 录 》 八 卷 。 七 十 一 撰 。《 卫 藏 图 志 》 五 十 卷 。 盛 绳 祖 撰 。《 西 藏 通 考 》 八 卷 。 黄 沛 翘 撰 。《 康 輶 纪 行 》 十 六 卷 。 姚 莹 撰 。《 金 川 琐 记 》 六 卷 。 李 心 衡 撰 。《 西 游 记 金 山 以 东 释 》 一 卷 。 沈 尧 撰 。《 朔 方 备 乘 》 八 十 五 卷 。 何 秋 涛 撰 。《 三 州 辑 略 》 九 卷 。 和 宁 撰 。《 蛮 司 合 志 》 十 五 卷 。 毛 奇 龄 撰 。《 楚 南 苗 志 》 六 卷 。 段 汝 霖 撰 。《 苗 防 备 览 》 二 十 二 卷 , 《 三 省 边 防 备 览 》 十 六 卷 。 严 如 煜 撰 。《 苗 蛮 合 志 》 二 卷 。 曹 树 翘 撰 。《 楚 峒 志 略 》 一 卷 。 吴 省 兰 撰 。《 云 缅 山 川 志 》 一 卷 。 李 荣 升 撰 。《 台 湾 纪 略 》 一 卷 。 林 谦 光 撰 。《 澎 湖 纪 略 》 十 二 卷 。 胡 建 伟 撰 。《 澳 门 记 略 》 二 卷 。 印 光 任 、 张 汝 霖 同 撰 。《 海 防 述 略 》 一 卷 。 杜 臻 撰 。《 海 防 备 览 》 十 卷 。 薛 传 源 撰 。《 防 海 辑 要 》 十 八 卷 , 《 图 》 一 卷 。 俞 昌 会 撰 。《 洋 防 辑 要 》 二 十 四 卷 。 严 如 煜 撰 。以 上 地 理 类 边 防 之 属《 西 湖 志 纂 》 十 二 卷 。 乾 隆 十 六 年 , 梁 诗 正 奉 敕 撰 。《 历 代 帝 王 宅 京 记 》 二 十 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 历 代 陵 寝 备 考 》 五 十 卷 , 《 宗 庙 附 考 》 八 卷 。 朱 孔 阳 撰 。《 帝 陵 图 说 》 四 卷 。 梁 份 撰 。《 唐 两 京 城 坊 考 》 五 卷 。 徐 松 撰 。《 宋 东 京 考 》 二 十 卷 。 周 城 撰 。《 圆 明 园 记 》 一 卷 。 黄 凯 钧 撰 。《 南 宋 古 迹 考 》 二 卷 。 周 春 撰 。《 北 平 古 今 记 》 十 卷 , 《 建 康 古 今 记 》 十 卷 , 《 营 平 二 州 地 名 记 》 一 卷 , 《 山 东 考 古 录 》 一 卷 , 《 谲 觚 》 一 卷 。 顾 炎 武 撰 。《 关 中 胜 迹 图 志 》 三 十 二 卷 。 毕 沅 撰 。《 江 城 名 迹 》 二 卷 。 陈 宏 绪 撰 。《 潞 城 考 古 录 》 二 卷 。 刘 锡 信 撰 。《 两 浙 防 护 录 》 不 分 卷 。 阮 元 撰 。《 西 湖 志 》 四 十 六 卷 。 傅 玉 露 撰 。《 先 圣 庙 林 记 》 一 卷 。 屈 大 均 撰 。《 阙 里 广 志 》 二 十 卷 。 宋 际 、 李 庆 长 同 撰 。《 阙 里 述 闻 》 十 四 卷 。 郑 晓 如 撰 。《 仓 圣 庙 志 》 一 卷 。 祝 炳 森 撰 。《 梅 里 志 》 四 卷 。 吴 存 礼 撰 。《 伍 公 庙 志 》 六 卷 。 金 志 章 撰 。《 卧 龙 冈 志 》 二 卷 。 罗 景 星 撰 。《 鹦 鹉 洲 志 》 四 卷 。 胡 凤 丹 撰 。《 兰 亭 志 》 一 卷 。 王 复 礼 撰 。《 南 岳 二 贤 祠 志 》 八 卷 。 尹 继 隆 撰 。《 濂 溪 志 》 七 卷 。 周 诰 撰 。《 岳 庙 志 略 》 十 卷 。 冯 培 撰 。《 于 忠 肃 公 祠 墓 录 》 十 二 卷 。 丁 丙 撰 。《 平 山 堂 小 志 》 十 二 卷 。 程 梦 星 撰 。《 沧 浪 小 志 》 二 卷 。 宋 荦 撰 。《 竹 垞 小 志 》 五 卷 。 阮 元 撰 。《 白 鹿 书 院 志 》 十 九 卷 。 毛 德 琦 撰 。《 鹅 湖 讲 舍 汇 编 》 十 二 卷 。 郑 之 侨 撰 。《 明 道 书 院 纪 绩 》 四 卷 。 章 秉 法 撰 。《 东 林 书 院 志 》 二 十 二 卷 。 高 { 山 桂 } 、 高 嶐 、 高 廷 珍 、 高 陛 、 许 献 同 撰 。《 毓 文 书 院 志 》 八 卷 。 洪 亮 吉 撰 。《 学 海 堂 志 》 一 卷 。 林 伯 桐 撰 。《 文 澜 阁 志 》 二 卷 。 孙 树 礼 等 撰 。以 上 地 理 类 古 迹 之 属《 宸 垣 识 略 》 十 六 卷 。 吴 长 元 撰 。《 天 府 广 记 》 四 十 四 卷 。 孙 承 泽 撰 。《 金 鳌 退 食 笔 记 》 二 卷 , 《 松 亭 行 纪 》 二 卷 , 《 塞 北 小 钞 》 一 卷 , 《 东 巡 扈 从 日 录 》 一 卷 , 《 西 巡 扈 从 日 录 》 二 卷 。 高 士 奇 撰 。《 都 门 纪 略 》 四 卷 。 杨 静 亭 撰 。《 盛 京 疆 域 考 》 六 卷 。 杨 同 桂 、 孙 宗 瀚 同 撰 。《 辽 载 前 集 》 二 卷 。 林 本 裕 撰 。《 吉 林 外 纪 》 十 卷 。 萨 英 额 撰 。《 黑 龙 江 外 纪 》 四 卷 。 西 清 撰 。《 龙。
相关文章

版权所有:vififv 粤ICP备05070829 网站标识码4400000131
主办:南方新闻网 协办:广东省经济和信息化委员会 承办:南方新闻网
建议使用1024×768分辨率 IE7.0以上版本浏览器
大小球 sitemap pt电子手机上赌钱 大发真人赌博大发真人赌博 大盈娱乐网址
lol半决赛竞猜| j比赛捕鱼怎么刷金币| lol总决赛竞猜任务| hg0088如何注册| vwin德赢娱乐官方直营| dafabet好赢钱吗| 二赢思维的注码法| bbin平台app| by5918捕鱼世界| 下载斗地主10元提现| dota2比赛投注| 大奖娱乐官网客户端| bogou官方网站| 八代星力捕鱼游戏平台| 下分换钱的捕鱼游戏| ag赢不了钱| betcmp冠军可信吗| 大都会077下载| qq捕鱼3d达人|